Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης Ακινήτου Περιφέρειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση75fcc3a2-726e-4030-9a99-a05111f35628 815100

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη παραχώρηση χρήσης ακινήτων της Περιφέρειας σε άλλους φορείς χωρίς αντάλλαγμα. Η παραχώρηση γίνεται, είτε για λόγους έκτακτης και επείγουσας ανάγκης σε συγκεκριμένους φορείς (π.δ. 242/96 αρ. 12 παρ. 1,2) είτε σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.δ. 242/96 αρ. 12).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση στην οποία διατυπώνεται το αίτημα παραχώρησης χρήσης ακινήτου από την Περιφέρεια. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το χρονικό διάστημα της παραχώρησης, καθώς και ο σκοπός χρήσης του ακινήτου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή του άρθρου 227 του ν.3852/2010
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή της. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου ΟΤΑ β βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου Περιφέρειας


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1,2 του π.δ. 242/96, η χρήση ακινήτου μπορεί να παραχωρηθεί δωρεάν μόνο σε δημόσιους φορείς, Περιφέρειες, Δήμους, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις των Περιφερειών και των Δήμων. Περαιτέρω, η δωρεάν παραχώρηση χρήσης πρέπει να εξυπηρετεί την άμεση αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Σύμφωνα με το άρθρο 12 του π.δ. 242/96, ο αιτών πρέπει να είναι Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4430/2016, του οποίου η καταστατική έδρα ή η δραστηριότητα να είναι εντός της Περιφέρειας της οποίας ζητείται το ακίνητο. Περαιτέρω, σκοπός της παραχώρησης μπορεί να είναι μόνον η ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής ωφέλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4430/2016.

       Ναι Ναι

      • 1 Καταστατικό του νομικού προσώπου - φορέα Κ.ΑΛ.Ο. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό του νομικού προσώπου - φορέα Κ.ΑΛ.Ο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Ειδικά και μόνον για την περίπτωση του άρθρου 12 παρ. 4 του π.δ. 242/96, απαιτείται η υποβολή καταστατικού του νομικού προσώπου - φορέα Κ.ΑΛ.Ο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Βεβαίωση εγγραφής και καταχώρισης στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής και καταχώρισης στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 242 1996 179 Α

       Περιγραφή Παραχώρηση της χρήσης ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Περιφερειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100179

      • Νόμος 176 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 1-41 4430 2016 205 Α

       Περιγραφή Θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100205

      • Νόμος 20, 53, 54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 20 Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 175Α στο ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Παραλαβή και καταχώρηση αίτησης και διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση του φορέα καταχωρείται και διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία για εισήγηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει σε έλεγχο της διαθεσιμότητας του ακινήτου, των στοιχείων του αιτούντος φορέα και των λοιπών προϋποθέσεων που τίθενται από το νόμο και συντάσσει εισήγηση προς την Περιφερειακή Επιτροπή για την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου, καθώς και τους επιμέρους όρους αυτής.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση Έγκρισης παραχώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή, κατόπιν της σχετικής εισήγησης, αποφαίνεται επί του αιτήματος παραχώρησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάρτηση Απόφασης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Υπογραφή Σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Περιφερειάρχης, ως εκτελεστικό όργανο, υπογράφει με τον αντισυμβαλλόμενο φορέα τη σχετική σύμβαση.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.