Διενέργεια ελέγχων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6ace0bdb-b765-455d-a4b6-fbbde7e39f1c 244885

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διενέργεια ελέγχων που διενεργείται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) σε εργοδότες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και την παράνομη απασχόλησης των εργαζομένων, κατόπιν ανώνυμης/ επώνυμης καταγγελίας ή τακτικών ελέγχων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων ελέγχουν οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας τους χώρους εργασίας, όταν κρίνουν αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, και έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους στοιχείο που τηρούνται από την επιχείρηση, λαμβάνει αντίγραφα, καθώς και έχει πρόσβαση στη δομή της παραγωγικής διαδικασίας. Στον εργοδότη που αρνείται την κατά τα προηγούμενα εδάφια είσοδο και πρόσβαση ή την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 3996/2011.

Τελευταία ενημέρωση

02/07/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΣΕΠΕ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αν μετά τον έλεγχο και την προσκόμιση γραπτών εξηγήσεων ακολουθήσει Πράξη Επιβολής Προστίμου τότε ο διοικούμενος έχει τη δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεως θεραπείας ή ιεραρχικής προσφυγής. Εντός 60ημερών από την κοινοποίηση της ΠΕΠ έχει δυνατότητα κατάθεσης διοικητικής Προσφυγής. Όλες οι σχετικές πληροφορίες αναφέρονται στην Πράξη Επιβολής Προστίμου.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επώνυμη καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, Ανώνυμη καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, Εξηγήσεις μετά από έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας, Έλεγχος Σ.ΕΠ.Ε, Έλεγχος σε εργοδότη για την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, επιτόπιος έλεγχος, έλεγχος μέσω Εργάνη, έλεγχος για αδήλωτη, έλεγχος για υποδηλωμένη, έλεγχος ωραρίων, έλεγχος χρονικών ορίων, έλεγχο για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, έλεγχος από την Επιθεώρηση Εργασίας.

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια ελέγχων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ – ΣΕΠΕ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η παροχή γραπτών εξηγήσεων από τον εργοδότη μετά από τον έλεγχο του ΣΕΠΕ γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά και απαιτείται η κατοχή κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή επώνυμης καταγγελίας από εργαζόμενο απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας. Επιπλέον θα χρειαστεί να καταχωρίσει τα ακόλουθα στοιχεία: Επωνυμία και ΑΦΜ επιχείρησης ή εργοδότη Διεύθυνση του τόπου ελέγχου Θέματα/προβλήματα προς διερεύνηση κατά τον έλεγχο.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 65, 66 4635 2019 167 Α

       Περιγραφή Μέτρα αντιμετώπισης αδήλωτης εργασίας: Άρθρο 65 Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία Άρθρο 66 Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100167

      • Υπουργική Απόφαση 60201/Δ7.1422, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2019 1378 Β

       Περιγραφή Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων, που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

       Νομικές παραπομπές https://www.elinyae.gr/sites/default/files/2020-01/4997B 2019.pdf

      • Υπουργική Απόφαση 3462/2 2017 344 Β

       Περιγραφή Μορφή, περιεχόμενο και χρήση τυποποιημένων χειρόγραφων εντύπων και ηλεκτρονικών εφαρ- μογών Δελτίων Ελέγχου Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200344

      • Υπουργική Απόφαση 27397/122/19.8.2013 2013 2062 Β

       Περιγραφή Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδει− κνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202062

      • Νόμος 19 4144 2013 88 Α

       Περιγραφή Περιγράφονται οι κυρώσεις σε περιπτώσεις παράνομης απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου

       Νομικές παραπομπές https://www.kodiko.gr/nomologia/download fek?f=fek/2013/a/fek a 88 2013.pdf&t=8af61f3b325fb04d2dcd363eb2abda64

      • Νόμος 79,85,87 4052 2012 41 Α

       Περιγραφή Άρθρο 79: απαγορεύεται η απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών. Άρθρο 85:Χρηματικές κυρώσεις (εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας) Περιγράφει χρηματική κύρωση για παράνομα απασχολούμενο πολίτη τρίτης χώρας. Άρθρο 87: Άλλα μέτρα σε περίπτωση απασχόλησης παράνομα διαμενόντων πολιτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.kodiko.gr/nomologia/download fek?f=fek/2012/a/fek a 41 2012.pdf&t=fd8b41e32507b31ccbbe05013d7426dd

      • Εγκύκλιος 20585 2012

       Περιγραφή Επιβολή της διοικητικής κύρωσης του προστίμου μετά την ψήφιση του Ν. 3996/2011 "Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%92%CE%9F%CE%A77%CE%9B-%CE%A4%CE%92%CE%9A%22&page=0

       ΑΔΑ ΒΟΧ7Λ-ΤΒΚ

      • Νόμος 2 3996 2011 170 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 2 "Έργο και αρμοδιότητες-Ελεγκτική και υποστηρικτική δράση" περιγράφεται η διαδικασία του ελέγχου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100170

      • Νόμος 24 3996 2011 170 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 24 "Διοικητικές Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας" περιγράφεται η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, οι δυνατότητες έκπτωσης και οι προθεσμίες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100170

      • 1 Έναρξη διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Προγραμματισμός τακτικού ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται προγραμματισμός προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων από τον Προϊστάμενο του Τμήματος .

       Σημειώσεις Ο έλεγχος μπορεί να είναι είτε προληπτικός, είτε κατασταλτικός, δηλαδή μετά από την υποβολή καταγγελίας για παραβίαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας σε συγκεκριμένο χώρο (επιτόπιος).

       Ναι Όχι


      • 3 Ανώνυμη καταγγελία στο 1555

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή ανώνυμης καταγγελίας στην τηλεφωνική γραμμή 1555. Η καταγγελία προωθείται μέσω του ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ΠΑΠΥΡΟΣ στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

       Ναι Όχι


      • 4 Κατόπιν καταγγελίας στο www.sepe.net

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η καταγγελία υποβάλλεται επώνυμα ή ανώνυμα στο www.sepe.net.

       Σημειώσεις Για την υποβολή ανώνυμης καταγγελίας δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης από τον/ην καταγγέλλοντα/καταγγέλουσα . Η καταγγελία προωθείται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων μέσω του ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ΠΑΠΥΡΟΣ.

       Ναι Όχι


      • 5 Χρέωση καταγγελίας από τον Προιστάμενο του Τμήματος σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης


       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων χρεώνει την καταγγελία σε υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος μέσω ΕΡΓΑΝΗ για την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πέρα από τον επιτόπιο μπορεί να διενεργηθεί και έλεγχος μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση συντάσσεται είτε χειρόγραφο είτε ηλεκτρονικό δελτίο ελέγχου που κοινοποιείται στην υπό έλεγχο επιχείρηση. Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και το ψηφιακό δελτίο που δημιουργείται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email που έχει δηλώσει ο εργοδότης στο sepenet. Αν διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο παραβάσεις διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας ζητούνται γραπτές εξηγήσεις.

       Ναι Όχι


      • 7 Προσκόμιση γραπτων εξηγήσεων


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι γραπτές εξηγήσεις αποστέλλονται μέσω sepenet

       Ναι Όχι


      • 8 Έλεγχος επιτόπιος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στον επιτόπιο έλεγχο επιδίδεται στην επιχείρηση η πρώτη σελίδα από το δελτίο ελέγχου. Κατόπιν αυτό καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα και εκδίδεται και ηλεκτρονικό δελτίο ελέγχου. Αν διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο παραβάσεις διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας ζητούνται γραπτές εξηγήσεις. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης δέσμιας αρμοδιότητας, πχ. αδήλωτη εργασία, δεν απαιτείται παροχή γραπτών εξηγήσεων από τον εργοδότη.

       Σημειώσεις Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης tablet στον επιτόπιο έλεγχο. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται ηλεκτρονικό δελτίο ελέγχου. Οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων ελέγχουν τους χώρους εργασίας με κάθε πρόσφορο μέσο, προβαίνουν σε κάθε είδους αναγκαία εξέταση και έλεγχο σε όλες τις επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και γενικότερα σε κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο εργασίας ή εκμετάλλευσης ή χώρο όπου πιθανολογείται ότι απασχολούνται εργαζόμενοι, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις, όπως της παραγράφου 5 του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν. 3850/2010 (Α84), και επιβλέπουν την τήρηση και εφαρμογή: α) των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας της σχετικής ιδίως με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία), καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, β) των όρων κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων εργασίας,γ) των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση, δ) των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απασχόλησης των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών ε) της νομοθεσίας για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας,στ)της νομοθεσίας για υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις πάνω από είκοσι άτομα πολιτικής για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασίας.

       Ναι Όχι


      • 9 Προσκόμιση γραπτών εξηγήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Εργοδότης μέσω του sepenet προσκομίζει, αν του ζητηθεί με το δελτίο ελέγχου, γραπτές εξηγήσεις. Αν οι γραπτές εξηγήσεις γίνουν δεκτές προβαίνει σε εισήγηση μη επιβολής προστίμου. Αν δεν γίνουν δεκτές προβαίνει σε εισήγηση επιβολής προστίμου.

       Ναι Όχι


      • 10 Εκδοση Πράξης Επιβολής Προστίμου δέσμιας αρμοδιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης δέσμιας αρμοδιότητας η Πράξη Επιβολής Προστίμου δημιουργείται χωρίς να κληθεί ο Εργοδότης σε γραπτές εξηγήσεις.

       Σημειώσεις Στην Πράξη Επιβολής Προστίμου αναγράφονται όλες οι κινήσεις στις οποίες δύναται να προβεί ο εργοδότης προκειμένου να λάβει έκπτωση καθώς και οι προθεσμίες.

       Ναι Όχι


      • 11 Κοινοποίηση Πράξεως Επιβολής Προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Πράξη Επιβολής Προστίμου κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει δηλώσει ο εργοδότης στο sepenet

       Ναι Όχι


      • 12 Εκδοση χρηματικού καταλόγου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία δικαιώματος έκπτωσης επί του προστίμου ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει Χρηματικό Κατάλογο και τον αποστέλλει στην αρμόδια ΔΟΥ που ανήκει ο εργοδότης.

       Ναι Ναι


      • 13 Προσκόμιση στην υπηρεσία του πρωτοτύπου διπολοτύπου είσπραξης από τη ΔΟΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης υποχρεούται να προσκομίσει στο τμήμα επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων από το οποίο έχει εκδοθεί η Πράξη Επιβολής Προστίμου το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης από τη ΔΟΥ.

       Σημειώσεις Σε διαφορετική περίπτωση ο αρμόδιος υπάλληλος υποχρεούται να εκδώσει χρηματικό κατάλογο και να τον στείλει στην αρμόδια ΔΟΥ

       Ναι Ναι


      • 14 Έλεγχος γραπτών εξηγήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα ζητηθέντα με τις γραπτές εξηγήσεις στοιχεία.

       Σημειώσεις Αν οι γραπτές εξηγήσεις γίνουν δεκτές προβαίνει σε εισήγηση μη επιβολής προστίμου. Αν δεν γίνουν δεκτές προβαίνει σε εισήγηση επιβολής προστίμου.

       Όχι Όχι


      • 15 Εισήγηση μη επιβολής προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε όλες τις περιπτώσεις, πλην της δέσμιας αρμοδιότητας, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί παράβαση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας ο εργοδότης καλείται σε παροχή γραπτών εξηγήσεων εντός χρονικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών. Αν οι γραπτές εξηγήσουν γίνουν δεκτές ο Επιθεωρητής προβαίνει σε εισήγηση μη επιβολής προστίμου.

       Ναι Όχι


      • 16 Έγκριση ή απόρριψη εισήγησης μη Επιβολής Προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν ο Προϊστάμενος εγκρίνει την εισήγηση μη επιβολής προστίμου τότε τίθεται στο αρχείο. Σε αντίθετη περίπτωση την απορρίπτει και επιστρέφεται στον αρμόδιο υπάλληλο για να προβεί σε εισήγηση επιβολής προστίμου.

       Ναι Ναι


      • 17 Εισήγηση επιβολής προστίμου


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όταν οι γραπτές εξηγήσεις δεν γίνονται δεκτές ο Επιθεωρητής εισηγείται προς τον Προϊστάμενο του την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που καταλήγει σε Πράξη Επιβολής Προστίμου.

       Σημειώσεις Για τους Ειδικούς Επιθεωρητές το βήμα αυτό παρακάμπτεται.

       Ναι Όχι


      • 18 Εκδοση Πράξης Επιβολής Προστιμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση Διοικητικής Πράξης. Στην Πράξη Επιβολής Προστίμου αναγράφονται όλες οι κινήσεις στις οποίες δύναται να προβεί ο εργοδότης προκειμένου να λάβει έκπτωση καθώς και οι προθεσμίες. Επίσης αναφέρεται η δυνατότητα για την κατάθεση προσφυγής ουσίας στα αρμόδια δικαστήρια.

       Σημειώσεις Πράξη Επιβολής Προστίμου-Πρόστιμου: Πρόστιμο για καθεμία παράβαση από πεντακόσια (500) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του αντίστοιχου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης είτε του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησαν τον έλεγχο. α) Ειδικά, αν παραβιάζεται η εργατική νομοθεσία για καταβολή: αα) δεδουλευμένων αποδοχών, ββ) επιδομάτων εορτών και αδείας, γγ) αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Διαιτητικής Απόφασης ή Υπουργικής Απόφασης), δδ) αποδοχών διαθεσιμότητας, εε) προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες, στστ) προσαυξήσεων για εργασία κατά τη νύκτα, ζζ) αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας, ηη) μισθών ημερομισθίων βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Διαιτητικής Απόφασης ή Υπουργικής Απόφασης ή βάσει ατομικής συμφωνίας, θθ) αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας με προσαύξηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά παράβαση πενθημέρου, ιι) επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς, εάν ο εργοδότης, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής του προστίμου, συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, αποδείξει ότι συμμορφώθηκε και εφαρμόζει εφεξής τις διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, εξαιτίας της παράβασης των οποίων του επεβλήθη το πρόστιμο, καθώς και ότι έχει εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς τον εργαζόμενο, τότε το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε αρχικώς μειώνεται κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) με αιτιολογημένη πράξη του οργάνου που το επέβαλε. Η επανάληψη κάποιας εκ των υπό αα έως ιι παραβάσεων μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται υποτροπή και συνεπάγεται μη χορήγηση της έκπτωσης του ογδόντα τοις εκατό (80%). Πλήρης και ολοσχερής εξόφληση προς τον εργαζόμενο αποδεικνύεται μόνο με προσκόμιση αποδεικτικού τράπεζας, το οποίο περιλαμβάνει: α. το όνομα του καταθέτη εργοδότη, β. το όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού, εργαζομένου, γ. την αιτιολογία κατάθεσης και δ. την ημερομηνία κατάθεσης. Αποσπάσματα πάγιων εντολών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής δεν γίνονται δεκτά. Αν υπάρχει αδυναμία κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό για οποιονδήποτε λόγο, η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση αποδεικνύεται μόνο με προσκόμιση γραμματίου δημόσιας κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο πρέπει να περιέχει τα στοιχεία α έως δ του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να τροποποιείται το ποσοστό της μείωσης και να εντάσσονται σταδιακά και άλλες παραβάσεις στην παρούσα παράγραφο. β) Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις παραβίασης διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας πλην αυτών της υποπερίπτωσης α και της παρ. 3 του άρθρου 26 εάν ο εργοδότης αποδεχτεί το πρόστιμο, παραιτηθεί από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων και το καταβάλει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής του, τότε έχει έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%) επί του προστίμου. Το Πρόστιμο που έχει εκδοθεί για παράνομη απασχόληση αλλοδαπού δεν έχει έκπτωση. Επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη για απασχόληση αδήλωτου εργαζόμενου, η οποία διαπιστώνεται εντός τριών (3) ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο των 10.500 €, ανά εργαζόμενο, επιβάλλεται προσαυξημένο ως εξής: α) κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και β) κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση από αυτήν της περίπτωσης α΄, που διαπιστώνεται σε έλεγχο διενεργούμενο σε διαφορετική ημερομηνία. Επίσης μπορεί να υπάρξει προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις περιπτώσεις α και β της παρ. 3 του άρθρου 23, για χρονικό διάστημα μέχρι τριών ημερών με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης και κατόπιν προηγούμενης προσκλήσεως του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας ή του αρμόδιου Προϊσταμένου Διεύθυνσης, μπορεί να επιβληθεί στον εργοδότη προσωρινή διακοπή της λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις ημέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Η επανάληψη από τον ίδιο εργοδότη της ίδιας ή συναφούς παράβασης της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και παράβασης που αφορά στην παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή στην αδήλωτη εργασία μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται υποτροπή και έχει ως συνέπεια, πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων, και τον αποκλεισμό του εν λόγω εργοδότη από δημόσιους διαγωνισμούς για χρονικό διάστημα από τρεις μήνες μέχρι τρία έτη. Ειδικά για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι), όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α 115), όταν συμβάλλονται με το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τους φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.

       Ναι Όχι


      • 19 Κοινοποίηση Πράξεως Επιβολής Προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Πράξη Επιβολής Προστίμου κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει δηλώσει ο εργοδότης στο sepenet.

       Ναι Όχι


      • 20 Εκδοση χρηματικού καταλόγου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία δικαιώματος έκπτωσης επί του προστίμου ο Επιθεωρητής προβαίνει στην έκδοση Χρηματικού Καταλόγου τον οποίο αποστέλλει προς βεβαίωση στην αρμόδια ΔΟΥ που ανήκει ο εργοδότης.

       Ναι Ναι


      • 21 Προσκόμιση στην υπηρεσία του πρωτοτύπου διπολοτύπου είσπραξης από τη ΔΟΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης υποχρεούται να προσκομίσει στο τμήμα επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων από το οποίο έχει εκδοθεί η Πράξη Επιβολής Προστίμου το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης από τη ΔΟΥ. Σε διαφορετική περίπτωση ο αρμόδιος υπάλληλος υποχρεούται να εκδώσει χρηματικό κατάλογο και να τον στείλει στην αρμόδια ΔΟΥ

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.