Διενέργεια Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcff5b3f5-328d-42e7-aa18-2bb9c3a87cd6 995805

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφερειακές ενότητες, Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος και το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς όρους και την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία έργων και δραστηριοτήτων ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, καθώς και φυσικών προσώπων, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και κατά επέκταση η υγεία των πολιτών και το δημόσιο συμφέρον.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος και το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών

Παρατηρήσεις

Οι Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις υλοποιούνται επίσης και από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Περιβάλλοντος Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και τα αρμόδια Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και τους Περιβαλλοντικούς Ελεγκτές.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναφορές - Καταγγελίες

Σημειώσεις

Η Αναφορά/Καταγγελία πολιτών, φορέων ή υπηρεσιών που αφορά σε πράξεις ή ενέργειες εις βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να είναι κατά το δυνατό συγκεκριμένη και όχι γενική και αόριστη. Πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τον προσδιορισμό και εντοπισμό της πηγής ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος, όπως την τοποθεσία που λαμβάνει χώρα η πράξη, καθώς και στοιχεία του φορέα ή του προσώπου που διαπράττει ή εμπλέκεται στην καταγγελμένη πράξη ή παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Να είναι όσο γίνεται τεκμηριωμένη και να υποστηρίζεται από εύλογα αποδεικτικά στοιχεία και τυχόν έγγραφα. Η αναφορά/καταγγελία υποβάλλεται εγγράφως με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επώνυμα ή ανώνυμα και να αναφέρει στοιχεία επικοινωνίας (για τις επώνυμες). Για υποθέσεις αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος οι αναφορές/καταγγελίες αποστέλλονται στην ταχυδρομική δ/νση Αδριανουπόλεως 24, 551 33 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη ή στο e mail: epbe@otenet.gr. Για το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος αποστέλλονται στην ταχ. δ/νση Λ. Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα ή στο email: sene.tep@prv.ypeka.gr. Μπορούν παράλληλα να υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειακών Ενοτήτων ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Περιβαλλοντικός έλεγχος - Αυτοψία

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική, Καταγγελία, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Για τη διενέργεια περιβαλλοντικής επιθεώρησης εκδίδεται Εντολή Ελέγχου από τον ιεραρχικά προϊστάμενο.

       Όχι Όχι

      • 2 Περιβαλλοντικές Όσον αφορά στις τακτικές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, πρόγραμμα Τακτικών Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων, το οποίο καταρτίζεται από τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες Α΄ κατηγορίας, τα οποία επιθεωρούνται με συγκεκριμένη συχνότητα, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από ένα έως δέκα έτη.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η Αναφορά/Καταγγελία πολιτών ή φορέων που αφορά σε πράξεις ή ενέργειες εις βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος, πρέπει να είναι κατά το δυνατό συγκεκριμένη και όχι γενική και αόριστη. Πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τον προσδιορισμό και εντοπισμό της πηγής ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος, όπως την τοποθεσία που λαμβάνει χώρα η πράξη, καθώς και στοιχεία του φορέα ή του προσώπου που διαπράττει ή εμπλέκεται στην καταγγελμένη πράξη ή παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Να είναι όσο γίνεται τεκμηριωμένη και να υποστηρίζεται από εύλογα αποδεικτικά στοιχεία και τυχόν έγγραφα. Η αναφορά/καταγγελία υποβάλλεται εγγράφως με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επώνυμα ή ανώνυμα και πρέπει να αναφέρει στοιχεία επικοινωνίας (για τις επώνυμες).

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Εισαγγελική παραγγελία. Εντολή ιεραρχίας, άλλης αρχής ή υπηρεσίας.

       Ναι Ναι

      • 1 Στοιχεία αρχείου υπηρεσίας Υπηρεσιακό έγγραφο

       Στοιχεία αρχείου υπηρεσίας


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας και αφορούν στην συγκεκριμένη υπόθεση, για την οποία θα πραγματοποιηθεί περιβαλλοντική επιθεώρηση. Δύναται να είναι και στοιχεία από το αρχείο άλλων υπηρεσιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Εθνικό πρόγραμμα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων Υπηρεσιακό έγγραφο

       Εθνικό πρόγραμμα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Οι τακτικές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διενεργούνται σύμφωνα με το Πρόγραμμα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, το οποίο εκπονείται από τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με πρόβλεψη τη συχνότητα των επιτόπιων ελέγχων έργων και δραστηριοτήτων Α΄ κατηγορίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Εισαγγελική παραγγελία, εντολές ιεραρχίες και άλλων αρχών Υπηρεσιακό έγγραφο

       Εισαγγελική παραγγελία, εντολές ιεραρχίες και άλλων αρχών

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Κατά περίπτωση το έναυσμα του ελέγχου δύναται να είναι εισαγγελική παραγγελία ή εντολή ιεραρχίας ή άλλων αρχών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 6440

      • 4 Παραστατικά έγγραφα διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων Υπηρεσιακό έγγραφο

       Παραστατικά έγγραφα διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις περιβαλλοντικής επιθεώρησης για διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων απαιτούνται, παραστατικά που προβλέπονται από τον κανονισμό ΕΚ 1013/2006, που διέπει τη Διασυνοριακή Μεταφορά Αποβλήτων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές

       Όχι 6440

      • 5 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Απόφαση

       Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές

       Όχι 1127

      • Νόμος 6, 30 1650 1986 160 Α

       Περιγραφή Αποτελεί τον βασικό νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος, τις προϋποθέσεις λειτουργίας έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και τις διαδικασίες και αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις περιβαλλοντικών παραβιάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860100160

      • Νόμος 20 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Αποτελεί τον βασικό νόμο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ενώ στο άρθρο 20 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την διενέργεια των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, οι οποίες διακρίνονται σε τρία είδη ανάλογα με τον προληπτικό ή κατασταλτικό χαρακτήρα τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Νόμος 127-157 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Με τα άρθρα 127-157 θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο και οι γενικές αρχές για την άσκηση εποπτείας και τη διαδικασία ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων, όπου περιλαμβάνεται και ο τομέας του περιβάλλοντος. Αναμένεται η έκδοση των προβλεπόμενων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων για την έναρξη ισχύς του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Νόμος 1-5 4042 2012 24 Α

       Περιγραφή Αποτελεί την εναρμόνιση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, το άρ. 3 ορίζει τα αδικήματα που τιμωρούνται ποινικά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100024

      • Νόμος 61, 66 4819 2021 129 Α

       Περιγραφή Αποτελεί τον βασικό νόμο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων, περιλαμβάνοντας εκτός των άλλων τις αρμόδιες αρχές ελέγχου των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των αποβλήτων. Ειδικά στα άρθρα 61 και 66 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, καθώς και τα είδη των κυρώσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100129

      • Νόμος 50-52, 75 4843 2021 193 Α

       Περιγραφή Ο Ν. 4843 τροποποιεί τα άρθρα 20 και 21 του Ν.4014 και επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στη διαδικασία των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100193

      • Υπουργική Απόφαση 1-3 ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 2022 776 Β

       Περιγραφή Με την ΥΑ υιοθετείται το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις που προβλέπεται από την παρ. 21 του άρ. 20 του Ν.4014, με στόχο την ενιαία αντιμετώπιση των ελέγχων που εφαρμόζονται από τις αρμόδιες αρχές. Περιλαμβάνει τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των μη συμμορφώσεων και την κατάταξη των παραβάσεων, τους ελαφρυντικούς και επιβαρυντικούς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη, το περιεχόμενο των εκθέσεων ελέγχου, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού του προστίμου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200776

      • Προεδρικό Διάταγμα 57 & 58 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Περιλαμβάνει τον οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα άρθρα 57 και 58 προβλέπεται μεταξύ άλλων η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Προεδρικό Διάταγμα 16 148 2009 190 Α

       Περιγραφή Θεσπίζεται η περιβαλλοντική ευθύνη και η έννοια της «περιβαλλοντικής ζημίας». Βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» καθορίζονται τα μέτρα και οι διαδικασίες για την πρόληψη ή/ και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας από τον φορέα που την προκάλεσε. Στο άρθρο 16 ως αρμόδια αρχή ελέγχου των φορέων εκμετάλλευσης που προβλέπονται στο ΠΔ ορίζονται οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100190

      • Κανονισμός 1013 2006

       Περιγραφή Ο Κανονισμός θεσπίζει τις διαδικασίες, τους όρους και προϋποθέσεις για την διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων, τις περιπτώσεις παράνομων μεταφορών, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el

      • Νόμος 9 2947 2001 228 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 9 του νόμου περιλαμβάνεται η σύσταση και λειτουργία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι αρμοδιότητες και η ελεγκτική διαδικασία που ακολουθείται κατά την περιβαλλοντική επιθεώρηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100228

      • Νόμος 124-125 4759 2020 245 Α

       Περιγραφή Η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται ως Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού για το πεδίο προστασίας του περιβάλλοντος, κατά την περ.΄ της παρ. 4 του άρθρου 127 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), με αρμοδιότητες την κατάρτιση της μεθοδολογίας σχεδιασμού των ενεργειών εποπτείας για την προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση του εθνικού σχεδίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ό,τι άλλο σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100245

      • 1 Έκδοση Εντολής Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δίνεται γραπτή εντολή από τον ιεραρχικά προϊστάμενο συνήθως σε δύο ή περισσότερους Επιθεωρητές/Ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχου. Στην εντολή αναφέρονται τα ονόματα των επιθεωρητών, ο χρόνος, ο τόπος, το αντικείμενο του ελέγχου και οι βασικές διατάξεις που διέπουν τον έλεγχο.

       Σημειώσεις Η εντολή δύναται να είναι και προφορική. Δεν προβλέπεται ρητά από νομοθεσία, αλλά αποτελεί διοικητική πρακτική. Για την πραγματοποίηση του ελέγχου απαιτείται και η προετοιμασία της μετακίνησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια Αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά τον επιτόπιο έλεγχο - αυτοψία συλλέγονται και καταγράφονται όλα τα ευρήματα και τα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση. Διενεργούνται οι αναγκαίες μετρήσεις και δειγματοληψίες για αναλύσεις, λαμβάνονται φωτογραφίες και συγκεντρώνεται κάθε χρήσιμο αποδεικτικό στοιχείο και πληροφορία, κατά την κρίση των Επιθεωρητών/Ελεγκτών, προκειμένου να εξεταστεί ο βαθμός συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις που χρήζουν άμεσης ενέργειας, οι Επιθεωρητές/Ελεγκτές ζητούν από τον ελεγχόμενο την υλοποίηση άμεσων ενεργειών για την αποτροπή του περιβαλλοντικού κινδύνου. Επίσης, για ασήμαντες μη-συμμορφώσεις οι Επιθεωρητές/Ελεγκτές παρέχουν γραπτές οδηγίες για την άρση τους.

       Σημειώσεις Κατά την αυτοψία ζητούνται στοιχεία, τα οποία είτε προσκομίζονται επί τόπου ή αποστέλλονται εντός προθεσμίας, με δυνατότητα παράτασης Μετά το πέρας της αυτοψίας συντάσσεται επί τόπου έκθεση αυτοψίας / φύλλο ελέγχου, που υπογράφεται από τους Επιθεωρητές/Ελεγκτές, και από τον ελεγχόμενο. Αντίγραφο της έκθεσης/φύλλου δίνεται ή αποστέλλεται στον ελεγχόμενο. Το κόστος των διενεργούμενων αναλύσεων/μετρήσεων βαρύνει την ελεγχόμενη δραστηριότητα, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση στοιχείων επιθεώρησης - Διαπίστωση μη συμμορφώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά το στάδιο αυτό γίνεται επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων της επιθεώρησης, εξετάζονται τυχόν αρχεία και εκθέσεις της ελεγχόμενης δραστηριότητας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν μη συμμορφώσεις με τις περιβαλλοντικές άδειες και διατάξεις της νομοθεσίας.

       Σημειώσεις Είναι δυνατόν να διενεργηθεί και συμπληρωματική αυτοψία ή να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις, τα οποία ο ελεγχόμενος οφείλει να αποστείλει εντός 5 εργασίμων ημερών με δυνατότητα παράτασης επιπλέον 5 ημερών μετά από σχετικό αίτημα. Ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπληρωματική αυτοψία, τη διενέργεια τυχόν εργαστηριακών αναλύσεων και την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων δεν προσμετράται στην προθεσμία για τη σύνταξη της Προσωρινής και Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου χωρίς παραβάσεις και χωρίς κλήση σε απολογία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που μετά την επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων της επιθεώρησης δεν προκύπτουν περιβαλλοντικές παραβάσεις συντάσσεται ΟΕΕ και η ελεγκτική διαδικασία περατώνεται. Η ΟΕΕ είναι δυνατό να περιέχει συστάσεις για τυχόν ασήμαντες μη συμμορφώσεις.

       Σημειώσεις Η ΟΕΕ χωρίς κλήση σε απολογία συντάσσεται εντός 30 ημερών από την αυτοψία. Για έργα και δραστηριότητες της Οδηγίας 2010/75/EU (IED) η προθεσμία είναι 60 ημέρες από την αυτοψία. Η ΟΕΕ αναρτάται στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου. Για έργα και δραστηριότητες Β κατηγορίας αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικίας Περιφέρειας.

       Ναι Ναι


      • 5 Σύνταξη Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου - κλήση σε απολογία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον από τα στοιχεία της επιθεώρησης διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις που δεν είναι ασήμαντες, συντάσσεται από τους Επιθεωρητές/Ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (ΠΕΕ), στην οποία καταγράφονται οι πιθανές περιβαλλοντικές παραβάσεις, σύμφωνα με την περιβαλλοντική άδεια και νομοθεσία.

       Σημειώσεις Η ΠΕΕ συντάσσεται εντός 30 ημερών από την αυτοψία. Για έργα και δραστηριότητες της Οδηγίας 2010/75/EU (IED) η προθεσμία είναι 60 ημέρες από την αυτοψία. Εφόσον προκύψουν ζητήματα που δεν καλύπτονται από την περιβαλλοντική άδεια ή απαιτείται η επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, σημειώνονται στην Έκθεση Ελέγχου, προκειμένου να ενημερωθεί η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. Η ΠΕΕ υπογράφεται από τους επιθεωρητές/ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο, ενώ η κλήση σε απολογία από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχο.

       Ναι Όχι


      • 6 Διαβίβαση της Προσωρινής Εκθέσεως Ελέγχου - κλήση σε απολογία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η ΠΕΕ κοινοποιείται στον ελεγχόμενο με διαβιβαστικό έγγραφο της υπηρεσίας με το οποίο καλείται σε απολογία εντός 10 ημερών. Ο ελεγχόμενος οφείλει να μελετήσει προσεκτικά την έκθεση και τις διαπιστωμένες παραβάσεις, για τις οποίες πρέπει να αποστείλει εγγράφως απολογητικό υπόμνημα. Παράλληλα ο ελεγχόμενος θα πρέπει να αποστείλει και κάθε αποδεικτικό στοιχείο, προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών του.

       Σημειώσεις Ο ελεγχόμενος είναι δυνατό να ζητήσει παράταση έως 10 επιπλέον ημερών μετά από σχετικό αίτημα, αιτιολογώντας τους λόγους. Εφόσον έχουν γίνει ενέργειες συμμόρφωσης για την άρση των παραβάσεων θα πρέπει να ενημερωθεί η υπηρεσία και να αποσταλούν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

       Ναι Όχι


      • 7 Εξέταση Απολογίας και Συμπληρωματικών Στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπηρεσία αφού λάβει το απολογητικό υπόμνημα του ελεγχόμενου επεξεργάζεται το σύνολο των στοιχείων περιλαμβανομένων και όσων έχουν σταλεί με το απολογητικό υπόμνημα. Από την εξέταση των στοιχείων προκύπτει εάν ισχύουν οι παραβάσεις της ΠΕΕ και ποια η σοβαρότητά τους. Οι παραβάσεις κατατάσσονται σε Χαμηλής/Μέτριας/Σημαντικής/Πολύ σημαντικής σοβαρότητας. Αναλόγως της σοβαρότητας των παραβάσεων συντάσσεται ΠΒΠ ή ΟΕΕ και αξιολογείται ο συνολικός βαθμός συμμόρφωσης της δραστηριότητας.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου χωρίς παραβάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Εφόσον γίνουν δεκτοί όλοι οι ισχυρισμοί του ελεγχόμενου, αίρονται οι αρχικές διαπιστώσεις παραβάσεων. Συντάσσεται ΟΕΕ χωρίς παραβάσεις και ολοκληρώνεται η ελεγκτική διαδικασία με ανάρτησή της.

       Σημειώσεις Η ΟΕΕ συντάσσεται εντός 45 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας για απολογία. Για έργα και δραστηριότητες της Οδηγίας 2010/75/EU (IED) η προθεσμία είναι 4 μήνες από την αυτοψία. Η ΟΕΕ αναρτάται στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου. Για έργα και δραστηριότητες Β κατηγορίας αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικίας Περιφέρειας. Η ΟΕΕ υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχο.

       Ναι Ναι


      • 9 Σύνταξη Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου με παραβάσεις χαμηλής/μέτριας σοβαρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον δεν γίνουν δεκτοί όλοι οι ισχυρισμοί στην απολογία του ελεγχόμενου, και οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν είναι χαμηλής ή μέτριας σοβαρότητας συντάσσεται ΟΕΕ μαζί με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), χωρίς την επιβολή προστίμου.

       Σημειώσεις Με το ΠΔΕ καλείται ο ελεγχόμενος να συμμορφωθεί εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ειδάλλως επιβάλλεται κύρωση. Η ΟΕΕ συντάσσεται εντός 45 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας για απολογία. Για έργα και δραστηριότητες της Οδηγίας 2010/75/EU (IED) η προθεσμία είναι 4 μήνες από την αυτοψία. Στις προθεσμίες αυτές δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα για την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων, τυχόν αναλύσεων κλπ. Η ΟΕΕ αναρτάται στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου. Για έργα και δραστηριότητες Β κατηγορίας αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικίας Περιφέρειας. Η ΟΕΕ υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχο.

       Ναι Όχι


      • 10 Επαλήθευση συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Με την πάροδο του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ της ΟΕΕ ο ελεγχόμενος οφείλει να υποβάλλει στην υπηρεσία Δήλωση Συμμόρφωσης που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ). Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης ακολουθηθεί επαλήθευση της συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, ο ελεγχόμενος καλείται εκ νέου σε απολογία, συντάσσεται Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και επιβάλλονται κυρώσεις (πρόστιμο ή/και άλλο). Σε περίπτωση επαλήθευσης της συμμόρφωσης, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου και παύει ο έλεγχος. Για έργα και δραστηριότητες Β κατηγορίας αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικίας Περιφέρειας.

       Σημειώσεις Η προθεσμία για συμμόρφωση με το ΠΔΕ μπορεί να είναι μέχρι 12 μήνες. Ειδικά για έργα και δραστηριότητες της Οδηγίας 2010/75/EU (IED) η προθεσμία μπορεί να είναι μέχρι 3 έτη, μετά από αιτιολογημένη απόφαση.

       Ναι Ναι


      • 11 Έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης με παραβάσεις σημαντικής/πολύ σημαντικής σοβαρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον δεν γίνουν δεκτοί όλοι οι ισχυρισμοί στην απολογία του ελεγχόμενου, και οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν είναι σημαντικής ή πολύ σημαντικής σοβαρότητας συντάσσεται Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) μαζί με Εισήγηση Επιβολής Προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ). Στην ΠΒΠ αναφέρονται οι παραβάσεις και οι διατάξεις ή οι περιβαλλοντικοί όροι που παραβιάζονται. Το ύψος του εισηγούμενου προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21-02-2022.

       Σημειώσεις Η ΠΒΠ αποστέλλεται στον ελεγχόμενο, στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την άσκηση κατά την κρίση του τυχόν ποινικών διώξεων, στον αρμόδιο για την υπογραφή της απόφασης προστίμου, στην υπηρεσία που χορηγεί την άδεια λειτουργίας, την περιβαλλοντική άδεια, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα που πρέπει να λάβει γνώση. Με το ΠΔΕ καλείται ο ελεγχόμενος να συμμορφωθεί εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ειδάλλως επιβάλλεται νέα κύρωση. Η προθεσμία για συμμόρφωση με το ΠΔΕ μπορεί να είναι μέχρι 12 μήνες. Ειδικά για έργα και δραστηριότητες της Οδηγίας 2010/75/EU (IED) η προθεσμία μπορεί να είναι μέχρι 3 έτη, μετά από αιτιολογημένη απόφαση. Με την πάροδο του χρονοδιαγράμματος ο ελεγχόμενος οφείλει να υποβάλλει στην υπηρεσία Δήλωση Συμμόρφωσης που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ). Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης ακολουθηθεί επαλήθευση της συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις του άρ. 21του Ν.4014/2011 (νέο πρόστιμο ή/και προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας). Η ΠΒΠ συντάσσεται εντός 45 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας για απολογία. Για έργα και δραστηριότητες της Οδηγίας 2010/75/EU (IED) η προθεσμία είναι 4 μήνες από την αυτοψία. Στις προθεσμίες αυτές δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα για την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων, τυχόν αναλύσεων κλπ. Η ΠΒΠ αναρτάται στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου. Για έργα και δραστηριότητες Β κατηγορίας αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικίας Περιφέρειας. Η ΠΒΠ υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχο.

       Ναι Όχι


      • 12 Έκδοση Απόφασης επιβολής κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι ΠΒΠ για σημαντικές/πολύ σημαντικές παραβάσεις ή για χαμηλές/μέτριες παραβάσεις χωρίς συμμόρφωση με το ΠΔΕ εμπεριέχουν εισήγηση για την επιβολή προστίμου. Στις περιπτώσεις που η εισήγηση γίνεται από τα δύο Σώματα Επιθεώρησης Βορείου ή Νοτίου Ελλάδος, ή το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημίας, η Απόφαση επιβολής κυρώσεων υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος (άρθρο 21 του Ν. 4014/20) και πλέον δυνάμει του άρθρου 109 του Ν. 4622/2019, από τη Γενική Διευθύντρια του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ. Για τις λοιπές υπηρεσίες ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος παύει όταν διαπιστωθεί η συμμόρφωση των περιβαλλοντικών παραβάσεων. Ειδάλλως εφαρμόζονται οι προσήκουσες κυρώσεις μέχρι την πλήρη συμμόρφωση.

       Σημειώσεις Κατά της απόφασης προστίμου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Ν. 3900/2010 (ΦΕΚ 213 Α΄/17-12-2010), εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στον παραβάτη, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97Α΄/17-05-1999).

       Ναι Όχι


      • 13 Βεβαίωση Προστίμου στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προς εκτέλεση της Απόφασης Προστίμου η υπηρεσία προβαίνει στη σύνταξη τριπλότυπου χρηματικού καταλόγου με το συνολικό ποσό προστίμου του οφειλέτη και συνοδευόμενος με την περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης αποστέλλονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) για βεβαίωση .

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.