Διενέργεια προγραμματισμένων -τακτικών δημοσιονομικών ελέγχων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση90d897f3-ec31-4e7e-8f93-f61a0f4076df 258560

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη διενέργεια προγραμματισμένων-τακτικών ελέγχων. Οι τακτικοί έλεγχοι κατανέμονται στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου με αποφάσεις της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων (Δ.Π.Σ.Ε), μετά την έγκριση του προγράμματος της τρέχουσας ελεγκτικής περιόδου από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ). Η διάρκεια της ελεγκτικής περιόδου ορίζεται από 01/07 τρέχοντος έτους έως 30/06 του επόμενου έτους. Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τον Κανονισμό Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Αριθμός Απόφασης 36867/08-04-2020 ( ΦΕΚ 1519/Β/22-04-2020).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι προγραμματισμένοι έλεγχοι διενεργούνται με βάση ετήσιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη Δ.Π.Σ.Ε. της ΓΔΔΕ, βάσει δείγματος ελεγχόμενων φορέων, ύστερα από εφαρμογή μεθόδων ελεγκτικής δειγματοληψίας που καλύπτει όλους τους προς έλεγχο φορείς που διενεργείται από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων (ΔΣΜΕΚ) της ΓΔΔΕ και το οποίο εγκρίνεται από την ΕΣΕΛ.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Υποβολή έγγραφων αντιρρήσεων
    
    Η αρμόδια ΔΥΕΕ αποστέλλει με διαβιβαστικό, ακριβές αντίγραφο της θεωρημένης προσωρινής έκθεσης με απόδειξη παραλαβής μόνο στον ελεγχόμενο φορέα και ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα στους εποπτευοντες φορείς εφόσον είναι αποδέκτες συστάσεων, καθώς και ακριβή αποσπάσματα στα πρόσωπα κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή ποινική ευθύνη. Οι ελεγχόμενοι φορείς καθώς και τα κατα τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως αντιρρήσεις κατά της έκθεσης εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή αυτής, οι οποίες ύστερα από αιτιολογημένη σχετική εισήγηση των αρμοδίων Δημοσιονομικών Ελεγκτών, εισάγονται για εξέταση στην Ε.Σ.ΕΛ από τον Προϊστάμενο της ΔΥΕΕ από την οποία έχει διενεργηθεί ο έλεγχος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια προγραμματισμένων - τακτικών ελέγχων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Φάκελος ελέγχου με τεκμηριωτικό υλικό, το οποίο συγκεντρώνεται από τα μέλη της Ελεγκτικής Ομάδας κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Άλλο

       Φάκελος ελέγχου με τεκμηριωτικό υλικό, το οποίο συγκεντρώνεται από τα μέλη της Ελεγκτικής Ομάδας κατά τη διενέργεια του ελέγχου.


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Ο φάκελος του ελέγχου τηρείται σε φυσική ή ψηφιακή μορφή στο αρχείο της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • Νόμος 2,10,13,14, 15,16,17 3492 2006 210 Α

       Περιγραφή Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100210

      • Νόμος 21 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ- Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Προεδρικό Διάταγμα 142 2017 181 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100181

      • Υπουργική Απόφαση 2/40366/ΔΥΕΠ 2013 1075 Β

       Περιγραφή Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201075

      • Υπουργική Απόφαση 2/40371/ΔΥΕΠ 2013 1075 Β

       Περιγραφή Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201075

      • Υπουργική Απόφαση 2/40379/ΔΥΕΠ 2013 1076 Β

       Περιγραφή Κανονισμός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) περί επιβολής Δημοσιονομικών Διορθώσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201076

      • Υπουργική Απόφαση 36867 2020 1519 Β

       Περιγραφή Έγκριση Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201519

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 18686 2020 1287 Β

       Περιγραφή Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201287

       ΑΔΑ 6Α03Η-4ΘΨ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 99539 2020 3917 Β

       Περιγραφή Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203917

       ΑΔΑ ΨΨΡ0Η-ΑΩ3

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 16596 2020 1459 Β

       Περιγραφή Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201459

       ΑΔΑ Ω0Φ6Η-ΠΩΣ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 21476 2020 1459 Β

       Περιγραφή Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης ελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201459

       ΑΔΑ 94ΧΟΗ-5ΞΕ

      • Υπουργική Απόφαση 43177 2020 1812 Β

       Περιγραφή Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Οικονομικών ελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201812

       ΑΔΑ ΩΛΣ7Η-ΗΟΒ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 44425 2020 2181 Β

       Περιγραφή Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202181

       ΑΔΑ 60ΚΧΗ-2ΤΤ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 60941 2020 2714 Β

       Περιγραφή Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202714

       ΑΔΑ 61ΗΘΗ-75Ε

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 81093 2020 3220 Β

       Περιγραφή Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Εξωτερικών ελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203220

       ΑΔΑ ΨΨΨΥΗ-ΓΑΟ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 82198 2020 3230 Β

       Περιγραφή Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203230

       ΑΔΑ Ω2ΕΧΗ-ΝΡΛ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2/20491/ΔΣΜΕΚ 2019 902 Β

       Περιγραφή Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας κια Θρησκευμάτων ελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200902

       ΑΔΑ 6ΠΣΗΗ-Τ39

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 144238 2019 4750 Β

       Περιγραφή Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204750

       ΑΔΑ 6ΒΒΞΗ-ΛΩΛ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 142587 2019 4848 Β

       Περιγραφή Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204848

       ΑΔΑ ΩΙ16Η-ΗΧ1

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2/80579/ΔΥΕΠ 2012 3235 Β

       Περιγραφή Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Τουρισμού ελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203235

       ΑΔΑ ΒΕΦ3Η-9ΧΨ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 21476 2020 1459 Β

       Περιγραφή Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης ελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201459

       ΑΔΑ 94ΧΟΗ-5ΞΕ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 98193 2020 3913 Β

       Περιγραφή Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203913

       ΑΔΑ Ω9ΖΝΗ-ΠΨΞ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 116786 2020 4646 Β

       Περιγραφή Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204646

       ΑΔΑ ΩΕΚΕΗ-ΛΞΜ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 127584 2020 5258 Β

       Περιγραφή Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών ελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205258

       ΑΔΑ 6ΗΔΓΗ-ΦΗΩ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 6868 2020 156 Β

       Περιγραφή Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200156

       ΑΔΑ ΨΚΙΤΗ-51Ξ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 44010 2020 2002 Β

       Περιγραφή Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Υγείας ελεγχόμενων από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202002

       ΑΔΑ 69ΙΘΗ-ΡΩΞ

      • 1 Κατανομή Ελέγχου σε Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι τακτικοί-προγραμματισμένοι έλεγχοι κατανέμονται στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου με αποφάσεις της Δ/νσης Προγραμματσιμού και Συντονισμού Ελέγχων (Δ.Π.Σ.Ε), μετά την έγκριση του προγράμματος της τρέχουσας ελεγκτικής περιόδου από την Ε.Σ.ΕΛ..

       Σημειώσεις Κάθε έλεγχος νοείται ως ο έλεγχος που διενεργείται σε κάθε φορέα, προκειμένου να επαληθευτεί η διαχείριση του προϋπολογισμού του και η επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου ή επιμέρους θέματα που θίγονται στην εντολή ελέγχου. Για κάθε έναν από αυτούς τους ελέγχους συντάσσεται ξεχωριστή έκθεση.

       Όχι Όχι


      • 2 Σχεδιασμός του ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΥΕΕ με βάση τους έλεγχους που της έχουν κατανεμηθεί αποφασίζει για τη σύνθεση της Ελεγκτικής Ομάδας και για τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου.

       Σημειώσεις Στόχος της αρμόδιας ΔΥΕΕ είναι η ορθή και έγκαιρη προετοιμασία του ελεγκτικού έργου για την οικονομική, αποδοτική και αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων που της κατανέμονται.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Απόφασης Σύστασης Ελεγκτικής Ομάδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΥΕΕ αφότου συγκεντρώσει τις δηλώσεις των δημοσιονομικών ελεγκτών περί μη σύγκρουσης συμφερόντων συντάσει και αποστέλει το σχέδιο της απόφασης συγκρότησης- σύστασης στον Γενικό Δ/ντή Δημοσιονομικών Ελέγχων για υπογραφή. Στη συνέχεια η απόφαση αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και αναρτάται και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που για τη συγκρότηση της ελεγκτικής ομάδας κρίνεται ότι απαιτείται συμμετοχή ελεγκτή ετέρας ΔΥΕΕ, διερευνάται κατ αρχάς η δυνατότητα συμμετοχής ελεγκτή της καθ ύλην αρμόδιας ΔΥΕΕ Υπουργείων (Α΄-Η΄). Συντονιστής της ελεγκτικής ομάδας ορίζεται Δημοσιονομικός Ελεγκτής των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων. Σε περίπτωση που στην ίδια ελεγκτική ομάδα υπάρχουν περισσότεροι του ενός, ορίζεται συντονιστής ο ανώτερος κατά βαθμό και επί ομοιοβάθμων ο έχων τα περισσότερα χρόνια ως Δημοσιονομικός Ελεγκτής, άλλως ο κατέχων τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας (ν. 3492/2006, άρ. 14, παρ. 2).

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή ενημερωτικού εγγράφου στον ελεγχόμενο φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται έγγραφο για ενημέρωση αποδεκτών με το ακόλουθο περιεχόμενο: Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. .......... έχει δημοσιευθεί η με Αρ..πρωτ. ........... Απόφαση του Προϊσταμένου ΓΔΔΕ με θέμα «Σύσταση – συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια προγραμματισμένου ελέγχου στον ...............

       Σημειώσεις Το έγγραφο απευθύνεται στον ελεγχόμενο φορέα και κοινοποιείται ακόμη στους παρακάτω αποδέκτες: 1.Εποπτεύων φορέας. 2.Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (gddel@glk.gr ). 3.Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών (deputyminister-secr@minfin.gr ). 4.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής (gsfp@glk.gr ). 5.Δ/νση Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων (dsmek@glk.gr ) 6.Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων (Φ.20011 ) (dpse@glk.gr ) 7.Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης (d4@glk.gr ). (με την παράκληση να ενημερωθούν οι προσωπικοί φάκελοι των υπαλλήλων) . 8.Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας & Ελέγχου νομού ......... (............@glk.gr ).

       Όχι Όχι


      • 5 Διενέργεια του ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας


       Περιγραφή Η Ελεγκτική ομάδα μεταβαίνει στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα για συγκεκριμένο αριθμό ημερών ( συνήθως 5 ή 6 ημέρες) και σε συνεργασία με τα στελέχη του φορέα διενεργεί τον έλεγχο. Σε ειδικές συνθήκες ( π.χ , πανδημία, αντικειμενική αδυναμία μετάβασης κλπ) μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος γραφείου σύμφωνα με την με αρ. 126972/6-11-2020 απόφαση του Γενικού Δ/ντή Δημοσιονομικών Ελέγχων ( ΦΕΚ:4969/Β/10-11-2020)

       Σημειώσεις Ο συντονιστής της ελεγκτικής ομάδας παρουσιάζει συνοπτικά το ρόλο της Γ.Δ.Δ.Ε και τη διαδικασία διενέργειας του ελέγχου, ενώ επιβεβαιώνεται η παρουσία των αρμόδιων στελεχών του ελεγχόμενου φορέα και συμφωνείται το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου. Σε καθημερινή βάση συμπληρώνεται η Κατάσταση παρευρισκομένων στον έλεγχο (υπόδειγμα στο Παράρτημα). Κατά τον έλεγχο χρησιμοποιείται το προσήκον ερωτηματολόγιο ελέγχου (πλην των ελέγχων που διενεργούνται μετά από εισαγγελική παραγγελία και κατά περίπτωση στους λοιπούς έκτακτους ελέγχους), όπως αυτό έχει εξειδικευτεί κατά θεματική ενότητα, η συμπλήρωση του οποίου γίνεται με βάση: Α) Τις απαντήσεις των εκπροσώπων του ελεγχόμενου φορέα στα συγκεκριμένα ερωτήματα με Ναι (δηλαδή συμμόρφωση προς την αντίστοιχη απαίτηση), Όχι (δηλαδή μη συμμόρφωση προς την αντίστοιχη απαίτηση) ή Δεν ελέγχεται (αν δεν υπάρχει λόγος να διερευνηθεί μια ερώτηση). Η ομάδα ελέγχου καταγράφει στο ερωτηματολόγιο τις παρατηρήσεις και τα βασικά αποδεικτικά στοιχεία που επαληθεύουν το ζητούμενο κάθε ερώτησης σχετικά με τη συμμόρφωση ή τις ελλείψεις. Τα ανωτέρω καταχωρούνται ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Β) Τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγει η ελεγκτική ομάδα, δηλ. το αποδεικτικό εκείνο υλικό το οποίο είναι αναγκαίο για να επαληθευτούν και να τεκμηριωθούν τα συμπεράσματα του ελέγχου και να διατυπωθούν οι σχετικές συστάσεις. Για το λόγο αυτό τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι επαρκή σε ποσότητα, συναφή προς τα ερωτήματα του ελέγχου και αξιόπιστα και έγκυρα ως δημόσια έγγραφα όταν αυτό απαιτείται. Τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται τόσο κατά τη φάση της προετοιμασίας του ελέγχου όσο και κατά τη διενέργειά του, διασταυρώνονται, επαληθεύονται και αξιολογούνται ως προς την αξιοπιστία τους, τη συνάφειά τους με τις ερωτήσεις του ελέγχου και την επάρκειά τους, προκειμένου να εκτιμηθεί η ανάγκη αναζήτησης πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων. Σημεία ελέγχου τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως Κίνδυνοι κατά την προετοιμασία του ελέγχου, ελέγχονται με μεγαλύτερη διεξοδικότητα/ένταση, ζητώντας περισσότερα τεκμήρια. Σε περιπτώσεις ερωτήσεων οι οποίες απαιτούν την εξέταση είτε όλων είτε μέρους των φακέλων των οικονομικών στοιχείων που διαχειρίζεται ο ελεγχόμενος φορέας και απαιτείται διερεύνηση με επιλογή δείγματος φακέλων, η ελεγκτική ομάδα εξάγει το δείγμα με την εφαρμογή δειγματοληψίας, όπως έχει περιγραφεί στην ενότητα Α.4. Σε ορισμένες ερωτήσεις, ενδείκνυται το δείγμα να είναι στοχευμένο (π.χ. επαλήθευση ολοκλήρωσης των δημοσιονομικών διορθώσεων). Επιπλέον, διερευνάται η συμμόρφωση του ελεγχόμενου φορέα προς τις συστάσεις προηγούμενων ελέγχων της Γ.Δ.Δ.Ε, σε περίπτωση όπου έχει τεθεί τέτοιος στόχος ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη προσωρινής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του ν.3492/06 η ΕΟ παραδίδει την προσωρινή έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου σε 1 μήνα από τη λήξη του επιτόπιου ελέγχου. Σε πολλές περιπτωσεις προκύπτει η ανάγκη για παράταση του ανωτέρω χρόνου για ειδικούς λόγους η οποία εγκρίνεται με Απόφση του Γενικού Διευθυντή Δημοσιονομικών Ελέγχων μετά πό τεκμηριωμένο αίτημα της Ελεγκτικής Ομάδας.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος πληρότητας


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η έκθεση που συντάσσεται από τις ελεγκτικές ομάδες υποβάλλεται στην αρμόδια για τον έλεγχο ΔΥΕΕ. Στην περίπτωση που η ΔΥΕΕ είναι επιπέδου Διεύθυνσης, η έκθεση ελέγχου ελέγχεται ως προς την πληρότητά της και θεωρείται από τον Προϊστάμενο του ελεγκτικού Τμήματος και τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της αυτής Δ.Υ.Ε.Ε.. Στην περίπτωση που η αρμόδια ΔΥΕΕ είναι επιπέδου αυτοτελούς Τμήματος, η έκθεση ελέγχεται ως προς την πληρότητά της από τον Προϊστάμενό της και κατόπιν από τον Προϊστάμενο της ΔΥΕΕ η οποία εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας που ανήκει γεωγραφικά η αρμόδια για τον έλεγχο ΔΥΕΕ (ν. 3492/2006, άρ. 17, παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4583/2018, άρ. 96, παρ. 2). Στην περίπτωση της ΔΥΕΕ στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και της ΔΥΕΕ στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής, το αρμόδιο για τον έλεγχο πληρότητας όργανο μετά τον έλεγχο από τον Προϊστάμενο της ΔΥΕΕ επιπέδου Τμήματος, είναι ο Προϊστάμενος της ΔΥΕΕ στη Νομαρχία Αθηνών και ο Προϊστάμενος της ΔΥΕΕ στη Νομαρχία Πειραιώς, αντιστοίχως.

       Όχι Όχι


      • 8 Οριστικοποίηση φακέλου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ομάδα ελέγχου δημιουργεί, με ευθύνη του συντονιστή της, φάκελο ελέγχου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα του ελέγχου και το αποδεικτικό υλικό το οποίο συγκεντρώνεται σε κάθε φάση του και κατά την κρίση του ελεγκτή παρέχει αποδείξεις για την έκθεση ελέγχου ή τεκμηριώνει την επίτευξη των στόχων του ελέγχου. Επίσης, περιέχει όλα τα σχετικά έγγραφα που διακινήθηκαν μεταξύ της αρμόδιας ΔΥΕΕ και του ελεγχόμενου φορέα, καθώς και τις ιδιόχειρες σημειώσεις ή παρατηρήσεις των ελεγκτών. Η τήρηση του φακέλου του ελέγχου επιβεβαιώνει τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ελεγκτικών διαδικασιών και τη δυνατότητα επαλήθευσης ότι αυτές διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου. Μέσω της οργάνωσης και του περιεχομένου των εγγράφων του φακέλου απεικονίζεται πλήρως το ιστορικό ενός ελέγχου και δίνεται με επάρκεια η δυνατότητα σε άλλον έμπειρο ελεγκτή (π.χ. προϊστάμενο Τμήματος / Διεύθυνσης) να κατανοήσει τον έλεγχο. Τα απαραίτητα στοιχεία του φακέλου είναι τα εξής: Απόφαση σύστασης και συγκρότησης ελεγκτικής ομάδος. Έγγραφο ενημέρωσης για τη διενέργεια ελέγχου. Καταστάσεις συμμετεχόντων στον έλεγχο. Υλικό τεκμηρίωσης της δειγματοληψίας. Ερωτηματολόγιο του ελέγχου με τις υπογραφές των μελών της ελεγκτικής ομάδας. Τεκμήρια που στοιχειοθετούν τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν. Ευρήματα προηγούμενων ελέγχων. Πρωτότυπη (με υπογραφές) έκθεση ελέγχου (προσωρινή και οριστική). Ακριβές αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου (προσωρινής και οριστικής). Έγγραφο κοινοποίησης έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου. Έγγραφα αντιρρήσεων/παρατηρήσεων φορέων. Η δομή του φακέλου επιδιώκεται να είναι ομοιόμορφη για όλους τους ελέγχους διασφαλίζοντας τη δυνατότητα ευχερούς επανεξέτασης του φακέλου και απόδειξης της πληρότητας της εργασίας. Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι ενότητες και υποενότητες για κάθε τύπο ελέγχου.

       Σημειώσεις Ο φάκελος ελέγχου (φυσικό αρχείο) βρίσκεται τοποθετημένος στο χώρο-Αρχείο της αρμόδιας Δ.Υ.Ε.Ε.. Πρόσβαση στο φάκελο του ελέγχου έχουν μόνο υπηρεσιακοί παράγοντες (μέλη ομάδας ελέγχου, αρμόδιοι υπάλληλοι εκάστης ΔΥΕΕ). Την ευθύνη για τη φύλαξη των φακέλων έχει η αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. που διενεργεί τον έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή προσωρινής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου στον ελεγχόμενο φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια για τον έλεγχο ΔΥΕΕ αποστέλλει, με διαβιβαστικό, ακριβές αντίγραφο της θεωρημένης προσωρινής έκθεσης (κατά προτίμηση ψηφιακά με απόδειξη παραλαβής και εναλλακτικά με συστημένη αποστολή και απόδειξη παραλαβής) μόνο στον ελεγχόμενο φορέα, ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα στους εποπτεύοντες φορείς εφόσον είναι αποδέκτες συστάσεων, καθώς και ακριβή αποσπάσματα στα πρόσωπα κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή ποινική ευθύνη, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή της, η οποία μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Δ.Ε.

       Όχι Όχι


      • 10 Υποβολή αντιρρήσεων από ελεγχόμενο φορέα


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι ελεγχόμενοι φορείς, καθώς και τα πρόσωπα κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή ποινική ευθύνη, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, εγγράφως, αντιρρήσεις κατά της έκθεσης, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή αυτής.

       Όχι Όχι


      • 11 Εισήγηση ελεγκτικής ομάδας στην ΕΣΕΛ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αντιρρήσεις του ελεγχόμενου φορέα ύστερα από αιτιολογημένη έγγραφη σχετική εισήγηση των αρμόδιων Δημοσιονομικών Ελεγκτών, εισάγονται για εξέταση στην Ε.Σ.ΕΛ. από τον Προϊστάμενο της Δ.Υ.Ε.Ε από την οποία έχει διενεργηθεί ο έλεγχος (ν. 3492/2006, άρ. 10, παρ. 1, εδ.δ΄, και άρ. 17, παρ. 3, όπως ισχύουν) ή, σε περίπτωση ελέγχου που διέπεται από τις μεταβατικές διατάξεις τού ν. 4537/2018, άρ. 137, παρ. 1-3, από τον Προϊστάμενο της ΔΠΣΕ.

       Όχι Όχι


      • 12 Εξέταση των αντιρρήσεων από την ΕΣΕΛ


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις, αυτές μαζί με α) την έκθεση ελέγχου, β) την τεκμηριωμένη εισήγηση επί των αντιρρήσεων του δημοσιονομικού ελεγκτή ή της ελεγκτικής ομάδας που συνέταξε την έκθεση και γ) όλα τα σχετικά έγγραφα, εξετάζονται, με εισήγηση του προϊσταμένου της ΔΥΕΕ που διενεργεί τον έλεγχο (προϊσταμένου Τμήματος ή Διεύθυνσης ανάλογα με την οργανωτική δομή της ΔΥΕΕ), από την ΕΣΕΛ, η οποία, αφού ακούσει το δημοσιονομικό ελεγκτή ή την ελεγκτική ομάδα που συνέταξε την έκθεση, αποφασίζει για την αποδοχή ή μη των αντιρρήσεων. Κατά τη συνεδρίαση, η ΕΣΕΛ δύναται να θέσει προφορικά ερωτήματα στην ελεγκτική ομάδα που συνέταξε την έκθεση και να ζητήσει επεξηγήσεις (ν. 3492/2006, άρ. 10, παρ. 1, εδ. δ΄, και άρ. 17, παρ. 5). Κατά τη διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων, δεν υπάρχει δυνατότητα: Να τροποποιηθούν από τα ελεγκτικά όργανα τα υπάρχοντα ευρήματα και συστάσεις. Να προστεθούν από τα ελεγκτικά όργανα ή την ΕΣΕΛ επιπλέον ευρήματα ή συστάσεις. Να μεταβληθεί επί το χείρον, από τα ελεγκτικά όργανα ή την ΕΣΕΛ, η αξιολόγηση του φορέα. Να τροποποιηθούν από την ΕΣΕΛ ευρήματα για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις και δεν υπάρχουν στοιχεία συμμόρφωσης ή μεταγενέστερα γεγονότα. Σε περίπτωση που η ΕΣΕΛ αποδέχεται αντιρρήσεις σε ευρήματα που επηρεάζουν την τελική αξιολόγηση (βαθμολογία), δύναται να μεταβάλει την αξιολόγηση προς το ευνοϊκότερο.

       Όχι Όχι


      • 13 Λήψη απόφασης- Έκδοση πρακτικών ΕΣΕΛ


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Γραμματέας της ΕΣΕΛ συντάσσει τα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού υπογρφούν από τον Πρόεδρο της ΕΣΕΛ, τα αποστέλει στην ΔΥΕΕ που διενήργησε τον έλεγχο και στην Ελεγκτική ομάδα.

       Όχι Όχι


      • 14 Ενσωμάτωση των πρακτικών για την σύνταξη οριστικής έκθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων, σε περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές, συντάσσεται οριστική έκθεση από την αρμόδια ελεγκτική ομάδα, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση της ΕΣΕΛ. Αναλυτικότερα, στην οριστική έκθεση τροποποιούνται όσα σημεία έχει αποφασίσει η ΕΣΕΛ να τροποποιηθούν και αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά. Αν έχουν γίνει δεκτές οι αντιρρήσεις και έχει αποφασιστεί να μην ισχύουν κάποια ευρήματα ή κάποιες συστάσεις, αυτά διαγράφονται από την οριστική έκθεση. Αν έχει επέλθει κάποια άλλη τροποποίηση, αυτή περιγράφεται με σαφήνεια στην οριστική έκθεση.

       Όχι Όχι


      • 15 Υπογραφή και έλεγχος οριστικής έκθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η οριστική έκθεση φέρει τον τίτλο της ΔΥΕΕ που διενήργησε τον έλεγχο και θεωρείται ως προς την ορθή απεικόνιση της απόφασης της Ε.Σ.Ε.Λ. από τον Προϊστάμενο της ΔΥΕΕ (και τον Προϊστάμενο Τμήματος Α΄ σε περίπτωση ΔΥΕΕ επιπέδου Διεύθυνσης) που διενήργησε τον έλεγχο, οι οποίοι υπογράφουν το αντίτυπο (σχέδιο) που παραμένει στο αρχείο της αρμόδιας ΔΥΕΕ, και στη συνέχεια φέρει την υπογραφή του Προέδρου της ΕΣΕΛ. Το αντίτυπο με τις πρωτότυπες υπογραφές, καθώς και ολόκληρος ο φάκελος του ελέγχου (υλικό τεκμηρίωσης), αρχειοθετείται στη ΔΥΕΕ που διενήργησε τον έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 16 Κοινοποίηση οριστικής έκθεσης στον ελεγχόμενο φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την οριστικοποίηση της έκθεσης, η ΔΥΕΕ που διενήργησε τον έλεγχο αποστέλλει με διαβιβαστικό (συστημένο και με απόδειξη παραλαβής) αντίγραφα της οριστικής έκθεσης στον ελεγχόμενο φορέα, στους εποπτεύοντες φορείς, καθώς και αποσπάσματα στα πρόσωπα κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή ποινική ευθύνη, στα οποία είχε κοινοποιηθεί η προσωρινή έκθεση (ή απόσπασμα), προς ενημέρωση και υλοποίηση των απομεινασών συστάσεων. Επίσης, αποστέλλει από ένα αντίγραφο της οριστικής έκθεσης στη ΔΠΣΕ και στη ΔΣΜΕΚ. Τα αντίγραφα της οριστικής έκθεσης που αποστέλλονται στους εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα φέρουν την υπογραφή του Προϊσταμένου της ΔΥΕΕ που διενήργησε τον έλεγχο ή, σε περίπτωση απουσίας του, του νομίμου αντικαταστάτη του.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή σε σχέση με την αρχική έκθεση, όπως και στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, η αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον ελεγχόμενο φορέα και τα λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα για την οριστικοποίηση της έκθεσης και για την υποχρέωσή τους να συμμορφωθούν με τις συστάσεις αυτής. Επιπλέον, τα αρμόδια όργανα της ΓΔΔΕ επιβάλλουν τους ενδεχόμενους καταλογισμούς και δημοσιονομικές διορθώσεις.

       Όχι Όχι


      • 17 Παρακολούθηση συμμόρφωσης ελεγχόμενου φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την οριστικοποίηση της έκθεσης, το ελεγκτικό Τμήμα της ΔΥΕΕ κοινοποιεί την έκθεση ελέγχου (συνοδευόμενη από το σχετικό απόσπασμα πρακτικού με την απόφαση της ΕΣΕΛ, τις αντιρρήσεις του φορέα, και τις αποφάσεις καταλογισμού ή δημοσιονομικών διορθώσεων, όπου υπάρχουν) στο αρμόδιο για την παρακολούθηση, Τμήμα της ΔΥΕΕ, προκειμένου να διενεργηθεί η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων και της εκτέλεσης των ληφθέντων μέτρων. Στο στάδιο αυτό, παρακολουθούνται από την αρμόδια για τον έλεγχο ΔΥΕΕ οι ελεγχόμενοι φορείς, ανά έλεγχο, σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνουν προκειμένου να συμμορφωθούν στις συστάσεις που τους απευθύνονται. Το στάδιο ολοκληρώνεται, για κάθε έλεγχο, με την πλήρη συμμόρφωση προς όλες τις συστάσεις της ΓΔΔΕ.ην καταλληλότητά τους σε σχέση με τις συστάσεις που αναφέρονται στις εκθέσεις ελέγχου. Δηλαδή, αν τα μέτρα που ελήφθησαν είναι συμβατά με το σκοπό της κάθε σύστασης. Την επάρκεια της συμμόρφωσης, δηλαδή αν οι φορείς έλαβαν τα μέτρα για όλη την έκταση των προβλημάτων. Την έγκαιρη λήψη τους σε σχέση τις προθεσμίες συμμόρφωσης που αναφέρονται στις εκθέσεις. Μέσω της παρακολούθησης προωθείται η ανάληψη διορθωτικών δράσεων, η υλοποίηση των οποίων, όπου τεκμηριώνεται, οδηγεί στο κλείσιμο των συστάσεων. Στην περίπτωση παρέλευσης της τεθείσας προθεσμίας συμμόρφωσης των συστάσεων, η αρμόδια ΔΥΕΕ θα πρέπει να επανέρχεται με εμπεριστατωμένα έγγραφα προς το φορέα, κάνοντας λεπτομερή αναφορά σε καθεμιά από τις συστάσεις που είναι ανοιχτές και ζητώντας από αυτόν να γνωρίσει στη ΔΥΕΕ τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί. Σκοπός της επικοινωνιακής αυτής τακτικής, στην οποία εμπεριέχεται διαδικασία διαλόγου, είναι να κινητοποιήσει το φορέα προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως προς τις συστάσεις.

       Σημειώσεις Το στάδιο της παρακολούθησης ολοκληρώνεται, για κάθε έλεγχο, με την πλήρη συμμόρφωση προς όλες τις συστάσεις της ΓΔΔΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορέων στις συστάσεις που περιλαμβάνει η έκθεση ελέγχου, και μετά την εξάντληση των ανωτέρω επικοινωνιακών ενεργειών, η αρμόδια για την παρακολούθηση ΔΥΕΕ ενημερώνει τη ΔΣΜΕΚ και της διαβιβάζει αφενός αντίγραφα των αναγκαίων στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης και αφετέρου γνώμη περί προσηκόντων πρόσθετων μέτρων. Η ΔΣΜΕΚ, με μέριμνα του Τμήματος Α΄, εισηγείται στην ΕΣΕΛ αναφορικά με τη λήψη πρόσθετων μέτρων. Η ΕΣΕΛ αποφασίζει προκειμένου να εισηγηθεί προς τα αρμόδια όργανα τη λήψη πρόσθετων μέτρων (ν. 3492/2006, άρ. 10, παρ. 2, περ. η΄, π.δ. 142/2017, άρ. 53, παρ. 3, περ. α΄, υποπερ. γγ΄). Για τις ΔΥΕΕ που λειτουργούν σε επίπεδο Δ/νσης το Τμήμα Β΄ και για τις ΔΥΕΕ επιπέδου Τμήματος το αρμόδιο γραφείο για τη συμμόρφωση εξετάζει τα μέτρα που λαμβάνουν οι φορείς ώστε να συμμορφωθούν στις συστάσεις των ελέγχων.

       Όχι Όχι


      • 18 Κλείσιμο συστάσεων οριστικής έκθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ολοκλήρωση του ελέγχου υλοποιείται με την πλήρη συμμόρφωση του ελεγχόμενου φορέα σε όλες τις συστάσεις της οριστικής έκθεσης.

       Σημειώσεις Με μέριμνα της αρμόδιας ΔΥΕΕ όλα τα στοιχεία της διενέργειας του τακτικού ελέγχου από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικών Ελέγχων ( ΟΠΣ- ΕΕΣΕΛ) το οποίο λειτουργεί με πιστοποιημένους χρήστες τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΓΔΔΕ, υπο την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.