Διορισμός Μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Βαθμίδας Καθηγητή Γενικών & Τεχνικών Μαθημάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4685fafa-15b8-4618-b8d5-d609dc8c4f52 468515

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  5

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  6 μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη μονίμων εκπαιδευτικών, γενικών και τεχνικών μαθημάτων διαφόρων ειδικοτήτων, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  Παρατηρήσεις

  Οι καθηγητές, γενικών και τεχνικών μαθημάτων διαφόρων ειδικοτήτων, εκλέγονται ως μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για Διορισμό Μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Βαθμίδας Καθηγητή Γενικών & Τεχνικών Μαθημάτων σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

                   Αίτηση θεραπείας
     
     Ο υποψήφιος ο οποίος θίγεται από την αξιολόγηση των εκλεκτορικών σωμάτων έχει δικαίωμα (σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.2690/99 - Α; 45 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις") να υποβάλλει αίτηση θεραπείας προς το εκλεκτορικό σώμα ή ιεραρχική προσφυγή προς τον Υπουργό.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Διορισμός μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

       Επίσημος τίτλος

       Εκλογή επί θητεία εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Μόνιμου και ΙΔΑΧ Προσωπικού ΥΝΑΝΠ

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Εισήγηση

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,


       • 1 Εκπαιδευτικές Κατοχή τίτλου εκπαίδευσης ανάλογου με τα οριζόμενα προσόντα.


        Όχι Όχι

       • 2 Προϋπηρεσίας Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων.


        Όχι Όχι

       • 3 Στρατολογικές Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει κατά το χρόνο εκλογής τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.


        Όχι Όχι

       • 4 Υγειονομικές Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν .


        Όχι Όχι

       • 5 Υπηκοότητας θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996) με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 αυτού. Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει.


        Όχι Όχι

       • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 & 9 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού.


        Όχι Όχι

       • 7 Χρονικής προθεσμίας Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους –εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.


        Όχι Όχι

       • 1 Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

        Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 2 Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται. Αποδεικτικό σπουδών

        Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 3 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Αποδεικτικό σπουδών

        Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 4 Επτά τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας από τη λήψη του τίτλου σπουδών σχετικής με το αντικείμενο διδασκαλίας ή αναλόγως με τη θέση που προκηρύσσεται. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

        Επτά τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας από τη λήψη του τίτλου σπουδών σχετικής με το αντικείμενο διδασκαλίας ή αναλόγως με τη θέση που προκηρύσσεται.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4441

       • 5 Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εκτός από τον διδακτορικό τίτλο. Δημοσίευση

        Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εκτός από τον διδακτορικό τίτλο.


        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3720

       • Νόμος 4, 11, 12, 13, 18 2638 1998 204 Α

        Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100204

       • Νόμος 3528 2007 26 Α

        Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

       • 1 Έκδοση Προκήρυξης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Συναρμόδιος Φορέας ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Εκδίδεται η προκήρυξη για τον διορισμό του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, βαθμίδας Καθηγητή Γενικών & Τεχνικών Μαθημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού.

        Όχι Όχι


       • 2 Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων επιλογής και επιτροπής διαπίστωσης γνώσης αγγλικής γλώσσας και ναυτικής ορολογίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Συγκροτούνται τα εκλεκτορικά σώματα, που αποτελούνται από μόνιμους υπηρετούντες καθηγητές των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού ή/και καθηγητές που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και η επιτροπή διαπίστωσης γνώσης αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

        Όχι Όχι


       • 3 Συγκέντρωση αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Συναρμόδιος Φορέας ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, σε συνέχεια της προσκόμισής τους, συγκεντρώνονται από την αρμόδια Διεύθυνση των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού.

        Όχι Όχι


       • 4 Παράδοση αιτήσεων υποψηφίων από τις Ακαδημίες στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Ναυτιλίας τις αιτήσεις των υποψηφίων.

        Όχι Όχι


       • 5 Προώθηση των αιτήσεων των υποψηφίων από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τα εκλεκτορικά σώματα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα παραδίδει στα εκλεκτορικά σώματα τις αιτήσεις των υποψηφίων, ώστε να αξιολογηθούν

        Όχι Όχι


       • 6 Συνεδρίαση εκλεκτορικών Σωμάτων για την αξιολόγηση των αιτήσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Τα εκλεκτορικά Σώματα συνεδριάζουν και προχωρούν στην αξιολόγηση των αιτήσεων.

        Όχι Όχι


       • 7 Προώθηση πρακτικών με τα ονόματα των υποψηφίων από τα εκλεκτορικά σώματα στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Τα εκλεκτορικά σώματα προωθούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων, που περιέχουν τα ονόματα των υποψηφίων οι οποίοι παραπέμπονται στην επιτροπή διαπίστωσης γνώσης αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας στο αρμόδιο τμήμα του υπουργείου.

        Όχι Όχι


       • 8 Διαβίβαση πρακτικών με τα ονόματα των υποψηφίων στην επιτροπή διαπίστωσης γνώσης αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Τα πρακτικά με τα ονόματα των υποψηφίων οι οποίοι πρέπει να εξεταστούν στη γνώση αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας διαβιβάζονται στην επιτροπή προκειμένου να προχωρήσει στην πραγματοποίηση της εξέτασης.

        Όχι Όχι


       • 9 Εξέταση υποψηφίων στη γνώση αγγλικής γλώσσας και ναυτικής ορολογίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Στις περιπτώσεις υποψηφίων που απαιτείται η διαπίστωση γνώσης αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας, οι υποψήφιοι εξετάζονται από την επιτροπή.

        Όχι Όχι


       • 10 Παράδοση των αποτελεσμάτων εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η επιτροπή διαπίστωσης γνώσης αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας παραδίδει στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

        Όχι Όχι


       • 11 Διαβίβαση αποτελεσμάτων των εξετάσεων στα εκλεκτορικά σώματα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Τα αποτελέσματα των εξετάσεων προωθούνται στα εκλεκτορικά σώματα προκειμένου να εκδώσουν τους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων.

        Όχι Όχι


       • 12 Συνεδρίαση Εκλεκτορικών Σωμάτων για έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Τα εκλεκτορικά Σώματα συνεδριάζουν προκειμένου να καταρτίσουν τους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων μετά και την εξέταση στην αγγλική γλώσσα και ναυτική ορολογία.

        Όχι Όχι


       • 13 Παράδοση των πρακτικών από τα εκλεκτορικά σώματα στο αρμόδιο τμήμα της ΔΔΥ για έλεγχο νομιμότητας και έκδοση αποφάσεων πρόσληψης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Τα εκλεκτορικά σώματα παραδίδουν στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών τις αιτήσεις των υποψηφίων, τα πρακτικά και τους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων.

        Όχι Όχι


       • 14 Έλεγχος νομιμότητας πρακτικών εκλεκτορικών σωμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα πραγματοποιεί έλεγχο νομιμότητας επί των πρακτικών και των πινάκων των εκλεκτορικών Σωμάτων μετά από έλεγχο και των αιτήσεων των υποψηφίων.

        Όχι Όχι


       • 15 Έκδοση αποφάσεων διορισμού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Εκδίδονται οι αποφάσεις διορισμού και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

        Όχι Όχι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.