Δραστηριοποίηση πλοίου ως λάντζας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



7360fe69-21be-4a3a-8014-18f784556b73 762225

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, Διεύθυνση λιμενικής αστυνομίας.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

57,61 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άσκηση της δραστηριοποίησης πλοίου ως λάντζα και απευθύνεται σε πλοιοκτήτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση λιμενικής αστυνομίας.

Παρατηρήσεις

Ο πλοιοκτήτης αυτού υποβάλλει αίτηση – αναγγελία σε Λιμενική Αρχή (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Η αίτηση - αναγγελία άσκησης της δραστηριοποίησης πλοίου ως λάντζας ακολουθεί το υπόδειγμα αναγγελίας δραστηριοποίησης πλοίου ως λάντζας που βρίσκεται στο παράρτημα της ΥΑ 2133.1/76490/2018.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά



    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία, η Λιμενική Αρχή απαγορεύει τη δραστηριοποίηση του πλοίου ως λάντζας, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως κατά το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32), όπως ισχύει.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων δραστηριοποίησης πλοίου ως λάτζας


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο λαντζών ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων
      Μητρώο λεμβούχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ηλικιακές Για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως λάντζας και τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, τα πλοία (λάντζες) πρέπει να είναι ηλικίας μικρότερης των πέντε (5) ετών, η οποία υπολογίζεται από την 31η Δεκεμβρίου του έτους καθέλκυσής τους.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους καθορίζονται με Ειδικό Κανονισμό Λιμένα, που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση β) του άρθρο 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λάντζας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις οι οποίες εκμεταλλεύονται οποιασδήποτε κατηγορίας μεταφορικά μέσα.

       Όχι Όχι

      • 1 Διπλότυπο υπέρ Δημοσίου 17,61 € στον ΚΑΕ 3435 με την αιτιολογία «για δραστηριοποίηση λάντζας» ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο. 17.61 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 2 Παράβολο δημοσίου από ΔΟΥ 30,00 € ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο. 30 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 3 Αποδεικτικό καταβολής ποσού 10,00 € υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). 10 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτοποιητικού εγγράφου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει. Στην περίπτωση νομικού προσώπου το παρόν δικαιολογητικό αφορά τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας ή του πιστοποιητικού κυριότητας. Πιστοποιητικό

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας ή του πιστοποιητικού κυριότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ευκρινές φωτοαντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας ή του πιστοποιητικού κυριότητας του πλοίου που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί ως λάντζα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών αξιοπλοΐας. Πιστοποιητικό

       Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των προβλεπόμενων, για την κατηγορία του, πιστοποιητικών αξιοπλοΐας του πλοίου που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί ως λάντζα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι: (i) Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος. (ii) Δεν έχω τεθεί και δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης. (iii) Διαθέτω την αριθ. …………………………. δήλωση έναρξης εργασιών, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία μου έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. …………………………. (iv) Δεν έχω καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του Α.Ν. 192/36 (Α΄438) και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα. (v) Αναλαμβάνω την υποχρέωση εκτέλεσης φυλακών ασφαλείας στο λιμάνι. Η υποχρέωση αυτή δεν μου παρέχει δικαίωμα για αποζημίωση από το Δημόσιο, ανεξάρτητα από την παροχή ή όχι υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της φυλακής ασφαλείας. 2. Στην περίπτωση νομικού προσώπου το παρόν δικαιολογητικό αφορά τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Καταστατικού της εταιρείας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικού της εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, το οποίο να προβλέπει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 6 Πιστοποιητικό ή βεβαίωση από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πιστοποιητικό ή βεβαίωση από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: i) (Επωνυμία νομικού προσώπου) διαθέτει την αριθ. …………………………. δήλωση έναρξης εργασιών, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. …… και δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, και ότιδεν έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις.». ii) Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος. iii) Δεν έχω τεθεί και δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης. iv) Δεν έχω καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του Α.Ν. 192/36 (Α΄438) και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα. v) (Επωνυμία νομικού προσώπου) αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης φυλακών ασφαλείας στο λιμάνι. Η υποχρέωση αυτή δεν παρέχει στο ως άνω νομικό πρόσωπο το δικαίωμα για αποζημίωση από το Δημόσιο ανεξάρτητα από την παροχή ή όχι υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της φυλακής ασφαλείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Υπουργική Απόφαση 3131.1/07 1997 1136 Β

       Περιγραφή Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 17 «Για τις λεμβουχικές εργασίες».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970201136

      • Υπουργική Απόφαση 2133.1/76490 2018 4931 Β

       Περιγραφή Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 17 «Για τις λεμβουχικές εργασίες».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204931

      • Υπουργική Απόφαση 2018 5601 Β

       Περιγραφή Διόρθωση σφάλματος στην 2133.1/76490/2018/ 15-10-2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4931/05-11-2018 (τ.Β’).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205601

      • 1 Παραλαβή της αίτησης - αναγγελίας από τη Λιμενική Αρχή (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την άσκηση του επαγγέλματος της δραστηριοποίησης πλοίου ως λάντζας, ο πλοιοκτήτης αυτού υποβάλλει αίτηση - αναγγελία σε Λιμενική Αρχή (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία), στην οποία επισυνάπτονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Η άσκηση του επαγγέλματος της δραστηριοποίησης πλοίου ως λάντζας επιτρέπεται και σε νομικό πρόσωπο. Εφόσον ο αναγγελόμενος είναι νομικό πρόσωπο, οι προϋποθέσεις και τα προσόντα που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα, πρέπει να συντρέχουν στον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, από τον οποίο αναλαμβάνονται και υπογράφονται όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες και διαδικασίες.

       Όχι Όχι


      • 2 Βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή, στην οποία υποβάλλεται η αναγγελία, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία, η Λιμενική Αρχή απαγορεύει τη δραστηριοποίηση του πλοίου ως λάντζας, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32), όπως ισχύει. Το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα έχει το χαρακτήρα της επιβαλλόμενης, στον ενδιαφερόμενο να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, υποχρέωσης αναμονής και αναβολής της έναρξης άσκησης αυτού, ώστε να παρασχεθεί στη Λιμενική Αρχή η δυνατότητα να διενεργήσει έλεγχο και, ενδεχομένως, να απαγορεύσει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, αν δεν υφίσταται ή δεν προκύπτει συνδρομή των, προς τούτο, νομίμων προϋποθέσεων.

       Σημειώσεις Η Λιμενική Αρχή, απαγορεύει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος και μετά την πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας των πενήντα (50) ημερών, εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησής του.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως λάντζας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η Λιμενική Αρχή εκδίδει, στο πρόσωπο που προέβη στην αναγγελία, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως λάντζας (βεβαίωση).

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.