Διενέργεια αυτοαξιολόγησης των ΦΕΒΥ ως προς το επίπεδο ωριμότητάς τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση441b8d82-a44e-492b-98d3-7e86451b42a0 441882

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Απαιτήσεων και Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας., ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν κατόπιν της διενέργειας αυτοαξιολόγησης των ΦΕΒΥ, βάσει του εγχειρίδιου αυτοαξιολόγησης, το οποίο συντάσσει, εκδίδει και επικαιροποιεί η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Κυβερνοασφάλειας και ειδικότερα το Τμήμα Απαιτήσεων και Αρχιτεκτονικής Ασφαλείας,

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Απαιτήσεων και Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας.

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Για την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, συντάσσεται αναφορά αυτοαξιολόγησης συνοδευόμενης και από σχετικό πλάνο διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών, τα οποία κοινοποιούνται στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ). Η αυτοαξιολόγηση διενεργείται σε ετήσια βάση ή κατόπιν πρόκλησης σοβαρής διατάραξης της παροχής βασικής υπηρεσίας από τυχόν συμβάν, με τη χρήση του σχετικού Οδηγού. Η αρμόδια Υπηρεσία συγκεντρώνει τα παρεχόμενα στοιχεία, ενημερώνει σχετικό Μητρώο που τηρείται από την ίδια και δύναται να προχωρήσει στην εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, αλλά και στην έκδοση κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών σε σχέση με τη συνολική αρχιτεκτονική ασφάλειας των ΦΕΒΥ.

Τελευταία ενημέρωση

24/11/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Διενέργεια αυτοαξιολόγησης των ΦΕΒΥ ως προς το επίπεδο ωριμότητάς τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διενέργεια αυτοαξιολόγησης των ΦΕΒΥ ως προς το επίπεδο ωριμότητάς τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια αυτοαξιολόγησης των ΦΕΒΥ

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Αφορά τους φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να έχουν χαρακτηριστεί ως ΦΕΒΥ, βάσει της απόφασης 1127/2019 (Β 3739), όπως ισχύει και οι οποίοι ενημερώνονται κάθε φορά από την Υπηρεσία για τον συμπερίληψή τους σε αυτό. Σημειώνεται οτι το Παράρτημα 2 της απόφασης έχει διαβαθμιστεί ως εμπιστευτικό.

       Όχι Όχι

      • 1 Οδηγός Αυτοαξιολόγησης Εγχειρίδιο χρήσης

       Οδηγός Αυτοαξιολόγησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mindigital.gr/kyvernoasfaleia

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποστολή αποτελεσμάτων κατόπιν της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης από τους ΦΕΒΥ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2315

      • Προεδρικό Διάταγμα 44 παράγραφος 5 40 2020 85 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100085

      • Υπουργική Απόφαση 16 1127 2019 3739 Β

       Περιγραφή Θέματα εφαρμογής και διαδικασιών του ν. 4577/2018 (Α΄ 199). Άρθρο 16: Μεθοδολογία Προσδιορισμού Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190203739

      • Νόμος 4577 2018 199 Α

       Περιγραφή Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100199

      • 1 Αποστολή οδηγίας για διαδικασίες αυτοαξιολόγησης σε ετήσια βάση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία ενημερώνει τους Φορείς ΦΕΒΥ ώστε να προβούν στην ετήσια αυτοαξιολόγηση τους, βάσει του εγχειριδίου που η ίδια εκδίδει.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αποτελεσμάτων αυτοαξιολόγησης από κάθε Φορέα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Κυβερνοασφάλειας παραλαμβάνει τα αποτελέσματα της αυτοξιολόγησης των ΦΕΒΥ, βάσει του αναρτημένου Οδηγού Αυτοαξιολόγησης, τα οποία αποστέλλονται με ενδεδειγμένο τρόπο.

       Όχι Όχι


      • 3 Η Υπηρεσία επεξεργάζεται τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης όπως έχουν κοινοποιηθεί από τους Φορείς.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Επικοινωνία με ΦΕΒΥ για συμπληρωματικές πληροφορίες.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο το αρμόδιο Τμήμα, προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τους Φορείς για την παροχή επιπλέον στοιχείων και διευκρινίσεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων βάσει των αποτελεσμάτων της αυτοαξιολόγησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη ετήσιας έκθεσης στοιχείων Κυβερνοασφάλειας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Ανατροφοδότηση του Εγχειριδίου Αυτοαξιολόγησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.