Εγγραφή Φορέων στο Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe8545796-e353-40a4-b045-3c489d31707f 854579

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μη μονοπρόσωπων νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, με υποβολή αίτησης μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόκτηση ιδιότητας Φορέα Κ.Αλ.Ο

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       J1

       ,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναπτύσσουν δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ. 2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016)

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να μεριμνούν για την πληροφόρηση και τη συμμετοχή των μελών τους και να εφαρμόζουν δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή ένα μέλος μία ψήφος, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε μέλους.

       Όχι Όχι

      • 3 Εταιρικού δικαίου Το καταστατικό των νομικών προσώπων θα πρέπει να προβλέπει περιορισμούς στη διανομή των κερδών, ως εξής: i. ποσοστό τουλάχιστον 5% διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού, ii. ποσοστό έως 35% αποδίδεται στους εργαζόμενους του Φορέα, εκτός κι αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου iii, iii. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.

       Όχι Όχι

      • 4 Εταιρικού δικαίου Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να εφαρμόζουν σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας, κατά το οποίο ο ανώτατος καθαρός μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από τρεις φορές τον κατώτατο, εκτός και αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν διαφορετικά.

       Όχι Όχι

      • 5 Εταιρικού δικαίου Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αποβλέπουν στην ενδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων τους και τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας μέσω της οριζόντιας και ισότιμης δικτύωσης με άλλους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

       Όχι Όχι

      • 6 Εταιρικού δικαίου Τα νομικά πρόσωπα δεν θα πρεπει να έχουν ιδρυθεί ή να διοικούνται άμεσα ή έμμεσα από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού ή από άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

       Όχι Όχι

      • 1 Κωδικοποιημένο ισχύον καταστατικό Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Κωδικοποιημένο ισχύον καταστατικό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Βεβαίωση για τις τροποποιήσεις του καταστατικού από αρμόδια υπηρεσία Βεβαίωση

       Βεβαίωση για τις τροποποιήσεις του καταστατικού από αρμόδια υπηρεσία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Οργάνου Διοίκησης και Πρακτικό συγκρότησης του Οργάνου Διοίκησης σε σώμα Πρακτικό

       Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Οργάνου Διοίκησης και Πρακτικό συγκρότησης του Οργάνου Διοίκησης σε σώμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 4 Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Απόφαση αρμοδίου Οργάνου του Φορέα για εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Απόφαση αρμοδίου Οργάνου του Φορέα για εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Υπουργική Απόφαση 22 61621/Δ5.2643 2016 56 Β

       Περιγραφή Κριτήρια Ένταξης στο Ειδικό Μητρώο

       Νομικές παραπομπές https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2018/07/Efarmostiki YA.pdf

      • Νόμος 3 4430 2016 205 Α

       Περιγραφή Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

       Νομικές παραπομπές https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/21-1-2019 KODIKOP %CE%9D.4430.2016.pdf

      • Υπουργική Απόφαση 61986/3269 2017 4757 Β

       Περιγραφή Έναρξη λειτουργίας της ειδικής διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016.

       Νομικές παραπομπές https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2018/09/YA-61986 2017 %CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF%CF%85-%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9F.pdf

      • 1 Ταυτοποίηση χρήστη μέσω ΓΓΠΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εκπρόσωπος του Φορέα εισάγει τους κωδικούς taxisnet του ΑΦΜ του Φορέα στην αρχική οθόνη της πλατφόρμας kalo.yeka.gr προκειμένου να ταυτοποιηθεί και να του επιτραπεί η εισοδος.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Αλλων Φορέων


       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο Φορέας υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, επισυνάπτοντας στην καρτέλα Αρχεία Αίτησης, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (σε αρχεία pdf<3,5mb).

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση αίτησης από το Τμήμα Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εξετάζει την αίτηση βασει του θεσμικού πλαίσιου (ν.4430/2016, ΥΑ 61621/2643)

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εαν ή αίτηση εγκριθεί, το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει τον Φορέα και τον καλεί να υποβάλει το Καταστατικό του σε φυσική (έντυπη μορφή) στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Σταδίου 29 10110 ΑΘΗΝΑ)

       Ναι Όχι


      • 5 Υποβολή παρατηρήσεων από το Τμήμα Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση ελλείψεων της αίτησης, το Τμήμα Μητρώου αποστέλει τις σχετικές παρατηρήσεις/διορθώσεις στον εκπρόσωπο του Φορέα και τον καλεί να υποβάλει συμπληρωματική/διορθωτική αίτηση

       Ναι Όχι


      • 6 Υποβολή συμπληρωματικής/διορθωτικής αίτησης έγγραφης


       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο εκπρόσωπος του Φορέα υποβάλει μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr διορθωτική/συμπληρωματική αίτηση εγγραφής, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Τμήματος Μητρώου

       Ναι Όχι


      • 7 Έγκριση η οριστική απόρριψη αίτησης εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εγκρίνει ή απορρίπτει οριστικά την αίτηση. Σε περίπτωση έγκρισης αποστέλλει μέσω της πλατφόρμας σχετική ειδοποίηση στον εκπρόσωπο του Φορέα, ώστε να αποστείλει το Καταστατικό σε έντυπη μορφή.

       Ναι Όχι


      • 8 Υποβολή Καταστατικού σε φυσική (έντυπη) μορφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φορέας υποβάλει ή αποστέλλει ταχυδρομικά το Καταστατικό σε φυσική (έντυπη) μορφή στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Σταδίου 29 10110 ΑΘΗΝΑ)

       Όχι Όχι


      • 9 Εγγραφή Φορέα στο Ειδικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου παραλαμβάνει το Καταστατικό, το ελέγχει ως προς την συμβατότητα με το ηλεκτρονικά υποβληθέν και εγκρίνει την αίτηση, εγγράφοντας τον Φορέα στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Εκδίδεται η βεβαίωση εγγραφής και αποστέλλεται μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr στον εκπρόσωπο τον Φορέα.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.