Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού από ελληνική Προξενική Αρχή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb1d2eb72-a149-4b4c-a0c9-f60339ba4b7d 127214

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, Ελλήνων πολιτών, από διαπιστευμένο υπάλληλο προξενικής αρχής, ώστε την ημέρα των βουλευτικών εκλογών, των εκλογών για την ανάδειξη των μελών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και την ημέρα διεξαγωγής εθνικού δημοψηφίσματος, κατά την οποία βρίσκονται εκτός της Επικράτειας, να μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

8 έτη

Παρατηρήσεις

Ο εκλογέας μπορεί να εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού οποτεδήποτε και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. Εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνει αποδεκτή, οι εκλογικοί κατάλογοι θα ενημερωθούν με τα επικαιροποιημένα στοιχεία εντός δύο μηνών. Ο εκλογέας μπορεί οποτεδήποτε να μεταβάλει τα προσωπικά στοιχεία του, να αναστείλει την εγγραφή του για ορισμένο χρονικό διάστημα και να ακυρώσει την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Οι εκλογικοί κατάλογοι θα ενημερωθούν με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του εντός δύο μηνών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού

Σημειώσεις

Η δυνατότητα υποβολής της σχετικής αίτησης αφορά τους Έλληνες πολίτες, κατοίκους του εξωτερικού, οι οποίοι αδυνατούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, μεταβολής, αναστολής ή διαγραφής εκλογέα ηλεκτρονικά

(https://apodimoi.ypes.gr). Μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη συνδρομή διαπιστευμένου υπαλλήλου της αρμόδιας Πρεσβευτικής ή της Προξενικής Αρχής. Στην περίπτωση που ο εκλογέας επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει το Υπουργείο Εσωτερικών για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση ορισμένου δικαιολογητικού ή την άντληση των απαιτούμενων πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων του Ελληνικού Δημοσίου. Για την ως άνω αναζήτηση των πληροφοριών και σχετική διαβίβαση, είναι απαραίτητη η εξουσιοδότηση με τη μορφή συναίνεσης του εκλογέα, σύμφωνα με το ν. 4624/2019 και το Γενικό Κανονι- σμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 679/2016), η

οποία χορηγείται κατά την υποβολή της αίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Ενστάσεις κατά της απόφασης απόρριψης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού υποβάλλονται, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας στον εκλογικό κατάλογο της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο ενιστάμενος και εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση στον αιτούντα της απόρριψης της σχετικής αίτησης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παροχή προξενικής συνδρομής για αυτοπρόσωπη υποβολή αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού

      Επίσημος τίτλος

      Διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων εκτός της ελληνικής επικράτειας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D3

       ,,


      • 1 Υπηκοότητας Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί ο «εκτός Επικράτειας εκλογέας» να εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού είναι να έχει Ελληνική υπηκοότητα.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο εκλογέας την ημέρα της εκλογής να βρίσκεται μόνιμα ή προσωρινά εκτός της Ελλάδας.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικές Ο εκλογέας για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού θα πρέπει να έχει διαμείνει συνολικά δύο (2) έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε (35) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Απαιτείται να έχει ενεργό το δικαίωμα του εκλέγειν (να μην έχει στερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα).

       Όχι Όχι

      • 5 Φορολογικές α) Απαιτείται κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) από τον πολίτη. β) Ο εκλογέας θα πρέπει να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ως φορολογική δήλωση νοείται η υποβολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1), αναλυτικής δήλωσης εισοδημάτων από μίσθωση ακινήτων (Έντυπο Ε2), κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9), όπως κάθε φορά ισχύουν.

       Όχι Όχι

      • 6 Φορολογικές Εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών εξαιρούνται του περιορισμού της υποβολής φορολογικής δήλωσης εφόσον: α) δεν έχουν συμπληρώσει τα τριάντα (30) έτη και β) έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενείς α βαθμού, κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

       Ναι Ναι

      • 7 Ικανότητας Ο εκλογέας είτε δεν διαθέτει κωδικούς TaxisNet για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης είτε αδυνατεί να συμπληρώσει και υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.

       Όχι Όχι

      • 1 Ελληνικό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ελληνικό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 3 Δημόσια έγγραφα αποδεικτικά διαμονής τουλάχιστον δύο (2) ετών στην Ελληνική Επικράτεια, αποκλειόμενων των λογαριασμών ΔΕΚΟ. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Δημόσια έγγραφα αποδεικτικά διαμονής τουλάχιστον δύο (2) ετών στην Ελληνική Επικράτεια, αποκλειόμενων των λογαριασμών ΔΕΚΟ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: π.χ. Ασφαλιστικές Εισφορές - Καρτέλα Ενσήμων, Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ, Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα, Σχολές ΟΑΕΔ, Φοίτηση σε σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Φοίτηση σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φοίτηση σε σχολείο Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φοίτηση σε σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης, Φοίτηση σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Στρατιωτική Θητεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 4 Φορολογική Δήλωση Φορολογικό παραστατικό

       Φορολογική Δήλωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ως «φορολογική δήλωση» νοείται η υποβολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1), αναλυτικής δήλωσης εισοδημάτων από μίσθωση ακινήτων (Έντυπο Ε2), κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9), όπως κάθε φορά ισχύουν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7259

      • Νόμος 2, 4, 5, 9 4648 2019 205 Α

       Περιγραφή Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100205

      • Νόμος 101 5003 2022 230 Α

       Περιγραφή Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100230

      • Νόμος 11 4954 2022 136 Α

       Περιγραφή Σχετικά με τα κωλύματα των εποπτών εκλογών και των γραμματέων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100136

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 57598 2020 3994 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής και αναστολής ή διαγραφής της αίτησης εκλογέα με αυτοπρόσωπη παρουσία στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203994

      • Νόμος 299-300 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Υπουργική Απόφαση 2-4 27336 2020 1702 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής και αναστολής ή διαγραφής της αίτησης εκλογέα που επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, καθώς και του τρόπου πιστοποίησης αυτού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201702

      • 1 Προσκόμιση ταυτοποιητικών εγγράφων και δικαιολογητικών στην αρμόδια προξενική αρχή


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εκλογέας προσέρχεται στην αρμόδια προξενική αρχή και προσκομίζει νόμιμα έγγραφα ταυτοπροσωπίας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ταυτοποιητικών εγγράφων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο διαπιστευμένος υπάλληλος της προξενικής αρχής προβαίνει σε έλεγχο των προσκομιζόμενων ταυτοποιητικών εγγράφων και δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάρτηση των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πραγματοποιείται ανάρτηση των δικαιολογητικών από τον διαπιστευμένο υπάλληλο της προξενικής αρχής. Εναλλακτικά, μπορεί ο εκλογέας να εξουσιοδοτήσει το Υπουργείο Εσωτερικών για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση ορισμένου δικαιολογητικού επιλέγοντας το πεδίο "Εξουσιοδότηση για αυτεπάγγελτη αναζήτηση" ή την άντληση των απαιτούμενων πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων του Ελληνικού Δημοσίου.

       Όχι Όχι


      • 4 Εκτύπωση και υπογραφή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή -Ο εκλογέας βεβαιώνει ότι τα στοιχεία της αίτησής του είναι αληθή -επιλέγει το πέδιο "αποδέχομαι ότι η αίτησή υπέχει υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986" και το πεδίο "αποδέχομαι την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων." -Η αίτηση εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον εκλογέα.

       Ναι Όχι


      • 5 Οριστική Υποβολή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται οριστική υποβολή και πρωτοκόλληση της αίτησης, εκτυπώνεται και παραδίδεται στον εκλογέα το αντίγραφο του αποδεικτικού.

       Σημειώσεις Η διαδικασία προβλέπεται στην υπ αρ. 57598/2020 Υπ. Απόφαση. Για ζητήματα υποβολής, μεταβολής και αναστολής ή διαγραφής της αίτησης εκλογέα, εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 2 εως 4 της υπ αρ. 27336/2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.