Διενέργεια ελέγχου για την υποχρέωση δήλωσης ενεργειακής κατηγορίας κτιρίων σε εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρίσεις

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8363a2f7-1244-46d4-ba4a-adefcf6dc90c 605798

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε ελέγχους για την δήλωση του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία), όπως αυτός προκύπτει από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρίσεις κατά την διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΑίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια ελέγχου για την υποχρέωση δήλωσης ενεργειακής κατηγορίας κτιρίων σε εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρίσεις


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • Νόμος 65 4685 2020 92 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 4122/2013 (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100092

      • Νόμος 12 4122 2013 42 Α

       Περιγραφή Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100042

      • 1 Διενέργεια Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος διενεργείται για την εξακρίβωση της δήλωσης του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία), όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ, σε εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρίσεις κατά τη διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.

       Σημειώσεις Ο έλεγχος δύναται να είναι ηλεκτρονικός ή επιτόπιος. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επιτόπιος έλεγχος δίδεται εντολή ελέγχου (γραπτή ή προφορική) από τον ιεραρχικά προϊστάμενο σε δύο τουλάχιστον Επιθεωρητές για τη διενέργεια ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται Έκθεση ελέγχου, στην οποία καταγράφονται οι διαπιστώσεις των Επιθεωρητών Ενέργειας σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης ενεργειακής κατηγορίας κτιρίων σε εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρίσεις.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση Έκθεσης Ελέγχου - Κλήση σε Ακρόαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με το διαβιβαστικό η έκθεση ελέγχου αποστέλλεται στον κατά νόμο υπόχρεο της δήλωσης του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία), όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ, σε εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρίσεις κατά τη διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας και δίνεται προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Ο ελεγχόμενος οφείλει να μελετήσει προσεκτικά την έκθεση και τις διαπιστωμένες παραβάσεις, για τις οποίες πρέπει να αποστείλει εγγράφως απολογητικό υπόμνημα. Παράλληλα ο ελεγχόμενος θα πρέπει να αποστείλει και κάθε αποδεικτικό στοιχείο, προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών του.

       Όχι Όχι


      • 4 Επεξεργασία στοιχείων Απολογίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού η υπηρεσία λάβει το απολογητικό υπόμνημα του ελεγχόμενου, επεξεργάζεται εκ νέου το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη Πράξης Βεβαίωσης Μη Παράβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά από τον έλεγχο των στοιχείων που έχει καταθέσει ο ελεγχόμενος, εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται παράβαση συντάσσεται Πράξη Βεβαίωσης Μη Παράβασης και ολοκληρώνεται η ελεγκτική διαδικασία.

       Σημειώσεις Η Πράξη Βεβαίωσης Μη Παράβασης αποστέλλεται στον ελεγχόμενο, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα που πρέπει να λάβει γνώση.

       Ναι Ναι


      • 6 Σύνταξη Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά από τον έλεγχο των στοιχείων που έχει καταθέσει ο ελεγχόμενος, εφόσον διαπιστώνεται ότι παραβιάζεται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 4122/2013, συντάσσεται αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

       Ναι Ναι


      • 7 Σύνταξη Εισήγησης Επιβολής Κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Βάσει της βεβαιωμένης παραβάσης, συντάσσεται από το αρμόδιο Τμήμα Ενέργειας Επιθεώρησης των δύο Σωμάτων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος Εισήγηση Επιβολής Κυρώσεων (προστίμου), σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4122/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4409/2016 και ισχύει.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση Απόφασης επιβολής κυρώσεων


       Περιγραφή Αν παραβιασθούν οι διατάξεις των άρθρων 12, 14 και 15, επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4122/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4409/2016 και ισχύει.

       Ναι Όχι


      • 9 Κοινοποίηση Απόφασης επιβολής κυρώσεων στον ελεγχόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Απόφαση επιβολής κυρώσεων κοινοποιείται στον ελεγχόμενο, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα που πρέπει να λάβει γνώση.

       Ναι Όχι


      • 10 Αποστολή στη ΔΟΥ χρηματικού καταλόγου και περιληπτικής κατάστασης για βεβαίωση προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προς εκτέλεση της Απόφασης Προστίμου η υπηρεσία προβαίνει στη σύνταξη τριπλότυπου χρηματικού καταλόγου με το συνολικό ποσό προστίμου του οφειλέτη και συνοδευόμενος με την περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης αποστέλλονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) για βεβαίωση και είσπραξη.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.