Δραστηριοποίηση ως βοηθός λεμβούχου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση442c96b9-d381-4566-a68c-36db7783084a 455132

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

40 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση ως βοηθός λεμβούχου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Εφόσον συγκεντρώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η Λιμενική Αρχή εκδίδει στο πρόσωπο που προέβη στη σχετική αναγγελία, βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση του ως βοηθού λεμβούχου (βεβαίωση), αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πλοίο που δραστηριοποιείται ως λάντζα και δεν υποχρεούται σε τήρηση ναυτολογίου. Η ασφάλιση των βοηθών λεμβιούχων είναι υποχρεωτική.

Τελευταία ενημέρωση

22/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Αναγγελία


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία, η Λιμενική Αρχή απαγορεύει εγγράφως τη δραστηριοποίηση του πλοίου ως θαλάσσιο ταξί, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011, ΦΕΚ 32 Α΄).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση ως βοηθού λεμβούχου

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση ως βοηθού λεμβούχου


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο προσωπικού λαντζών (Κυβερνητών – βοηθών κ.λπ.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Υγειονομικές Έχουν κριθεί ικανοί από την κατά τόπο Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών (ΥΕΑΝΕΘ), για την υπηρεσία που πρόκειται να αναλάβουν στη λάντζα. Εκτός από την αρχική υγειονομική εξέταση, οι λεμβούχοι επανεξετάζονται υποχρεωτικά ανά πενταετία, ύστερα από τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους. Επίσης, υποχρεωτική επανεξέταση γίνεται εάν μεσολαβήσει σοβαρή ασθένεια ή ατύχημα δυνάμενα να έχουν επιπτώσεις στην ικανότητα, προς εργασία, του λεμβούχου.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί ή μεμονωμένοι εργάτες θαλάσσης. Σε περίπτωση που εργάζονται σε σκάφος το οποίο δεν υποχρεούται να εφοδιασθεί με ναυτολόγιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ΝAΤ, δύνανται να είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ/ ΙΚA. Σε περίπτωση που είναι ιδιοκτήτες της λάντζας, δύνανται είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ.

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Είναι υπήκοοι κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, πλην Ελβετίας.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Δεν έχουν καταδικασθεί οποτεδήποτε για κανένα από τα αδικήματα ληστείας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση, λαθρεμπορίας, κατοχής, χρήσης και εμπορίας ναρκωτικών, εκμετάλλευσης πορνών και σωματεμπορίας, αποπλάνησης, βιασμού, εξαναγκασμού σε ασέλγεια, κλοπής, πλαστογραφίας, απάτης, υπεξαίρεσης, παράβασης του Νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος, παράνομης αλιείας με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών (ν.δ. 420/1970) ή έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Είναι εφοδιασμένοι με πτυχίο Σχολής Σωστικών - Πυροσβεστικών Μέσων.

       Όχι Όχι

      • 6 Ηλικιακές Οι βοηθοί λεμβούχων είναι πεπειραμένα άτομα που είναι ηλικίας όχι μικρότερης των δεκαοκτώ (18) ετών.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο δημοσίου από ΔΟΥ ή ηλεκτρονικό παράβολο. 30 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ) 10 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Γνωμάτευση Υγειονομικής Καταλληλόλητας Πιστοποιητικό υγείας

       Γνωμάτευση Υγειονομικής Καταλληλόλητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ακριβές φωτοαντίγραφο Γνωμάτευσης Υγειονομικής Καταλληλόλητας, όπου έχουν κριθεί ικανοί από την κατά τόπο Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών (ΥΕΑΝΕΘ), για την υπηρεσία που πρόκειται να αναλάβουν στη λάντζα. Εκτός από την αρχική υγειονομική εξέταση, οι λεμβούχοι επανεξετάζονται υποχρεωτικά ανά πενταετία, ύστερα από τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους. Επίσης, υποχρεωτική επανεξέταση γίνεται εάν μεσολαβήσει σοβαρή ασθένεια ή ατύχημα δυνάμενα να έχουν επιπτώσεις στην ικανότητα, προς εργασία, του λεμβούχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 2 Επαγγελματική - Ασφαλιστική Ικανότητα Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Επαγγελματική - Ασφαλιστική Ικανότητα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ακριβές φωτοαντίγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί ή μεμονωμένοι εργάτες θαλάσσης. Σε περίπτωση που εργάζονται σε σκάφος το οποίο δεν υποχρεούται να εφοδιασθεί με ναυτολόγιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ΝAΤ, δύνανται να είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ/ ΙΚA. Σε περίπτωση που είναι ιδιοκτήτες της λάντζας, δύνανται είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 3 Αποδεικτικό Υπηκοότητας Αποδεικτικό ιθαγένειας / υπηκοότητας

       Αποδεικτικό Υπηκοότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-ithageneias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτοποιητικού εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι υπήκοοι κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, πλην Ελβετίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2712

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α 75) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α 75)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α 75), στην οποία να δηλώνεται ότι: Δεν έχω καταδικασθεί οποτεδήποτε για κανένα από τα αδικήματα ληστείας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση, λαθρεμπορίας, κατοχής, χρήσης και εμπορίας ναρκωτικών, εκμετάλλευσης πορνών και σωματεμπορίας, αποπλάνησης, βιασμού, εξαναγκασμού σε ασέλγεια, κλοπής, πλαστογραφίας, απάτης, υπεξαίρεσης, παράβασης του Νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος, παράνομης αλιείας με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών (ν.δ. 420/1970) ή έχω καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Πτυχίο Σχολής Σωστικών - Πυροσβεστικών Μέσων Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο Σχολής Σωστικών - Πυροσβεστικών Μέσων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ακριβές Φωτοαντίγραφο πτυχίου Σχολής Σωστικών - Πυροσβεστικών Μέσων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Υπουργική Απόφαση 10 3131.1/07/97 1997 1136 Β

       Περιγραφή Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθ. 17 «Για τις λεμβουχικές εργασίες»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970201136

      • Υπουργική Απόφαση 10 2133.1/76490 2018 4931 Β

       Περιγραφή Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 17 «Για τις λεμβουχικές εργασίες».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204931

      • Υπουργική Απόφαση 2018 5601 Β

       Περιγραφή Διόρθωση σφάλματος στην 2133.1/76490/2018/ 15-10-2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4931/05-11-2018 (τ. Β’).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205601

      • 1 Παραλαβή της Αίτησης - Αναγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της αναγγελίας από τη Λιμενική Αρχή για την έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση ως βοηθός λεμβούχου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος προσόντων και προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος από την Λιμενική Αρχή για το εάν συγκεντρώνονται τα προβλεπόμενα προσόντα και προϋποθέσεις από τον ενδιαφερόμενο για την δραστηριοποίησή του ως βοηθού λεμβούχου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση ως βοηθός λεμβούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή εκδίδει στο πρόσωπο που προέβη στη σχετική αναγγελία, εφόσον συγκεντρώνονται τα προβλεπόμενα προσόντα, βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίησή του ως βοηθού λεμβούχου (βεβαίωση).

       Ναι Ναι


      • 4 Διαπίστωση μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση ως βοηθός λεμβούχου


       Περιγραφή Κατόπιν ελέγχου εάν δεν υφίσταται ή δεν προκύπτει συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος, απαγορεύεται η δραστηριοποίηση του ενδιαφερόμενου ως βοηθός λεμβούχου.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.