Εγγραφή Μέλους στο Μητρώο Λογιστών του Ο.Ε.Ε. - Αναγγελία Έναρξης Άσκησης του Επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού Β’ Τάξης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2d555343-24bc-48b7-89eb-48389d6974e5 223018 Registration of a Μember in the Register of Accountants - Tax Experts of OEE / Announcement of Commencement of Professional Activity as a Class B Accountant / Tax Consultant

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4 + (
1
)

Κόστος

35 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού Β Τάξης. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Εντός ενός μηνός από την αναγγελία ασκήσεως του επαγγέλματος, η υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για την εγγραφή μέλους στο Μητρώο Λογιστών του Ο.Ε.Ε. - Αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού Β’ Τάξης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

    Εκτύπωση

    Προϋποθέσεις

      Κόστος

        Σχετικά


        Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

        Άλλο

                                   Ένσταση
        

        Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

        Σιωπηρή έγκριση

        Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρθρο 3 του ν. 3919/2011, Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

        NACE

        • 69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου, παροχή φορολογικών συμβουλών

        Εξερχόμενα

        Εξερχόμενα

        Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

        Βήματα

          Ψηφιακά βήματα

            Άλλες πληροφορίες

            Επίσημος τίτλος

            Εγγραφή Μέλους στο Μητρώο Λογιστών του Ο.Ε.Ε. - Αναγγελία Έναρξης Άσκησης του Επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού Β Τάξης

            Γλώσσες παροχής

            Αγγλικά

            Τρόπος παροχής υπηρεσιών

            Εγκατάστασης

            Μητρώα που τηρούνται

            Μητρώο των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου

            Νομοθεσία

              Κατηγορίες

              Είδος διαδικασίας

              Έναυσμα

              Αιτούμενη

              Τρόπος υποβολής

              Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

              Τύπος

              Εξωστρεφής
              N1

              ,,


            • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

              Όχι Όχι

            • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή κάθειρξης ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, χρήση υφαρπαχθείσης ψευδούς βεβαίωσης, απιστία, δωροδοκία, δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, δόλια χρήση ξένου σήματος, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία και παράβαση της νομοθεσίας για την εμπορία ναρκωτικών.

              Όχι Όχι

            • 3 Εκπαιδευτικές Στην περίπτωση, που ο υποψήφιος δηλώνει ότι κατέχει εκτός του βασικού οικονομικού πτυχίου και άλλους τίτλους σπουδών οφείλει να το αποδείξει.

              Όχι Όχι

            • 4 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι: α) κάτοχος απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή β) κάτοχος απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας ή γ) κάτοχος πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής ή δ) απόφοιτος των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (Ε.Λ.ΚΕ.ΠΑ.) ή ε) κάτοχος πτυχίου Τμήματος Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων ή στ) κάτοχος πτυχίου των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τεχνολογιών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή ζ) να πληροί τις προϋποθέσεις των επαγγελματικών προσόντων του Προεδρικού Διατάγματος 38/2010 (Α΄ 78) ή η) να είναι μέλος του Ο.Ε.Ε.

              Όχι Όχι

            • 5 Προϋπηρεσίας Σε κάποιες περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία: - στο επάγγελμα του βοηθού λογιστή επί 7 έτη από τη λήψη του απολυτηρίου του, αν είναι κάτοχος απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, - στο επάγγελμα του βοηθού λογιστή επί 6 έτη από τη λήψη του απολυτηρίου του, αν είναι κάτοχος απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, - στο επάγγελμα του βοηθού λογιστή επί 5 έτη από τη λήψη του απολυτηρίου του, αν είναι κάτοχος πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, - στο επάγγελμα του βοηθού λογιστή επί 5 έτη από τη λήψη του απολυτηρίου του, αν είναι απόφοιτος των μακροχρόνιων προ-γραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (Ε.Λ.ΚΕ.ΠΑ.).

              Όχι Όχι

            • 1 Αποδεικτικό καταβολής δικαιωμάτων για τους λογιστές φοροτεχνικούς Β’ Τάξης. 35 €

              Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

              Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

              Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

              Όχι

            • 1 Απόσπασμα ποινικού μητρώο γενικής χρήσης ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. (Αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή). Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

              Απόσπασμα ποινικού μητρώο γενικής χρήσης ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. (Αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή).

              Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

              Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


              Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


              Όχι 4750

            • 2 Φωτογραφία τύπου ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή (cd) ή e-mail. Σημειώνεται, ότι αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όνομα αρχείου το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου. Φωτογραφία

              Φωτογραφία τύπου ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή (cd) ή e-mail. Σημειώνεται, ότι αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όνομα αρχείου το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου.

              Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


              Σημειώσεις: Η φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη. - Ο εικονιζόμενος θα πρέπει να είναι αποκλειστικά μόνος, χωρίς να εμφανίζονται πλάτες καρεκλών, παιχνίδια ή άλλα πρόσωπα. - Το φόντο θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο ή με ομοιογενή χρωματισμό. Απαιτείται φόντο ελαφρού χρώματος, κατά προτίμηση λευκό ή πολύ ανοιχτό γκρι. - Οι ώμοι θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι στην εικόνα. - Έγχρωμη 480 pixels ύψος και 360 pixels πλάτος ή διαστάσεων 40mm x 30mm. (ύψος επί πλάτος). - Μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (τύπος αρχείου .jpg). Το όνομα του αρχείου της φωτογραφίας θα είναι υποχρεωτικά ο ΑΦΜ (π.χ. 456789123.jpg).

              Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


              Όχι 8298

            • 3 Αντίγραφο άλλου τίτλου σπουδών (δεύτερο πτυχίο, λοιποί μεταπτυχιακοί τίτλοι, εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων κλπ.) Αποδεικτικό σπουδών

              Αντίγραφο άλλου τίτλου σπουδών (δεύτερο πτυχίο, λοιποί μεταπτυχιακοί τίτλοι, εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων κλπ.)

              Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

              Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


              Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


              Όχι 2825

            • 4 1 - Αντίγραφο απολυτηρίου Γενικού Λυκείου 2 - Αντίγραφο απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας 3 - Αντίγραφο πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής 4 - Αντίγραφο ολοκλήρωσης φοίτησης των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.) 5 - Αντίγραφο πτυχίου Τμήματος Οικονομικής κατεύθυνσης των Α.Ε.Ι. 6 - Αντίγραφο πτυχίου των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. 7 - Αντίγραφο Απόφασης Αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων λογιστή φοροτεχνικού από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) 8 - Αναγράφεται στην Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση ο αριθμός Μητρώου μέλους του ενδιαφερόμενου (υπηρεσιακή αναζήτηση των στοιχείων) Στις περιπτώσεις που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, κατατίθεται και η επίσημη ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπως και η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων. Αποδεικτικό σπουδών

              1 - Αντίγραφο απολυτηρίου Γενικού Λυκείου 2 - Αντίγραφο απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας 3 - Αντίγραφο πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής 4 - Αντίγραφο ολοκλήρωσης φοίτησης των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.) 5 - Αντίγραφο πτυχίου Τμήματος Οικονομικής κατεύθυνσης των Α.Ε.Ι. 6 - Αντίγραφο πτυχίου των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. 7 - Αντίγραφο Απόφασης Αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων λογιστή φοροτεχνικού από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) 8 - Αναγράφεται στην Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση ο αριθμός Μητρώου μέλους του ενδιαφερόμενου (υπηρεσιακή αναζήτηση των στοιχείων) Στις περιπτώσεις που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, κατατίθεται και η επίσημη ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπως και η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων.

              Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

              Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


              Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


              Όχι 2825

            • 5 1 . Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργάζεται ως μισθωτός: Αντίγραφο του ατομικού λογαριασμού ασφάλισης, στο οποίο θα φαίνονται τα ένσημα και ο κωδικός ειδικότητας για τα απαιτούμενα έτη προϋπηρεσίας 1α. Επιπλέον στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος εργάζεται ως μισθωτός σε ναυτιλιακές, πετρελαϊκές ή σε εφημερίδες: Βεβαίωση εργοδότη, η οποία δηλώνει ότι ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που απαιτείται ως βοηθός λογιστή. 2. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας: Στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το ΑΦΜ του (υπηρεσιακή αναζήτηση για την τεκμηρίωση). 3. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι σαν εταίρος σε εταιρεία με λογιστικό αντικείμενο: Στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το εταιρικό ΑΦΜ του (υπηρεσιακή αναζήτηση για την τεκμηρίωση). Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

              1 . Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργάζεται ως μισθωτός: Αντίγραφο του ατομικού λογαριασμού ασφάλισης, στο οποίο θα φαίνονται τα ένσημα και ο κωδικός ειδικότητας για τα απαιτούμενα έτη προϋπηρεσίας 1α. Επιπλέον στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος εργάζεται ως μισθωτός σε ναυτιλιακές, πετρελαϊκές ή σε εφημερίδες: Βεβαίωση εργοδότη, η οποία δηλώνει ότι ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που απαιτείται ως βοηθός λογιστή. 2. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας: Στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το ΑΦΜ του (υπηρεσιακή αναζήτηση για την τεκμηρίωση). 3. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι σαν εταίρος σε εταιρεία με λογιστικό αντικείμενο: Στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το εταιρικό ΑΦΜ του (υπηρεσιακή αναζήτηση για την τεκμηρίωση).

              Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

              Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


              Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

              Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

              Όχι 4441

            • Νόμος 2515 1997 154 Α

              Περιγραφή Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού. λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις.

              Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100154

            • Νόμος 1100 1980 295 Α

              Περιγραφή Περί Ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

              Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100295

            • Προεδρικό Διάταγμα 38 2010 78 Α

              Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

              Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100078

            • Κοινή Υπουργική Απόφαση 41/ΓΓ 2013 17 Β

              Περιγραφή Ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) της διαδικασίας εγγραφής μέλους στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και της αναγγελίας άσκησης του οικονομολογικού επαγγέλματος και του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού.

              Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200017

            • 1 Εκκίνηση διαδικασίας              Όχι Όχι


            • 2 Υποβολή αίτησης

              Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

              Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

              Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Οργάνωσης Μητρώου Μελών του ΟΕΕ (στην Κεντρική Υπηρεσία) ή στα αρμόδια Περιφερειακά Τμήματα του Ο.Ε.Ε.

              Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αίτηση έχει υποβληθεί στα ΚΕΠ-ΕΚΕ, το αρμόδιο στέλεχος του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει την αίτηση στο Τμήμα Οργάνωσης Μητρώου Μελών ή στα αρμόδια Περιφερειακά Τμήματα του Ο.Ε.Ε..

              Ναι Όχι


            • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

              Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

              Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


              Ναι Όχι


            • 4 Χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

              Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

              Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

              Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών (στην Κεντρική Υπηρεσία) ή των αρμοδίων Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε. παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την Αναγγελία με τα συνημμένα δικαιολογητικά και παράλληλα χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή Βεβαίωση Υποβολής αιτήματος κατ’ αντιστοιχία.

              Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αίτηση έχει υποβληθεί στα ΚΕΠ-ΕΚΕ, το αρμόδιο στέλεχος του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει την αίτηση στο Τμήμα Οργάνωσης Μητρώου Μελών ή στα αρμόδια Περιφερειακά Τμήματα του Ο.Ε.Ε..

              Όχι Όχι


            • 5 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας

              Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

              Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

              Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών ή των αρμοδίων Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε. ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

              Σημειώσεις Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ενημερώνει τον αιτούνται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό να προσκομίσει τα ελλιπή δικαιολογητικά που λείπουν. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν κατά την αρχική υποβολή στο Τμήμα Οργάνωσης Μητρώου Μελών ή των αρμοδίων Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε.. Στέλεχος Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών ή των αρμοδίων Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε. ελέγχει εκ νέου την πληρότητα των δικαιολογητικών.

              Όχι Όχι


            • 6 Σύνταξη εισηγητικού

              Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

              Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

              Περιγραφή Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και ορθά, στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών συντάσσει σχέδιο εισηγητικού επί της υποβληθείσας αίτησης και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών για υπογραφή.

              Όχι Όχι


            • 7 Διαβίβαση εισηγητικού

              Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

              Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

              Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών ή των αρμοδίων Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε. υπογράφει το σχέδιο του εισηγητικού έγγραφο και το διαβιβάζει στην Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ ή στην Τοπική Διοίκηση των οικείων Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε.

              Όχι Όχι


            • 8 Συνεδρίαση Ο.Ε.Ε.

              Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

              Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

              Περιγραφή Η Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ ή η αρμόδια Τοπική Διοίκηση των οικείων Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε. συνεδριάζει και αποφαίνεται επί των εισηγήσεων για τη χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού.

              Όχι Όχι


            • 9 Σύνταξη και υπογραφή πρακτικού

              Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

              Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

              Περιγραφή Η Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. ή η αρμόδια Τοπική Διοίκηση των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε. συντάσσει πρακτικό το οποίο και υπογράφεται από το σύνολο των μελών της.

              Όχι Όχι


            • 10 Καταχώρηση στο Μητρώο

              Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

              Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

              Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Μητρώου Οργάνωσης Μελών ή των αρμοδίων Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε. καταχωρεί στο Μητρώο Λογιστών Φοροτεχνικών τα απαραίτητα στοιχεία και εκδίδει τη σχετική επαγγελματική ταυτότητα.

              Όχι Όχι


            • 11 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

              Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

              Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

              Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών ή των αρμοδίων Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε. συντάσσει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον ενδιαφερόμενο και τον ενημερώνει, ότι η επαγγελματική ταυτότητα έχει εκδοθεί.

              Όχι Όχι


            • 12 Χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας

              Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

              Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

              Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών ή των αρμοδίων Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε. χορηγεί την επαγγελματική ταυτότητα στον ενδιαφερόμενο.

              Όχι Ναι
            • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.