Διοργάνωση αυτοψιών μελών του ΚΑΣ ή του ΣΜ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1751e72a-ca9c-45ee-a911-9ecd6d041af9 175172

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διοργάνωση αυτοψίας επιτροπής μελών ή ολομέλειας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Μουσείου (ΚΑΣ) ή του Συμβουλίου Μουσείων (ΣΜ), που διενεργείται έπειτα από Υπουργική Απόφαση κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣΑίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διοργάνωση αυτοψιών μελών του ΚΑΣ ή του ΣΜ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Η διαδικασία προϋποθέτει την έκδοση Υπουργικής Απόφασης περί διενέργειας αυτοψίας από επιτροπή μελών ή την ολομέλεια του ΚΑΣ ή του ΣΜ. Η απόφαση εκδίδεται κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου Συμβουλίου περί αναβολής εξέτασης θέματος προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία. Έπειτα από την αυτοψία, το θέμα επανεισάγεται στο αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο για την κατά νόμον γνωμοδότηση.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 2 ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284 2020 4612 Β

       Περιγραφή Το Συμβούλιο δύναται να αναβάλει τη γνωμοδότησή του κάθε φορά που η πλειοψηφία των μελών του κρίνει ότι απαιτείται επιτόπια εξέταση του θέματος (αυτοψία), η οποία θα πρέπει να διενεργείται εντός τρίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας από τη συνεδρίαση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204612

      • Υπουργική Απόφαση 5 ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284 2020 4612 Β

       Περιγραφή Η Γραμματεία των Συμβουλίων είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη και γραπτή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδοποίηση των ενδιαφερομένων που έχουν υποβάλει αίτημα παράστασης, ώστε να παρευρίσκονται στην εξέταση των θεμάτων που τους αφορούν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204612

      • Νόμος 52 4858 2021 220 Α

       Περιγραφή Στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων μετέχουν τα μέλη τους και οι εισηγητές άνευ ψήφου. Πρόσωπα των οποίων οι υποθέσεις άγονται ενώπιον του Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται και με ή δια δικηγόρου και να χρησιμοποιούν τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών ή εισηγητών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100220

      • Προεδρικό Διάταγμα 24 4 2018 7 Α

       Περιγραφή Το Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), του Συμβουλίου Μουσείων (ΣΜ) και του Κοινού οργάνου ΚΑΣ-ΚΣΝΜ είναι αρμόδιο για ... δ) την οργάνωση των αυτοψιών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Μουσείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100007

      • 1 Ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου για τον προγραμματισμό αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έπειτα από την έκδοση Υπουργικής Απόφασης περί διενέργειας αυτοψίας επιτροπής μελών ή ολομέλειας του ΚΑΣ ή ΣΜ, αποστέλλεται στα μέλη μήνυμα περί προγραμματισμού της αυτοψίας σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ζητείται επιβεβαίωση της συμμετοχής τους. Σε περίπτωση μη δυνατότητας συμμετοχής τακτικών μελών, ενημερώνονται τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη σχεδίου εντολής μετακίνησης για κάθε μέλος που θα συμμετάσχει στην αυτοψία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του φορέα συντάσσεται σχέδιο εντολής μετακίνησης για κάθε μέλος που θα συμμετάσχει στην αυτοψία.

       Όχι Όχι


      • 3 Διεκπεραίωση εντολών μετακίνησης μελών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η διεκπεραίωση γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του φορέα: τα σχέδια εντολών μετακίνησης υπογράφονται από την ιεραρχία, με τελική υπογράφουσα τη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μετατρέπονται σε εξερχόμενα και αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Έπειτα από βεβαίωση ακρίβειάς τους, αποστέλλονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα συμμετέχοντα μέλη.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη προγράμματος αυτοψίας και αποστολή του στα μέλη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία προχωρά σε σύνταξη του προγράμματος αυτοψίας, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της επίσκεψης, της ακόλουθης συζήτησης και της συμμετοχής πολιτών/φορέων που έχουν υποβάλει αίτημα παράστασης. Η σύνταξη του προγράμματος γίνεται σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση/Διευθύνσεις που εισηγείται/εισηγούνται το θέμα, καθώς και με την αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία. Κατόπιν, αποστέλλεται στα συμμετέχοντα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με το πρόγραμμα αυτοψίας αποστέλλεται και σύντομο ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο έχει συνταχθεί από την αρμόδια Διεύθυνση/Διευθύνσεις.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη ειδοποιητηρίων αυτοψίας και αποστολή τους στα μέλη του Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται ειδοποιητήριο για κάθε συμμετέχον μέλος του Συμβουλίου ξεχωριστά, το οποίο περιλαμβάνει την ημερομηνία και τον τόπο, όπου θα λάβει χώρα η αυτοψία, καθώς και την ώρα και το σημείο αναχώρησης. Τα ειδοποιητήρια αποστέλλονται στα μέλη 48 ώρες πριν από την αυτοψία.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη ειδοποιητηρίων παράστασης και αποστολή τους σε πολίτες/φορείς που έχουν υποβάλει αίτημα παράστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσονται ειδοποιητήρια παράστασης και αποστέλλονται στους πολίτες/φορείς που είχαν υποβάλει αίτημα παράστασης κατά την προηγούμενη συζήτηση του εν λόγω θέματος στο Συμβούλιο. Η αποστολή των ειδοποιητηρίων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 48 ώρες πριν από την αυτοψία. Τα ειδοποιητήρια πληροφορούν για την ημερομηνία της αυτοψίας και για την ώρα και τον τόπο συνάντησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη σχεδίου διαβιβαστικού δικαιολογητικών για την απόδοση δαπάνης μετακίνησης των μελών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έπειτα από την αυτοψία, τα συμμετέχοντα μέλη καταθέτουν στη Γραμματεία τα πρωτότυπα αποδεικτικά μετακίνησης (αποδείξεις εισιτηρίων και αποδείξεις διαμονής σε κατάλυμα, σε περίπτωση διανυκτέρευσης). Από υπάλληλο της Γραμματείας συντάσσεται για κάθε μέλος που συμμετείχε σχέδιο διαβιβαστικού με συνημμένα τα εξής: α) πρωτότυπα αποδεικτικά μετακίνησης, β) ημερολογιακή κατάσταση ημερήσιας αποζημίωσης για μετακίνηση, γ) κατάσταση αποζημίωσης μετακίνησης, η οποία εξάγεται από το πληροφοριακό σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ), δ) ακριβές αντίγραφο εξαμηνιαίας απόφασης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης μελών του ΚΑΣ ή ΣΜ στο πλαίσιο αυτοψιών, ε) ακριβές αντίγραφο εντολής μετακίνησης μέλους.

       Όχι Όχι


      • 8 Διεκπεραίωση διαβιβαστικού και αποστολή δικαιολογητικών στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας και Λοιπών Αμοιβών Τομέα Πολιτισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του φορέα, το σχέδιο διαβιβαστικού υπογράφεται από την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας ΚΑΣ-ΣΜ, μετατρέπεται σε εξερχόμενο και αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας και Λοιπών Αμοιβών Τομέα Πολιτισμού, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εκκαθάριση της δαπάνης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.