Διενέργεια Κατατακτηρίων Εξετάσεων Oκτωβρίου για Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb7078ca0-d0f0-4c72-96af-31c6c75f328d 445424

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διενέργεια των Εισαγωγικών εξετάσεων των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΜΕΙ) που λαμβάνουν χώρα πριν από κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο εκάστου έτους, με ειδική αναφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις συγκρότησης των Επιτροπών Εισαγωγικών Εξετάσεων. Η θεσμοθέτησή τους, στοχεύει στο να διασφαλίζεται αφενός μεν, η σύννομη και αντικειμενική επιλογή των μελών, αφετέρου δε, οι υποψήφιοι να αξιολογούνται επί τη βάσει δίκαιων και αντικειμενικών κριτηρίων, ώστε να διασφαλίζεται ο αδιάβλητος χαρακτήρας των εξετάσεων και ένα κοινώς παραδεκτό υψηλό επίπεδο. Η διαδικασία απευθύνεται σε Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στους σπουδαστές αυτών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρατηρήσεις

Οι προϋποθέσεις εγγραφής στη Σχολή Δ/νσης Ορχήστρας περιλαμβάνουν την πλήρωση των τυπικών προσόντων και επιτυχία σε Εισαγωγικές Εξετάσεις.

Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις διενεργούνται κατά την έναρξη του Χειμερινού και αντιστοίχως του Εαρινού εξαμήνου (Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Δεκέμβριο-Ιανουάριο). Προτάσεις για τη διεξαγωγή Εισαγωγικών Εξετάσεων υποβάλλονται στην υπηρεσία μας μέχρι 18 Σεπτεμβρίου ή 4 Νοεμβρίου εκάστου έτους.

Οι Επιτροπές είναι πενταμελείς, τα μέλη τους έχουν τη βαθμίδα του Καθηγητή και διορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) Τη θέση του Προέδρου, καταλαμβάνει ο Διευθυντής του ΜΕΙ που διενεργεί τις εξετάσεις, εξαιρουμένης της περίπτωσης ύπαρξης συγγένειας Α΄ Βαθμού με υποψήφιο εξεταζόμενο.

Σε ό,τι αφορά στα λοιπά μέλη της Επιτροπής, πρέπει να είναι Καθηγητές του ιδίου Τμήματος ή Σχολής. Επί συνόλου τεσσάρων μελών, το ένα μπορεί να προέρχεται από το Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΜΕΙ) που διενεργεί τις εξετάσεις. Τα υπόλοιπα τρία μέλη, προέρχονται απαραιτήτως από άλλα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Κατ΄ εξαίρεση, μπορεί στην Επιτροπή να συμμετέχει ένας μουσικός εγνωσμένης αξίας (Συνθέτης, Αρχιμουσικός κτλ)

Η πρόταση Εισαγωγικών Εξετάσεων, περιλαμβάνει και όνομα Εκπροσώπου του ΥΠ.ΠΟ.Α., η αποδοχή ή μη του οποίου, τίθεται στη διακριτική ευχέρεια του ΥΠ.ΠΟ.Α., το οποίο έχει τη θεσμική αρμοδιότητα. Σε περίπτωση που στις Εξετάσεις παραστεί άλλος εκπρόσωπος από αυτόν που αναγράφεται στην Απόφαση, οι εξετάσεις θα ακυρώνονται. Για λόγους υγιούς ανταγωνισμού και δεοντολογίας, ο εκπρόσωπος, ο οποίος ελέγχει τη διαδικασία των Εξετάσεων, θα πρέπει να φέρει μόνο την ιδιότητα του εν ενεργεία ή συνταξιούχου δημόσιου λειτουργού και όχι του Καθηγητή ή Διευθυντή Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΜΕΙ).

Η Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπών Εισαγωγικών Εξετάσεων, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στη Διαύγεια και αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΜΕΙ) που διενεργεί τις εξετάσεις.

Η προθεσμία έκδοσης Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπών Εισαγωγικών Εξετάσεων, τεκμαίρεται βάσει των όσων αναγράφονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/99, άρθρο 4).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Διαβιβαστικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Δ/ντη του ΜΕΙ εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, το οποίο περιλαμβάνει και πρόταση συγκρότησης Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων.

Σημειώσεις

Το Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.ΠΟ.Α. έχει αποστείλει στα ΜΕΙ σχετικό υπόδειγμα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας Εισαγωγικών εξετάσεων Οκτωβρίου και Ιανουαρίου για Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Πρόταση Συγκρότησης Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων στην προκαθορισμένη προθεσμία

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Όλα τα μέλη της Επιτροπής να έχουν τη βαθμίδα του Καθηγητή

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Το ΜΕΙ που διοργανώνει τις Εξετάσεις, να μην εκπροσωπείται στην Εξεταστική Επιτροπή με περισσότερα από 2 μέλη, εκ των οποίων, το ένα είναι ο Διευθυντής/ντρια του ΜΕΙ, που διορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Να μην υπάρχει συγγένεια Α΄ βαθμού μεταξύ υποψηφίου εξεταζόμενου και του Προέδρου ή μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Ο εκπρόσωπος, ο οποίος ελέγχει τη διαδικασία των εξετάσεων, να φέρει μόνο την ιδιότητα του εν ενεργεία ή συνταξιούχου δημοσίου λειτουργού και όχι του Καθηγητή ή Διευθυντή άλλου μουσικού εκπαιδευτηρίου.

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Ο υποψήφιος προς εξέταση, να έχει απαραιτήτως απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιπλέον Πτυχίο Αντίστιξης ή Δίπλωμα Δ/νσης Χορωδίας

       Όχι Όχι

      • 7 Εκπαιδευτικές ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Πιάνου

       Ναι Ναι

      • 8 Εκπαιδευτικές ή Πτυχίο οργάνου συμφωνικής ορχήστρας με παράλληλη φοίτηση τουλάχιστον στην Α’ Ανωτέρα του πιάνου

       Ναι Ναι

      • 9 Εκπαιδευτικές ή Δίπλωμα οργάνου συμφωνικής ορχήστρας με γνώση επιπέδου Μέσης του πιάνου.

       Ναι Ναι

      • 1 Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αποδεικτικό σπουδών

       Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Πτυχίο Αντίστιχης ή Δίπλωμα Δ/νσης Χορωδίας Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο Αντίστιχης ή Δίπλωμα Δ/νσης Χορωδίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Τα κατατεθέντα Πτυχία μπορούν να ελεγχθούν από τα Πρακτικά Απολυτηρίων Εξετάσεων που τηρούνται στο Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.ΠΟ.Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Πτυχίο ή Δίπλωμα Πιάνου Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο ή Δίπλωμα Πιάνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Τα κατατεθέντα πτυχία μπορούν να ελέγχονται από τα Πρακτικά Απολυτηρίων Εξετάσεων που τηρούνται στο Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.ΠΟ.Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 4 Πτυχίο οργάνου συμφωνικής ορχήστρας και βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εξεταζόμενος έχει φοιτήσει τουλάχιστον στην Α’ Ανωτέρα του πιάνου Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο οργάνου συμφωνικής ορχήστρας και βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εξεταζόμενος έχει φοιτήσει τουλάχιστον στην Α’ Ανωτέρα του πιάνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Τα κατατεθέντα πτυχία μπορούν να ελέγχονται από τα Πρακτικά Απολυτηρίων Εξετάσεων που τηρούνται στο Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.ΠΟ.Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 5 Δίπλωμα οργάνου συμφωνικής ορχήστρας και βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εξεταζόμενος έχει φοιτήσει τουλάχιστον στην Γ΄ Μέση του πιάνου Αποδεικτικό σπουδών

       Δίπλωμα οργάνου συμφωνικής ορχήστρας και βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εξεταζόμενος έχει φοιτήσει τουλάχιστον στην Γ΄ Μέση του πιάνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Τα κατατεθέντα πτυχία μπορούν να ελέγχονται από τα Πρακτικά Απολυτηρίων Εξετάσεων που τηρούνται στο Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.ΠΟ.Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 6 Πρακτικά Εισαγωγικών Εξετάσεων υπογεγραμμένα από τον Δ/ντη/ντρια του ΜΕΙ και τα μέλη της Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πρακτικά Εισαγωγικών Εξετάσεων υπογεγραμμένα από τον Δ/ντη/ντρια του ΜΕΙ και τα μέλη της Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Τα Πρακτικά Εισαγωγικών Εξετάσεων, πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης (ΤΜΕ) εντός 5 ημερολογιακών ημερών. Το Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης ΥΠ.ΠΟ.Α. μπορεί να αποστείλει στα ΜΕΙ σχετικό υπόδειγμα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 7 Φωτονατίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Σε περίπτωση αλλοδαπής ιθαγένειας και υπηκοότητας, αντί Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, θα προσκομίζεται διαβατήριο. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτονατίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Σε περίπτωση αλλοδαπής ιθαγένειας και υπηκοότητας, αντί Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, θα προσκομίζεται διαβατήριο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Βασιλικό Διάταγμα 45 11-11-1957 1957 229 Α

       Περιγραφή Το από 11.11.1957 Β.Δ. (ΦΕΚ 229/Α/11.11.57) «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (Άρθρο 45)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19570100229

      • Υπουργική Απόφαση 3 ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328 2009

       Περιγραφή ΥΑ Αρίθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328 (ΦΕΚ 530/Β/23-03-2009) «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας» (Άρθρο 3).

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8E1ZFa3xtYTx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc8djYxmAjo1TpXL1LTntQgWOF3 waT-vBsmCbokdXM8

      • 1 Ο Διευθυντής/ντρια ΜΕΙ, υπογράφει πρόταση συγκρότησης Επιτροπών Εισαγωγικών Εξετάσεων και την υποβάλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΤΜΕ του ΥΠ.ΠΟ.Α. εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών       Όχι Όχι


      • 2 Η πρόταση διαβιβάζεται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου για να πρωτοκολληθεί       Όχι Όχι


      • 3 Η πρόταση χρεώνεται στον Αρμόδιο Εισηγητή/τρια από τον Προϊστάμενο/η       Όχι Όχι


      • 4 Ο Εισηγητής/τρια, ελέγχει την ορθότητα και νομιμότητα της πρότασης       Όχι Όχι


      • 5 Συντάσσεται Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων       Όχι Όχι


      • 6 Υπογράφεται από τον Εισηγητή/τρια       Όχι Όχι


      • 7 Υπογράφεται από τον Προϊστάμενο/η       Όχι Όχι


      • 8 Αναρτάται στη Διαύγεια       Όχι Όχι


      • 9 Γίνεται ακριβές αντίγραφο και υπογράφεται ψηφιακά       Όχι Όχι


      • 10 Η Απόφαση αποστέλλεται στο ΜΕΙ μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΥΠ.ΠΟ.Α.       Όχι Όχι


      • 11 Μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, το ΜΕΙ αποστέλλει (εντός 5 ημερών) τα ακόλουθα: 1. Πρακτικά Εξετάσεων 2. Έκθεση Εκπροσώπου ΜΕΙ       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.