Διενέργεια ειδικών δημοσιονομικών ελέγχων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηde0f62e1-5485-4b19-8e9f-d934da2f1cc0 337483

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΔΥΕΕ), ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην διενέργεια ειδικών δημοσιονομικών ελέγχων. Οι ειδικοί έλεγχοι που διενεργούνται σε κάθε κατηγορία κοινωφελούς περιουσίας διακρίνονται ως εξής:

1. «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ» (άρθρα 22-32, 65-76 ν. 4182/2013): Έλεγχος Λογοδοσίας

2. «ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» (άρθρα 33-39, 65-76 Ν. 4182/2013): Έλεγχος Λογοδοσίας και Έλεγχος Διαχείρισης ( όσον αφορά στον Έλεγχο Λογοδοσίας εκτός των ανωτέρω άρθρων ανάλογη εφαρμογή έχουν τα άρθρα 16-21 καθώς και τα άρθρα 22-32 του Ν. 4182/2013)

3. «ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» (άρθρα 40-49, 65-76 Ν. 4182/2013): Έλεγχος Λογοδοσίας

4.«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ – ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» (άρθρα 50-60, 65-75 Ν. 4182/2013): Έλεγχος Διαχείρισης

5.«ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ» (άρθρα 61-64, 65-76 Ν. 4182/2013 και ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 17-20, 22-24, 26-28 και 30 του Ν. 4182/2013): Έλεγχος Λογοδοσίας Κηδεμόνα Σχολάζουσας Κληρονομιάς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΔΥΕΕ)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4182/2013 (Μητρώο Εθνικών Κληροδοτημάτων) συγκροτείται Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά οι περιουσίες του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών. Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών λειτουργεί ως κεντρική Υπηρεσία Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών. Κάθε Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λειτουργεί ως ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών η οποία, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, είναι αρμόδια για την αρχική καταχώριση (εγγραφή) στο Μητρώο και κάθε μεταγενέστερη πρόσθετη καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή υφιστάμενων καταχωρίσεων που αφορά τις κοινωφελείς περιουσίες αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με το άρθρο 2 .Κάθε κοινωφελής περιουσία υπάγεται σε μία μόνο υπηρεσία Μητρώου, σύμφωνα με την κατανομή αρμοδιοτήτων του άρθρου 2 του ν.4182/13.

Τελευταία ενημέρωση

28/06/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια ειδικών δημοσιονομικών ελέγχων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Οι ειδικοί έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών ( Ν.4182/13) και αφορούν α)στη Λογοδοσία ( εκκαθαριστή- εκτελεστή και κηδεμόνα) που υφίσταται κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Περιουσίας και β) στην οικονομική διαχείριση της Κοινωφελούς Περιουσίας η οποία διενεργείται στους Προϋπολογισμούς- Απολογισμούς που υποβάλει η Διοίκηση ή Διαχείριση των Κοινωφελών Ιδρυμάτων και των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης.

       Όχι Όχι

      • 1 Φάκελος Ελέγχου Έγγραφο

       Φάκελος Ελέγχου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Ο φάκελος του ελέγχου τηρείται σε φυσική ή ψηφιακή μορφή στο αρχείο της υπηρεσίας από την οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται από την Ελεγκτική Ομάδα κατά τη διενέργεια του ελέγχου σε συνεργασία με τον ελεγχόμενο φορέα και την εποπτεύουσα αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Νόμος 3492 2006 210 Α

       Περιγραφή Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100210

      • Νόμος 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Προεδρικό Διάταγμα 142 2017 181 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100181

      • Αναγκαστικός Νόμος 2039 1939 455 Α

       Περιγραφή Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών παραλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19390100455

      • Νομοθετικό Διάταγμα 455 1976 277 Α

       Περιγραφή Περί επωφελεστέρας αξιοποιήσεως ή διαθέσεως των υπέρ κοινωφελούς σκοπού καταλειφθέντων ή δωρηθέντων περιουσιακών στοιχείων κατά το άρθρο 109 παρ. 2 του Συντάγματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100277

      • Νόμος 4182 2013 185 Α

       Περιγραφή Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100185

      • Εγκύκλιος 1040933 2014

       Περιγραφή Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν.4182/2013 Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.apdattikis.gov.gr/wp-content/uploads/2013/06/EGYKLIOS N-4182-2013.pdf

       ΑΔΑ ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3

      • Νόμος 4182 2013 185 Α

       Περιγραφή Οδηγός Ελέγχου της ΓΓΔΕ για τις Κοινωφελείς Περιουσίες και Σχολάζουσες Κληρονομίες που διέπονται από το Ν.4182/2013, Aθήνα 2020. https://www.apdaigaiou.gov.gr/wp-content/uploads/2019/09/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A5-%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A6%CE%95%CE%9B%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D-2022.pdf

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100185

      • Υπουργική Απόφαση 36867 2020 1519 Β

       Περιγραφή Έγκριση Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201519

      • Νόμος 126972 2020 4969 Β

       Περιγραφή Διαδικασία ελέγχου από τις Ελεγκτικές Ομάδες που έχουν συγκροτηθεί για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής περιόδου 1.7.2020 – 30.6.2021 Αρ. Πράξης:126972 ΕΞ 2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204969

      • Εγκύκλιος 159411 2021

       Περιγραφή Παρακολούθηση συμμόρφωσης ελέγχων σε φορείς που διέπονται από το ν. 4182/2013.


      • 1 Αξιολόγηση ανάγκης διενέργειας ελέγχου υπόθεσης από την ΕΣΕΛ


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και η ΕΣΕΛ ,σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών καταγράφουν και αξιολογούν τις ανάγκες για διενέργεια ελέγχων στις κοινωφελείς περιουσίες για κάθε ελεγκτική περίοδο.

       Όχι Όχι


      • 2 Κατανομή Ελέγχου σε Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων αποστέλλει σε φυσική μορφή και ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ ΕΣΕΛ την απόφαση κατανομής στην αρμόδια ΔΥΕΕ για τη διενέργεια του ελέγχου μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης της ΕΣΕΛ.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Απόφασης Σύστασης Ελεγκτικής Ομάδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΥΕΕ με βάση τους έλεγχους που της έχουν κατανεμηθεί αποφασίζει για τη σύνθεση της Ελεγκτικής Ομάδας και για τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου.

       Σημειώσεις Η αρμόδια ΔΥΕΕ αφότου συγκεντρώσει τις δηλώσεις των δημοσιονομικών ελεγκτών περί μη σύγκρουσης συμφερόντων συντάσει και αποστέλει το σχέδιο της απόφασης συγκρότησης- σύστασης στον Γενικό Δ/ντή Δημοσιονομικών Ελέγχων για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης μετακίνησης (όπου απαιτείται)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εντολή μετακίνησης εκδίδεται από την αρμόδια ΔΥΕΕ και υπογράφεται από το Γενικό Δ/ντή Δημοσιονομικών Ελέγχων( Σχετ.:Αριθμ. 2/30508/0004/15 (ΦΕΚ 785 Β/05-05-2015) : Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Προετοιμασία ελέγχου


       Περιγραφή Προετοιμασία ελέγχου α) Συλλογή στοιχείων από τη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και από τη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών. β) Αναζήτηση προηγούμενων ελέγχων γ) Αποστολή ενημερωτικού εγγράφου στον ελεγχόμενο φορέα

       Σημειώσεις Αναφέρονται συνοπτικά τα ακόλουθα σημεία ελέγχου που εξετάζονται κατά τον διενεργούμενο έλεγχο, ανά είδος ελέγχου (Λογοδοσία ή Διαχείριση) και ανά κατηγορία Κοινωφελούς Περιουσίας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα Ερωτηματολόγια, που επισυνάπτονται στον Οδηγό ελέγχου. Σημεία ελέγχου: 1. Διαθέτης 2. Συστατική Πράξη 3. Περιουσία 4. Σκοπός 5. Αρμόδια Αρχή Εποπτείας 6. Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών 7. Διοίκηση της Περιουσίας (Ελεγχόμενος Φορέας) 8. Τηρούμενοι τραπεζικοί λογαριασμοί και ιδιαίτερος τραπεζικός λογαριασμός για τις δοσοληψίες της διαχείρισης της κοινωφελούς περιουσίας 9. Λογοδοσία 10. Απογραφή Περιουσίας 11. Προϋπολογισμός 12. Απολογισμός 13. Ισολογισμός (εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στις Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις) 14. Έσοδα (εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην είσπραξη μισθωμάτων και στην είσπραξη των απαιτήσεων παρελθόντων ετών) 15. Έξοδα – Δαπάνες (εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στις πληρωμές – αν γίνονται με την τήρηση των ιδιαίτερων, κατά περίπτωση δαπάνης – εξόδου, διατάξεων περί εθνικών κληροδοτημάτων, καθώς και στις πληρωμές των υποχρεώσεων παρελθόντων ετών) 16. Εκπλήρωση σκοπού 17. Εκμίσθωση ακινήτων 18. Εκποίηση ακινήτων 19. Εκτέλεση έργου Όλα τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στον "Οδηγό Ελέγχου των Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών που διέπονται από το ν. 4182/2013" , ο οποίος συντάχθηκε από ομάδα εργασίας του ΓΛΚ ( ΑΔΑ:6ΨΒΝ-Ω1Α) με την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή Δημοσιονομικών Ελέγχων και εκδόθηκε από την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.-Δ.Α.Ο.Σ.Ε.Λ.Υ. -Τμήμα Προγραμματισμού, Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας & Εμφακέλλωσης, Αθήνα, 2020, σελ.53.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου


       Περιγραφή Η Ελεγκτική Ομάδα μεταβαίνει στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα για συγκεκριμένο αριθμό ημερών ( συνήθως 5 ή 6 ημέρες και σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις σύνθετων ελέγχων μέχρι 8) και σε συνεργασία με τα στελέχη του φορέα διενεργεί τον έλεγχο. Σε ειδικές συνθήκες ( π.χ , πανδημία, αντικειμενική αδυναμία μετάβασης κλπ) μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος γραφείου σύμφωνα με την με αρ. 126972/6-11-2020 απόφαση του Γενικού Δ/ντή Δημοσιονομικών Ελέγχων ( ΦΕΚ:4969/Β/10-11-2020)

       Σημειώσεις Ο συντονιστής της ελεγκτικής ομάδας παρουσιάζει συνοπτικά το ρόλο της Γ.Δ.Δ.Ε και τη διαδικασία διενέργειας του ελέγχου, ενώ επιβεβαιώνεται η παρουσία των αρμόδιων στελεχών του ελεγχόμενου φορέα και συμφωνείται το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου. Σε καθημερινή βάση συμπληρώνεται η κατάσταση παρευρισκομένων στον έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 7 Επεξεργασία των στοιχείων του ελέγχου. Σύνταξη και υποβολή στη ΔΥΕΕ της προσωρινής έκθεσης ελέγχου.


       Περιγραφή Η ΕΟ παραδίδει την προσωρινή έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου σε 1 μήνα από τη λήξη του επιτόπιου ελέγχου. Σε πολλές περιπτωσεις προκύπτει η ανάγκη για παράταση του ανωτέρω χρόνου για ειδικούς λόγους η οποία εγκρίνεται με Απόφση του Γενικού Διευθυντή Δημοσιονομικών Ελέγχων μετά από τεκμηριωμένο αίτημα της Ελεγκτικής Ομάδας.

       Σημειώσεις Ο σκοπός του ελέγχου, που διενεργείται, είναι να διαπιστωθεί: Α)Αν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων εκκαθάρισης και διαχείρισης της κοινωφελούς περιουσίας, εφαρμόστηκαν ή δεν εφαρμόστηκαν οι ισχύουσες ιδιαίτερες διατάξεις περί Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών, Β)Αν, από τις πράξεις ή παραλείψεις των αρμόδιων οργάνων εκκαθάρισης και διαχείρισης της κοινωφελούς περιουσίας, προκλήθηκε ζημία στη Κοινωφελή Περιουσία.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος πληρότητας έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου


       Περιγραφή Η έκθεση που συντάσσεται από τις ελεγκτικές ομάδες υποβάλλεται στην αρμόδια για τον έλεγχο ΔΥΕΕ. Στην περίπτωση που η ΔΥΕΕ είναι επιπέδου Διεύθυνσης, η έκθεση ελέγχου ελέγχεται ως προς την πληρότητά της και θεωρείται από τον Προϊστάμενο του ελεγκτικού Τμήματος και τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της αυτής Δ.Υ.Ε.Ε.. Στην περίπτωση που η αρμόδια ΔΥΕΕ είναι επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, η έκθεση ελέγχεται ως προς την πληρότητά της από τον Προϊστάμενό της και κατόπιν από τον Προϊστάμενο της ΔΥΕΕ η οποία εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας που ανήκει γεωγραφικά η αρμόδια για τον έλεγχο ΔΥΕΕ (ν. 3492/2006, άρ. 17, παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4583/2018, άρ. 96, παρ. 2). Στην περίπτωση της ΔΥΕΕ στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και της ΔΥΕΕ στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής, το αρμόδιο για τον έλεγχο πληρότητας όργανο μετά τον έλεγχο από τον Προϊστάμενο της ΔΥΕΕ επιπέδου Τμήματος, είναι ο Προϊστάμενος της ΔΥΕΕ στη Νομαρχία Αθηνών και ο Προϊστάμενος της ΔΥΕΕ στη Νομαρχία Πειραιώς, αντιστοίχως.

       Όχι Όχι


      • 9 Οριστικοποίηση φακέλου ελέγχου


       Περιγραφή Η Ομάδα Ελέγχου δημιουργεί, με ευθύνη του συντονιστή της, φάκελο ελέγχου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα του ελέγχου και το αποδεικτικό υλικό το οποίο συγκεντρώνεται σε κάθε φάση του και κατά την κρίση του ελεγκτή παρέχει αποδείξεις για την έκθεση ελέγχου ή τεκμηριώνει την επίτευξη των στόχων του ελέγχου. Επίσης, περιέχει όλα τα σχετικά έγγραφα που διακινήθηκαν μεταξύ της αρμόδιας ΔΥΕΕ και του ελεγχόμενου φορέα, καθώς και τις ιδιόχειρες σημειώσεις ή παρατηρήσεις των ελεγκτών. Η τήρηση του φακέλου του ελέγχου επιβεβαιώνει τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ελεγκτικών διαδικασιών και τη δυνατότητα επαλήθευσης ότι αυτές διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου. Μέσω της οργάνωσης και του περιεχομένου των εγγράφων του φακέλου απεικονίζεται πλήρως το ιστορικό ενός ελέγχου και δίνεται με επάρκεια η δυνατότητα σε άλλον έμπειρο ελεγκτή (π.χ. προϊστάμενο Τμήματος / Διεύθυνσης) να κατανοήσει τον έλεγχο. Τα απαραίτητα στοιχεία του φακέλου είναι τα εξής: Απόφαση σύστασης και συγκρότησης ελεγκτικής ομάδος. Έγγραφο ενημέρωσης για τη διενέργεια ελέγχου. Καταστάσεις συμμετεχόντων στον έλεγχο. Υλικό τεκμηρίωσης της δειγματοληψίας. Ερωτηματολόγιο του ελέγχου με τις υπογραφές των μελών της ελεγκτικής ομάδας. Τεκμήρια που στοιχειοθετούν τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν. Ευρήματα προηγούμενων ελέγχων. Πρωτότυπη (με υπογραφές) έκθεση ελέγχου (προσωρινή και οριστική). Ακριβές αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου (προσωρινής και οριστικής). Έγγραφο κοινοποίησης έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου. Έγγραφα αντιρρήσεων/παρατηρήσεων φορέων. Η δομή του φακέλου επιδιώκεται να είναι ομοιόμορφη για όλους τους ελέγχους διασφαλίζοντας τη δυνατότητα ευχερούς επανεξέτασης του φακέλου και απόδειξης της πληρότητας της εργασίας.

       Σημειώσεις Ο φάκελος ελέγχου (φυσικό αρχείο) βρίσκεται τοποθετημένος στο χώρο-Αρχείο της αρμόδιας Δ.Υ.Ε.Ε.. Πρόσβαση στο φάκελο του ελέγχου έχουν μόνο υπηρεσιακοί παράγοντες (μέλη ομάδας ελέγχου, αρμόδιοι υπάλληλοι εκάστης ΔΥΕΕ). Την ευθύνη για τη φύλαξη των φακέλων έχει η αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. που διενεργεί τον έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 10 Αποστολή προσωρινής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου στον ελεγχόμενο φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η αρμόδια για τον έλεγχο ΔΥΕΕ αποστέλλει, με διαβιβαστικό, ακριβές αντίγραφο της θεωρημένης προσωρινής έκθεσης (κατά προτίμηση ψηφιακά με απόδειξη παραλαβής και εναλλακτικά με συστημένη αποστολή και απόδειξη παραλαβής) μόνο στον ελεγχόμενο φορέα, ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα στους εποπτεύοντες φορείς εφόσον είναι αποδέκτες συστάσεων, καθώς και ακριβή αποσπάσματα στα πρόσωπα κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή ποινική ευθύνη, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή της, η οποία μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Δ.Ε

       Όχι Όχι


      • 11 Υποβολή έγγραφων αντιρρήσεων


       Περιγραφή Οι ελεγχόμενοι φορείς, καθώς και τα πρόσωπα κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή ποινική ευθύνη, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, εγγράφως, αντιρρήσεις κατά της έκθεσης, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή αυτής.

       Όχι Όχι


      • 12 Εισήγηση ελεγκτικής ομάδας στην ΕΣΕΛ


       Περιγραφή Οι αντιρρήσεις του ελεγχόμενου φορέα ύστερα από αιτιολογημένη έγγραφη σχετική εισήγηση των αρμόδιων Δημοσιονομικών Ελεγκτών, εισάγονται για εξέταση στην Ε.Σ.ΕΛ. από τον Προϊστάμενο της Δ.Υ.Ε.Ε από την οποία έχει διενεργηθεί ο έλεγχος (ν. 3492/2006, άρ. 10, παρ. 1, εδ.δ΄, και άρ. 17, παρ. 3, όπως ισχύουν) ή, σε περίπτωση ελέγχου που διέπεται από τις μεταβατικές διατάξεις τού ν. 4537/2018, άρ. 137, παρ. 1-3, από τον Προϊστάμενο της ΔΠΣΕ.

       Όχι Όχι


      • 13 Εξέταση των αντιρρήσεων από την ΕΣΕΛ


       Περιγραφή Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις, αυτές μαζί με α) την έκθεση ελέγχου, β) την τεκμηριωμένη εισήγηση επί των αντιρρήσεων του δημοσιονομικού ελεγκτή ή της ελεγκτικής ομάδας που συνέταξε την έκθεση και γ) όλα τα σχετικά έγγραφα, εξετάζονται, με εισήγηση του προϊσταμένου της ΔΥΕΕ που διενεργεί τον έλεγχο (προϊσταμένου Τμήματος ή Διεύθυνσης ανάλογα με την οργανωτική δομή της ΔΥΕΕ), από την ΕΣΕΛ, η οποία, αφού ακούσει το δημοσιονομικό ελεγκτή ή την ελεγκτική ομάδα που συνέταξε την έκθεση, αποφασίζει για την αποδοχή ή μη των αντιρρήσεων. Κατά τη συνεδρίαση, η ΕΣΕΛ δύναται να θέσει προφορικά ερωτήματα στην ελεγκτική ομάδα που συνέταξε την έκθεση και να ζητήσει επεξηγήσεις.

       Όχι Όχι


      • 14 Λήψη απόφασης- έκδοση πρακτικών ΕΣΕΛ


       Περιγραφή Ο Γραμματέας της ΕΣΕΛ συντάσσει τα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού υπογρφούν από τον Πρόεδρο της ΕΣΕΛ τα αποστέλει στην ΔΥΕΕ που διενήργησε τον έλεγχο και στην Ελεγκτική ομάδα.

       Όχι Όχι


      • 15 Ενσωμάτωση των πρακτικών της ΕΣΕΛ για την σύνταξη οριστικής έκθεσης


       Περιγραφή Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων, σε περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές, συντάσσεται οριστική έκθεση από την αρμόδια ελεγκτική ομάδα, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση της ΕΣΕΛ. Αναλυτικότερα, στην οριστική έκθεση τροποποιούνται όσα σημεία έχει αποφασίσει η ΕΣΕΛ να τροποποιηθούν και αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά. Αν έχουν γίνει δεκτές οι αντιρρήσεις και έχει αποφασιστεί να μην ισχύουν κάποια ευρήματα ή κάποιες συστάσεις, αυτά διαγράφονται από την οριστική έκθεση. Αν έχει επέλθει κάποια άλλη τροποποίηση, αυτή περιγράφεται με σαφήνεια στην οριστική έκθεση.

       Όχι Όχι


      • 16 Υπογραφή και έλεγχος της οριστικής έκθεσης ελέγχου


       Περιγραφή Η οριστική έκθεση φέρει τον τίτλο της ΔΥΕΕ που διενήργησε τον έλεγχο και θεωρείται ως προς την ορθή απεικόνιση της απόφασης της Ε.Σ.Ε.Λ. από τον Προϊστάμενο της ΔΥΕΕ (και τον Προϊστάμενο Τμήματος Α΄ σε περίπτωση ΔΥΕΕ επιπέδου Διεύθυνσης) που διενήργησε τον έλεγχο, οι οποίοι υπογράφουν το αντίτυπο (σχέδιο) που παραμένει στο αρχείο της αρμόδιας ΔΥΕΕ, και στη συνέχεια φέρει την υπογραφή του Προέδρου της ΕΣΕΛ. Το αντίτυπο με τις πρωτότυπες υπογραφές, καθώς και ολόκληρος ο φάκελος του ελέγχου (υλικό τεκμηρίωσης), αρχειοθετείται στη ΔΥΕΕ που διενήργησε τον έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 17 Κοινοποίηση οριστικής έκθεσης στον ελεγχόμενο φορέα


       Περιγραφή Μετά την οριστικοποίηση της έκθεσης, η ΔΥΕΕ που διενήργησε τον έλεγχο αποστέλλει με διαβιβαστικό (συστημένο και με απόδειξη παραλαβής) αντίγραφα της οριστικής έκθεσης στον ελεγχόμενο φορέα, στους εποπτεύοντες φορείς, καθώς και αποσπάσματα στα πρόσωπα κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή ποινική ευθύνη, στα οποία είχε κοινοποιηθεί η προσωρινή έκθεση (ή απόσπασμα), προς ενημέρωση και υλοποίηση των απομεινασών συστάσεων. Επίσης, αποστέλλει από ένα αντίγραφο της οριστικής έκθεσης στη ΔΠΣΕ και στη ΔΣΜΕΚ. Τα αντίγραφα της οριστικής έκθεσης που αποστέλλονται στους εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα φέρουν την υπογραφή του Προϊσταμένου της ΔΥΕΕ που διενήργησε τον έλεγχο ή, σε περίπτωση απουσίας του, του νομίμου αντικαταστάτη του.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή σε σχέση με την αρχική έκθεση, όπως και στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, η αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον ελεγχόμενο φορέα και τα λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα για την οριστικοποίηση της έκθεσης και για την υποχρέωσή τους να συμμορφωθούν με τις συστάσεις αυτής. Στους ειδικούς ελέγχους οι ενδεχόμενοι καταλογισμοί επιβάλλονται από το αρμόδιο Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών σύμφωνα με την με αρ. 1/2014 εγκύκλιο με αρ. πρωτ.ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014 της Γενικής Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Αθήνα μετά από εισήγηση της εποπτευουσας αρχής κατά περίπτωση.

       Όχι Όχι


      • 18 Ολοκλήρωση διενέργειας ειδικού ελέγχου από τη ΓΔΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Μετά την οριστικοποίηση της έκθεσης, το αρμόδιο Τμήμα της ΔΥΕΕ κοινοποιεί την έκθεση ελέγχου στην Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στην Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά περίπτωση για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του Φορέα, οι οποίες είναι αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα εποπτείας, εκκαθάρισης και διαχείρισης ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών σύμφωνα με το ν.4182/13 (ΦΕΚ Α΄185)

       Σημειώσεις Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις / Δ/νσεις Κοινωφελών Περιουσιών και η Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών είναι αρμόδιες για την επιβολή καταλογισμών σε περιπτώσεις διαπίστωσης ελλειμάτων, καθώς και για την άσκηση πειθαρχικής δικαιοδοσίας και την επιβολή διοικητικών προστίμων σε εκτελεστές διαθηκών, διαχειριστές, κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών, διοικητές ιδρυμάτων ή περιουσιών σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.4 του ν.4182/13.

       Όχι Όχι


      • 19 Παρακολούθηση συστάσεων οριστικής έκθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης στις συστάσεις των εκθέσεων ειδικών ελέγχων της ΓΔΔΕ πραγματοποιείται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις/Δ/νσεις Κοινωφελών Περιουσιών και τη Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών στα πλαίσια της εποπτικής και διαχειριστικής αρμοδιότητας των εν λόγω υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4182/13.

       Σημειώσεις Με μέριμνα της αρμόδιας ΔΥΕΕ όλα τα στοιχεία της διενέργειας του ελέγχου από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΟΠΣ- ΕΕΣΕΛ) το οποίο λειτουργεί με πιστοποιημένους χρήστες τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΓΔΔΕ, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.