Ειδική Άδεια αλιείας μικρών πελαγικών ειδών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaee68051-b5ec-420b-9cc3-836ca4ba811e 747869

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Χορήγηση, σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, ειδικής άδειας για την αλιεία μικρών πελαγικών ειδών με το εργαλείο γριγρι (PS), για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, για την αλιεία των ειδών: (α) γαύρου (Engraulis encrasicolus) & (β) σαρδέλλας (Sardina pilchardus)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ειδική άδεια αλιείας μικρών πελαγικών ειδών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλλας (Sardina pilchardus) με το αλιευτικό εργαλείο γριγρι (PS), για το έτος .... στο αλιευτικό σκάφος (στοιχεία σκάφους)

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ). Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να υποβάλλεται σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εξακρίβωση των στοιχείων γίνεται βάσει Αστυνομικής Ταυτότητας ή βάσει οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου επίσημης αρχής. Επιπλέον: Στην περίπτωση, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, η αίτηση πρέπει να οριστικοποιείται, είτε από όλους τους ιδιοκτήτες του σκάφους με τους ατομικούς κωδικούς που διαθέτουν, είτε από το πρόσωπο που βάσει της σχετικής νομοθεσίας, έχει την αρμοδιότητα για την διεκπεραίωση των εν λόγω ενεργειών ή απο τον νόμιμο εκπρόσωπο στην περίπτωση εταιρίας. Ο πλοιοκτήτης/τες ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, έχουν την δυνατότητα να παραχωρήσουν τους κωδικούς του ΟΣΠΑ με εξουσιοδότηση σε άλλο πρόσωπο για την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης. Η αρμόδια Περιφεριακή Υπηρεσία Αλιείας, ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων της αίτησης και στη συνέχεια προχωράει στην αποδοχή της . Οι ιδιοκτήτες με την αίτησή τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν στην διοίκηση όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας. Η άδεια αλίευσης χορηγείται απο την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας, μετά την παροχή σύμφωνης γνώμης, μέσω του ΟΣΠΑ, της Δ/νσης Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η άδεια αλίευσης ανακαλείται μετά απο σχετική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όταν η παρακολούθηση των αποθεμάτων καταδεικνύει οτι η κατάστασή τους είναι δυσμενέστερη των επιπέδων των σημείων αναφοράς που έχουν καθοριστεί

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ). Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να υποβάλλεται σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εξακρίβωση των στοιχείων γίνεται βάσει Αστυνομικής Ταυτότητας ή βάσει οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου επίσημης αρχής. Επιπλέον: Στην περίπτωση, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, η αίτηση πρέπει να οριστικοποιείται, είτε από όλους τους ιδιοκτήτες του σκάφους με τους ατομικούς κωδικούς που διαθέτουν, είτε από το πρόσωπο που βάσει της σχετικής νομοθεσίας, έχει την αρμοδιότητα για την διεκπεραίωση των εν λόγω ενεργειών ή απο τον νόμιμο εκπρόσωπο στην περίπτωση εταιρίας. Ο πλοιοκτήτης/τες ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, έχουν την δυνατότητα να παραχωρήσουν τους κωδικούς του ΟΣΠΑ με εξουσιοδότηση σε άλλο πρόσωπο για την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης. Η αρμόδια Περιφεριακή Υπηρεσία Αλιείας, ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων της αίτησης και στη συνέχεια προχωράει στην αποδοχή της . Οι ιδιοκτήτες με την αίτησή τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν στην διοίκηση όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας. Η άδεια αλίευσης χορηγείται απο την Υπηρεσία Αλιείας, μετά τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης, μέσω του ΟΣΠΑ, της Δ/νσης Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η άδεια αλίευσης ανακαλείται μετά απο σχετική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όταν η παρακολούξηση των αποθεμάτων καταδεικνύει οτι η κατάστασή τους είναι δυσμενέστερη των επιπέδων των σημείων αναφοράς που έχουν καθοριστεί.


Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ). Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να υποβάλλεται σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εξακρίβωση των στοιχείων γίνεται βάσει Αστυνομικής Ταυτότητας ή βάσει οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου επίσημης αρχής. Επιπλέον: Στην περίπτωση, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, η αίτηση πρέπει να οριστικοποιείται, είτε από όλους τους ιδιοκτήτες του σκάφους με τους ατομικούς κωδικούς που διαθέτουν, είτε από το πρόσωπο που βάσει της σχετικής νομοθεσίας, έχει την αρμοδιότητα για την διεκπεραίωση των εν λόγω ενεργειών ή απο τον νόμιμο εκπρόσωπο στην περίπτωση εταιρίας. Ο πλοιοκτήτης/τες ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, έχουν την δυνατότητα να παραχωρήσουν τους κωδικούς του ΟΣΠΑ με εξουσιοδότηση σε άλλο πρόσωπο για την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης. Η αρμόδια Περιφεριακή Υπηρεσία Αλιείας, ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων της αίτησης και στη συνέχεια προχωράει στην αποδοχή της . Οι ιδιοκτήτες με την αίτησή τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν στην διοίκηση όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας. Η άδεια αλίευσης χορηγείται απο την Υπηρεσία Αλιείας, μετά τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης, μέσω του ΟΣΠΑ, της Δ/νσης Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η άδεια αλίευσης ανακαλείται μετά απο σχετική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όταν η παρακολούξηση των αποθεμάτων καταδεικνύει οτι η κατάστασή τους είναι δυσμενέστερη των επιπέδων των σημείων αναφοράς που έχουν καθοριστεί.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, ταυτοποίηση μέσω ΑΦΜ και κωδικό ΟΣΠΑ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ειδική άδεια αλιείας μικρών πελαγικών ειδών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus) με γριγρι

      Επίσημος τίτλος

      Ειδική άδεια αλιείας μικρών πελαγικών ειδών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Να διαθέτουν επαγγελματική άδεια αλιείας σε ισχύ με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι (PS), που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (β.δ 666/1966) και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ.404/2011 της Επιτροπής.

       Σύνδεσμος http://212.205.18.150/node/11

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Να πληρούν τις προϋποθέσεις του Καν(ΕΚ)1967/2006 του Συμβουλίου, δηλαδή έχουν ιστορικό άνω των 5 ετών στην αλιεία αυτή

       Σύνδεσμος http://212.205.18.150/node/11

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απαιτείται η συμπλήρωση ΑΦΜ και η κατοχή κωδικού στο ΟΣΠΑ.

       Όχι Όχι

      • 1 Για την διεκπεραίωση του συνόλου της ενέργειας του εν λόγω αντικειμένου, σε ότι αφορά στη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΕΝ προβλέπεται και ΔΕΝ ζητείται κάποιο είδος οικονομικού αντίτιμου από τον αιτούντα. Ωστόσο, για ορισμένα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις, όπου οι κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας και Λιμενικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων που ανήκουν, περιλαμβάνουν οικονομικής φύσης υποχρεώσεις για τον αιτούντα (π.χ. παράβολα, χαρτόσημα κ.λπ.). Το ύψος και το είδος της οικονομικής επιβάρυνσης ορίζεται ανά κατηγορία ενέργειας βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών και αρχών.

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Επαγγελματική άδεια αλιείας σε ισχύ, με το αλιευτικό εργαλείο γριγρι (PS) Άδεια

       Επαγγελματική άδεια αλιείας σε ισχύ, με το αλιευτικό εργαλείο γριγρι (PS)

       Σχετικός σύνδεσμος: http://212.205.18.150/node/11

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 9131.4/2/2012/02-05-2012 2012 1519 Β

       Περιγραφή Εφαρμογή Καν (ΕΚ) 1967/2006 με την υιοθέτηση Σχεδίου Διαχείρισης αλιείας μικρών πελαγικών ειδών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus) που διενεργείται με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201519

      • Εγκύκλιος 6068/116280 2015

       Περιγραφή Εγχειρίδιο Χρήσης Αιτήσεων Άδειας Αλίευσης μικρών πελαγικών με το εργαλείο γριγρι (PS)

       Νομικές παραπομπές http://212.205.18.150/?q=help

      • 1 Είσοδος στο ΟΣΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/officer

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα προς την Υπηρεσία Αλιείας της οικείας ΠΕ, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους, μέσω ΟΣΠΑ (http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/officer) από την 1η έως της 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπηρεσία αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει το αίτημα (διαδικασία μέσω ΟΣΠΑ, http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/officer)

       Όχι Όχι


      • 4 Διασταύρωση στοιχείων αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται αυτόματα η διασταύρωση στοιχείων αλιέα και σκάφους μέσω ΟΣΠΑ.

       Σημειώσεις http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/officer

       Όχι Όχι


      • 5 Αποδοχή αιτήματος


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Υπηρεσία Αλιείας, κατόπιν της αυτόματης διασταύρωσης των στοιχείων, αποδέχεται το αίτημα μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση άδειας αλίευσης με το εργαλείο γριγρι (PS)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Περιφερειάρχης κδίδει την άδεια αλίευσης με το εργαλείο γριγρι (PS), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.