Διενέργεια ιολογικού ελέγχου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5e158197-45b0-4799-883e-e7fce4a1d33b 113481

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Σταθμοί ελέγχου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και σπόρων (ΣΕΑΠΥΣ)., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

56 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον ιολογικό έλεγχο που πραγματοποιείται σε αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό και συγκεκριμένα σε πατατόσπορο, αμπέλι, εσπεριδοειδή και δενδρώδη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Σταθμοί ελέγχου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και σπόρων (ΣΕΑΠΥΣ).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από το φυτικό είδος στο οποίο πραγματοποιείται ο ιολογικός έλεγχος. Εκτιμάται από 2 έως 16 εβδομάδες ανάλογα με το είδος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση του εκάστοτε Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΤΑΑΕ) προς τον ΣΕΑΠΥΣ για τη διενέργεια ιολογικού ελέγχου που αναφέρει το είδος και τον αριθμό των δειγμάτων προς εξέταση.

Σημειώσεις

Διαβιβαστικό έγγραφο αίτημα από το εκάστοτε αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΤΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), το οποίο και συνοδεύει το δείγμα/τα δείγματα.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση αποτελεσμάτων ιολογικού ελέγχου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού, σε συνεργασία με τα ΤΑΑΕ του ΥΠΑΑΤ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • Υπουργική Απόφαση 1080/99222 2020 1415 Β

       Περιγραφή Αφορά σε τροποποιήσεις Τεχνικών Κανονισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου, κονδύλων πατάτας για φύτευση κλπ. καθώς και σε τροποποίηση της απόφασης για τον Καθορισμό των ενωσιακών κλάσεων των βασικών και πιστοποιημένων σπόρων γεωμήλων και των προϋποθέσεων και των χαρακτηριστικών που ισχύουν για τις κλάσεις αυτές και των ελαχίστων προϋποθέσεων όσον αφορά τον προβασικό σπόρο γεωμήλων, και τις τροποποιήσεις όσον αφορά τους επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς σχετικά με τους σπόρους και άλλο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201415

      • Υπουργική Απόφαση 2874/110922 2015 2408 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ενωσιακών κλάσεων των βασικών και πιστοποιημένων σπόρων γεωμήλων και των προυποθέσεων και των χαρακτηριστικών που ισχύουν για τις κλάσεις αυτές και των ελαχίστων προυποθέσεων και των ενωσιακών κλάσεων όσον αφορά τον προβασικό σπόρο γεωμήλων, σε συμμόρφωση προς τις Εκτελεστικές Οδηγίες 2014/20/ΕΕ (L 38/32, 7.2.2014) και 2014/21/EE (L 38/39, 7.2.2014) της Επιτροπής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202408

      • Υπουργική Απόφαση 2875/110939 2015 2269 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 276357/29-7-2002 απόφασης ("Τεχνικός Κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης κονδύλων πατάτας για φύτευση", ΦΕΚ Β΄/1020/5-8-2002), συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2013/63/ΕΕ της Επιτροπής (Λ 341/52, 18-12-2013).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202269

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 276357 2002 1020 Β

       Περιγραφή Τεχνικός κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης κονδύλων πατάτας για φύτευση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020201020

      • Υπουργική Απόφαση 2259/240072 2019 3681 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 258676/29.9.2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας “Τεχνικός Κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου” (Β΄ 1517), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190203681

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 282485 2006 1412 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. Κ.Υ.Α. με αριθμ. 258676/29-09-2003 (ΦΕΚ 1517 Β), «Τεχνικός Κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της Αμπέλου».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201412

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 258676 2003 1517 Β

       Περιγραφή Τεχνικός κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030201517

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 289718 2008 1952 Β

       Περιγραφή Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για παραγωγή φρούτων, κατηγοριών ανωτέρας της κατηγορίας CAC που παράγεται στη Χώρα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080201952

      • Προεδρικό Διάταγμα 365 2002 307 Α

       Περιγραφή Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100307

      • Υπουργική Απόφαση 12064/116267 2017 3927 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ, III, IV και V του άρθρου 26 του π.δ. 365/2002 (Α 307), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2017/1279/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 184/33, 15.7.2017)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203927

      • 1 Παραλαβή αιτήματος από το ΣΕΑΠΥΣ για διενέργεια ιολογικού ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αιτήματος από τα ΤΑΑΕ στο ΣΕΑΠΥΣ για διενέργεια ιολογικού ελέγχου

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση & Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Φύλαξη των δειγμάτων στο ψυγείο ή σε κατάλληλη αποθήκη μέχρι την εξέτασή τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Ιολογικός έλεγχος εσπεριδοειδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Ιολογικός έλεγχος αμπέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Φυλάσσονται στο ψυγείο λόγω ικανοποιητικής συντήρησής τους ενώ δίδεται προτεραιότητα σε περισσότερο ευπαθή είδη: τα εσπεριδοειδή, τα δενδρώδη και τον πατατόσπορο.

       Ναι Όχι


      • 6 Ιολογικός έλεγχος δεδρωδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 7 Οπτική παρατήρηση πατατόσπορου για ύπαρξη φύτρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον ιολογικό έλεγχο του πατατόσπορου.

       Ναι Όχι


      • 8 Ιολογικός έλεγχος πατατόσπορου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση αποτελεσμάτων ιολογικού ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 10 Αποστολή των αποτελεσμάτων στα ΤΑΑΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.