Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου διαπίστωσης ορθότητας κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και απόδοσης αυτών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση698e6168-da64-4ce1-91bb-acdb1b1ef700 304547

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αφορά στον καθημερινό έλεγχο που διενεργείται από το Τμήμα Παρακολούθησης Κρατήσεων βάσει των στοιχείων της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής και των ερωτημάτων που υποβάλλουν εκκαθαριστές μισθοδοσίας ή και δημόσιοι υπάλληλοι (μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το αρμόδιο Τμήμα καθημερινά ελέγχει τα στοιχεία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος του Μετοχικού Ταμείου, επικοινωνεί εγγράφως ή τηλεφωνικώς με τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας για την παροχή πρόσθετων στοιχείων, συντάσσει προτάσεις εισηγήσεων προς την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μετόχων και Μερισματούχων και ανάλογα με το ποσό οφειλής, εκδίδεται απόφαση καταλογισμού είτε από την προϊσταμένη της Διεύθυνσης, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου (αν είναι κάτω ή πάνω από 1500€ αντίστοιχα). Στη συνέχεια γίνεται εγγραφή των οφειλών στις ατομικές μερίδες των μετόχων/οφειλετών, και ενημερώνονται τα αρμόδια Τμήματα του Μετοχικού Ταμείου, ο οφειλέτης καθώς και η υπηρεσία αυτού, προκειμένου να ξεκινήσει η εξόφληση του ποσού οφειλής.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΠΥΆλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου διαπίστωσης ορθότητας κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και απόδοσης αυτών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μετόχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο μισθοδοτούμενος δημόσιος υπάλληλος πρέπει να είναι μέτοχος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Μισθοδοτική Κατάσταση Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Μισθοδοτική Κατάσταση

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • Προεδρικό Διάταγμα 26 422 1981 114 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 26 του ΠΔ 422/1981, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, φέρει τον τίτλο "κρατήσεις επί των αποδοχών" και αναφέρεται στις μηνιαίες αποδοχές και στο ποσοστό κράτησης επί αυτών υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι είναι μέτοχοι του Ταμείου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100114

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 ε 109 2018 209 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες του Τμήματος Παρακολούθησης Κρατήσεων: εα) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διενέργειας και της απόδοσης των κάθε είδους κρατήσεων των μετόχων, των όποιων άλλων κρατήσεων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. καθώς και των κρατήσεων επί δαπανών παρελθόντων ετών με βάση τα ηλεκτρονικώς διαβιβαζόμενα αρχεία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και των πάσης φύσεως αποστελλομένων παραστατικών στοιχείων των φορέων. εβ) Η ενημέρωση του Τμήματος Εξωτερικών Ελέγχων για μη διενέργεια ή απόδοση των σχετικών κρατήσεων με σκοπό τον περαιτέρω έλεγχο. εγ) Η μηνιαία ενημέρωση της ατομικής μερίδας κάθε μετόχου, με τα αποδιδόμενα ποσά των κρατήσεων του, βάσει των παραστατικών στοιχείων πού έχουν ελεγχθεί. εδ) Η εκκαθάριση της μερίδας του μετόχου πριν τον κανονισμό του μερίσματος του. εε) Η τήρηση στατιστικών στοιχείων για την πορεία των εισπραττόμενων κρατήσεων για τη διενέργεια προβλέψεων, οικονομοτεχνικών μελετών κ.λπ. εστ) Η σύνταξη εκθέσεων υπηρεσίας επί ασκηθείσας προσφυγής ή αγωγής μετόχων, με διαβίβαση φακέλου στα αρμόδια Δικαστήρια και η παρακολούθηση των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των σχετικών υποθέσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100209

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 53/2.02 2022 7299 Β

       Περιγραφή Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, "Το Διοικητικό Συμβούλιου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων...: Α. Μεταβιβάζει την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων καταλογισμού οφειλών μέχρι του ποσού των 1.500 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μετόχων και Μερισματούχων. Οι καταλογιστέες πράξεις θα αφορούν: α) σε μετόχους-μερισματούχους και μη μετόχους και σε κρατήσεις επί δαπανών του Τμήματος Εξωτερικών Ελέγχων και β) σε μετόχους του Τμήματος Παρακολούθησης Κρατήσεων. Β. Μεταβιβάζει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μετόχων και Μερισματούχων την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων διακανονισμού οφειλών, μετά από αίτημα του μετόχου- μερισματούχου ή του φορέα, προς εξόφληση οφειλής συνολικού ποσού έως 10.000 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων τόκων, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. (αρ. θέματος 2.01/53η/20.12.2022 συνεδρίαση), (ΑΔΑ: 9647Η-Σ7Θ) η οποία ορίζει ότι παρέχεται, κατόπιν αιτήσεως των οφειλετών, δυνατότητα διακανονισμού της οφειλής ως εξής: α) Σε έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, για οφειλές έως 2.040,00 Ευρώ. β) Σε έως 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις όταν η οφειλή κυμαίνεται από 2.040,01 Ευρώ έως 5.000,00 Ευρώ. γ) Σε έως 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όταν η οφειλή υπερβαίνει το ύψος των 5.000,01 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων τόκων. Καθορίζεται ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης στο ύψος των 30,00 Ευρώ. Ο ως άνω διακανονισμός εκ μέρους του Ταμείου παρέχεται προς τους οφειλέτες πριν τη βεβαίωση της οφειλής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220207299

      • 1 Έλεγχος στοιχείων Εθνικής Αρχής Πληρωμών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της ΕΑΠ, τις κρατήσεις που έχουν διενεργηθεί υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων επί της μισθοδοσίας δημοσίου υπαλλήλου και κατόπιν προβαίνει στους υπολογισμούς επαλήθευσης της ορθότητας ή μη των κρατήσεων αυτών.

       Όχι Όχι


      • 2 Επικοινωνία με υπηρεσία μισθοδοσίας του υπαλλήλου/οφειλέτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Παρακολούθησης Κρατήσεων επικοινωνεί εγγράφως με τον φορέα μισθοδοσίας (εκκαθαριστή) του υπαλλήλου/οφειλέτη προκειμένου να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία πριν γίνει ο καταλογισμός και η εγγραφή της οφειλής στην ατομική μερίδα του οφειλέτη που τηρείται στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

       Σημειώσεις Η περίπτωση αυτή αφορά κυρίως στην αναζήτηση ΦΕΚ διορισμού, Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών, Μισθοδοτικών καταστάσεων δικαιώματος εγγραφής, Χρηματικών Ενταλμάτων απόδοσης τυχόν αναδρομικών κρατήσεων, αντίγραφα υπεύθυνων δηλώσεων του οφειλέτη, κ.α.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταλογισμός οφειλής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου, σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης, ή η ίδια η προϊσταμένη της Διεύθυνσης, ανάλογα με το εάν το ποσό της οφειλής ξεπερνά ή όχι τα 1.500€, αποφασίζει τον καταλογισμό της προκύπτουσας οφειλής και την εγγραφή αυτής στην ατομική μερίδα του οφειλέτη.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση οφειλέτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Παρακολούθησης Κρατήσεων επικοινωνεί εγγράφως με τον οφειλέτη προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά με το ποσό, το είδος και την αιτία της οφειλής του στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, καθώς και τους τρόπους εξόφλησης αυτής (μέσω μισθοδοσίας ή μέσω τραπέζης) καθώς και την, μετά από αίτηση του οφειλέτη, δυνατότητα διακανονισμού της οφειλής, σε μηνιαίες δόσεις μετά των νόμιμων τόκων. Η ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος του Μετοχικού Ταμείου γίνεται αυτόματα με την απόδοση της οφειλής.

       Σημειώσεις Ο οφειλέτης ενημερώνει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, αποστέλλοντας με e-mail το αποδεικτικό της απόδοσης του ποσού οφειλής μέσω τραπέζης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.