Διορισμός μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή ναυτικών μαθημάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcdc15048-dc43-48df-a7ee-206b73e735eb 150484

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη μονίμων εκπαιδευτικών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ειδικότητας Πλοιάρχου και Μηχανικού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι καθηγητές ναυτικών μαθημάτων οι οποίοι καλούνται να διδάξουν στους σπουδαστές των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού τα αντίστοιχα με την ειδικότητά τους μαθήματα.

Τελευταία ενημέρωση

28/11/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για διορισμό σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή ναυτικών μαθημάτων.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Ο υποψήφιος ο οποίος θίγεται από την αξιολόγηση των εκλεκτορικών σωμάτων έχει δικαίωμα (σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.2690/99 - Α΄45 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις") να υποβάλλει αίτηση θεραπείας προς το εκλεκτορικό σώμα ή ιεραρχική προσφυγή προς τον Υπουργό.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διορισμός μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

      Επίσημος τίτλος

      Εκλογή μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μόνιμου και ΙΔΑΧ Προσωπικού ΥΝΑΝΠ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Κατοχή τίτλου εκπαίδευσης ανάλογου με τα οριζόμενα

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Οι υποψήφιου πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων.

       Όχι Όχι

      • 3 Στρατολογικές Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει κατά το χρόνο εκλογής τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν .

       Όχι Όχι

      • 5 Υπηκοότητας θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996) με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 αυτού. Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 & 9 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού.

       Όχι Όχι

      • 7 Χρονικής προθεσμίας Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους –εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.

       Όχι Όχι

      • 1 Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Αναγνωρισμένος διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται. Αποδεικτικό σπουδών

       Αναγνωρισμένος διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης. Αποδεικτικό σπουδών

       Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Ενός έτους πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου σε φορτηγά πλοία άνω των 1.000 κ.ο.χ. ή επιβατηγά πλοία άνω των 500 κ.ο.χ. ή μηχανικού σε μηχανοστάσιο πλοίων κινούμενων με μηχανές άνω των 2.000 ΒΗΡ ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Ενός έτους πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου σε φορτηγά πλοία άνω των 1.000 κ.ο.χ. ή επιβατηγά πλοία άνω των 500 κ.ο.χ. ή μηχανικού σε μηχανοστάσιο πλοίων κινούμενων με μηχανές άνω των 2.000 ΒΗΡ ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 5 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας. Αποδεικτικό σπουδών

       Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 4,11,12,13,18 2638 1998 204 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100204

      • Νόμος 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • 1 Έκδοση Προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η προκήρυξη για τον διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή ναυτικών μαθημάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού.

       Όχι Όχι


      • 2 Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων επιλογής και επιτροπής διαπίστωσης γνώσης αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συγκροτούνται τα εκλεκτορικά σώματα, που αποτελούνται από μόνιμους υπηρετούντες καθηγητές των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού ή/και καθηγητές που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και η επιτροπή διαπίστωσης γνώσης αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Συγκέντρωση αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, σε συνέχεια της προσκόμισής τους, συγκεντρώνονται από την αρμόδια Διεύθυνση των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού.

       Όχι Όχι


      • 4 Παράδοση αιτήσεων υποψηφίων από τις Ακαδημίες στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού αποστέλλει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας τις αιτήσεις των υποψηφίων.

       Όχι Όχι


      • 5 Προώθηση των αιτήσεων των υποψηφίων από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τα εκλεκτορικά σώματα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα παραδίδει στα εκλεκτορικά σώματα τις αιτήσεις των υποψηφίων, ώστε να αξιολογηθούν.

       Όχι Όχι


      • 6 Συνεδρίαση εκλεκτορικών Σωμάτων για την αξιολόγηση των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τα εκλεκτορικά Σώματα συνεδριάζουν και προχωρούν στην αξιολόγηση των αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 7 Προώθηση πρακτικών με τα ονόματα των υποψηφίων από τα εκλεκτορικά σώματα στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα εκλεκτορικά σώματα προωθούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων, που περιέχουν τα ονόματα των υποψηφίων οι οποίοι παραπέμπονται στην επιτροπή διαπίστωσης γνώσης αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας στο αρμόδιο τμήμα του υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 8 Διαβίβαση πρακτικών με τα ονόματα των υποψηφίων στην επιτροπή διαπίστωσης γνώσης αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Τα πρακτικά με τα ονόματα των υποψηφίων οι οποίοι πρέπει να εξεταστούν στη γνώση αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας διαβιβάζονται στην επιτροπή προκειμένου να προχωρήσει στην πραγματοποίηση της εξέτασης.

       Όχι Όχι


      • 9 Εξέταση υποψηφίων στη γνώση αγγλικής γλώσσας και ναυτικής ορολογίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Στις περιπτώσεις υποψηφίων που απαιτείται η διαπίστωση γνώσης αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας, οι υποψήφιοι εξετάζονται από την επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 10 Παράδοση των αποτελεσμάτων εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή διαπίστωσης γνώσης αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας παραδίδει στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

       Όχι Όχι


      • 11 Διαβίβαση αποτελεσμάτων των εξετάσεων στα εκλεκτορικά σώματα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα αποτελέσματα των εξετάσεων προωθούνται στα εκλεκτορικά σώματα προκειμένου να εκδώσουν τους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι


      • 12 Συνεδρίαση Εκλεκτορικών Σωμάτων για έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Τα εκλεκτορικά Σώματα συνεδριάζουν προκειμένου να καταρτίσουν τους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων μετά και την εξέταση στην αγγλική γλώσσα και ναυτική ορολογία.

       Όχι Όχι


      • 13 Παράδοση των πρακτικών από τα εκλεκτορικά σώματα στο αρμόδιο τμήμα της ΔΔΥ για έλεγχο νομιμότητας και έκδοση αποφάσεων πρόσληψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα εκλεκτορικά σώματα παραδίδουν στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών τις αιτήσεις των υποψηφίων, τα πρακτικά και τους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι


      • 14 Έλεγχος νομιμότητας πρακτικών εκλεκτορικών σωμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα πραγματοποιεί έλεγχο νομιμότητας επί των πρακτικών και των πινάκων των εκλεκτορικών Σωμάτων μετά από έλεγχο και των αιτήσεων των υποψηφίων.

       Όχι Όχι


      • 15 Έκδοση αποφάσεων διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδονται οι αποφάσεις διορισμού και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.