Εγγραφή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ειδικό εκλογικό κατάλογο κοινοτικών εκλογέων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe225994b-0dad-46f4-807d-d886b65836e1 225994 Registration of a citizen of the European Union in the special electoral roll of Community voters

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Τμήματα Δημοτολογίου

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή σε ειδικό εκλογικό κατάλογο, πολιτών υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και οι οποίοι επιθυμούν να ψηφίσουν στην Ελλάδα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήματα Δημοτολογίου

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο πολίτης της Ε.Ε. προσέρχεται στον Δήμο με έγγραφο ταυτοποίησης και υποβάλει αίτηση εγγραφής στο ειδικό εκλογικό κατάλογο κοινοτικών εκλογέων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ειδικό εκλογικό κατάλογο κοινοτικών εκλογέων

Σημειώσεις

Με την εγγραφή του ο κοινοτικός εκλογέας δηλώνει ότι επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν στις αυτοδιοικητικές εκλογές Α΄και Β΄ βαθμού. Ο πολίτης της Ε.Ε. προσέρχεται στον Δήμο που διαμένει προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (ταυτότητα ή διαβατήριο) και πραγματοποιεί την εγγραφή του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση κατά της εγγραφής ή διαγραφής από τον ειδικό εκλογικό κατάλογο κοινοτικών εκλογέων
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο να ψηφίσει στις αυτοδιοικητικές εκλογές

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ειδικό εκλογικό κατάλογο κοινοτικών εκλογέων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Εκλογικοί Κατάλογοι

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D3

       ,,,,,


      • Νόμος 49 4555 2018 133 Α

       Περιγραφή Εκλογικοί κατάλογοι.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100133

      • Προεδρικό Διάταγμα 133 1997 121 Α

       Περιγραφή Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 368 της 31.12.1994 σελ. 38)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100121

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 26 2012 57 Α

       Περιγραφή Υποβολή ενστάσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100057

      • 1 Υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο κοινοτικός εκλογέας προσέρχεται στον Δήμο όπου διαμένει και υποβάλει αίτηση για να ψηφίσει στις αυτοδιοικητικές εκλογές α΄ και β΄βαθμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάρτηση στοιχείων νέων εκλογέων στο δημοτικό κατάστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι καταστάσεις με τα στοιχεία των νέων εκλογέων αναρτώνται σε κάθε δημοτικό κατάστημα από 1ης μέχρι 10ης του επόμενου μήνα μετά τη λήξη του διμήνου.

       Όχι Όχι


      • 3 Μη υποβολή ενστάσεων


       Περιγραφή Δεν υποβάλλονται ενστάσεις εντός του δεκαημέρου

       Ναι Όχι


      • 4 Υποβολή ενστάσεων


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εντός δεκαημέρου, κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος Κόμματος αναγνωρισμένου κατά τον κανονισμό της Βουλής, έχει το δικαίωμα να υποβάλει στον δήμαρχο ένσταση κατά της εγγραφής ή της μη εγγραφής ενός προσώπου στις καταστάσεις αυτές.

       Σημειώσεις Οι ενστάσεις είναι γραπτές, παραδίδονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο ή ειδικό πληρεξούσιό του και πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του, το ονοματεπώνυμο εκείνου εναντίον του οποίου στρέφονται, τον εκλογικό κατάλογο, τον αύξοντα αριθμό της εγγραφής του, τους ειδικούς και συγκεκριμένους λόγους που επικαλείται ο ενιστάμενος και τα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτούς τους λόγους. Ένσταση που δεν περιέχει τα στοιχεία αυτά είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται από το αρμόδιο δικαστήριο.

       Ναι Όχι


      • 5 Ανάρτηση πινάκων στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πίνακας με τα στοιχεία των ενισταμένων και εκείνων κατά των οποίων στρέφονται αναρτάται στον χώρο ανακοινώσεων του δήμου επί πενθήμερο.

       Ναι Όχι


      • 6 Σύνταξη έκθεσης για τις αναρτήσεις των καταστάσεων και πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αντιρρήσεις επί των ενστάσεων διατυπώνονται εγγράφως από τον Δήμαρχο ή από τον εκλογέα στον οποίο αφορούν. Για τις αναρτήσεις των καταστάσεων και πινάκων συντάσσεται έκθεση, που υπογράφεται από υπάλληλο του δήμου.

       Ναι Όχι


      • 7 Διαβίβαση ενστάσεων, αντιρρήσεων και καταστάσεων στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για την εκδίκασή τους


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι ενστάσεις, οι εναντίον αυτών αντιρρήσεις και οι σχετικές με αυτές καταστάσεις, διαβιβάζονται σε πέντε ημέρες από τη λήξη των προθεσμιών, από τον Δήμαρχο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για την εκδίκασή τους.

       Ναι Όχι


      • 8 Εκδίκαση υποθέσεων και έκδοση απόφασης από το Πρωτοδικείο


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, αφού λάβει τις ενστάσεις κατά των εκλογικών καταλόγων και τις τυχόν αντιρρήσεις των δήμων ορίζει με πράξη του, το ταχύτερο, την ημέρα και ώρα της εκδίκασης των σχετικών υποθέσεων από το Πολυμελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισμένη δικάσιμο με τοιχοκόλληση στην αίθουσα πολιτικών συνεδριάσεων του δικαστηρίου. Το Πρωτοδικείο, αποδεχόμενο την ένσταση, διατάζει τη σχετική μεταβολή στον εκλογικό κατάλογο.

       Σημειώσεις Η απόφαση του Πρωτοδικείου εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα.

       Ναι Όχι


      • 9 Αποστολή στοιχείων μεταβολών στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα στοιχεία των μεταβολών αποστέλλονται από το Δήμο μέσα από ειδική εφαρμογή στη Δ/νση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής στο ειδικό εκλογικό κατάλογο κοινοτικών εκλογέων.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί ενστάσεις και εκδοθεί απόφαση Πρωτοδικείου, οι οριστικές μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους διαβιβάζονται από το Πρωτοδικείο στη Διεύθυνση Εκλογών για τις περαιτέρω ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 10 Εγγραφή κοινοτικού εκλογέα στον ειδικό εκλογικό κατάλογο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την αποστολή των στοιχείων, ολοκληρώνεται η εγγραφή κοινοτικών εκλογέων στον ειδικό εκλογικό κατάλογο κατοίκων Ε.Ε.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.