Εγγραφή στο Μητρώο Β ΄ - Φορτοεκφορτωτών Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1e5d857c-6e85-45bb-ae05-17acf42cb5b0 866853

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή φυσικών προσώπων στο Μητρώο Β ΄- Φορτοεκφορτωτών Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, προκειμένου να απασχοληθούν ως φορτοεκφορτωτές ξηράς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, οι βεβαιώσεις εγγραφής θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 της ΚΥΑ 20303/383/2017 (ΦΕΚ Β 1623-2017).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο Μητρώο Β ΄ - Φορτοεκφορτωτών Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Απαιτείται προηγούμενη εγγραφή στο Μητρώο Α (εισαγωγικό) του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Απαιτείται προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται με ασφάλιση που αντιστοιχεί σε ογδόντα (80) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Ξηράς σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.), ή ββ. επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται με ασφάλιση που αντιστοιχεί σε σαράντα (40) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Ξηράς, σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ).

       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης Απαιτείται πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Ξηράς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Ε.Σ.Υ.Δ., κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος Πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς, όπως έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση ασφάλισης Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Βεβαίωση ασφάλισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας, που αποδεικνύεται με ασφάλιση που αντιστοιχεί σε ογδόντα (80) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Ξηράς σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.), ή ββ. επαγγελματικής εμπειρίας, που αποδεικνύεται με ασφάλιση που αντιστοιχεί σε σαράντα (40) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Ξηράς, σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 2 Πιστοποιητικό από τον ΕΟΠΠΕΠ ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Ε.Σ.Υ.Δ., κατά ISO/IEC 17024. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό από τον ΕΟΠΠΕΠ ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Ε.Σ.Υ.Δ., κατά ISO/IEC 17024.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την απόδειξη της πιστοποίησης δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Ξηράς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Ε.Σ.Υ.Δ., κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος Πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς, όπως έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 4455 2017 22 Α

       Περιγραφή Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100022

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 20303/383 2017 1623 Β

       Περιγραφή Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών - Οργάνωση, Λειτουργία και Καθορισμός Δικαιολογητικών Εγγραφής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201623

      • 1 Παραλαβή αίτησης και απαραίτητων δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας τα νόμιμα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε δια νόμιμου εκπροσώπου είτε ταχυδρομικώς και ακολούθως αποδίδεται πρωτόκολλο εισόδου.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση / Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η υπηρεσία εξετάζει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση έλλειψης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών ή απουσίας τω νσχετικών προϋποθέσεων, η αίτηση απορρίπτεται με πλήρως αιτιολογημένη διοικητική πράξη.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή Ξηράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών και συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, η υπηρεσία εγγράφει τον αιτούντα στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών Ξηράς (Μητρώο Β΄).

       Σημειώσεις Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, οι βεβαιώσεις εγγραφής θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 της ΚΥΑ 20303/383/2017 (ΦΕΚ Β 1623-2017).

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.