Εγγραφή ασφαλισμένων στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Τ.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7cae870a-fe90-4104-a996-1030eb2ca0dd 787941

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στο Μητρώο Ασφαλισμένων που τηρεί το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (T.A.Υ.Φ.Ε.) και αφορά σε κάθε εργαζόμενο/η, που υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση από το Ταμείο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία γίνεται για κάθε νέα πρόσληψη από τον εργοδότη και πριν την ανάληψη εργασίας για τον εργαζόμενο ο οποίος πρέπει να υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου.

Το Μητρώο τηρείται σε μηχανογραφικό αρχείο και σε ηλεκτρονική μορφή. Στο Μητρώο Ασφαλισμένων καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στους ασφαλισμένους ανά κλάδο και συγκεκριμένα: α) τα στοιχεία ταυτότητας κάθε ασφαλισμένου, β) ο οργανισμός κύριας ασφάλισης του ασφαλισμένου και ο ΑΜΚΑ του, τα ποσά ή τα ποσοστά των εισφορών που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο και ο χρόνος καταβολής τους και δ) το ύψος του ατομικού συνταξιοδοτικού λογαριασμού κάθε ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που απαιτείται η συμβολή της Ειδικής Υπηρεσιακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υπαγωγής στην Ασφάλιση προκειμένου να εξετάσει αν ο εργοδότης μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών, αυτή συνεδριάζει κατά περίπτωση προκειμένου να αποφανθεί το συντομότερο δυνατό αναφορικά με την αιτούμενη υπαγωγή στην ασφάλιση από το Ταμείο.

Για οποιαδήποτε μεταβολή στα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου, θα πρέπει να γίνεται και ενημέρωση των μεταβολών αυτών στο Μητρώο του.

Τελευταία ενημέρωση

17/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δελτιο Απογραφής Ασφαλισμένου

Σημειώσεις

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με email στη θυρίδα: apografiko@tayfe.gr υπόψη της αρμόδιας Διεύθυνσης Μητρώου.

Το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου αποστέλλεται σε κάθε περίπτωση από τον εργοδότη πριν την ανάληψη εργασίας, ακόμα και αν ο εργαζόμενος υπαγόταν στο παρελθόν στην ασφάλιση από το Ταμείο και έχει διακοπεί η ασφάλισή του σε αυτό ή αν ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος στο Ταμείο μέσω άλλου εργοδότη.

Το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου πρέπει να φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή του εργοδότη καθώς και την υπογραφή του ασφαλισμένου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Τ.Α.Υ.Φ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή ασφαλισμένων στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Τ.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο εργαζόμενος υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση από το Ταμείο.

       Όχι Όχι

      • 1 ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δ.ΥΠ.Α. : Έντυπο Ε3

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 2 Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας Υπαλλήλου. Αστυνομική ταυτότητα

       Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας Υπαλλήλου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η φωτοτυπία του αστυνομικού δελτίου Ταυτότητας δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.30123/οικ.28567/918 2013 3259 Β

       Περιγραφή Μετατροπή του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Π.Υ.Φ.Ε.) του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) σε Ν.Π.Ι.Δ.−Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑ.Υ.Φ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203259

      • Κανονισμός 145/330/13-05-2020 2020

       Περιγραφή Κανονισμός Παροχών του Ταμείου- Απόφαση Δ.Σ. του ΤΑ.Υ.Φ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://tayfe.gr/kanonismoi/

      • Κανονισμός 145/330/13-05-2020 2020

       Περιγραφή Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ταμείου- Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Φ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://tayfe.gr/kanonismoi/

      • 1 Παραλαβή αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ασφαλισμένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης (ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού σε περίπτωση εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου) αποστέλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου apografiko@tayfe.gr) ή δια ζώσης ή ταχυδρομικά το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ταμείου https://tayfe.gr/chrisima-entypa .

       Σημειώσεις Στο Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του εργαζόμενου (Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., ονοματεπώνυμο , διεύθυνση κατοικίας κλπ), τα γενικά στοιχεία ασφάλισής του (ημερομηνία πρώτης ένταξης σε ασφάλιση κύριου φορέα, ημερομηνία πρώτης ασφάλισης στα ασφαλιστικά ταμεία του φαρμάκου), τα στοιχεία του εργοδότη, η προηγούμενη προϋπηρεσία του στον κλάδο του φαρμάκου (αν υπάρχει) και η προϋπηρεσία του σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο από ενάρξεως εργασίας. Με την ηλεκτρονική αποστολή του Δελτίου Απογραφής Ασφαλισμένου υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται σην καρτέλα "Τί θα χρειαστείτε". Το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου πρέπει να φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή του εργοδότη καθώς και την υπογραφή του ασφαλισμένου.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και χρέωση του φακέλου της αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Μητρώου παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον εργοδότη και τα επεξεργάζεται.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος αν υπάρχει προηγούμενη εγγραφή του εργαζομένου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Μητρώου εισέρχεται στο Π.Σ. "Μικρά Ταμεια" και ελέγχει αν ο εργαζόμενος για τον οποίο υπεβλήθη το αίτημα εγγραφής στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ταμείου είναι ήδη εγγεγγραμμένος σε αυτό.

       Όχι Όχι


      • 4 Εργαζόμενος ήδη εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εργαζόμενος για τον οποίο υπεβλήθη η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ταμείου είναι ήδη εγγεγραμμένος σε αυτό, οπότε του έχει ήδη αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) και δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια για την εγγραφή του.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που από το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου ή τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτουν μεταβολές στα ήδη καταχωρημένα στοιχεία του ασφαλισμένου, ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Μητρώου επικαιροποιεί τα στοιχεία του ασφαλισμένου στον ηλεκτρονικό του φάκελο και το Μητρώο Ασφαλισμένων του Ταμείου.

       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση εργοδότη αναφορικά με τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στον εργοδότη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) που έχει δηλωθεί ως διεύθυνση επικοινωνίας όπου αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) που έχει ήδη αποδοθεί στον ασφαλισμένο από το Ταμείο.

       Ναι Ναι


      • 6 Καταχώρηση στοιχείων εργαζόμενου στο Μητρώο Ασφαλισμένου του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον συντρέχουν οι λόγοι υπαγωγής του εργαζομένου στην ασφάλιση από το Ταμείο, ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μητρώου καταχωρεί χειροκίνητα στο πληροφοριακό σύστημα του Ταμείου και το Μητρώο τα στοιχεία του εργαζόμενο.

       Ναι Όχι


      • 7 Απόδοση Αριθμού Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την καταχώρηση των στοιχείων του εργαζομένου στο πληροφοριακό σύστημα του Ταμείου και την οριστικοποίηση των σχετικών καταχωρήσεων, παράγεται από το σύστημα μοναδικός Αριθμός Μητρώου Aσφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ο οποίος αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο ασφαλισμένο.

       Σημειώσεις Οι νέοι ασφαλισμένοι, κάθε φορά, παίρνουν τον επόμενο αριθμό Μητρώου, ανεξάρτητα εάν μέχρι αυτόν αριθμούνται και διαγραφέντες ή αποβιώσαντες.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση εργοδότη αναφορικά με τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στον εργοδότη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) που έχει δηλωθεί ως διεύθυνση επικοινωνίας όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) που του έχει αποδοθεί από το Ταμείο.

       Ναι Όχι


      • 9 Ενημέρωση του Πρωτοκόλλου του Ταμείου αναφορικά με τη νέα εγγραφή ασφαλισμένου στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Μητρώου του Ταμείου προωθεί τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασφαλισμένου (με την αίτηση και τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν) στο Πρωτόκολλο του Ταμείου.

       Ναι Όχι


      • 10 Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Πρωτοκόλλου αποδίδει αριθμό Πρωτοκόλλου στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασφαλισμένου.

       Ναι Όχι


      • 11 Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μητρώου δημιουργεί εξωσυστημικά ηλεκτρονικό φάκελο στον οποίο αναρτά την αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν για την εγγραφή του ασφαλισμένου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ταμείου.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.