Διενέργεια ελέγχου υπόχρεων έκδοσης Π.Ε.Α., Εκθέσεων Συστημάτων Θέρμανσης / Κλιματισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb25ef041-0ecb-4b1f-b915-629e75144933 749744

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε ελέγχους υπόχρεων έκδοσης Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης), Εκθέσεων Συστημάτων Θέρμανσης και Εκθέσεων Συστημάτων Κλιματισμού και απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Παρατηρήσεις

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), Εκθέσεων Συστημάτων Θέρμανσης / Κλιματισμού είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 12, 14 και 15 του ν. 4122/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τελευταία ενημέρωση

31/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια ελέγχου υπόχρεων έκδοσης Π.Ε.Α., Εκθέσεων Συστημάτων Θέρμανσης / Κλιματισμού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,


      • Νόμος 65 4685 2020 92 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση των άρθρων 12, 14 και 15 του ν. 4122/2013.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100092

      • Νόμος 12,14,15,20 4122 2013 42 Α

       Περιγραφή Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού, Κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 12, 14 και 15.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100042

      • Νόμος 49 4409 2016 136 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν. 4122/2013 (Α’42) "Αν παραβιασθούν οι διατάξεις των άρθρων 12, 14 και 15, επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου. Τα πρόστιμα επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια και τη χρήση του πιστοποιούμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, το μέγεθος των συστημάτων του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του υπόχρεου".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100136

      • Νόμος 32 4843 2021 193 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4122/2013

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100193

      • 1 Διενέργεια Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος διενεργείται για την εξακρίβωση της παραβίασης των διατάξεων των άρθρων 12, 14 και 15 του ν. 4122/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Σημειώσεις Ο έλεγχος δύναται να είναι ηλεκτρονικός ή επιτόπιος. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επιτόπιος έλεγχος δίδεται εντολή ελέγχου (γραπτή ή προφορική) από τον ιεραρχικά προϊστάμενο σε δύο τουλάχιστον Επιθεωρητές για τη διενέργεια ελέγχου

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται Έκθεση ελέγχου, στην οποία καταγράφονται οι διαπιστώσεις των Επιθεωρητών Ενέργειας σχετικά με την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης, Επιθεώρησης Συστημάτων Κλιματισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση Έκθεσης Ελέγχου - Κλήση σε Ακρόαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με το διαβιβαστικό η έκθεση ελέγχου αποστέλλεται στον κατά νόμο υπόχρεο έκδοσης Π.Ε.Α., Εκθέσεων Συστημάτων Θέρμανσης / Κλιματισμού και δίνεται προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Ο ελεγχόμενος οφείλει να μελετήσει προσεκτικά την έκθεση και τις διαπιστωμένες παραβάσεις, για τις οποίες πρέπει να αποστείλει εγγράφως απολογητικό υπόμνημα. Παράλληλα ο ελεγχόμενος θα πρέπει να αποστείλει και κάθε αποδεικτικό στοιχείο, προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών του.

       Όχι Όχι


      • 4 Επεξεργασία στοιχείων Απολογίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού η υπηρεσία λάβει το απολογητικό υπόμνημα του ελεγχόμενου, επεξεργάζεται εκ νέου το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη Πράξης Βεβαίωσης Μη Παράβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Μετά από τον έλεγχο των στοιχείων που έχει καταθέσει ο ελεγχόμενος, εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται παράβαση συντάσσεται Πράξη Βεβαίωσης Μη Παράβασης και ολοκληρώνεται η ελεγκτική διαδικασία.

       Σημειώσεις Η Πράξη Βεβαίωσης Μη Παράβασης αποστέλλεται στον ελεγχόμενο, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα που πρέπει να λάβει γνώση.

       Ναι Ναι


      • 6 Σύνταξη Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά από τον έλεγχο των στοιχείων που έχει καταθέσει ο ελεγχόμενος, εφόσον διαπιστώνεται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των άρθρων 12, 14, 15 του ν. 4122/2013, συντάσσεται αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

       Σημειώσεις Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης αποστέλλεται στον ελεγχόμενο, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα που πρέπει να λάβει γνώση.

       Ναι Όχι


      • 7 Σύνταξη Εισήγησης Επιβολής Κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Βάσει της βεβαιωμένης παραβάσης, συντάσσεται από το αρμόδιο Τμήμα Ενέργειας Επιθεώρησης των δύο Σωμάτων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος Εισήγηση Επιβολής Κυρώσεων (προστίμου), σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4122/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4409/2016 και ισχύει.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση Απόφασης επιβολής κυρώσεων


       Περιγραφή Αν παραβιασθούν οι διατάξεις των άρθρων 12, 14 και 15, επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4122/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4409/2016 και ισχύει.

       Σημειώσεις Τα πρόστιμα επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια και τη χρήση του πιστοποιούμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, το μέγεθος των συστημάτων του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του υπόχρεου.

       Όχι Όχι


      • 9 Κοινοποίηση Απόφασης επιβολής κυρώσεων στον ελεγχόμενο


       Περιγραφή Η Απόφαση επιβολής κυρώσεων αποστέλλεται στον ελεγχόμενο, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα που πρέπει να λάβει γνώση.

       Όχι Όχι


      • 10 Αποστολή στη ΔΟΥ χρηματικού καταλόγου και περιληπτικής κατάστασης για βεβαίωση προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προς εκτέλεση της Απόφασης Προστίμου η υπηρεσία προβαίνει στη σύνταξη τριπλότυπου χρηματικού καταλόγου με το συνολικό ποσό προστίμου του οφειλέτη και συνοδευόμενος με την περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης αποστέλλονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) για βεβαίωση και είσπραξη.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.