Δωρεά Ακινήτου σε Δήμο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση65f0930d-6fe7-4878-b140-b537ccc0951e 769533

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δωρεά ακινήτου σε Δήμο και απευθύνεται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Δήλωση πρόθεσης δωρεάς ακινήτου προς Δήμο.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του αρ. 227 του Ν. 3852/2010
    
    Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ` αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δωρεά ακινήτου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Δωρεά ακινήτου σε Δήμο


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,      • 1 Σχέδια ακινήτου Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχέδια ακινήτου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται ενδεικτικά όπως ρυθμίζονται από το Ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα από το άρθρο 3Α και την υπ’ αριθ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Νομιμοποιητικά έγγραφα κατοχής του ακινήτου Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Νομιμοποιητικά έγγραφα κατοχής του ακινήτου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται ενδεικτικά όπως ρυθμίζονται από το Ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα από το άρθρο 3Α και την υπ’ αριθ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 3 Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης α) βαρών και β) διεκδικήσεων τρίτων επί του ακινήτου. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης α) βαρών και β) διεκδικήσεων τρίτων επί του ακινήτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το ακίνητο είναι καθαρό βαρών και δεν θα υπάρξουν επ΄αυτού τυχόν διεκδικήσεις τρίτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Στα δικαιολογητικά δύναται να συμπεριλαμβάνεται κάθε άλλο πρόσφορο έγγραφο προκειμένου να μπορέσει να αξιολογηθεί η αξία και η νομιμότητα του ακινήτου. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Στα δικαιολογητικά δύναται να συμπεριλαμβάνεται κάθε άλλο πρόσφορο έγγραφο προκειμένου να μπορέσει να αξιολογηθεί η αξία και η νομιμότητα του ακινήτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 14 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Ορισμοί άρθρα 2 και 6(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Εγκύκλιος 1 2014

       Περιγραφή Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν. 4182/2013 "Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%97-%CE%94%CE%A33

       ΑΔΑ ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3

      • Νόμος 4182 2013 185 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς δημόσιου τομέα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100185

      • Νόμος 72 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • 1 Αίτηση - Δήλωση πρόθεσης δωρεάς ακινήτου προς το Δήμο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υποψήφιος δωρητής καταθέτει Αίτηση - Δήλωση πρόθεσης δωρεάς ακινήτου στο Δήμο.

       Όχι Όχι


      • 2 Κατάθεση νομιμοποιητικών εγγράφων από τον υποψήφιο δωρητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υποψήφιος δωρητής καλείται να καταθέσει αντίγραφα α) τίτλου ιδιοκτησίας , β) τοπογραφικό διάγραμμα και γ) πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης βαρών και διεκδικήσεων επί του ακινήτου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η νομική υπηρεσία του Δήμου διενεργεί τον απαραίτητο έλεγχο προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι οι τίτλοι είναι νόμιμοι, το ακίνητο είναι καθαρό βαρών και δεν θα υπάρξουν επ΄αυτού τυχόν διεκδικήσεις τρίτων.

       Σημειώσεις Σ΄αυτό το στάδιο εξετάζονται και τυχόν όροι που τίθενται από το δωρητή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δωρεά.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Οικονομική επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Οικονομική Επιτροπή εξετάζει την πρόταση δωρεάς και αποφασίζει για την αποδοχή της ή μη.

       Σημειώσεις Ενδέχεται να προηγηθεί εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών για το ακίνητο.

       Όχι Όχι


      • 5 Υπογραφή δωρητηρίου συμβολαίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Δήμαρχος υπογράφει το δωρητήριο συμβόλαιο με το δωρητή.

       Όχι Όχι


      • 6 Μεταγραφή του δωρητηρίου συμβολαίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το δωρητήριο συμβόλαιο μεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο -Κτηματολογικό Γραφείο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.