Διορισμός Γενικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1884bd5e-1073-4424-8be1-55a1071b97f5 166871

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο διορισμό του Γενικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), ο οποίος διορίζεται με τριετή θητεία και προΐσταται των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών αυτής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διορισμός Γενικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Προϋπηρεσίας Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στη δημόσια δευτεροβάθμια και/ή τριτοβάθμια εκπαίδευση.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές α) Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. β) Εμπειρία στη διεύθυνση Οργανισμών ή Υπηρεσιών και γνώση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. γ) Γνώσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και ιδιαίτερα του συστήματος της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. δ) Γνώση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων και προοπτικών, με ιδιαίτερη βαρύτητα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ε) Προαιρετική επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, από αυτές που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως πρόσθετα προσόντα συνυπολογίζονται: Ι) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο(ς) της αλλοδαπής σε αντικείμενα συναφή στις αναφερόμενες περιπτώσεις α), β), γ), δ) της παρούσας υποπαραγράφου. ΙΙ) Γνώσεις για την εφαρμογή των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.

       Όχι Όχι

      • 1 Βιογραφικό σημείωμα. Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα.


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφα τίτλων σπουδών.


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Έγγραφα για την απόδειξη προϋπηρεσίας επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Έγγραφα για την απόδειξη προϋπηρεσίας επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας.


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 4 Σχετικές δημοσιεύσεις. Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Σχετικές δημοσιεύσεις.


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • Άλλο 6 1927 137 Α

       Περιγραφή Άρθρο 6 του από 22/6/1927 διατάγματος (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/9-7-1927) «Περί κυρώσεως του από 2 Ιουλίου 1926 Ν.Δ. “περί ιδρύσεως Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων” και τροποποιήσεως τούτου συμφώνως ταις διατάξεσι του ψηφίσματος της Βουλής “περί περαιτέρω ισχύος συντακτικών τινών πράξεων και Ν.Δ. των εκδοθέντων απρακτούσης της Βουλής της 15.2.1927”», όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19270100137

      • Άλλο 1927 296 Α

       Περιγραφή Το από 4-11-1927 διάταγμα (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/30-11-1927) «Περί οργανισμού του Διοικ.Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων», όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19270100296

      • Νόμος 5 708 1977 274 Α

       Περιγραφή Παρ 3 του άρθρου 5 του Ν.708/1977 (ΦΕΚ 274 Α΄) «Περί ρυθμίσεως εκπαιδευτικών τινών θεμάτων».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100274

      • Νόμος 2 2621 1998 136 Α

       Περιγραφή Παρ 20 του άρθρου 2 του Ν.2621/1998 (ΦΕΚ 136 A΄) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 περ.β του άρθρου 6 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) και το άρθρο 41 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100136

      • 1 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για έκδοση προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 3 Δημοσίευση προκήρυξης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δημοσίευση της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. Ανάρτηση στον ιστότοπο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), στο Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".

       Όχι Όχι


      • 4 Κατάθεση αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι


      • 5 Επεξεργασία αιτήσεων και διαβίβασή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 6 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) για την επιλογή υποψήφιου Γενικού Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση απόφασης πρότασης Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης διορισμού Γενικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Γενικός Διευθυντής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) διορίζεται με τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Σημειώσεις Στην απόφαση διορισμού αναγράφεται ο αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και ο αριθμός βεβαίωσης εγγραφής πίστωσης.

       Όχι Όχι


      • 9 Δημοσίευση σε Φύλλο της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η απόφαση αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε Φύλλο της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

       Όχι Όχι


      • 10 Ανάρτηση στο Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο Φύλλο της Κυβερνήσεως, η απόφαση αναρτάται στο Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".

       Όχι Όχι


      • 11 Κοινοποίηση στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) της απόφασης διορισμού του Γενικού Διευθυντή


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κοινοποίηση στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) της απόφασης διορισμού του Γενικού Διευθυντή, για ενημέρωση ενδιαφερόμενου και προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες (έλεγχος γνησιότητας τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων που προσκόμισε ο διοριζόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4305/2014, όπως ισχύει, και κάθε άλλο προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία).

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.