Διενέργεια ιολογικού ελέγχου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5e158197-45b0-4799-883e-e7fce4a1d33b 113481

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ (ΣΕΑΠΥΣ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  8
  Εβδομάδες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στον ιολογικό έλεγχο που πραγματοποιείται σε αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό και συγκεκριμένα σε πατατόσπορο, αμπέλι, εσπεριδοειδή και δενδρώδη.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από το φυτικό είδος στο οποίο πραγματοποιείται ο ιολογικός έλεγχος. Εκτιμάται από 2 έως 16 εβδομάδες ανάλογα με το είδος.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φορείς του Δημοσίου

  Τίτλος

  Αίτηση του εκάστοτε Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΤΑΑΕ) προς τον ΣΕΑΠΥΣ για τη διενέργεια ιολογικού ελέγχου που αναφέρει το είδος και τον αριθμό των δειγμάτων προς εξέταση.

  Σημειώσεις

  Διαβιβαστικό έγγραφο αίτημα από το εκάστοτε αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΤΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), το οποίο και συνοδεύει το δείγμα/τα δείγματα.

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση αποτελεσμάτων ιολογικού ελέγχου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού, σε συνεργασία με τα ΤΑΑΕ του ΥΠΑΑΤ


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Συνέχεια άλλης διαδικασίας

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,


       • Υπουργική Απόφαση 1080/99222 2020 1415 Β

        Περιγραφή Αφορά σε τροποποιήσεις Τεχνικών Κανονισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου, κονδύλων πατάτας για φύτευση κλπ. καθώς και σε τροποποίηση της απόφασης για τον Καθορισμό των ενωσιακών κλάσεων των βασικών και πιστοποιημένων σπόρων γεωμήλων και των προϋποθέσεων και των χαρακτηριστικών που ισχύουν για τις κλάσεις αυτές και των ελαχίστων προϋποθέσεων όσον αφορά τον προβασικό σπόρο γεωμήλων, και τις τροποποιήσεις όσον αφορά τους επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς σχετικά με τους σπόρους και άλλο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89ciLegIW2m4liYHTRwL0-OJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMta98Ix4zO5qhO8 VDoyOhYZ7InGLcFaZCbcb7VkZPff5

       • Υπουργική Απόφαση 2874/110922 2015 2408 Β

        Περιγραφή Καθορισμός των ενωσιακών κλάσεων των βασικών και πιστοποιημένων σπόρων γεωμήλων και των προυποθέσεων και των χαρακτηριστικών που ισχύουν για τις κλάσεις αυτές και των ελαχίστων προυποθέσεων και των ενωσιακών κλάσεων όσον αφορά τον προβασικό σπόρο γεωμήλων, σε συμμόρφωση προς τις Εκτελεστικές Οδηγίες 2014/20/ΕΕ (L 38/32, 7.2.2014) και 2014/21/EE (L 38/39, 7.2.2014) της Επιτροπής.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL847AG mgQA5ruFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtX1NhoDK6FrFH8MsxTyuIHlupQ3kImyocH5vvzfXS3oP

       • Υπουργική Απόφαση 2875/110939 2015 2269 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 276357/29-7-2002 απόφασης ("Τεχνικός Κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης κονδύλων πατάτας για φύτευση", ΦΕΚ Β΄/1020/5-8-2002), συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2013/63/ΕΕ της Επιτροπής (Λ 341/52, 18-12-2013).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL84tQ3Uej7Zmlp6k5uE6xNduJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtYG5ZJLEZ2mu--Pzh1ZQSkZ7lbMtZOUVw T-TQvaXobI

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 276357 2002 1020 Β

        Περιγραφή Τεχνικός κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης κονδύλων πατάτας για φύτευση.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHghqNAYvmYB3dtvSoClrL8sN CI5tJ5zXNZ8op6Z wSuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtZruO-v3OXTlU86wSnCcPxJSpwVNA-BTqCUcp8E-nDjO

       • Υπουργική Απόφαση 2259/240072 2019 3681 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 258676/29.9.2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας “Τεχνικός Κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου” (Β΄ 1517), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8auLqJdgkY7gtiDow6HlTE-JInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtVfNFvG6qt3rrbgrQxOS8EpOCc87NEiVrbavVHB6DWBD

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 282485 2006 1412 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. Κ.Υ.Α. με αριθμ. 258676/29-09-2003 (ΦΕΚ 1517 Β), «Τεχνικός Κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της Αμπέλου».

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL89ciLegIW2m7nMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtdOl79v9wRPS4X0OjXNcCw0oQ FijZvMd8RvNYuZPKkJ

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 258676 2003 1517 Β

        Περιγραφή Τεχνικός κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL8ionFKVgnNuX3U4LPcASlceJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtStfb1XE9jFwykUnboKqLG w1DfCVxP7in7x86ercvhT

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 289718 2008 1952 Β

        Περιγραφή Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για παραγωγή φρούτων, κατηγοριών ανωτέρας της κατηγορίας CAC που παράγεται στη Χώρα.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHtyK1ZYNhP8HdtvSoClrL8vnZOzRHI6VLnMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtVpjbwIW2yxQKZL3KXGmX5UoYbTQo9Dzzm3xu 2EHYTE

       • Προεδρικό Διάταγμα 365 2002 307 Α

        Περιγραφή Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHghqNAYvmYB3dtvSoClrL8YsYh3oJ2J495MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR- MmAAAt2qfVKoHL7BzNvOOn8d9pWebdxXff5ZIERw

       • Υπουργική Απόφαση 12064/116267 2017 3927 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ, III, IV και V του άρθρου 26 του π.δ. 365/2002 (Α 307), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2017/1279/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 184/33, 15.7.2017)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL85ahmFUsjffL3U4LPcASlceJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtRfaHojmNtOQOSruWOpWpbCX xa1rNOf 0Q8eOw9zXPy

       • 1 Παραλαβή αιτήματος από το ΣΕΑΠΥΣ για διενέργεια ιολογικού ελέγχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή αιτήματος από τα ΤΑΑΕ στο ΣΕΑΠΥΣ για διενέργεια ιολογικού ελέγχου

        Όχι Όχι


       • 2 Πρωτοκόλληση & Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 3 Φύλαξη των δειγμάτων στο ψυγείο ή σε κατάλληλη αποθήκη μέχρι την εξέτασή τους

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 4 Ιολογικός έλεγχος εσπεριδοειδών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 5 Ιολογικός έλεγχος αμπέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Σημειώσεις Φυλάσσονται στο ψυγείο λόγω ικανοποιητικής συντήρησής τους ενώ δίδεται προτεραιότητα σε περισσότερο ευπαθή είδη: τα εσπεριδοειδή, τα δενδρώδη και τον πατατόσπορο.

        Ναι Όχι


       • 6 Ιολογικός έλεγχος δεδρωδών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 7 Οπτική παρατήρηση πατατόσπορου για ύπαρξη φύτρου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Σημειώσεις Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον ιολογικό έλεγχο του πατατόσπορου.

        Ναι Όχι


       • 8 Ιολογικός έλεγχος πατατόσπορου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 9 Έκδοση αποτελεσμάτων ιολογικού ελέγχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 10 Αποστολή των αποτελεσμάτων στα ΤΑΑΕ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.