Διορισμός μόνιμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2c436857-cf8a-4780-9808-ecfb96a92c1a 243685

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • ΟΠΣΥΔ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο διορισμό μόνιμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η διαδικασία υλοποιείται κατόπιν έκδοσης σχετικής υπουργικής απόφασης πρόσκλησης στην οποία ανακοινώνεται και ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν κατά κλάδο και περιοχή και αφορά μόνο τους εγγεγραμμένους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Γ1΄και Γ2΄του ΑΣΕΠ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι κλάδοι ΕΕΠ είναι οι εξής: ΠΕ21-Θεραπευτές Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικοί Σύμβουλοι, ΠΕ23-Ψυχολόγοι, ΠΕ25-Σχολικοί Νοσηλευτές, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτές, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτές-Εργοθεραπευτές, ΠΕ30-Κοινωνικοί Λειτουργοί και ΠΕ31-Εξειδικευμένου: α) στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, β) στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, γ) στη νοηματική γλώσσα των κωφών. Ο κλάδος ΕΒΠ είναι ΔΕ01-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Τα τυπικά προσόντα ένταξης στους κλάδους μπορούν να αναζητηθούν στις (ισχύουσες) προκηρύξεις 2ΕΑ/2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 24) για τα μέλη ΕΕΠ και 1ΕΑ/2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 23) για τα μέλη ΕΒΠ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σημειώσεις

Η αίτηση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ από τους εγγεγραμμένους στους εκάστοτε πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ κάνοντας εισαγωγή στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς τους κωδικούς (υπάρχουν σχετικά εγχειρίδια στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ). Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνονται μόνο οι προτιμήσεις με σειρά προτεραιότητας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής Αίτησης-Δήλωσης επιτρέπεται η τροποποίηση ή/και απενεργοποίηση της αίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΟΠΣΥΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διορισμός μόνιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Διοικητικές Η κατάταξη του υποψηφίου σε τελικό αξιολογικό πίνακα του ΑΣΕΠ του οικείου κλάδου ΕΕΠ-ΕΒΠ, ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (13 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

       Σύνδεσμος https://www.asep.gr/

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για μόνιμο διορισμό στο πλαίσιο σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων. Η δήλωση υποβάλλεται άπαξ εντός αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται στην ίδια απόφαση και είναι αμετάκλητη (καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής Αίτησης-Δήλωσης επιτρέπεται η τροποποίηση ή/και απενεργοποίηση της αίτησης.)

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων, κατά το χρόνο διορισμού, ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) έτος (αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3528/2007).

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Να είναι: (α) ΄Ελληνες πολίτες. (β) Έλληνες πολίτες - υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση. (γ) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν. 2431/1996 με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού). (δ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.

       Όχι Όχι

      • 5 Ιατρικές Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).

       Όχι Όχι

      • 6 Στρατολογικές Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 & άρθρο 29 του ν. 4440/2016). Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων διορισμού, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού (βλ αναλυτικότερα στη σχετική απόφαση πρόσκληση)

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Μόνο για διορισμό σε σχολεία κωφών ή τυφλών μαθητών απαιτείται πιστοποιητικό επάρκειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή στην Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ).

       Όχι Όχι

      • 9 Δικαίωμα διορισμού σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ έχουν μόνο τα μέλη ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών

       Όχι Όχι

      • Νόμος κεφάλαιο Ε 4589 2019 13 Α

       Περιγραφή άρθρα 56 και 62 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, άρθρο 59 παρ. 1 (ΕΝΓ και braille για ΕΕΠ) και άρθρο 60, παρ. 2 (ΕΝΓ για ΕΒΠ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100013

      • Νόμος 44 4692 2020 111 Α

       Περιγραφή αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν.4589/2019

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100111

      • Νόμος 389 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή τροποποίηση της παρ 5Α του άρθρου 62 του ν.4589/2019

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • Νόμος 17 παρ. 4 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή διορισμοί ΠΕ23 & ΠΕ30 σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • 1 Έκδοση της υπουργικής απόφασης πρόσκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση και δημοσίευση σε ΦΕΚ της πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό στο παράρτημα της οποίας περιλαμβάνονται οι κενές οργανικές θέσεις προς πλήρωση

       Όχι Όχι


      • 2 Καθορισμός προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων στο ΟΠΣΥΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης σε ΦΕΚ και σύμφωνα με τα αναφερόμενα εκδίδεται εγκύκλιος με την οποία ορίζονται οι ακριβείς προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης στο ΟΠΣΥΔ.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους υποψηφίους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ κατά την ορισμένη προθεσμία (βλ και πεδίο Αίτηση). Καθ΄ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας είναι δυνατή η τροποποίηση ή απενεργοποίηση αυτής.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια ροής διορισμών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διενέργεια ροής διορισμών και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

       Σημειώσεις Η ροή διενεργείται στο ΟΠΣΥΔ αλγοριθμικά λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά κατάταξης και τη σειρά προτιμήσεων των αιτούμενων καθώς και τα οργανικά κενά προς πλήρωση

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης και δημοσίευσή της σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι διορισμοί διενεργούνται με πράξη του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται σε ΦΕΚ και μετά αναρτάται στο Διαύγεια.

       Σημειώσεις Κατόπιν της ροής των διορισμών υπογράφεται η σχετική απόφαση. Κατόπιν αποστέλλεται ο πίνακας των διορισμένων προς τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης προκειμένου να τους εγγράψουν στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα. Οι πίνακες επιστρέφονται με τα στοιχεία του μητρώου, ενσωματώνονται στην απόφαση, η οποία τότε πρωτοκολλείται και διαβιβάζεται στη ΓΔΟΥ για την απαραίτητη σφραγίδα (βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων). Αφού επιστραφεί, γίνεται περίληψη αυτής και αποστέλλεται στο ΕΤ για δημοσίευση.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανακοίνωση διορισμών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κοινοποιείται στον διοριζόμενο η πράξη διορισμού του και τίθεται προθεσμία 5 ημερών για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Αφού εκδοθεί σε ΦΕΚ συντάσσεται μια ανακοίνωση διορισμού η οποία αποστέλλεται μαζικά στους διορισμένους με κοινοποίηση σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (Δ/νσεις Εκπ/σης και Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης)

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.