Διενέργεια απολυτηρίων εξετάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ιανουαρίου και Ιουνίου)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7feb96dc-fbeb-42c1-b47d-197a42a7526c 229859

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διενέργεια των απολυτηρίων εξετάσεων των Μουσικών Ιδρυμάτων που λαμβάνουν χώρα κατά τον Ιανουάριο και Ιούνιο εκάστου έτους, με ειδική αναφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις συγκρότησης των Επιτροπών Απολυτηρίων Εξετάσεων, η θεσμοθέτηση των οποίων στοχεύει στο να διασφαλίζεται αφενός μεν, η σύννομη και αντικειμενική επιλογή των μελών, αφετέρου δε, οι υποψήφιοι να αξιολογούνται επί τη βάσει δίκαιων και αντικειμενικών κριτηρίων, ώστε να διασφαλίζεται ο αδιάβλητος χαρακτήρας των εξετάσεων και ένα κοινώς παραδεκτό υψηλό επίπεδο. Η διαδικασία απευθύνεται στα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στους σπουδαστές αυτών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές ετησίως:

Ιανουάριο και Ιούνιο.

Προθεσμίες υποβολής πρότασης συγκρότησης Επιτροπών:

5 Νοεμβρίου, για την Εξεταστική Χειμερινής Περιόδου

10 Απριλίου, για την Εξεταστική Θερινής Περιόδου

Οι προθεσμίες εφαρμόζονται αυστηρά και πέραν της παρόδου τους δεν θα γίνονται δεκτές οι προτάσεις Συγκρότησης Επιτροπών Απολυτηρίων Εξετάσεων.

Οι Επιτροπές είναι πενταμελείς, τα μέλη τους έχουν τη βαθμίδα του Καθηγητή και διορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, καταλαμβάνει ο Διευθυντής του ΜΕΙ εξαιρουμένης της περίπτωσης ύπαρξης συγγένειας Α΄ Βαθμού με υποψήφιο. Σε ό,τι αφορά στα μέλη της Επιτροπής, πρέπει να είναι Καθηγητές του Τμήματος ή της ίδιας Σχολής. Επί συνόλου τεσσάρων μελών, το ένα μπορεί να προέρχεται από το Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΜΕΙ) που διενεργεί τις εξετάσεις. Τα υπόλοιπα τρία μέλη, προέρχονται απαραιτήτως από άλλα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι εξετάσεις διενεργούνται με υποχρεωτική παρουσία Εκπροσώπου του ΥΠ.ΠΟ.Α. (εν ενεργεία ή συνταξιούχου δημόσιου λειτουργού).

Η Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπών Απολυτηρίων Εξετάσεων, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στη Διαύγεια και αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΜΕΙ) που διενεργεί τις εξετάσεις.

Κατ΄ εξαίρεση, στις εξετάσεις του Τμήματος Σύνθεσης της Σχολής Ανώτερων Θεωρητικών και Σύνθεσης, η Απόφαση πρέπει να έχει σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΕΙ που διενεργεί τις εξετάσεις, το αργότερο 30 ημέρες πριν την οριζόμενη ημερομηνία απολυτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Σύνθεσης, ώστε ο υποψήφιος να έχει επαρκή χρόνο για την υποβολή των μουσικών συνθέσεων που κατατίθενται προς αξιολόγηση στην Επιτροπή Συγκρότησης Απολυτηρίων Εξετάσεων.

Η προθεσμία υλοποίησης τεκμαίρεται βάσει των όσων ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ν 2690/99 άρθρο 4.

Σε έκτακτες περιπτώσεις πχ αίτημα για αντικατάσταση μέλους Επιτροπής, η προθεσμία αυτή μπορεί να υπερβεί το όριο των 50 ημερών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Διαβιβαστικό έγγραφο, υπογεγραμμένο από το Διευθυντή/Διευθύντρια, του εκάστοτε Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΜΕΙ)

Σημειώσεις

Η αίτηση και όλα τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά, που αφορούν στην πρόταση συγκρότησης επιτροπών απολυτηρίων εξετάσεων, κατατίθενται μέσω της Γραμματείας του εκάστοτε Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Τα υποδείγματα των εγγράφων, μπορούν να αποστέλλονται μέσω e-mail από το Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας απολυτηρίων εξετάσεων Ιανουαρίου και Ιουνίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η πρόταση συγκρότησης Επιτροπών να έχει υποβληθεί στις οριζόμενες προθεσμίες.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Όλα τα μέλη της Επιτροπής να έχουν τη βαθμίδα του Καθηγητή.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Κατ΄ εξαίρεση, ελλείψει Καθηγητών, μπορεί να αποτελέσει μέλος της Επιτροπής ένας μουσικός εγνωσμένης αξίας, με αποδεδειγμένα σημαντικό καλλιτεχνικό έργο πχ συνθέτες, μέλη ή Καλλιτεχνικοί Διευθυντές Μουσικών Συνόλων κτλ

       Ναι Ναι

      • 4 Εργασιακές Το Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΜΕΙ) που διοργανώνει τις Εξετάσεις, να μην εκπροσωπείται στην Εξεταστική Επιτροπή με περισσότερα από 2 μέλη, εκ των οποίων, το ένα είναι ο Διευθυντής του ΜΕΙ που διορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Να μην υπάρχει συγγένεια Α΄ βαθμού Προέδρου ή μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής και υποψηφίου.

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι, να έχουν ολοκληρώσει όλα τα γενικά και ειδικά υποχρεωτικά μαθήματα που προβλέπονται για το Τμήμα ή τη Σχολή που είναι εγγεγραμμένοι.

       Όχι Όχι

      • 7 Χρονικής προθεσμίας Στην πρόταση των απολυτηρίων εξετάσεων, πρέπει να ορίζεται σαφώς η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής τους, ώστε να μπορούν έγκαιρα να συντονιστούν τα προγράμματα αφενός μεν, των μελών των Επιτροπών, αφετέρου δε, των Εκπροσώπων.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Η πρόταση απολυτηρίων συμπεριλαμβάνει και πρόταση ονόματος εκπροσώπου του ΥΠ.ΠΟ.Α., η αποδοχή ή μη του οποίου, τίθεται στη διακριτική ευχέρεια του στελεχιακού δυναμικού του Τμήματος Μουσικής Εκπαίδευσης (ΤΜΕ) ΥΠ.ΠΟ.Α., το οποίο έχει τη θεσμική αρμοδιότητα. Σε περίπτωση που στις εξετάσεις παραστεί άλλος εκπρόσωπος από αυτόν που αναγράφεται στην Απόφαση, οι εξετάσεις θα ακυρώνονται. Για λόγους υγιούς ανταγωνισμού και δεοντολογίας ο εκπρόσωπος, ο οποίος ελέγχει τη διαδικασία των εξετάσεων, θα πρέπει να φέρει μόνο την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και όχι του Καθηγητή ή Διευθυντή άλλου μουσικού εκπαιδευτηρίου.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κάθε Υποψηφίου Εξεταζόμενου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κάθε Υποψηφίου Εξεταζόμενου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Δελτίο Υποψηφίου Στο Δελτίο Υποψηφίου Εξεταζόμενου, θα αναγράφονται με χρονολογική σειρά όλα τα έτη σπουδών και τα αντίστοιχα μουσικά εκπαιδευτήρια στα οποία έχει φοιτήσει. Επίσης θα σημειώνεται: α) H βαθμολογία του υποψηφίου εξεταζόμενου σε σε όλα τα Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα. β) Η ενδεχόμενη συμμετοχή του υποψηφίου εξεταζόμενου σε Κατατακτήριες Εξετάσεις. Αποδεικτικό σπουδών

       Δελτίο Υποψηφίου Στο Δελτίο Υποψηφίου Εξεταζόμενου, θα αναγράφονται με χρονολογική σειρά όλα τα έτη σπουδών και τα αντίστοιχα μουσικά εκπαιδευτήρια στα οποία έχει φοιτήσει. Επίσης θα σημειώνεται: α) H βαθμολογία του υποψηφίου εξεταζόμενου σε σε όλα τα Γενικά Υποχρεωτικά Μαθήματα. β) Η ενδεχόμενη συμμετοχή του υποψηφίου εξεταζόμενου σε Κατατακτήριες Εξετάσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Στο Δελτίο Υποψηφίου δεν θα πρέπει να παραλείπεται η συμπλήρωση των κάτωθι στοιχείων: α) Ονομασία Εκπαιδευτικού Ιδρύματος β) Διεύθυνση Μουσικού Ιδρύματος γ) Απόφαση Άδειας ίδρυσης & λειτουργίας δ) ΦΕΚ Δημοσίευσης Απόφασης Άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ε) Τύπος Εξετάσεων (Πτυχιακές ή Διπλωματικές) στ) Σχολικό έτος και περίοδος εξετάσεων (Ιανουάριος, Ιούνιος) ζ) Σχολή ή Τμήμα Το υπόδειγμα του Δελτίου Υποψηφίου, μπορεί να αποστέλλεται μέσω e-mail από το Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.ΠΟ.Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μόνο για τους υποψηφίους εξεταζόμενους Πτυχίου Ωδικής και Πτυχίου ή Διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής) Αποδεικτικό σπουδών

       Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μόνο για τους υποψηφίους εξεταζόμενους Πτυχίου Ωδικής και Πτυχίου ή Διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Φωτοαντίγραφο Πτυχίου για τους υποψηφίους Διπλώματος. Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφο Πτυχίου για τους υποψηφίους Διπλώματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Ελέγχονται τα Πρακτικά των Απολυτήριων Εξετάσεων που τηρούνται στο αρχείο του Τμήματος Μουσικής Εκπαίδευσης (ΤΜΕ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Σε περίπτωση αλλοδαπής ιθαγένειας και υπηκοότητας, αντί Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, θα προσκομίζεται διαβατήριο. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Σε περίπτωση αλλοδαπής ιθαγένειας και υπηκοότητας, αντί Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, θα προσκομίζεται διαβατήριο.


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 6 Πρόταση Συγκρότησης Επιτροπής Απολυτηρίων Εξετάσεων Άλλο

       Πρόταση Συγκρότησης Επιτροπής Απολυτηρίων Εξετάσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Υπόδειγμα Πρότασης για Συγκρότηση Επιτροπών Απολυτηρίων Εξετάσεων μπορεί να αποστέλλεται μέσω e-mail από το Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.ΠΟ.Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • Νόμος 1,2 299 1976 90 Α

       Περιγραφή Ν .299/1976 (ΦΕΚ 90/Α/1976) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» Άρθρα 1,2 παρ. 1,4 σε αντικατάσταση του άρθρου 12 παρ.1. , εδ.ε, του ΒΔ16/1966 Η υποχρεωτική παρουσία εκπροσώπου ορίζεται στο Άρθρο 2 παρ 5 του Ν299.1976

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100090

      • Βασιλικό Διάταγμα 44 11.11.1957 Β.Δ. (ΦΕΚ 229/Α/11.11.57) 1957 229 Α

       Περιγραφή Άρθρο 44 παρ.2 & 3 του 11.11.1957 Β.Δ. (ΦΕΚ 229/Α/11.11.57) «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» Κεφ 3 «Αναλυτικόν Πρόγραμμα της διδακτέας ύλης εις απάσας τας Σχολάς»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19570100229

      • Βασιλικό Διάταγμα 49-55 16 1966 7 Α

       Περιγραφή ΒΔ16 1966 Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ/7/Α/66)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19660100007

      • Υπουργική Απόφαση 9,10,12 ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990 1987 500 Β

       Περιγραφή ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990 (ΦΕΚ 500/Β/16-09-1987) «Προϋποθέσεις Λειτουργίας Τμήματος Κρουστών» Άρθρα 9, 10. Σύμφωνα με το άρθρο 12 για τις κάθε είδους εξετάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στα όσα ισχύουν: στο Άρθρο 13 παρ 2 ΒΔ16/1966 και το Άρθρο 2 Ν 299/76

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870200500

      • Υπουργική Απόφαση 12,13,15 ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33991/31.8.1987 1987 500 Β

       Περιγραφή Υ ΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33991/31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β/16.9.1987) «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο)» Άρθρα 12,13 Σύμφωνα με το Άρθρο 15 για τις κάθε είδους εξετάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στα όσα ισχύουν: στο Άρθρο 13 παρ 2 ΒΔ16/1966 και το Άρθρο 2 Ν 299/76

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870200500

      • Υπουργική Απόφαση 11,12,14 ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992/31.8.1987 1987 500 Β

       Περιγραφή Υ ΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992/31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β/16.9.1987) «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλασικής κιθάρας» Άρθρα 11,12 Σύμφωνα με το Άρθρο 14 για τις κάθε είδους εξετάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στα όσα ισχύουν: στο Άρθρο 13 παρ 2 ΒΔ16/1966 και το Άρθρο 2 Ν 299/76

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870200500

      • Υπουργική Απόφαση 15,16 ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303/31.8.2007 2007 1913 Β

       Περιγραφή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303/31.8.2007 (ΦΕΚ 1913/Β/14.9.2007) «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Σαξοφώνου» Άρθρα 15,16: Πρόγραμμα πτυχιακών και διπλωματικών εξετάσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201913

      • Υπουργική Απόφαση 7 ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301/31.8.2007 2007 1913 Β

       Περιγραφή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301/31.8.2007 (ΦΕΚ 1913/Β/14.9.2007) «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίας» Άρθρο 7

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201913

      • Υπουργική Απόφαση 8 ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328/10.3.2009 2009 530 Β

       Περιγραφή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328/10.3.2009 (ΦΕΚ 530/Β/23.3.2009) «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας». Άρθρο 8

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090200530

      • 1 Ο Διευθυντής/ντρια ΜΕΙ, υπογράφει πρόταση συγκρότησης Επιτροπών Απολυτηρίων Εξετάσεων., στην οποία μπορεί να περιλαμβάνεται και πρόταση εκπροσώπου ΥΠ.ΠΟ.Α. και την υποβάλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΤΜΕ του ΥΠ.ΠΟ.Α. εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών       Όχι Όχι


      • 2 Η αίτηση διαβιβάζεται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου για να πρωτοκολληθεί       Όχι Όχι


      • 3 Η αίτηση χρεώνεται στον Αρμόδιο Εισηγητή από τον Προϊστάμενο       Όχι Όχι


      • 4 Ο αρμόδιος για κάθε ΜΕΙ Εισηγητής, ελέγχει την ορθότητα και νομιμότητα της πρότασης       Όχι Όχι


      • 5 Συντάσσεται Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Απολυτηρίων Εξετάσεων       Όχι Όχι


      • 6 Η Απόφαση Υπογράφεται από Εισηγητή       Όχι Όχι


      • 7 Η Απόφαση Υπογράφεται από Προϊστάμενο       Όχι Όχι


      • 8 Η απόφαση αναρτάται στη Διαύγεια       Όχι Όχι


      • 9 Η απόφαση γίνεται ακριβές αντίγραφο και υπογράφεται ψηφιακά       Όχι Όχι


      • 10 Η Απόφαση αποστέλλεται στο ΜΕΙ μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΥΠ.ΠΟ.Α.       Όχι Όχι


      • 11 Μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, το ΜΕΙ αποστέλλει (εντός 5 ημερών) τα ακόλουθα: 1. Πρακτικά Εξετάσεων 2.Bαθμολογίες (για τα Τμήματα της Σχολής Ανώτερων Θεωρητικών) 3. Έκθεση Εκπροσώπου ΜΕΙ       Όχι Όχι


      • 12 Εκτυπωμένους Τίτλους Σπουδών (εντός 2 μηνών μετά τις Απολυτήριες Εξετάσεις)       Όχι Όχι


      • 13 Ο Εισηγητής ελέγχει ενδελεχώς όλους τους τίτλους σπουδών και τα συνημμένα σε αυτούς πρακτικά και βαθμολογίες εξετάσεων       Όχι Όχι


      • 14 Εάν δεν εντοπιστούν λάθη, ο Εισηγητής, διαβιβάζει τα Πρακτικά Εξετάσεων και τους Τίτλους Σπουδών για θεώρηση στον Προϊστάμενο       Όχι Όχι


      • 15 Ο εισηγητής ενημερώνει το ΜΕΙ για τη θεώρηση των τίτλων σπουδών και αποστέλλεται φυσικό πρόσωπο ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς για να παραλάβει τους απολυτήριους τίτλους       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.