Διενέργεια εποπτείας στις αρμόδιες αρχές εφαρμογής της νομοθεσίας προϊόντων ζωικής προέλευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf7483844-23fa-4313-9e52-4d1f3771b20d 764587

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (Δ/νση ΚΔΥ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προγραμματίζει και υλοποιεί ελέγχους εποπτείας. Ο προγραμματισμός της γίνεται βάσει του 5ετούς/ετήσιου προγραμματισμού της Διεύθυνσης σύμφωνα με εκτίμηση επικινδυνότητας. Με την υλοποίηση των ελέγχων εποπτείας επαληθεύεται η συμμόρφωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σε θέματα προϊόντων ζωικής προέλευσης, με στόχο τη βελτίωση των συστημάτων επισήμου ελέγχου, ώστε να διασφαλισθεί η παραγωγή και διάθεση ασφαλών τροφίμων ζωικής προέλευσης στους πολίτες καθώς επίσης η ορθή διαχείριση των παραγόμενων ζωικών υποπροϊόντων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Παρατηρήσεις

Όλες οι Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής δύνανται να οργανώσουν ελέγχους εποπτείας.

Τελευταία ενημέρωση

31/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προγραμματισμός και υλοποίηση εποπτείας στις κτηνιατρικές υπηρεσίες που υλοποιούν επισήμους ελέγχους στο τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης. Διαδικασίες επαλήθευσης των επισήμων ελέγχων που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης.

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια εποπτείας στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές που εφαρμόζουν την νομοθεσία που αφορά στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Οικονομικές Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για την μετακίνηση των υπαλλήλων που θα συμμετάσχουν στην εποπτεία.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Πρέπει να καθοριστούν οι υπάλληλοι που θα επιθεωρήσουν την εποπτευόμενη δράση.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Να έχει ολοκληρωθεί ο 5ετής/ετήσιος προγραμματισμός της Διεύθυνσης, ο οποίος περιλαμβάνει την αξιολόγηση των δράσεων σύμφωνα με εκτίμηση επικινδυνότητας και την επιλογή κατ΄έτος των δράσεων που πρόκειται να εποπτευθούν.

       Όχι Όχι

      • Κανονισμός 12 625 2017

       Περιγραφή Για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0627&qid=1667385772461&from=EL

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 79 2007 95 Α

       Περιγραφή Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 ΚΑΙ 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την Οδηγία αριθ. 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100095

      • 1 Προετοιμασία Εποπτείας - Σύνταξη Ερωτηματολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πριν την έναρξη μιας νέας εποπτευόμενης δράσης, συντάσσονται οι απαιτήσεις βάσει των κριτηρίων εποπτείας (ερωτηματολόγιο) στις οποίες θα βασιστεί η εποπτεία. Τα ερωτηματολόγια συντάσσονται και τροποποιούνται από τον εκάστοτε υπεύθυνο της δράσης, εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο Δ/νσης.

       Σημειώσεις Το ερωτηματολόγιο για την εκάστοτε δράση συντάσσεται άπαξ και επικαιροποιείται εφόσον κριθεί απαραίτητο.

       Όχι Όχι


      • 2 Προετοιμασία Εποπτείας - Επικοινωνία, Γνωστοποίηση, Αποστολή ερωτηματολογίων εποπτείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ενημερώνει τηλεφωνικά την εποπτευόμενη υπηρεσία για την επικείμενη εποπτεία και συμφωνείται από κοινού η ακριβής ημερομηνία πραγματοποίησής της. Εν συνεχεία αποστέλλεται έγγραφο με την γνωστοποίηση της εποπτείας ηλεκτρονικά ή με αλληλογραφία στην εποπτευόμενη Υπηρεσία από τον επικεφαλή της ομάδας εντός 15 ημερών πριν την ημερομηνία εποπτείας.

       Σημειώσεις Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει όλες τις σχετικές με την εποπτεία πληροφορίες, όπως την ημερομηνία διεξαγωγής, τις δράσεις που θα ελεγχθούν και το λεπτομερές σχέδιο εποπτείας ανά ημέρα. Ο επικεφαλής της ομάδας εποπτείας αποστέλλει ηλεκτρονικά εντός 15 ημερών πριν την εποπτεία, το ερωτηματολόγιο που αφορά την εποπτευόμενη δράση. Επίσης για την καλύτερη προετοιμασία της εποπτείας ζητούνται, ορισμένα στοιχεία που πρέπει να αποσταλλούν έως 5 ημέρες πριν την εποπτεία.

       Όχι Όχι


      • 3 Προετοιμασία Εποπτείας - Συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ομάδα που θα διενεργήσει την εποπτεία συλλέγει και αξιολογεί πληροφορίες για την εποπτευόμενη Υπηρεσία σε σχέση με την εφαρμογή της εποπτευόμενης δράσης τόσο από την Κεντρική Υπηρεσία, συναρμόδιες υπηρεσίες καθώς και από την εποπτευόμενη υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 4 Υλοποίηση Εποπτείας - Εναρκτήρια σύσκεψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτόπια εποπτεία ξεκινά με την εναρκτήρια σύσκεψη η οποία διεξάγεται παρουσία των αρμόδιων υπαλλήλων της εποπτευόμενης υπηρεσίας και της ομάδας εποπτείας, με συντονισμό από τον ορισθέντα ως επικεφαλής της ομάδας. Η εναρκτήρια σύσκεψη αναφέρεται στα ακόλουθα θέματα : • παρουσίαση της ομάδας εποπτείας και της ΔΥΑΤ • παρουσίαση του σκοπού της εποπτείας και της σχετικής νομοθεσίας • επιβεβαίωση του σχεδίου εποπτείας • σύντομη παρουσίαση του τρόπου διεξαγωγής της εποπτείας • επιβεβαίωση της επικοινωνίας μεταξύ της ομάδας εποπτείας και της υπηρεσίας • επιβεβαίωση διαθεσιμότητας συνοδών υπαλλήλων • τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφαλείας στους χώρους εποπτείας • δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων από πλευράς εποπτευόμενης υπηρεσίας

       Σημειώσεις Κατά την διάρκεια της εναρκτήριας σύσκεψης συναποφασίζονται οι επιχειρήσεις που θα ελεγχθούν στο πλαίσιο της εποπτείας.

       Όχι Όχι


      • 5 Υλοποίηση Εποπτείας -Συλλογή πληροφοριών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά την επιτόπου εποπτεία συλλέγονται πληροφορίες (έγγραφα, δηλώσεις, παρατηρήσεις) μέσω εξέτασης αρχείων στα γραφεία της υπηρεσίας και στις επιχειρήσεις προϊόντων ζωικής προέλευσης ή/και ζωικών υποπροϊόντων και παρακολούθησης του τρόπου εφαρμογής του επισήμου ελέγχου. Η συλλογή πληροφοριών στηρίζεται σε : α) συνεντεύξεις με βάση το γενικό και ειδικό ερωτηματολόγιο της δράσης, β) δειγματοληπτικό έλεγχο αρχείων και γ) παρατήρηση των εγκαταστάσεων και του τρόπου εφαρμογής του επισήμου ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 6 Υλοποίηση Εποπτείας - Καταληκτική σύσκεψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ολοκληρωθεί η επιτόπου εποπτεία διεξάγεται η καταληκτική σύσκεψη παρουσία των αρμόδιων υπαλλήλων της εποπτευόμενης υπηρεσίας και της ομάδας εποπτείας, με συντονισμό από τον επικεφαλής της ομάδας εποπτείας. Σε αυτήν παρουσιάζονται συνοπτικά τα ευρήματα της εποπτείας στην εποπτευόμενη υπηρεσία. Στη συνέχεια, η εποπτευόμενη υπηρεσία διατυπώνει απόψεις (συμφωνία ή διαφωνία επί των ευρημάτων) και προτάσεις σχετικά με τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες που οφείλει να λάβει για τα σημαντικότερα ευρήματα που εντοπίστηκαν και συμφωνείται από κοινού το χρονικό πλαίσιο, εντός του οποίου αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν, καθώς και τυχόν μεταγενέστερες δραστηριότητες παρακολούθησης της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητάς τους.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή σχεδίου έκθεσης εποπτείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο επικεφαλής της ομάδας εποπτείας αποστέλλει το σχέδιο έκθεσης στην εποπτευόμενη υπηρεσία για σχολιασμό και συμπλήρωση του χρονοδιαγράμματος ως προς τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβεί η εποπτευόμενη υπηρεσία στο πλαίσιο των συστάσεων της έκθεσης εποπτείας. Σε περίπτωση που η ομάδα εποπτείας επισημάνει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση που απαιτεί άμεση ενέργεια, ενημερώνεται άμεσα ο Προϊστάμενος της Γενικής Δνσης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής.

       Σημειώσεις Εντός 30 ημερών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απαντήσουν επί των περιλαμβανομένων στο σχέδιο έκθεσης και στο χρονοδιάγραμμα. Σε περίπτωση μη απάντησης από την εποπτευόμενη υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας, η ομάδα εποπτείας προχωρά στη σύνταξη της τελικής έκθεσης . Μετά τη διαβίβαση των σχολίων από τους ενδιαφερόμενους και τη δέσμευσή τους για την ανάληψη συγκεκριμένων διορθωτικών ενεργειών (σχέδιο δράσης) ή μετά την παρέλευση της προθεσμίας, αυτά ανασκοπούνται, αξιολογούνται και ενσωματώνονται στην τελική έκθεση και το χρονοδιάγραμμα. Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα δεν επαρκούν για την άρση της μη συμμόρφωσης τότε ο επικεφαλής της ομάδας εποπτείας ζητά από τον εποπτευόμενο επιπρόσθετη τεκμηρίωση. Η έκθεση υπογράφεται από τα μέλη της ομάδας εποπτείας και εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης ΚΔΥ προς διαβίβαση στους αρμόδιους αποδέκτες. Ο επικεφαλής της ομάδας εποπτείας διεκπεραιώνει την αποστολή της τελικής έκθεσης εντός 30 ημερών από τη λήψη των σχολίων και του σχεδίου δράσης ή από τη λήξη της προθεσμίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή τελικής έκθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τη διαβίβαση των σχολίων από τους ενδιαφερόμενους και τη δέσμευσή τους για την ανάληψη συγκεκριμένων διορθωτικών ενεργειών (σχέδιο δράσης) ή μετά την παρέλευση της προθεσμίας, αυτά ανασκοπούνται, αξιολογούνται και ενσωματώνονται στην τελική έκθεση και το σχετικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους. Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα δεν επαρκούν για την άρση της μη συμμόρφωσης τότε ο επικεφαλής της ομάδας εποπτείας ζητά από τον εποπτευόμενο επιπρόσθετη τεκμηρίωση. Η έκθεση υπογράφεται από τα μέλη της ομάδας εποπτείας και εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης ΚΔΥ προς διαβίβαση στους αρμόδιους αποδέκτες. Ο επικεφαλής της ομάδας εποπτείας διεκπεραιώνει την αποστολή της τελικής έκθεσης εντός 30 ημερών από τη λήψη των σχολίων και του σχεδίου δράσης ή από τη λήξη της προθεσμίας.

       Όχι Όχι


      • 9 Παρακολούθηση και αξιολόγηση διορθωτικών ενεργειών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών που αποστέλλεται με την τελική έκθεση ζητείται συγκεκριμένη τεκμηρίωση, μετά από την εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών που έχουν ήδη προταθεί από την εποπτευόμενη υπηρεσία. Δίδεται προθεσμία έως 6 μηνών από την ημερομηνία αποστολής της τελικής έκθεσης για την υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος των διορθωτικών ενεργειών, με παράταση του χρόνου κατά 15 ημέρες, όπου κρίνει ο επικεφαλής της ομάδας ότι απαιτείται.

       Σημειώσεις Τα μέλη της ομάδας εποπτείας παρακολουθούν τις διαδικασίες υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών, για τις οποίες έχει δεσμευτεί η εποπτευόμενη υπηρεσία, εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί με την αποστολή τεκμηριωμένων αποδείξεων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να ζητήθει επιπρόσθετη τεκμηρίωση ή τη διεξαγωγή νέας επιτόπιας επίσκεψης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.