Διοικητικές Κυρώσεις σε βάρος Εργαζομένων σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση22f4b2c1-0f8d-4b8c-911e-05258fae19fd 961542

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

35 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων, στο προσωπικό ασφαλείας που παραβαίνει τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις από τα άρθρα 4,5, 6 παράγραφος 1 και 7 του N. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, υπόκεινται στην εποπτεία και τον έλεγχο των αρμόδιων κατά τόπο αστυνομικών αρχών και υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις τους και σε περίπτωση εκδήλωσης εγκληματικής ενέργειας να παρέχουν τη συνδρομή τους σ` αυτές, εφόσον τους ζητηθεί. Δεν επιτρέπεται η παροχή συνδρομής για την αντιμετώπιση δημοσίων συναθροίσεων. Η διαδικασία εκτελείται από τα αρμόδια όργανα ελέγχου του εν λόγω προσωπικού ασφαλείας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αν εντός πενταετίας βεβαιωθεί και δεύτερη παράβαση η άδεια αφαιρείται από δύο (2) έως έξι (6) μήνες, ενώ σε περίπτωση τρίτης παράβασης η άδεια αφαιρείται οριστικά. Επίσης, η άδεια εργασίας αφαιρείται οριστικά σε περίπτωση που ο κάτοχος αυτής παραδώσει όπλο της Ι.Ε.Π.Υ.Α. σε τρίτο πρόσωπο που δεν δικαιούται να το φέρει (άρθρο 9 παρ. 4 ν. 2518/1997).

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κατά της απόφασης αφαίρεσης άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή, ενώπιον του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης εκτός αν με την απόφαση επιβαλλεται οριστική ανάκληση άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας λόγω παράβασης των διατάξεων που αφορούν την οπλοφορία (άρθρο 9 παρ. 5 Ν.2518/1997)

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διοικητικές Κυρώσεις σε βάρος Εργαζομένων σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας για παραβίαση του Ν. 2518/97


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Για να επιβληθούν οι διοικητικές κυρώσεις πρέπει ο εργαζόμενος να κατέχει άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Το προσωπικό ασφαλείας υποχρεούται να φέρει το δελτίο ταυτότητας και το ειδικό διακριτικό σήμα κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του είτε φέρει στολή, είτε πολιτική περιβολή.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Το προσωπικό ασφαλείας υποχρεούται να χρησιμοποιεί την προβλεπόμενη στολή, εφόσον γίνεται χρήση στολής.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Το προσωπικό ασφαλείας υποχρεούται, να μην θίγει, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, τα κάθε είδους συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Το προσωπικό ασφαλείας υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί μέσα και μεθόδους που μπορούν να προκαλέσουν ζημία, βλάβη, ενόχληση σε τρίτους ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Η χρήση σκύλων σε δημόσιους και γενικά προσιτούς στο κοινό χώρους, απαγορεύεται. Η χρήση αυτών επιτρέπεται μόνο στο εσωτερικό των φυλασσόμενων κτιρίων και ιδιοκτησιών ή σε περίκλειστους χώρους.

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Το προσωπικό ασφαλείας υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα προστατευτικά μέσα που προβλέπονται, για την ασφαλή μεταφορά με ειδικά διασκευασμένα - τεθωρακισμένα οχήματα χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων, δραστηριότητας και να χρησιμοποιεί αλεξίσφαιρο γιλέκο όταν σε αυτό ανατίθεται η επιτήρηση ή φύλαξη κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων και αλεξίσφαιρο γιλέκο και προστατευτικό κράνος όταν στο προσωπικό αυτό ανατίθεται η ασφαλή μεταφορά με ειδικά διασκευασμένα - τεθωρακισμένα οχήματα χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων.

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Το προσωπικό ασφαλείας υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί, τον τίτλο "αστυνομικός" ή λέξεις ή φράσεις ικανές να παραπλανήσουν το κοινό ότι αντιπροσωπεύει δημόσια αρχή και ιδιαίτερα αστυνομική.

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Το προσωπικό ασφαλείας υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες που αφορούν την οπλοφορία και χρήση του οπλισμού που προβλέπονται.

       Όχι Όχι

      • 9 Χρονικής προθεσμίας Το προσωπικό ασφαλείας υποχρεούται να γνωστοποιεί εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών κάθε μεταβολή των αρχικών προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας εργασίας που το αφορά.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4, 5, 6 παρ. 1 και 7 2518 1997 164 Α

       Περιγραφή Διοικητικές κυρώσεις. Τροποποιήθηκε με Ν.3206/2003, Ν.3707/2008, Ν.4147/2013 άρθρο 1 και Ν.4456 άρθρο 56.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100164

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 παρ.5, 3 παρ. 2 και 3, 1016/109/121−θ 2009

       Περιγραφή Διοικητικές κυρώσεις σε βάρος ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και των εργαζομένων σε αυτές για παράβαση του ν. 2518/1997.

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8NFVwjN9oWbb3U4LPcASlceJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMte1frNKZYh6IgmvNsnfn1vXMbrBrfUcQRQEzj9ptf-Bf

      • 1 Διαπίστωση παράβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Αστυνομικός που διαπιστώνει ότι προσωπικό ασφαλείας παραβαίνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, συντάσσει το υπόδειγμα Β (Έκθεση βεβαίωσης παράβασης προσωπικού ασφαλείας).

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση έκθεσης βεβαίωσης παράβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει την έκθεση βεβαίωσης παράβασης στην Διεύθυνση Αστυνομίας ή Διεύθυνση Ασφαλείας που χορήγησε την άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας.

       Όχι Όχι


      • 3 Κλήση για παροχή εξηγήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομίας ή Διεύθυνση Ασφαλείας καλεί τον παραβάτη με σχετικό έγγραφό της, για να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του εγγράφως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση του εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση κλήσης


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομίας ή Διεύθυνση Ασφαλείας αποστέλλει την κλήση στην Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας, και όπου δεν υπάρχει, από το Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδιότητας της περιοχής όπου διαμένει.

       Όχι Όχι


      • 5 Επίδοση Κλήσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η κλήση επιδίδεται και δίνεται προθεσμία δέκα (10) ημερών για υποβολή αντιρρήσεων.

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή αντιρρήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Οι υποβληθείσες αντιρρήσεις διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Διεύθυνση Ασφαλείας.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση αφού λάβει υπόψιν της τα πραγματικά περαστικά και τις υποβληθείσες αντιρρησίες, εκδίδει απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 8 Διαβίβαση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομίας ή Διεύθυνση Ασφαλείας αποστέλλει την απόφαση στην Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας, και όπου δεν υπάρχει, στο Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδιότητας της περιοχής όπου διαμένει.

       Όχι Όχι


      • 9 Επίδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η απόφαση επιδίδεται με αποδεικτικό στον ενδιαφερόμενο μέσω της Υπηρεσίας του τόπου διαμονής του και κοινοποιείται στην Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση.

       Σημειώσεις Αν εκδοθεί απόφαση αφαίρεσης της άδειας εργασίας αυτή αφαιρείται από τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα ορίζεται στην απόφαση.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.