Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb7e518ae-3b5c-400d-a154-73f6e3b71436 751835

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Διεύθυνση ασφάλισης και κοινωνικών πολιτικών.

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση μηνιαίας παροχής από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) κατά το διάστημα της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας διάρκειας έως εννέα (9) μήνες. Δικαιούχοι είναι οι εργαζόμενες μητέρες (φυσικές, τεκμαιρόμενες του άρθρ. 1464 του Α.Κ. που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας & θετές) που είναι ασφαλισμένες στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων, τ. ΟΓΑ) και απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ή έχουν συνάψει σύμβαση με την Πολεμική Αεροπορία για απασχόληση στην Αμερικανική Ναυτική Ευκολία Σούδας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ασφάλισης και κοινωνικών πολιτικών.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

9 μήνες

Παρατηρήσεις

Το καταβαλλόμενο ποσό ισούται μηνιαίως με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό και καταβάλλεται και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και τέσσερις (4) ώρες ημερησίως ή μέχρι δεκατρείς (13) ημέρες τον μήνα κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω καθοριζόμενου ποσού. Επίσης, οι δικαιούχοι ασφαλίζονται στον κλάδο κύριας σύνταξης και ασθένειας του e-ΕΦΚΑ και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης. Επιπλέον, η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά (7) μήνες από την ειδική άδεια & παροχή προστασίας μητρότητας προς τον πατέρα, αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με πλήρη ή μερική απασχόληση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα ρυθμιστούν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Χορήγησης της Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας.

Σημειώσεις

Στην Αίτηση, είτε αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε μέσω ΚΕΠ, είναι ενσωματωμένη και η προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός οκτώ (8) ημερών στην αρμόδια υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης. Η εν λόγω δήλωση αναγράφεται στο στάδιο της “ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ” και απαιτείται η συναίνεση σε αυτήν πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ταυτοποίηση με κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α.

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Οι ενδιαφερόμενες έχουν το δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) προς την αρμόδια Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π.) της Περ/κής Δ/νσης της ΔΥΠΑ όπου υπάγονται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Επίσης, δύνανται να υποβάλουν οποιαδήποτε καταγγελία προς τη Δ.ΥΠ.Α. μέσω του Οδηγού του πολίτη στην ηλεκτρον. δ/νση: https://ticketing.1555.gov.gr/odigosUI/page/categories?cid=cfe9f595-5b2c-11ec-a672-000c2979c70f ή να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (https://www.dypa.gov.gr/epikoinonia) ή να καλέσουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις της Δ.ΥΠ.Α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ειδική Άδεια και Παροχή Προστασίας της Μητρότητας, Εννιάμηνη Άδεια και Παροχή Προστασίας της Μητρότητας.

      Επίσημος τίτλος

      Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης προαπαιτείται η κατοχή κωδικών TAXISNET προκειμένου η ενδιαφερόμενη να συνδεθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Εγγραφή στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων της Δ.ΥΠ.Α. σε περίπτωση που η ασφαλισμένη δεν είναι ήδη εγγεγραμμένη- Κατοχή Αριθμού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. Η εγγραφή συντελείται ηλεκτρονικά με κωδικούς TAXISNET μέσω επαλήθευσης των στοιχείων της ενδιαφερόμενης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Ενεργή εργασιακή σχέση εξαρτημένης εργασίας τόσο κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) όσο και κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Απασχόληση με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης α) στον ιδιωτικό τομέα, β) με συμβάσεις ή σχέσεις μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), και ε) με σύμβαση με την Πολεμική Αεροπορία για απασχόληση στην Αμερικανική Ναυτική Ευκολία Σούδας.

       Όχι Όχι

      • 5 Ασφαλιστικές Ασφάλιση ως μισθωτή στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων, τ. ΟΓΑ).

       Όχι Όχι

      • 6 Οικονομικές H λήψη παροχών μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων, τ. ΟΓΑ) για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας-λοχείας.

       Όχι Όχι

      • 7 Χρονικές Χορήγηση της ειδικής άδειας μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, ή και της ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον προβλέπεται η χορήγησή της με βάση τις προθεσμίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και συγκεκριμένα στην περίπτωση που μετά τη λήψη της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για τη λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας έως και τις 31/03 του επόμενου ημερολογιακού έτους.

       Όχι Όχι

      • 8 Ηλικιακές Οι θετές μητέρες είναι δικαιούχοι της παροχής από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και υπό την προϋπόθεση ότι το τέκνο δεν έχει συμπληρώσει τα οκτώ (8) έτη της ηλικίας του, εφόσον βέβαια πληρούν και τις λοιπές απαραίτητες προϋποθέσεις.

       Όχι Όχι

      • 9 Χρονικής προθεσμίας Υποβολή της αίτησης προς την αρμόδια Yπηρεσία ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α. εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την έναρξη της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση Εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργός εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης (και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους), η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης ο φορέας επικουρικής ασφάλισης και το ύψος των εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργός εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης (και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους), η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης ο φορέας επικουρικής ασφάλισης και το ύψος των εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.dypa.gov.gr/prostasia-tis-erghazomenis-miteras?tab=eidiki-parokhi-prostasias-tis-mitrotitas&tab2=dikaiologhitika&tab3=aparaitita-dikaiologhitika-ghia-tin-epidotisi

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από τον e-ΕΦΚΑ. Απόφαση

       Αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από τον e-ΕΦΚΑ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.dypa.gov.gr/prostasia-tis-erghazomenis-miteras?tab=eidiki-parokhi-prostasias-tis-mitrotitas&tab2=dikaiologhitika&tab3=aparaitita-dikaiologhitika-ghia-tin-epidotisi

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Χορήγηση επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από τον e-ΕΦΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 3 Βεβαίωση Τοποθέτησης Ανηλίκου σε Θετή Οικογένεια Βεβαίωση

       Βεβαίωση Τοποθέτησης Ανηλίκου σε Θετή Οικογένεια

       Σχετικός σύνδεσμος: https://ypergasias.gov.gr/koinoniki-allilengyi/paidiki-prostasia/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η εν λόγω Βεβαίωση θα πρέπει να κατατίθεται στις περιπτώσεις που η αίτηση υποβάλλεται από θετές μητέρες, ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία ένταξης του θετού τέκνου στην οικογένεια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Όχι 9703

      • 4 Συμβολαιογραφικό έγγραφο που έχει συναφθεί μεταξύ της θετής μητέρας με τον/τους φυσικό/-ούς γονέα/-είς του παιδιού, στις περιπτώσεις της φυσικής παράδοσης του παιδιού για φροντίδα και ανατροφή με σκοπό την υιοθεσία από τον/τους φυσικό/-ούς γονέα/-είς προς τη θετή μητέρα. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβολαιογραφικό έγγραφο που έχει συναφθεί μεταξύ της θετής μητέρας με τον/τους φυσικό/-ούς γονέα/-είς του παιδιού, στις περιπτώσεις της φυσικής παράδοσης του παιδιού για φροντίδα και ανατροφή με σκοπό την υιοθεσία από τον/τους φυσικό/-ούς γονέα/-είς προς τη θετή μητέρα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://ypergasias.gov.gr/koinoniki-allilengyi/paidiki-prostasia/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Όχι 3139

      • 5 Αποδεικτικό της ημερομηνίας, κατά την οποία καθίσταται τελεσίδικη η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει αλλοδαπή απόφαση υιοθεσίας από την «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο». Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Αποδεικτικό της ημερομηνίας, κατά την οποία καθίσταται τελεσίδικη η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει αλλοδαπή απόφαση υιοθεσίας από την «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο».

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Όχι 8289

      • 6 Άδεια Διαμονής Άδεια διαμονής

       Άδεια Διαμονής

       Σχετικός σύνδεσμος: https://portal.immigration.gov.gr/electronic-applications/index

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Είναι απαραίτητο στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Όχι 4178

      • 7 Άδεια Εργασίας Άδεια εργασίας

       Άδεια Εργασίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://ypergasias.gov.gr/ergasiakes-scheseis/atomikes-ergasiakes-sxeseis/ergasia-politon-triton-choron-stin-ellada/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Είναι απαραίτητο στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Όχι 9197

      • Νόμος 43 4997 2022 219 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθ. 142 του ν. 3655/2008. Επέκταση της ειδικής άδειας & παροχής προστασίας μητρότητας από έξι (6) σε εννέα (9) μήνες, αποσαφήνιση ζητημάτων σχετικά με τις θετές μητέρες & θέσπιση του δικαιώματος μεταβίβασης έως επτά (7) μηνών της ειδικής άδειας & παροχής μητρότητας από τη μητέρα προς τον πατέρα υπό προϋποθέσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100219

      • Νόμος 33 & 36 4808 2021 101 Α

       Περιγραφή Περαιτέρω εξειδίκευση των δικαιούχων της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας και επέκτασή της στις θετές μητέρες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100101

      • Νόμος 36 Παρ. 3 3996 2011 170 Α

       Περιγραφή Επέκταση της ασφάλισης κατά τη διάρκεια της επιδότησης στον κλάδο ασθένειας του e-ΕΦΚΑ, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100170

      • Νόμος 142 3655 2008 58 Α

       Περιγραφή Θέσπιση της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας και της συνδεόμενης επιδότησης από τη Δ.ΥΠ.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100058

      • Υπουργική Απόφαση 33891/606 2008 833 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας και αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή της ειδικής άδειας και παροχής προστασίας της μητρότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080200833

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας


       Περιγραφή Η υποβολή της αίτησης από την ενδιαφερόμενη μητέρα μπορεί να γίνει με δύο (2) τρόπους: είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/η υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή eΚΕΠ-ΕΡΜΗΣ και επιλέγει υποβολή αιτήματος προς Δ.ΥΠ.Α. Αφού ταυτοποιήσει την αιτούσα μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης των Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α, υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους της ενδιαφερόμενης και παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία σαρώνει και αποστέλλει στο αρμόδιο ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω email.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ενδιαφερόμενη μητέρα υποβάλλει την αίτησή της μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 4 Επεξεργασία της αίτησης από υπάλληλο του αρμόδιου ΚΠΑ2

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο/η αρμόδιος/-α υπάλληλος στον/στην οποίον ανατίθεται από τον/την Προϊστάμενο/-μένη η επεξεργασία της αίτησης, εξετάζει την αίτηση, ελέγχοντας εάν η ενδιαφερόμενη πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και την πληρότητα, την εγκυρότητα και την ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Ακόμη, επικοινωνεί με την ενδιαφερόμενη για τυχόν αναγκαία διόρθωση δικαιολογητικών ή/και ενημέρωση για προσκόμιση τυχόν ελλείποντος δικαιολογητικού. Επίσης, το αρμόδιο ΚΠΑ2 έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την έκδοση της απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης Υπαγωγής στην Επιδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησης από τον/την αρμόδιο/-α υπάλληλο, το αποτέλεσμα ελέγχεται από τον/την ελεγκτή/-έγκτρια του αρμόδιου γραφείου και εγκρίνεται από τον/την Προϊστάμενο/-μένη του ΚΠΑ2, ο/η οποίος/-α εκδίδει την Απόφαση Έγκρισης Ένταξης της αιτούσας στην Επιδότηση εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού της ασφαλισμένης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. είτε από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 είτε από τα ΚΕΠ.

       Ναι Όχι


      • 6 Μηνιαία καταβολή ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι πληρωμές γίνονται αφού συμπληρωθεί έκαστος ημερολογιακός μήνας της άδειας, εντός της 1ης εβδομάδος του επόμενου μήνα. Η καταγραφή & έγκριση της συναλλαγής γίνεται αυτοματοποιημένα από το σύστημα και αποστέλλεται αρχείο προς την τράπεζα για πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων. Το ποσό πιστώνεται αμέσως, εκτός εάν πρόκειται για διατραπεζική συναλλαγή, οπότε απαιτούνται από δύο (2) έως τρεις (3) ημέρες επιπλέον.

       Ναι Ναι


      • 7 Έκδοση Απορριπτικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που η αιτούσα δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού ελεγχθεί το αποτέλεσμα της εξέτασης της αίτησης από τον/την αρμόδιο/-α ελεγκτή/-έγκτρια, εκδίδεται από τον/την Προϊστάμενο/-μένη του αρμόδιου ΚΠΑ2 απορριπτική απόφαση.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.