Διορισμός ΙΔΑΧ εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση119579df-0931-474c-a3c8-916ca141a4de 686867

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 23

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη με επιλογή Καθηγητών – Εκπαιδευτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού, ανάλογα με την ειδικότητα και τα αντίστοιχα προσόντα της ανακοίνωσης -πρόσκλησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για διορισμό ΙΔΑΧ εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σχολές ΥΝΑΝΠ

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη ΙΔΑΧ εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μόνιμου και ΙΔΑΧ Προσωπικού ΥΝΑΝΠ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Υπηκοότητας Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996) με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 αυτού. Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (ν. 4210/2013, άρθρο 7, παρ. 1).

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 & 9 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει), ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο του διορισμού.

       Όχι Όχι

      • 4 Στρατολογικές Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικής προθεσμίας Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους –εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τίτλους σπουδών αναλόγως με τα οριζόμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋπηρεσίας Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο διδασκαλίας ή αναλόγως με τη θέση που προκηρύσσεται.

       Όχι Όχι

      • 8 Χρονικές Οι υποψήφιοι για πρόσληψη πρέπει να κατέχουν, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις, της παρ. 4 του άρθρου 137 του ν. 4504/2017 (Α΄184), του β.δ. 631/1972(Α΄ 180), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την κ.υ.α. αριθμ. 152091/7891/75 (Β΄1482).

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.), ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού σε ισχύ Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.), ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού σε ισχύ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αναλόγως αιτούμενης ειδικότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 3798

      • 2 Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 3 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας Αποδεικτικό σπουδών

       Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 4 Αποδεικτικό ένταξης στο "Μητρώο Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια" του ΕΟΠΠΕΠ Αποδεικτικό σπουδών

       Αποδεικτικό ένταξης στο "Μητρώο Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια" του ΕΟΠΠΕΠ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 5 Τριετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) κ.ο.χ. ή τριετής διδακτική εμπειρία με την ειδικότητα του Πλοιάρχου A.Ε.Ν. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Τριετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) κ.ο.χ. ή τριετής διδακτική εμπειρία με την ειδικότητα του Πλοιάρχου A.Ε.Ν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 4441

      • 6 Ειδικές γνώσεις συναφείς προς τα διδασκομένα στη Σχολή μαθήματα, κατάλληλα βεβαιούμενες με πιστοποιητικά αντίστοιχων σπουδών ή συναφούς προϋπηρεσίας ημεδαπής ή αλλοδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Ειδικές γνώσεις συναφείς προς τα διδασκομένα στη Σχολή μαθήματα, κατάλληλα βεβαιούμενες με πιστοποιητικά αντίστοιχων σπουδών ή συναφούς προϋπηρεσίας ημεδαπής ή αλλοδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 2825

      • 7 Δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ Τάξης Ε.Ν. Αποδεικτικό σπουδών

       Δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ Τάξης Ε.Ν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 8 Πτυχίο ή Δίπλωμα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα) ή ισότιμο και αντίστοιχο ιδρύματος εξωτερικού, ειδικότητας Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο ή Δίπλωμα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα) ή ισότιμο και αντίστοιχο ιδρύματος εξωτερικού, ειδικότητας Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 9 Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή ισότιμο και αντίστοιχο ιδρύματος του εξωτερικού, ειδικότητας αγγλικής γλώσσας. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή ισότιμο και αντίστοιχο ιδρύματος του εξωτερικού, ειδικότητας αγγλικής γλώσσας.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 10 Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοτηλεγραφητών ή ισότιμης σχολής Αποδεικτικό σπουδών

       Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοτηλεγραφητών ή ισότιμης σχολής       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 11 Δίπλωμα Ραδιοηλεκτρονικού (REO) Β΄ Τάξης ή Πιστοποιητικό G.O. Αποδεικτικό σπουδών

       Δίπλωμα Ραδιοηλεκτρονικού (REO) Β΄ Τάξης ή Πιστοποιητικό G.O.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 12 Πενταετής τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία με την ειδικότητα Αξιωματικού Ασυρμάτου Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Πενταετής τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία με την ειδικότητα Αξιωματικού Ασυρμάτου       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 4441

      • 13 Τετραετής επαγγελματική προϋπηρεσία, συναφής με την ειδικότητα της θέσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και τυχόν διδακτική προϋπηρεσία. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Τετραετής επαγγελματική προϋπηρεσία, συναφής με την ειδικότητα της θέσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και τυχόν διδακτική προϋπηρεσία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 4441

      • 14 Τριετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Α΄ Μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από εφτακόσια πενήντα (750) KW ή τριετής διδακτική εμπειρία με την ειδικότητα του Μηχανικού A΄ Ε.Ν. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Τριετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Α΄ Μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από εφτακόσια πενήντα (750) KW ή τριετής διδακτική εμπειρία με την ειδικότητα του Μηχανικού A΄ Ε.Ν.       Σημειώσεις: Όσον αφορά την ειδικότητα της θέσης του Μηχανικού Ε.Ν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 8181

      • 15 Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.), ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού ή Πλοιάρχου Β΄ Τάξης σε ισχύ. Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.), ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού ή Πλοιάρχου Β΄ Τάξης σε ισχύ.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 3798

      • 16 Πιστοποιητικό G.O. Αποδεικτικό

       Πιστοποιητικό G.O.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 3798

      • 17 Εξαετή θαλάσσια υπηρεσία σε καθήκοντα αξιωματικού καταστρώματος από την οποία τουλάχιστον ένα (1) έτος σε καθήκοντα Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Ε.Ν. ή Πλοιάρχου Β΄ Τάξης Ε.Ν. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Εξαετή θαλάσσια υπηρεσία σε καθήκοντα αξιωματικού καταστρώματος από την οποία τουλάχιστον ένα (1) έτος σε καθήκοντα Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Ε.Ν. ή Πλοιάρχου Β΄ Τάξης Ε.Ν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 4441

      • 18 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

       Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι

      • 19 Συναφής προς την ειδικότητα επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην οποία συμπεριλαμβάνεται και τυχόν διδακτική προϋπηρεσία. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Συναφής προς την ειδικότητα επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην οποία συμπεριλαμβάνεται και τυχόν διδακτική προϋπηρεσία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 4441

      • 20 Δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. Αποδεικτικό σπουδών

       Δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 21 Εξειδίκευση στα ηλεκτρονικά αποδεικνυόμενη με κατάλληλο πιστοποιητικό. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Εξειδίκευση στα ηλεκτρονικά αποδεικνυόμενη με κατάλληλο πιστοποιητικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 4441

      • 22 Τριετής θαλάσσια υπηρεσία σε καθήκοντα αξιωματικού ασυρμάτου Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Τριετής θαλάσσια υπηρεσία σε καθήκοντα αξιωματικού ασυρμάτου       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 4441

      • 23 Άριστη γνώση της αγγλικής ναυτικής ορολογίας. Αποδεικτικό σπουδών

       Άριστη γνώση της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • Νόμος 14, 24 2190 1994 28 Α

       Περιγραφή Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100028

      • Νόμος 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Νόμος 4504 2017 184 Α

       Περιγραφή Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 152091/7891 1975 1482 Β

       Περιγραφή Περί κυρώσεως κανονισμού αποδοχών και αποζημιώσεων εις βάρος ΚΝΕ του πάσης φύσεως προσωπικού προσφέροντος τας υπηρεσίας του εις την Δημοσίαν Ναυτικήν Εκπαίδευσιν

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19750201482

      • Βασιλικό Διάταγμα 631 1972 180 Α

       Περιγραφή Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19720100180

      • 1 Έκδοση προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση προχωρά στην έκδοση προκήρυξης αναλόγως με τις ανάγκες των Σχολών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

       Όχι Όχι


      • 2 Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιτροπής Διαπίστωσης ξένης γλώσσας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με υπουργικές αποφάσεις συγκροτούνται οι επιτροπές που θα εξετάσουν τα αιτήματα των υποψηφίων και θα διαπιστώσουν την γνώση αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Συγκέντρωση αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση συγκεντρώνει τις αιτήσεις των υποψηφίων.

       Όχι Όχι


      • 4 Παράδοση αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων στην τριμελή επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση παραδίδει τις αιτήσεις των υποψηφίων στην τριμελή επιτροπή επιλογής.

       Όχι Όχι


      • 5 Συνεδρίαση Τριμελούς Επιτροπής για έλεγχο αιτήσεων και κατάρτιση πινάκων υποψηφίων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής, καταρτίζει πίνακα υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση, οι οποίοι στη συνέχεια θα κληθούν από αρμόδια Ειδική Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, προκειμένου να εξεταστούν γραπτώς και προφορικώς για πιστοποίηση της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας, όπου απαιτείται ως προσόν πρόσληψης.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια γραπτών και προφορικών εξετάσεων από την Ειδική Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά και προφορικά στην Αγγλική γλώσσα και αγγλική ναυτική ορολογία.

       Όχι Όχι


      • 7 Διόρθωση των γραπτών των υποψηφίων και σύνταξη από την Επιτροπή σχετικού Πρακτικού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια επιτροπή διαπίστωσης γνώσης αγγλικής συντάσσει το πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα παραδίδει μαζί με τα γραπτά των υποψηφίων στην αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής.

       Όχι Όχι


      • 8 Κατάρτιση πίνακα κατα αξιολογική σειρά υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Τριμελής Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την πιστοποίησης της γνώσης της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας, αξιολογεί εν συνόλω τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση, πλην των αποκλειομένων και καταρτίζει με αιτιολογημένη απόφασή της πίνακα κατ΄ αξιολογική σειρά των υποψηφίων, με πλήρη αναφορά των προσόντων που ελήφθησαν υπόψη για την κατάταξη στον πίνακα αξιολόγησης. Παραδίδει τα πρακτικά στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 9 Έλεγχος νομιμότητας πρακτικών και πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση μετά την παραλαβή των πρακτικών και των πινάκων κατάταξης από την τριμελή επιτροπή, ελέγχει τη νομιμότητά τους εξετάζοντας παράλληλα τις αιτήσεις των υποψηφίων.

       Όχι Όχι


      • 10 ΄Εκδοση αποφάσεων πρόσληψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση εκδίδει τις αποφάσεις πρόσληψης.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.