Εγγραφή Νομικών Προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9bd4869d-e065-4843-8738-80a843ba96e8 985447 Obtention of the Status of Energy Inspector for Legal Persons Counting an Energy Inspector among their Members, Partners or Employees

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

150 €

Εκτιμώμενος χρόνος

40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή νομικών προσώπων οποιασδήποτε νομικής μορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος με σύμβαση εργασίας είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής. Η μερίδα κάθε νομικού προσώπου ενημερώνεται ταυτόχρονα για κάθε μεταβολή που αφορά στο φυσικό πρόσωπο Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, αυτό υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να δηλώσει τη μεταβολή στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος. Ειδικότερα, σε περίπτωση θανάτου, συνταξιοδότησης ή απώλειας της επαγγελματικής ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, η αρμόδια για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού ή απόφασης αρχή, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως το γεγονός στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοση του πιστοποιητικού ή της απόφασης, για την ενημέρωση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την εγγραφή Νομικών Προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σημειώσεις

Εκπρόσωπος του νομικού προσώπου συνδέεται στο πληροφοριακό σύστημα με τους κωδικούς (username και password) συμπληρώνοντας τον Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου, που του έχει αποσταλεί και υποβάλλει αίτηση εγγραφής του Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με username και password για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή Νομικών Προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       N1

       ,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Εκπρόσωπος του νομικού προσώπου θα πρέπει να εκδώσει κωδικούς (username και password) ώστε να μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την αίτηση του νομικού προσώπου.

       Σύνδεσμος https://www.buildingcert.gr

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος με σύμβαση εργασίας του νομικού προσώπου οποιασδήποτε νομικής μορφής είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής.

       Όχι Όχι

      • 1 Εγγραφή Νομικού Προσώπου. 150 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2253

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας των ενεργειακών επιθεωρητών. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας των ενεργειακών επιθεωρητών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον υπάρχουν υπάλληλοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές πρέπει να υποβληθούν τα αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 8181

      • 2 Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Νόμος 22 4447 2016 241 Α

       Περιγραφή Τροποποιήσεις περί των Νομικών Προσώπων που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100241

      • Νόμος 54 - 55 4409 2016 136 Α

       Περιγραφή Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων. Απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100136

      • 1 Υποβολή αίτησης για εγγραφή του νομικού προσώπου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.buildingcert.gr) την αίτησή του, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία, καθώς και το username και το password. Το πληροφοριακό σύστημα αποστέλλει αυτόματα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον αριθμό μητρώου υποψηφίου. Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται στο πληροφοριακό σύστημα με τους παραπάνω κωδικούς συμπληρώνοντας τον αριθμό μητρώου υποψηφίου που του έχει αποσταλεί. Υποβάλλει αίτηση εγγραφής του νομικού προσώπου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συμπληρώνοντας τον αριθμό μητρώου του Ενεργειακού Επιθεωρητή και τον κωδικό παραβόλου που έχει λάβει κατά την πληρωμή αυτού.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας συνδέεται στο πληροφοριακό σύστημα και επιλέγει την υπό εξέταση αίτηση και πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων. Ελέγχεται εάν τουλάχιστον ένα μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος με σύμβαση εργασίας του Νομικού Προσώπου είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση αίτησης/Εγγραφή του νομικού προσώπου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όταν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και ορθά, στέλεχος του Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας επιλέγει το πεδίο «Έγκριση αίτησης» στο πληροφοριακό σύστημα και αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ενδιαφερόμενο με τον μοναδικό αριθμό μητρώου που έλαβε κατά την εγγραφή του νομικού προσώπου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

       Σημειώσεις Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις υποβάλλονται στο σύστημα από τoν Ενεργειακό Επιθεωρητή.

       Ναι Ναι


      • 4 Απόρριψη αίτησης/Αποστολή απορριπτικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Στην περίπτωση που από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενημερώνουν εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, εντός πενήντα ημερών από την ημερομηνία της αίτησης, γνωστοποιώντας τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να γίνει η εγγραφή. Μετά την απόρριψη, εκπρόσωπος του νομικού προσώπου μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.