Διορισμός Μέλους ΔΠ των ΑΕΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση26aa9570-d22a-4045-8312-e0d61879536d 660664

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση προκήρυξης κενής θέσης, είτε από νέα κατανομή αυτής, είτε από εξέλιξη ήδη υπηρετούντος Διδακτικού Προσωπικού στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της χώρας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προκηρύξεις Θέσεων Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

      Επίσημος τίτλος

      Προκηρύξεις Θέσεων ΔΠ των ΑΕΑ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Προκειμένου να εκδοθεί μία προκήρυξη θα πρέπει να έχει κατανεμηθεί στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία (Α.Ε.Α.), είτε νέα θέση από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, είτε να έχει προκληθεί από αίτηση εξέλιξης μέλους διδακτικού προσωπικού.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 9916/Β1 2007 103 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την διαδικασία προκήρυξης−πλήρωσης των θέσεων του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200103

      • Νόμος 11 3432 2006 14 Α

       Περιγραφή Η πλήρωση κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών γίνεται με προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η προκήρυξη γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της οικείας Ακαδημίας. Στην προκήρυξη αναφέρεται η βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Η προκήρυξη μπορεί να αναφέρεται μόνο σε μία βαθμίδα ή σε συνδυασμό βαθμίδων είτε Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή είτε Επίκουρου Καθηγητή και Λέκτορα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100014

      • 1 Απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (ΑΕΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συνεδριάζει το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο (ΑΣ) της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (ΑΕΑ) και αποφασίζει για το γνωστικό αντικείμενο και τη βαθμίδα της υπό πλήρωσης θέσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση προκήρυξη θέσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Ακαδημαικού Συμβουλίου να προβεί σε προκήρυξη της θέσης. Εκδίδεται Απόφαση του Προέδρου του Ακαδημαικού Συμβουλίου με Προκήρυξη της θέσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση απόφασης Προέδρου του Ακαδημαικού Συμβουλίου (ΑΣ) με Προκήρυξη της θέσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Απόφαση (μαζί με το Απόσπασμα Πρακτικού της σχ. συνεδρίασης του Ακαδημαικού Συμβουλίου (ΑΣ) διαβιβάζεται προς τη Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση έγκρισης πίστωσης της προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση έγκρισης προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Δημοσίευση έγκρισης προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή Υπουργικής απόφασης έγκρισης προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

       Όχι Όχι


      • 7 Ανάρτηση στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την ανάρτηση της Απόφασης έγκρισης της προκήρυξης ενημερώνεται το Ίδρυμα.

       Όχι Όχι


      • 8 Δημοσίευση προκήρυξης στον Τύπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού η Υπουργική Απόφαση δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, η Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία (ΑΕΑ) υποχρεούται να δημοσιεύσει άμεσα περίληψη της προκήρυξης σε τρεις έντυπες εφημερίδες στις έδρες των ΑΕΑ: δύο από Αθήνα και μία στο Ηράκλειο Κρήτης, καλώντας τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφιότητας εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο.

       Όχι Όχι


      • 9 Δημοσίευση προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση του Προέδρου του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της οικείας Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας για προκήρυξη −πλήρωση θέσεων διδακτικού προσωπικού, υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ακολούθως προωθείται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

       Όχι Όχι


      • 10 Υποβολή αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις υποψηφιότητας πρωτοκολλούνται από το αρμόδιο Τμήμα

       Όχι Όχι


      • 11 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος, το οποίο αξιολογεί τους υποψηφίους.

       Όχι Όχι


      • 12 Απόφαση Ακαδημαϊκού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Γίνεται η επιλογή του επικρατέστερου υποψηφίου με την αρωγή Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του Εκλεκτορικού Σώματος.

       Όχι Όχι


      • 13 Έλεγχος νομιμότητας διαδικασίας εκλογής από το Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος διαδικασίας εκλογής (απόφασης και πρακτικών) από το Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο (ΑΕΣ).

       Όχι Όχι


      • 14 Πράξη διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο (ΑΕΣ) διαβιβάζει την απόφασή του και τα σχετικά έγγραφα στον Γενικό Διευθυντή Ανωτάτης Εκπαίδευσης, ο οποίος αφού προβεί εκ νέου σε έλεγχο νομιμότητας εκδίδει τη σχετική πράξη του διορισμού.

       Όχι Όχι


      • 15 Δημοσίευση Πράξης διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Δημοσίευση της πράξης διορισμού.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.