Εγγραφή σε προσωπικό ιατρό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση85b73b27-60d1-4c30-9d80-8c8e48d2d706 423646

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 λεπτά

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

11 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή σε προσωπικό ιατρό, το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας. Ο προσωπικός ιατρός παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου και την προαγωγή της υγείας. Οι υπηρεσίες των προσωπικών ιατρών παρέχονται εντός των δημοσίων μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), των Γενικών Νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας, της έδρας των Τοπικών Ομάδων Υγείας, των ιδιωτικών ιατρείων και κατ οίκον.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η εγγραφή πραγματοποιείται σε: α) Δημόσιες Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στους ιατρούς που υπηρετούν σε αυτές, β) Τοπικές Ομάδες Υγείας και στους ιατρούς που υπηρετούν σε αυτές, γ) Ιατρούς που υπηρετούν σε Γενικά Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας, δ) Ιατρούς που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ καθώς και ιατρούς που υπηρετούν στο ΓΝ Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου" οι οποίοι λειτουργούν ιδιωτικό ιατρείο ή παρέχουν υπηρεσίες ιδιωτικά, ε) Ιδιώτες ιατρούς (συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), στ) Ιδιωτικά φαρμακεία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Εγγραφή σε οικογενειακό ιατρό


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ταυτοποίηση με κωδικούς ΑΗΦΥ, Ταυτοποίηση με eIDAS

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή σε προσωπικό ιατρό

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή σε προσωπικό ιατρό


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       F1


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet. Αφορά τις περιπτώσεις εγγραφής του πολίτη μέσω της πλατφόρμας του Προσωπικού Ιατρού.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Ο πολίτης να έχει ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Ο πολίτης θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς του. Στην περίπτωση αυτή και πριν την ηλικία ενηλικίωσης η εγγραφή πραγματοποιείται δια του ασκούντος τη γονική μέριμνα.

       Όχι Όχι

      • 4 Εννόμου συμφέροντος Στην περίπτωση πολίτη που τελεί σε δικαστική συμπαράσταση, οι απαιτούμενες ενέργειες για την εγγραφή του πραγματοποιούνται από τον δικαστικό του συμπαραστάτη.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο πολίτης προσκομίζει προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο αυτού. Αφορά εγγραφή του πολίτη με αυτοπρόσωπη παρουσία σε δημόσια μονάδα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, σε Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας, σε Τοπική Ομάδα Υγείας, σε ιδιωτικό ιατρείο ή ιδιωτικό φαρμακείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 2244

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 Γ1, ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.48233 2022 4575 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204575

       ΑΔΑ ΨΞ97465ΦΥΟ-ΜΜΒ

      • Υπουργική Απόφαση Γ1α/Γ.Π.οικ. 34693 2022 3010 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας και προϋποθέσεων εγγραφής του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203010

       ΑΔΑ ΨΠ62465ΦΥΟ-ΑΩΦ

      • Νόμος 5 4238 2014 38 Α

       Περιγραφή Καθιέρωση του θεσμού του προσωπικού ιατρού. Τροποποίηση με το άρθρο 36 του ν.4931/2022 (Α΄34). Τροποποίηση με το άρθρο 38 του ν.4958/2022 (Α΄142). Τροποποίηση με το άρθρο 60 του ν.5007/2022 (Α΄241).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100038

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ1α/Γ.Π.οικ. 35161 2022 3020 Β

       Περιγραφή Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών "αντικινήτρων" για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών "αντικινήτρων" για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. --Όπως Τροποποιήθηκε με τις υπο στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.53768 (Β΄5026/2022), Γ1α/Γ.Π.οικ. 69012/12.12.2022 (Β΄6300) και Γ1α/Γ.Π.οικ. 18302 (B΄2126/2023) όμοιες αποφάσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203020

       ΑΔΑ 6ΚΧΩ465ΦΥΟ-ΨΚ1

      • Υπουργική Απόφαση Γ1α/Γ.Π.οικ.34694 2022 3010 Β

       Περιγραφή Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στους ιατρούς ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203010

       ΑΔΑ ΨΥ0Ε465ΦΥΟ-4ΣΘ

      • Υπουργική Απόφαση 1 Γ1α/Γ.Π.οικ. 53427 2022 4978 Β

       Περιγραφή Ορισμός ιατρών λοιπών ειδικοτήτων ως προσωπικών ιατρών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204978

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Εγγραφή με αυτοπρόσωπη παρουσία σε δημόσια δομή ΠΦΥ ή Γενικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Τοπική Ομάδα Υγείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο πολίτης προσέρχεται αυτοπροσώπως στη δημόσια μονάδα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ ή στο Γενικό Νοσοκομείο ή στο Κέντρο Υγείας ή στην έδρα της Τοπικής Ομάδας Υγείας

       Ναι Όχι


      • 3 Εγγραφή με αυτοπρόσωπη παρουσία σε ιδιωτικό ιατρείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο


       Περιγραφή Ο πολίτης προσέρχεται αυτοπροσώπως στο ιδιωτικό ιατρείο του ιατρού που θα επιλεγεί ως προσωπικός ιατρός

       Ναι Όχι


      • 4 Εγγραφή με αυτοπρόσωπη παρουσία σε ιδιωτικό φαρμακείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο


       Περιγραφή Ο πολίτης προσέρχεται αυτοπροσώπως σε φαρμακείο της επιλογής του.

       Ναι Όχι


      • 5 Ταυτοποίηση στοιχείων πολίτη και είσοδος στην πλατφόρμα εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της γραμματείας της δομής ή ο προσωπικός ιατρός ή ο φαρμακοποιός εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής με χρήση των προσωπικών του κωδικών ως διαπιστευμένου χρήστη

       Σημειώσεις Για την ταυτοποίηση του πολίτη απαιτείται απλή επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου (π.χ. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κλπ.) ή φωτοαντίγραφο αυτού και γνώση του ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση εγγραφής μέσω νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται επιπλέον προς απλή επίδειξη, έγγραφο ή φωτοαντίγραφο εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη.

       Όχι Όχι


      • 6 Επιλογή ιατρού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο διενεργών την εγγραφή επιλέγει προσωπικό ιατρό, με βάση την επιθυμία του πολίτη και ολοκληρώνει την εγγραφή του σε αυτόν.

       Σημειώσεις Οι προσωπικοί ιατροί που έχουν συμπληρώσει το όριο εγγραφών τους εμφανίζονται με την ένδειξη "μη διαθέσιμος"

       Όχι Όχι


      • 7 Ολοκληρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό sms ή και email για την πραγματοποίηση της εγγραφής στον συγκεκριμένο προσωπικό ιατρό καθώς επίσης και τους προσωπικούς κωδικούς του για την ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του.

       Όχι Ναι


      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr       Όχι Όχι


      • 2 Αυθεντικοποίηση και είσοδος στην πλατφόρμα εγγραφής πολιτών σε προσωπικό ιατρό με κωδικούς taxisnet


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/eggraphe-se-prosopiko-iatro

       Περιγραφή Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα εγγραφής πολιτών σε προσωπικό ιατρό με τους κωδικούς taxisnet και κωδικό μιας χρήσης OTP (one time password) που αποστέλλεται στο κινητό του τηλέφωνο.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση επιλογής μέσω TaxisNet, απαιτείται η δήλωση του κινητού του πολίτη στο ΕΜΕπ (Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας)

       Ναι Όχι


      • 3 Αυθεντικοποίηση και είσοδος στην πλατφόρμα εγγραφής πολιτών σε προσωπικό ιατρό με κωδικούς Α.Η.Φ.Υ.


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα εγγραφής πολιτών σε προσωπικό ιατρό με τους κωδικούς Α.Η.Φ.Υ. (Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας)

       Ναι Όχι


      • 4 Αυθεντικοποίηση και είσοδος στην πλατφόρμα εγγραφής πολιτών σε προσωπικό ιατρό με eiDAS


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα εγγραφής πολιτών σε προσωπικό ιατρό με eiDAS

       Σημειώσεις Αφορά ευρωπαίους πολίτες

       Ναι Όχι


      • 5 Συμπλήρωση ΑΜΚΑ και επιβεβαίωση στοιχείων πολίτη


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Η διεύθυνση είναι προ προκαταχωρημένη από το μητρώο του ΑΜΚΑ με δυνατότητα διόρθωσης και επικαιροποίησης των στοιχείων αυτής.

       Όχι Όχι


      • 6 Εγγραφή σε Προσωπικό Ιατρό


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο πολίτης επιλέγει από την λίστα των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα προσωπικών ιατρών και ολοκληρώνει την εγγραφή του σε αυτόν.

       Σημειώσεις Οι προσωπικοί ιατροί που έχουν συμπληρώσει το όριο εγγραφών τους εμφανίζονται με την ένδειξη "μη διαθέσιμος".

       Όχι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση εγγραφής


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό sms ή/και email για την ολοκλήρωση της εγγραφής του στον συγκεκριμένο προσωπικό ιατρό καθώς επίσης και τους προσωπικούς κωδικούς του για την ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.