Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε μονάδες ενιαίας καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7ee1e660-db5b-4984-bc6f-4789ac09fa90 716605

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά στη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε μονάδες ενιαίας καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης, τόσο κατά το στάδιο της εγκατάστασης όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας. Αναφέρονται όλα τα δικαιολογητικά και τα στάδια, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επίσης, γίνεται μια εκτίμηση του χρόνου διεκπεραίωσης της σχετικής διαδικασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Μετά τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης, η Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της ΓΓΒ διενεργεί επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος αποσκοπεί στη διαπίστωση της ορθότητας του ερωτηματολογίου, της καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός προϋπάρχει, καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση μονάδας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου ή ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, μέσα σε δέκα (10) ημέρες ενημερώνεται ο φορέας εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά για τις διαπιστώσεις αυτές, για την προθεσμία προς άρση των διαπιστωμένων παρεκκλίσεων, εφόσον αυτή είναι εφικτή, καθώς και για τις κυρώσεις σε περίπτωση μη άρσης αυτών. Εφόσον δεν είναι εφικτή η άρση των παρεκκλίσεων ανακαλείται η έγκριση εγκατάστασης.

Εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας και καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας, η Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της ΓΓΒ διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 της κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151), για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας, η υπηρεσία τάσσει προθεσμία συμμόρφωσης τριάντα (30) ημερών που εκκινεί από την επομένη της κοινοποίησης της έκθεσης ελέγχου στον φορέα και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 10 της κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151).

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, τα πορίσματα του ελέγχου γνωστοποιούνται άμεσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 της κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151).

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 10 της κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151). Εφόσον επιβληθεί ως ποινή η ανάκληση της έγκρισης εγκατάστασης ή/και λειτουργίας, κατά της απόφασης ανάκλησης μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Η ανωτέρω προσφυγή εξετάζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της ΓΓΒ. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αυτοψία σε μονάδες ενιαίας καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε μονάδες ενιαίας καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Απαιτείται η έγκριση εγκατάστασης μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Έγκριση λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Ενιαία έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

       Ναι Ναι

      • 1 Θεωρημένο βιβλίο μετρήσεων αερίων εκπομπών ρύπων για τα αέρια απόβλητα Βιβλία

       Θεωρημένο βιβλίο μετρήσεων αερίων εκπομπών ρύπων για τα αέρια απόβλητα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930200264

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: υ.α. 11294/1993 (Β΄ 264): Όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ... Αφορά στον έλεγχο λειτουργίας της μονάδας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9676

      • 2 Φύλλα συντήρησης καυστήρων καύσης Εγχειρίδιο χρήσης

       Φύλλα συντήρησης καυστήρων καύσης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202654

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: υ.α. οικ.: 189533/2011 (Β΄ 2654) "Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού". Αφορά στον έλεγχο λειτουργίας της μονάδας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 2315

      • 3 Μετρήσεις εκπομπής αερίων αποβλήτων Δελτίο

       Μετρήσεις εκπομπής αερίων αποβλήτων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100293

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: π.δ. 1180/1981 (Α΄ 293) "Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει". Αφορά στον έλεγχο λειτουργίας της μονάδας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3201

      • 4 Δήλωση της εταιρείας εάν για τα αέρια απόβλητα εμπίπτει στην κ.υ.α. οικ.6164/2018 (Β’ 1107) "Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης - μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 313/1/28.11.2015)" Δήλωση

       Δήλωση της εταιρείας εάν για τα αέρια απόβλητα εμπίπτει στην κ.υ.α. οικ.6164/2018 (Β’ 1107) "Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης - μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 313/1/28.11.2015)"

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201107

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στον έλεγχο λειτουργίας της μονάδας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9429

      • 5 Δήλωση της εταιρείας εάν για τα αέρια απόβλητα εμπίπτει στην κ.υ.α. 36060/1155/Ε.103/2013 (Β’ 1450) "Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010" Δήλωση

       Δήλωση της εταιρείας εάν για τα αέρια απόβλητα εμπίπτει στην κ.υ.α. 36060/1155/Ε.103/2013 (Β’ 1450) "Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010"

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201450

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στον έλεγχο λειτουργίας της μονάδας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9429

      • 6 Μετρήσεις σχετικά με τα όρια θορύβου για να διαπιστωθεί η επιλογή και τήρηση των ορθών όριων θορύβου που αναφέρονται στο π.δ. 1180/1981 (Α΄ 293) "Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει" και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου Δελτίο

       Μετρήσεις σχετικά με τα όρια θορύβου για να διαπιστωθεί η επιλογή και τήρηση των ορθών όριων θορύβου που αναφέρονται στο π.δ. 1180/1981 (Α΄ 293) "Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει" και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100293


       Σημειώσεις: Αφορά στον έλεγχο λειτουργίας της μονάδας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3201

      • 7 Σύμβαση για την απομάκρυνση των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων από αδειοδοτημένο φορέα Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Σύμβαση για την απομάκρυνση των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων από αδειοδοτημένο φορέα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200383

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: κ.υ.α. ΗΠ 13588/725/2006 (Β΄ 383) "Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄604)". Αφορά στον έλεγχο λειτουργίας της μονάδας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8972

      • 8 Κατά νόμο απαραίτητο δικαιολογητικό (μελέτη ή πιστοποιητικό) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής υ.α. Φ15/οικ.136860/1673/2018 (Β΄ 6210) που αφορά στην πυρασφάλεια της εγκατάστασης. Μελέτη

       Κατά νόμο απαραίτητο δικαιολογητικό (μελέτη ή πιστοποιητικό) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής υ.α. Φ15/οικ.136860/1673/2018 (Β΄ 6210) που αφορά στην πυρασφάλεια της εγκατάστασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180206210


       Σημειώσεις: Αφορά στον έλεγχο λειτουργίας της μονάδας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8412

      • 9 Σύμβαση με αδειοδοτημένο φορέα και ενδεικτικά τιμολόγια για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Σύμβαση με αδειοδοτημένο φορέα και ενδεικτικά τιμολόγια για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στον έλεγχο λειτουργίας της μονάδας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8972

      • Νόμος 1-20 4801 2021 83 Α

       Περιγραφή Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτηκότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100083

      • Νόμος 4139 2013 74 Α

       Περιγραφή Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100074

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 27462 2022 1151 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης, βάσει του άρθρου 18 του ν. 4801/2021 (Α΄ 83)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201151

      • 1 Συγκρότηση Οργάνου Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας

       Όχι Όχι


      • 2 Έγκριση μετάβασης Οργάνου Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 3 Μετάβαση και αυτοψία - επιτόπιος έλεγχος στη μονάδα από το Όργανο Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τα μέλη του Οργάνου Ελέγχου μεταβαίνουν στον υπό έλεγχο μονάδα και προβαίνουν σε αυτοψία - επιτόπιο έλεγχο, για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης / λειτουργίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη έκθεσης - πορίσματος ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή έκθεσης - πορίσματος ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Σε περίπτωση μη διαπίστωσης παραβάσεων, ολοκληρώνεται ο έλεγχος. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, ακολουθούνται τα βήματα 6-7.

       Όχι Ναι


      • 6 Κλήση σε ακρόαση - προθεσμία συμμόρφωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις 1. Σε περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων και πληροφοριών στα αρμόδια όργανα ελέγχου ή παροχής ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης στοιχείων και πληροφοριών ή παρακώλυσης με οποιονδήποτε τρόπο της διενέργειας τακτικών ή έκτακτων ελέγχων των αρμόδιων οργάνων ελέγχου, ο φορέας καλείται από την αρμόδια αρχή ελέγχου να εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. 2. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων παροχής της έγκρισης του άρθρου 2Α του Ν. 4139/2013, όπως ισχύει, η οποία διαπιστώνεται από τα αρμόδια όργανα ελέγχου της παρούσας, τάσσεται προθεσμία συμμόρφωσης τριάντα (30) ημερών που εκκινεί από την επομένη της κοινοποίησης της έκθεσης ελέγχου από τα αρμόδια όργανα.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση διοικητικής πράξης ανάκλησης άδειας εγκατάστασης ή/και λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η παράλειψη συμμόρφωσης του φορέα εντός της προθεσμίας, που ορίστηκε στο βήμα 6, επισύρει την ανάκληση της έγκρισης εγκατάστασης ή/και λειτουργίας, με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/ 2019 (Α’ 133) οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εισήγηση της Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της ΓΓΒ.

       Σημειώσεις 1. Η έγκριση ανακαλείται χωρίς να ταχθεί προθεσμία για συμμόρφωση, σε περίπτωση παραβίασης των όρων ασφαλούς φύλαξης, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2Δ του ν. 4139/2013 και στο άρθρο 3 της κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151). 2. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων των άρθρων 19-26 και 29 του ν. 4139/2013, η έγκριση εγκατάστασης ή/και λειτουργίας ανακαλείται, χωρίς προηγούμενη ακρόαση του φορέα. 3. Κατά της απόφασης ανάκλησης της έγκρισης μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Η ανωτέρω προσφυγή εξετάζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Αδειοδότησης της ΓΓΒ. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.