Εγγραφή στο φυτοϋγειονομικό μητρώο επαγγελματιών του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3e68d32c-4bcf-4f1d-9427-dd1cd4bb0f3a 368324

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΑΟΚ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αποσκοπεί στην εγγραφή επιχειρήσεων εμπορίας φυτικών ειδών στο φυτοϋγειονομικό μητρώο του άρθρου 65 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπόχρεοι εγγραφής στο φυτοϋγειονομικό μητρώο είναι: α) Οι επαγγελματίες πρασίνου (π.χ. εργολήπτες έργων πρασίνου) οι οποίοι προμηθεύουν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, στο πλαίσιο της σύμβασης τους για την κατασκευή ενός έργου πρασίνου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031, β) Οι επαγγελματίες που ζητούν από τις φυτοϋγειονομικές αρχές την έκδοση πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 100, 101 και 102 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, ήτοι πιστοποιητικά φυτοϋγείας, πιστοποιητικά φυτοϋγείας επανεξαγωγής και προεξαγωγικά πιστοποιητικά, γ) οι επαγγελματίες που εισάγουν, διακινούν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, μέσω διαδικτύου, δ) οι επαγγελματίες, οι οποίοι εισάγουν στην Ένωση ή διακινούν σε αυτήν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή φυτοϋγειονομικό διαβατήριο και ε) οι επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι να μεταχειρίζονται Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας κατά το Διεθνές πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων ISPM 15, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ΚΥΑ 101149/2011 (ΦΕΚ 2437 Β΄).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΑΟΚ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Παρατηρήσεις

Ο επαγγελματίας, ο οποίος είναι ήδη εγγεγραμμένος, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 6 παράγραφος 6 ή το άρθρο 13γ παράγραφος 1, στοιχείο β) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ ή σύμφωνα με εθνικούς φυτοϋγειονομικούς κανόνες, και όλα τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 65 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 είναι ήδη εγγεγραμμένος στο φυτοϋγειονομικό μητρώο, χωρίς την απαίτηση υποβολής νέας αίτησης. Οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες, κατά περίπτωση, υποβάλλουν ετησίως επικαιροποίηση σχετικά με τυχόν μεταβολές των στοιχείων τους στο εν λόγω Μητρώο. Η επικαιροποίηση υποβάλλεται κάθε χρόνο πριν από τις 30 Απριλίου ως προς τα στοιχεία του προηγούμενου έτους. Αίτηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 υποβάλλεται το αργότερο εντός 30 ημερών από τη μεταβολή των στοιχείων αυτών. Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ο εγγεγραμμένος επαγγελματίας δεν ασκεί πλέον τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 65 του Κανονισμού 2016/2031 παράγραφος 1 ή ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση που υπέβαλε ο εγγεγραμμένος επαγγελματίας βάσει της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, δεν είναι πλέον σωστά, ζητεί από τον επαγγελματία να διορθώσει τα στοιχεία αυτά αμέσως ή εντός ορισμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος επαγγελματίας δεν διορθώσει τα στοιχεία αυτά εντός της προθεσμίας που όρισε η αρμόδια αρχή, η εν λόγω αρμόδια αρχή, κατά περίπτωση, τροποποιεί ή ανακαλεί την εγγραφή του εν λόγω επαγγελματία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνση Δήλωση για την εγγραφή στο φυτοϋγειονομικό μητρώο.

Σημειώσεις

Η αίτηση εγγραφής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) ονοματεπώνυμο, διεύθυνση στο κράτος μέλος εγγραφής και στοιχεία επικοινωνίας του επαγγελματία· β) δήλωση σχετικά με την πρόθεση του επαγγελματία να ασκήσει μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 σχετικά με φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα· γ) δήλωση σχετικά με την πρόθεση του επαγγελματία να ασκήσει, κατά περίπτωση, μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: i) έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 1, ii) τοποθέτηση του σήματος σε ξύλινο μέσο συσκευασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 96 παράγραφος 1, iii) έκδοση οποιασδήποτε άλλης βεβαίωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 1· δ) διεύθυνση των εγκαταστάσεων και, κατά περίπτωση, της θέσης των αγροτεμαχίων που χρησιμοποιούνται από τον επαγγελματία στο οικείο κράτος μέλος για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 για τους σκοπούς της εγγραφής· και ε) τους τύπους εμπορευμάτων, τις οικογένειες, γένη ή είδη των φυτών και των φυτικών προϊόντων και, κατά περίπτωση, φύση των άλλων αντικειμένων, που αφορούν οι δραστηριότητες του επαγγελματία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Η απόφαση απόρριψης του αιτήματος εγγραφής στο φυτοϋγειονομικό μητρώο είναι πλήρως αιτιολογημένη από την αρμόδια αρχή.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση λαμβάνει σε κάθε περίπτωση έγγραφη ενημέρωση.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών του άρθρου 65 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο φυτοϋγειονομικό μητρώο


      Μητρώα που τηρούνται

      Φυτοϋγειονομικό Μητρώο

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Αίτηση για εγγραφή στο φυτοϋγειονομικό μητρώο υποβάλλουν οι επαγγελματίες, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 65 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης εάν πρόκειται για εταιρεία Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης εάν πρόκειται για εταιρεία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών της από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή κατάθεση του καταστατικού της εταιρείας ενημερωμένο με όλες τις τροποποιήσεις εάν πρόκειται για εταιρεία. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών της από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή κατάθεση του καταστατικού της εταιρείας ενημερωμένο με όλες τις τροποποιήσεις εάν πρόκειται για εταιρεία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 3 Βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων παραγωγής ή εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού σε ισχύ από το οικείο, ανά περίπτωση, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχου (Τ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων παραγωγής ή εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού σε ισχύ από το οικείο, ανά περίπτωση, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχου (Τ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.) σε ισχύ από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.) σε ισχύ από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Φωτοαντίγραφο τίτλου/ων ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου/ων συμβολαίου/ων για τις δηλούμενες προς εγγραφή εγκαταστάσεις. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Φωτοαντίγραφο τίτλου/ων ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου/ων συμβολαίου/ων για τις δηλούμενες προς εγγραφή εγκαταστάσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 6 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του φυτοϋγειονομικά υπεύθυνου της επιχείρησης . Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του φυτοϋγειονομικά υπεύθυνου της επιχείρησης .

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 65 και 66 2016/2031 2016

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ.


      • Υπουργική Απόφαση 101149 2011 2437 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκατάστασης για τη θερμική μεταχείριση και σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων (ISPM 15).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202437

      • 1 Κατάθεση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031. Η αίτηση κατατίθεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας όπου έχει έδρα η εκμετάλλευση.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία αίτησης και εγγραφή στο μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αρμόδιες αρχές καταγράφουν έναν επαγγελματία πάραυτα, αν η αίτηση καταγραφής του περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 66 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στο Φυτοϋγειονομικό μητρώο καθώς και του μοναδικού αριθμού φυτοϋγειονομικού μητρώου. Η βεβαίωση εγγραφής κοινοποιείται και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παράλληλα λαμβάνει χώρα καταχώρηση του επαγγελματία και στην κεντρική ηλεκτρονική βάση φυτοϋγειονομικού μητρώου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.