Εγγραφή υποκειμένων σε ΦΠΑ στα ειδικά καθεστώτα (OSS/IOSS)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa7b89913-7fc5-4e12-b44b-f25b2f47e214 789913

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.) - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΦΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΊΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 8 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ (OSS/IOSS), ήτοι στο ενωσιακό καθεστώς, στο μη ενωσιακό καθεστώς & στο καθεστώς εισαγωγής (υποκείμενος/μεσάζοντας), επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και προμήθειας αγαθών που επιθυμούν να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος-μέλος (κ-μ) της Ε.Ε., στο οποίο αποδίδουν και τον ΦΠΑ που αφορά τα άλλα κ-μ, για όλες τις «διασυνοριακές» υπηρεσίες, τις εντός Ε.Ε. πωλήσεις αγαθών από απόσταση, και ορισμένες εγχώριες πωλήσεις αγαθών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.) - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΦΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΊΟΥ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή στα ανωτέρω ειδικά καθεστώτα υποκειμένων στον φόρο και μεσαζόντων οι οποίοι:

- είτε είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους, - είτε έχουν εγγραφεί στα αντίστοιχα των άρθρων 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών και δεν έχει παρέλθει η υποχρεωτική χρονική περίοδος δέσμευσής τους ως προς την επιλογή κράτους μέλους εγγραφής,

- είτε βρίσκονται σε περίοδο αποκλεισμού από τη χρήση όλων των ειδικών καθεστώτων, σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58β του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 282/2011, όπως αυτός ισχύει από 01.07.2021.

Τελευταία ενημέρωση

08/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Λογισμικό μέσω διαλειτουργικότητας

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής στο ενωσιακό καθεστώς, στο μη ενωσιακό καθεστώς & στο καθεστώς εισαγωγής (υποκείμενος/μεσάζοντας)

Σημειώσεις

Η αίτηση εγγραφής στα ειδικά καθεστώτα OSS/IOSS υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή της MyAADE.

α) Οι αιτήσεις εγγραφής από τους μη εγκατεστημένους εντός της Ένωσης υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο μη ενωσιακό καθεστώς (άρθρου 47β του Κώδικα ΦΠΑ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής One Stop Shop (OSS) προκειμένου καταρχάς να τους χορηγηθεί, με ηλεκτρονικά μέσα, ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα EU. Συγχρόνως, υποβάλλουν αίτημα για τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης στο TAXISnet. β) Οι αιτήσεις εγγραφής από τους υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο ενωσιακό καθεστώς (άρθρο 47γ του Κώδικα ΦΠΑ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του υπάρχοντος λογαριασμού τους στο TAXISnet. Τα στοιχεία που έχει ήδη στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, όπως η επωνυμία, το τηλέφωνο, ο υπεύθυνος επικοινωνίας και η ταχυδρομική διεύθυνση εμφανίζονται προσυμπληρωμένα. γ) Οι αιτήσεις εγγραφής από τους υποκείμενους στον φόρο ή τους μεσάζοντες οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο καθεστώς εισαγωγής (άρθρο 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α.) υποβάλλονται μέσω του υπάρχοντος λογαριασμού τους στο TAXISnet. Στους υποκειμένους στον φόρο που εγγράφονται απευθείας στο ειδικό καθεστώς χορηγείται ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα ΙΜ (Import). Στους μεσάζοντες χορηγείται i) ΑΦΜ με το πρόθεμα ΙΝ (Intermediary), προκειμένου να ενεργούν ως μεσάζοντες στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος και ii) ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα ΙΜ για κάθε υποκείμενο στον φόρο τον οποίο αντιπροσωπεύουν.

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή στα ανωτέρω ειδικά καθεστώτα υποκείμενων στον φόρο και μεσαζόντων οι οποίοι: - είτε είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους, - είτε έχουν εγγραφεί στα αντίστοιχα των άρθρων 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών και δεν έχει παρέλθει η υποχρεωτική χρονική περίοδος δέσμευσής τους ως προς την επιλογή κράτους μέλους εγγραφής,

- είτε βρίσκονται σε περίοδο αποκλεισμού από τη χρήση όλων των ειδικών καθεστώτων, σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58β του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 282/2011, όπως αυτός ισχύει από 01.07.2021.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά το π.δ. 18/1989
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Η αρμόδια αρχή εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση επί της οποίας μνημονεύονται ρητά οι λόγοι απόρριψης της αίτησης, καθώς και η δυνατότητα και η προθεσμία προσβολής της με αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά το π.δ. 18/1989. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί την σχετική απόφαση στον υποκείμενο στον φόρο και τον μεσάζοντα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησής της στον λογαριασμό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (TAXISnet) της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη λογαριασμός στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (TAXISnet) της ΑΑΔΕ, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στον υποκείμενο στον φόρο και τον μεσάζοντα την παραπάνω απόφαση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις αντίστοιχες δηλωθείσες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου (ενωσιακό, μη ενωσιακό καθεστώς και καθεστώς εισαγωγής) προσώπων που έχουν την Ελλάδα ως κράτος μέλος εγγραφής.

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων του ηλεκτρονικού εμπορίου προσώπων που έχουν την Ελλάδα ως κράτος μέλος εγγραφής

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47β του Κώδικα Φ.Π.Α. δύνανται να εγγραφούν οι μη εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν τον τόπο της κατοικίας τους ή της συνήθους διαμονής τους στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. δύνανται να εγγραφούν: (α) εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν τον τόπο της κατοικίας τους ή της συνήθους διαμονής τους σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο οι υποκείμενοι δεν διαθέτουν έδρα ή εγκατάσταση, (β) εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, (γ) μη – εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών εφόσον η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών εκκινεί από το εσωτερικό της χώρας, (δ) εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι διευκολύνουν παραδόσεις αγαθών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5β του Κώδικα Φ.Π.Α. (ηλεκτρονικές διεπαφές), όταν ο τόπος αναχώρησης και άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των παραδιδόμενων αγαθών βρίσκεται στο εσωτερικό του ίδιου κράτους μέλους και (ε) μη εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι διευκολύνουν παραδόσεις αγαθών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5β του Κώδικα Φ.Π.Α. (ηλεκτρονικές διεπαφές), όταν ο τόπος αναχώρησης και άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των παραδιδόμενων αγαθών βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας. Δεν δύναται να εγγραφούν στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι έχουν την έδρα της οικονομικής τους δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος

       Όχι Όχι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. δύνανται να εγγραφούν: (α) υποκείμενοι στον φόρο εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οι οποίοι πραγματοποιούν εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα οποία εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες, (β) υποκείμενοι στον φόρο μη εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης και εγκατεστημένοι σε χώρα εκτός Ε.Ε. με την οποία η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία περί αμοιβαίας συνδρομής ανάλογης έκτασης με εκείνη που προβλέπεται από την οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με τον ν. 4072/2012 (Α΄86), και από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου και οι οποίοι πραγματοποιούν εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών της περ. α΄ από την εν λόγω τρίτη χώρα, (γ) μεσάζοντες εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο καθεστώς προκειμένου να ενεργούν ως μεσάζοντες και (δ) υποκείμενοι στον φόρο, είτε εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης είτε όχι, οι οποίοι πραγματοποιούν εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών της περ. α΄ και αντιπροσωπεύονται από μεσάζοντα εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας. Δεν δύναται να εγγραφούν στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι έχουν την έδρα της οικονομικής τους δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εγγραφή στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ -είτε απευθείας είτε διαμέσου μεσάζοντα- υποκείμενων στον φόρο που είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, εκτός και αν επιλέξουν να διαγραφούν από το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Οι ανωτέρω υποκείμενοι στον φόρο εφαρμόζουν το ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ σε όλες τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη σε δέματα εσωτερικής αξίας έως 150 ευρώ, με εξαίρεση τα προϊόντα ειδικού φόρου κατανάλωσης και με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 47στ του Κώδικα ΦΠΑ.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 47β, 47γ και 47δ 2859 2000 248 Α

       Περιγραφή Άρθρα 47α, 47β, 47γ και 47δ του ν. 2859/2000 (Α΄248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει μετά τον ν. 4818/2021, δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2021

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100248

      • Απόφαση Α.1212 2021 4243 Β

       Περιγραφή Ορισμός αρμόδιας αρχής και ρύθμιση διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής/εξαίρεσης προσώπων, στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204243

       ΑΔΑ ΩΚΥ246ΜΠ3Ζ-ΥΚΔ

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/112/ΕΚ

       Περιγραφή Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (EE) 2017/2455 του Συμβουλίου και την οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου (οδηγία ΦΠΑ)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112

      • 1 Ηλεκτρονική παραλαβή και οριστικοποίηση της αίτησης εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση εγγραφής στα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής OSS/IOSS στις υπηρεσίες MyAADE. Ο υποκείμενος συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία της αίτησης αναλόγως με το καθεστώς στο οποίο αιτείται να εγγραφεί, σύμφωνα με το Παράρτημα I της Α.1212/2021. Η αίτηση εφόσον οριστικοποιηθεί, παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια υπηρεσία μέσω της εφαρμογής OSS/IOSS

       Σημειώσεις α. Η αίτηση εγγραφής στο καθεστώς του αρ. 47β και 47γ πριν από την έναρξη διενέργειας των σχετικών συναλλαγών ή το αργότερο μέχρι τη δέκατη μέρα του μήνα που ακολουθεί την πρώτη συναλλαγή. β. Η αίτηση εγγραφής στο καθεστώς του αρ. 47δ υποβάλλεται πριν από την έναρξη διενέργειας των σχετικών συναλλαγών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση ελέγχεται ως προς την πληρότητά της και γίνεται αυτόματα επαλήθευση κάποιων πληροφοριών, μέσω στοιχείων που είναι καταχωρημένα ήδη στο TAXIS. Επιπλέον η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία, μέσω της αυτόματης πρόσβασης στις πληροφορίες εγγραφής (στοιχεία μητρώου) των άλλων κ-μ.

       Σημειώσεις Οι έλεγχοι που διενεργούνται αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 5 της Α.1212/2021 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία


       Περιγραφή Όταν η αίτηση εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία, η αίτηση στο πεδίο «Κατάσταση Υποβολής» εμφανίζεται ως «Επικυρωμένη» και ο χρήστης έχει εγγραφεί και λαμβάνει σχετικό email μήνυμα ενημέρωσης για την εγγραφή του.

       Σημειώσεις Ι. Εμφανίζεται στην εφαρμογή Κατάσταση Υποβολής «Επικυρωμένη», εφόσον έχει εγκριθεί η αίτηση εγγραφής και αποστέλλεται και σχετικό email στο δηλωθέν email ΙΙ. Εμφανίζονται: α. οι ατομικοί αριθμοί μητρώου ΦΠΑ (για το ενωσιακό καθεστώς) β. o ΑΦΜ με το πρόθεμα IN για τον μεσάζοντα για το καθεστώς εισαγωγής με μεσάζοντα) γ. οι ατομικοί αριθμοί μητρώου ΦΠΑ με πρόθεμα IM για κάθε υποκείμενο στον φόρο τον οποίο αντιπροσωπεύει ο μεσάζοντας (για το καθεστώς εισαγωγής με μεσάζοντα) και εκδίδεται αυτόματα και αναρτάται η σχετική Βεβαίωση Εγγραφής στον λογαριασμό του υποκειμένου στο MyAADE

       Ναι Ναι


      • 4 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όταν η αίτηση απορριφθεί από την αρμόδια υπηρεσία, η αίτηση στο πεδίο «Κατάσταση Υποβολής» εμφανίζεται ως «Απορριφθείσα» και ο χρήστης λαμβάνει σχετικό email μήνυμα ενημέρωσης για τους λόγους απόρριψης.

       Σημειώσεις Εμφανίζεται στην εφαρμογή Κατάσταση Υποβολής «Απορριφθείσα», εφόσον έχει απορριφθεί η αίτηση εγγραφής και αποστέλλεται και email με τους λόγους απόρριψης. β. Επιπλέον στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης η αρμόδια υπηρεσία είθισται να επικοινωνεί και τηλεφωνικώς με τον αιτούντα.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.