Εγγραφή των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και των μελών τους στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση45b27ff5-db1d-4fcc-b50c-71058052950b 452751

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 15

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή των εθελοντικών οργανώσεων, που είναι ενταγμένες στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας πριν την δημοσίευση του ν. 4662/2020, και μελών τους στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

ΜΗΤΡΩΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

Α. ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Β. ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τελευταία ενημέρωση

13/12/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ένταξης εθελοντικής οργάνωσης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π.

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται σε μορφή word και pdf με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της Εθελοντικής Οργάνωσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κατά της απόφασης κύρωσης των πινάκων μη πληρούντων τις προύποθέσεις εγγραφής χωρεί προσφυγή από τον ενδιαφερόμενο εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευσή της ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 2 της υπ αρ. 16126/30-9-2022 απόφασης. ΦΕΚ 5087 Β΄/2022),

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή των ενταγμένων προ της έκδοσης του ν. 4662/2020 εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) και των μελών τους στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Π.Π.) του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και των μελών τους στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.).


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       E2

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Ήδη ενταγμένες Εθελοντικές Οργανώσεις στο προ του Ν. 4662/2020 Μητρώο της ΓΕνικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Σωματεία/ενώσεις/ομάδες φυσικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

       Όχι Όχι

      • 3 Εταιρικού δικαίου Σωματεία/ενώσεις/ομάδες φυσικών προσώπων με σκοπό την επιδίωξη δράσεων πολιτικής προστασίας.

       Όχι Όχι

      • 4 Εταιρικού δικαίου Ελάχιστος αριθμός μελών που επιθυμούν να λάβουν την ιδιότητα του εθελοντή πολιτικής προστασίας και οφείλει το κάθε σωματείο/ένωση/ομάδα να διαθέτει είναι δώδεκα (12).

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικής προθεσμίας Προθεσμία υποβολής της αίτησης και του φακέλου δικαιολογητικών 16-07-2023.

       Όχι Όχι

      • 6 Ηλικιακές Άνω των 18 ετών έως 65 ετών για επιχειρησιακές δράσεις ή έως 70 ετών για υποστηρικτικές δράσεις πολιτικής προστασίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή ακριβούς αντιγράφου του καταστατικού, από το οποίο να προκύπτει η επιδίωξη δράσεων πολιτικής προστασίας και ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Εθελοντικής Οργάνωσης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή ακριβούς αντιγράφου του καταστατικού, από το οποίο να προκύπτει η επιδίωξη δράσεων πολιτικής προστασίας και ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Εθελοντικής Οργάνωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που πρόκειται για Σωματεία του Αστικού Κώδικα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο ή ακριβές αντίγραφο της πράξης συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου με τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο ή ακριβές αντίγραφο της πράξης συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου με τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που πρόκειται για Σωματεία του Αστικού Κώδικα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 3 Σύσταση της ένωσης και των επικεφαλής της. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Σύσταση της ένωσης και των επικεφαλής της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση ένωσης φυσικών προσώπων εκτός της νομικής μορφής σωματείου ή δημοτικής ομάδας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9338

      • 4 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την σύσταση της δημοτικής εθελοντικής ομάδας και ορισμού του επικεφαλής. Πρακτικό

       Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την σύσταση της δημοτικής εθελοντικής ομάδας και ορισμού του επικεφαλής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά δημοτικές εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8360

      • 5 Κατάλογος με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, έτος γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, επάγγελμα, συγκεκριμένη ειδικότητα του μέλους στην εθελοντική οργάνωση) τουλάχιστον δώδεκα (12) μελών της Εθελοντικής Οργάνωσης, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κατάλογος με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, έτος γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, επάγγελμα, συγκεκριμένη ειδικότητα του μέλους στην εθελοντική οργάνωση) τουλάχιστον δώδεκα (12) μελών της Εθελοντικής Οργάνωσης, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://civilprotection.gov.gr/sites/default/gscp uploads/katalogos melon apofasis.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα μέλη θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος και να μην υπερβαίνουν το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους. Προκειμένου για υποστηρικτικές δράσεις, το ως άνω όριο ηλικίας παρατείνεται έως το εβδομηκοστό (70ο) έτος. Ο κατάλογος συμπληρώνεται και κατατίθεται σε μορφή excel και pdf.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 6 Κατάλογος παραγράφου Η της αίτησης - Αριθμός Μελών που επιθυμούν να λάβουν την ιδιότητα του εθελοντή Πολιτικής Προστασίας ανά είδος δράσης. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κατάλογος παραγράφου Η της αίτησης - Αριθμός Μελών που επιθυμούν να λάβουν την ιδιότητα του εθελοντή Πολιτικής Προστασίας ανά είδος δράσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://civilprotection.gov.gr/sites/default/gscp uploads/katalogos h aitisis draseon.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στον κατάλογο αυτό δηλώνεται το πλήθος των μελών που επιθυμούν να εγγραφούν στην κάθε δράση αντίστοιχα, έστω και εάν δεν έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση έως σήμερα. Οι δράσεις προσδιορίζονται στο άρθρο 57 του ν. 4662/2020. Ο κατάλογος συμπληρώνεται και κατατίθεται σε μορφή excel και pdf.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 7 Απολογιστική έκθεση δράσης της εθελοντικής οργάνωσης σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής προστασίας. Έκθεση

       Απολογιστική έκθεση δράσης της εθελοντικής οργάνωσης σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής προστασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται προαιρετικά και μόνο εφόσον συνοδεύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις δημόσιων φορέων (π.χ. από Δήμους, Περιφέρειες, Πυροσβεστικό Σώμα), που αποδεικνύουν τη συμμετοχή τους στις δράσεις Πολιτικής Προστασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 6631

      • 8 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευκρινές φωτοαντίγραφο του ΑΔΤ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 9 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτούνται οι κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου, ήτοι αυτές στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Για Έλληνες πολίτες, πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν είναι διαθέσιμο το ατομικό δελτίο ταυτότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 2244

      • 10 Σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής. Έγγραφο

       Σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για Έλληνες πολίτες, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 4084

      • 11 Άδεια μόνιμης διαμονής. Άδεια διαμονής

       Άδεια μόνιμης διαμονής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που να αποδεικνύει ότι έχει μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα επί τουλάχιστον τριετία. Για υπηκόους τρίτων χωρών, άδεια παραμονής επί μακρόν διαμένοντος, που εκδόθηκε από την αρμόδια γι’ αυτό αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 12 Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για υπηκόους τρίτων χωρών, απαιτείται φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτές στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, ως ταυτοποιητικό έγγραφο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 2244

      • 13 Πιστοποιητικό γέννησης. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γέννησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και βεβαίωση γέννησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ηλικιακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 8619

      • 14 Υπεύθυνη Δήλωση του επικεφαλής της εθελοντικής οργάνωσης ότι τα αλλοδαπά μέλη που επιθυμούν να ενταχθούν μιλούν και γράφουν με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του επικεφαλής της εθελοντικής οργάνωσης ότι τα αλλοδαπά μέλη που επιθυμούν να ενταχθούν μιλούν και γράφουν με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα αλλοδαπά μέλη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 7320

      • 15 Γνωμάτευση καλής γενικής ιατρικής κατάστασης από ιατρό ειδικότητας παθολόγου (γενικός ιατρός) για κάθε μέλος της εθελοντικής ομάδας. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση καλής γενικής ιατρικής κατάστασης από ιατρό ειδικότητας παθολόγου (γενικός ιατρός) για κάθε μέλος της εθελοντικής ομάδας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 16 Γνωμάτευση καλής καρδιολογικής κατάστασης από ιατρό ειδικότητας καρδιολόγου για κάθε μέλος της εθελοντικής ομάδας. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση καλής καρδιολογικής κατάστασης από ιατρό ειδικότητας καρδιολόγου για κάθε μέλος της εθελοντικής ομάδας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 17 Γνωμάτευση καλής ψυχιατρικής κατάστασης από ιατρό ειδικότητας ψυχιάτρου για κάθε μέλος της εθελοντικής ομάδας. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση καλής ψυχιατρικής κατάστασης από ιατρό ειδικότητας ψυχιάτρου για κάθε μέλος της εθελοντικής ομάδας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 18 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 κάθε μέλους, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι: α. Δεν έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη και δεν έχει καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007). β. Δεν είναι μέλος σε άλλη, υπό ένταξη, εθελοντική οργάνωση του Μ.Ε.Ο.Π.Π. γ. Συναινεί στην επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 16126 / 20-09-2022 Απόφασης (ΦΕΚ 5087Β΄/2022). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 κάθε μέλους, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι: α. Δεν έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη και δεν έχει καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007). β. Δεν είναι μέλος σε άλλη, υπό ένταξη, εθελοντική οργάνωση του Μ.Ε.Ο.Π.Π. γ. Συναινεί στην επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 16126 / 20-09-2022 Απόφασης (ΦΕΚ 5087Β΄/2022).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 71 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • Απόφαση 16126 2022 5087 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205087

      • Απόφαση 16285 2022 5849 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16126/20.09.2022 απόφασης Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας «Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205849

      • Επίσημο έγγραφο 13646 2022

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 16126/20-09-2022 (ΦΕΚ 5087Β΄/2022) Απόφαση Γενικού Γραμματέα – Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. Πρωτ. 10963/03-10-2022 Πρόσκλησης κατάθεσης αίτησης ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. – Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών.

       Νομικές παραπομπές https://civilprotection.gov.gr/sites/default/gscp uploads/tropopoiisi tis yp arithm. 16126 20092022 apofasis epikairopoiisi prosklisis odigion aa.pdf

      • Επίσημο έγγραφο 10963 2022

       Περιγραφή Πρόσκληση κατάθεσης αίτησης ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. – Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών.

       Νομικές παραπομπές https://civilprotection.gov.gr/sites/default/gscp uploads/eggrafo 10963 proskisis katathesis aitisis meopp odigies 0.pdf

      • Απόφαση 274 2023 3121 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16126/20.09.2022 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας «Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)» (Β’ 5087), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 16285/14.11.2022 όμοια (Β’ 5849).

       ΑΔΑ https://civilprotection.gov.gr/sites/default/files/2023-05/FEK-Tefxos%20B-3121-11_05_2023.pdf

      • 1 Παραλαβή αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών και πρωτοκόλλησή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή του email του αιτούντα από την Κεντρική Γραμματεία του Υπουργείου, πρωτοκόλλησή του στο σύστημα ΙΡΙΔΑ και χρέωση του εισερχόμενου στην Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση στο Τμήμα Εθελοντισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάθεση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΙΡΙΔΑ του εισερχομένου ως εργασία στο Τμήμα Εθελοντισμού από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση σε εισηγητή/τρια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χρέωση του εισερχομένου από την Προϊσταμένη του Τμήματος στους εισηγητές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΙΡΙΔΑ.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας της αίτησης και του φακέλου δικαιολογητικών από εισηγητή/τρια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται ο έλεγχος όλων των κατατιθέμενων δικαιολογητικών, τόσο ως προς τον σωστό αριθμό τους, όσο και ως προς την ορθότητα συμπλήρωσής του και τήρησης των προύποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαπίστωση πληρότητας και ορθότητας του φακέλου


       Περιγραφή Καταχώρηση της αίτησης στον κατάλογο προς εισήγηση στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

       Ναι Όχι


      • 6 Διαπίστωση ελλιπών δικαιολογητικών και στοιχείων - ενημέρωση του αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από τον εισηγητή- έλλειψη κάποιων δικαιολογητικών ή λάθος υποβολή τους, ζητείται από τον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η κατάθεσή τους ή επανυποβολή τους διορθωμένων.

       Ναι Όχι


      • 7 Κατάθεση ή όχι από τον αιτούντα των συμπληρωματικών ή διορθωμένων δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση από τον αιτούντα των συμπληρωματικών ή διορθωμένων δικαιολογητικών και παραλαβή από τον αρμόδιο εισηγητή.

       Ναι Όχι


      • 8 Εισήγηση του Τμήματος Εθελοντισμού στην Επιτροπή Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 9 Συνεδρίαση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των φακέλων και την κατάρτιση πινάκων πληρούντων τις προϋποθέσεις και πινάκων μη πληρούντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 10 Κύρωση των πινάκων πληρούντων τις προύποθέσεις και μη πληρούντων τις προϋποθέσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 11 Ανάρτηση της απόφασης κύρωσης των πινάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Εθελοντισμού μεριμνά για την ανάρτηση της κάθε απόφασης κύρωσης πινάκων πληρούντων ή μη πληρούντων τις προύποθέσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής.

       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή των αποφάσεων κύρωσης των πινάκων στους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εθελοντισμού αποστέλλει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΙΡΙΔΑ έγγραφο γνωστοποίησης έκδοσης των αποφάσεων κύρωσης των πινάκων στους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς του άρθρου 2, της υπ αριθμ. 16126/30-3-2022 απόφασης, όπως ισχύει.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.