Διοικητικές Κυρώσεις σε βάρος Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb6122e83-831c-4993-a407-e1d9bc360acd 124461

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε βάρος ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, 6 και 7 του Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ A ́− 164), όπως ισχύουν κάθε φορά.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στην επιχείρηση που παραβαίνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, 6 και 7 του ν.2518/1997 (A ́− 164), όπως ισχύουν κάθε φορά και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις επιβάλλεται, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας υπηρεσίας διοικητικό πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, που μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

α. είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α ́, β ́, γ ́, ε ́, ι ́ και ια ́ της παρ. 1 του άρθρου 4, της παρ. 1 του άρθρου 6 και του άρθρου 7, β. είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ για κάθε παράβαση των περιπτώσεων στ ́ και ζ ́ της παρ. 1 του άρθρου 4, γ. τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε παράβαση των περιπτώσεων δ ́, η ́, θ ́ και ιδ ́ της παρ. 1 του άρθρου 4, δ. πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε παράβαση των περιπτώσεων ιβ ́ και ιγ της παρ. 1 του άρθρου 4 και των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 και ε. διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για κάθε παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 5. Στην επιχείρηση που παραβαίνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται: α. στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ ́ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2518/1997 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και β. στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ ́ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2518/1997 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Αν εντός πενταετίας βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση επιβάλλεται, πέραν του διοικητικού προστίμου και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της ι.ε.π.υ.α. από είκοσι (20) ημέρες έως έξι (6) μήνες, ενώ σε περίπτωση τρίτης παράβασης η άδεια αφαιρείται οριστικά (άρθρο 9 παρ. 2 ν. 2518/1997). Στην επιχείρηση που προσλαμβάνει ή αναθέτει τις δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2518/1997 σε πρόσωπα τα οποία υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφαλείας ή άλλους φορείς του Δημοσίου που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προβλέπεται να οπλοφορούν, επιβάλλεται, με την πρώτη παράβαση, πέραν του διοικητικού προστίμου και οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας (άρθρο 9 παρ. 2 ν. 2518/1997). Οι άδειες λειτουργίας ι.ε.π.υ.α. ανακαλούνται από το αρμόδιο για τη χορήγησή τους όργανο αν εκλείψει έστω και μια από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγησή τους (άρθρο 9 παρ. 1 ν. 2518/1997).

Αν ο εκπρόσωπος της ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ή του φορέα που κατέχει το όπλο στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 το παραδώσει σε τρίτο πρόσωπο που δεν δικαιούται να το φέρει ή σε προσωπικό ασφαλείας κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 5, αφαιρούνται οριστικά οι άδειες κατοχής όπλων από αυτόν που τα παραχώρησε με απόφαση του αρμόδιου για τη χορήγησή τους οργάνου, ανεξάρτητα από την επιβολή των λοιπών ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.

Τελευταία ενημέρωση

10/04/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Διαδικασία αφαίρεσης αδειών λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

    1. Όταν η απόφαση επιβολής του προστίμου καθίσταται εκτελεστή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 και προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας επιχείρησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1, η Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας και όπου δεν υπάρχουν το Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδιότητας της περιοχής όπου έχει την έδρα της η επιχείρηση, καλεί εγγράφως τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, με αποδεικτικό κοινοποίησης, για να υποβάλλει τυχόν έγγραφες αντιρρήσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Η ίδια Υπηρεσία στη συνέχεια υποβάλλει τη σχετική αλληλογραφία, τις αντιρρήσεις της εταιρείας και την πρότασή της στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία την προωθεί για λήψη αποφάσεως από τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Αν εκδοθεί απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, αυτή επιδίδεται με αποδεικτικό στο νόμιμο εκπρόσωπό της μέσω της ως άνω Υπηρεσίας στην περιοχή της οποίας έχει την έδρα της η επιχείρηση. Σε περίπτωση απουσίας του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή αρνήσεως παραλαβής του εγγράφου ενεργείται θυροκόλληση.

    2. Κατά των αποφάσεων αφαίρεσης άδειας λειτουργίας ι.ε.π.υ.α., ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή, ενώπιον του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διοικητικές κυρώσεις σε βάρος ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για παράβαση του Ν. 2518/1997 (Α'-164)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • Νόμος 9 2518 1997 164 Α

       Περιγραφή Διοικητικές Κυρώσεις Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Τροποποιήθηκε με Ν.3707/2008, Ν 4147/2013 άρθρο 1 και Ν.4456/2017 άρθρο 56.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100164

      • Υπουργική Απόφαση 1016/109/121-θ 2009 1467 Β

       Περιγραφή Διοικητικές κυρώσεις σε βάρος ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και των εργαζομένων σε αυτές για παράβαση του ν. 2518/1997 (Α ́− 164).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090201467

      • 1 Διαπίστωση Παράβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Για τη βεβαίωση των παραβάσεων των παρ. 1, 2 και 4 του προηγουμένου άρθρου σε βάρος επιχείρησης, συντάσσεται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης όπως το υπόδειγμα Α ́ του άρθρου 4 εις τετραπλούν. Ένα αντίτυπο της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης επιδίδεται με αποδεικτικό στο νόμιμο εκπρόσωπο της ελεγχόμενης επιχείρησης. Το δεύτερο αντίτυπο της ως άνω Έκθεσης κοινοποιείται στην Υποδιεύθυνση ή στο Τμήμα Ασφαλείας και όπου δεν υπάρχει, στο Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδιότητας της περιοχής που έχει την έδρα της η επιχείρηση. Το τρίτο αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και το τέταρτο αντίτυπο φυλάσσεται στην Υπηρεσία που διαπίστωσε την παράβαση.

       Σημειώσεις Διαδικασία αφαίρεσης αδειών λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 1. Όταν η απόφαση επιβολής του προστίμου καθίσταται εκτελεστή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 και προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας επιχείρησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1, η Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας και όπου δεν υπάρχουν το Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδιότητας της περιοχής όπου έχει την έδρα της η επιχείρηση, καλεί εγγράφως τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, με αποδεικτικό κοινοποίησης, για να υποβάλλει τυχόν έγγραφες αντιρρήσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Η ίδια Υπηρεσία στη συνέχεια υποβάλλει τη σχετική αλληλογραφία, τις αντιρρήσεις της εταιρείας και την πρότασή της στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία την προωθεί για λήψη αποφάσεως από τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Αν εκδοθεί απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, αυτή επιδίδεται με αποδεικτικό στο νόμιμο εκπρόσωπό της μέσω της ως άνω Υπηρεσίας στην περιοχή της οποίας έχει την έδρα της η επιχείρηση. Σε περίπτωση απουσίας του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή αρνήσεως παραλαβής του εγγράφου ενεργείται θυροκόλληση. 2. Κατά των αποφάσεων αφαίρεσης άδειας λειτουργίας ι.ε.π.υ.α., ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή, ενώπιον του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η προσφυγή κατατίθεται στην Αστυνομική Υπηρεσία που επέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση η οποία την υποβάλλει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α. και την κοινοποιεί στην Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση όταν αυτή βεβαιώθηκε από διαφορετική Υπηρεσία. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της, επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο μέσω της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και κοινοποιείται στην Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης εκτός αν με την απόφαση επιβάλλεται οριστική ανάκληση άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας λόγω παράβασης των διατάξεων που αφορούν την οπλοφορία (άρθρο 9 παρ. 5 ν. 2518/1997.)

       Όχι Όχι


      • 2 Κλήση για παροχή εξηγήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο μπορεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης, να διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις στην Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή αντιρρήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η ίδια Υπηρεσία υποβάλλει αμέσως τις τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις καθώς και αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας η οποία την προωθεί στον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για τη λήψη απόφασης προς επιβολή ή μη των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η ως άνω απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αποστέλλεται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας ή στο Τμήμα Ασφαλείας και όπου δεν υπάρχουν, στο Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδιότητας της περιοχής όπου έχει την έδρα της η ελεγχθείσα επιχείρηση.

       Όχι Όχι


      • 6 Επίδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η απόφαση επιδίδεται με αποδεικτικό στο νόμιμο εκπρόσωπό της μαζί με αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης και σε περίπτωση απουσίας του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή αρνήσεως παραλαβής του εγγράφου ενεργείται θυροκόλληση. Η ως άνω απόφαση κοινοποιείται και στην Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση.

       Σημειώσεις Κατά των αποφάσεων επιβολής των διοικητικών κυρώσεων των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 1, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης. Η προσφυγή κατατίθεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στην αστυνομική υπηρεσία που επέδωσε την απόφαση, η οποία την υποβάλλει, εντός 48 ωρών, στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και την κοινοποιεί στην Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση όταν αυτή βεβαιώθηκε από διαφορετική υπηρεσία. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της, επιδίδεται στο νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης μέσω της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και κοινοποιείται στην Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 7 Είσπραξη προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο


       Περιγραφή Αν η ασκηθείσα προσφυγή απορριφθεί ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκησή της, η απόφαση καθίσταται εκτελεστή και η Υπηρεσία το προσωπικό της οποίας διαπίστωσε την παράβαση, συντάσσει τον τίτλο είσπραξης του προστίμου κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ.16/1989 (Α ́ − 6) τον οποίο και αποστέλλει για βεβαίωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

       Σημειώσεις Ο χρόνος υλοποίησης της διαδικασίας είναι ενδεικτικός και δε μπορεί να προσδιοριστεί απόλυτα λόγω της φύσης των δικαιολογητικών και των απαιτουμένων βημάτων.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.