Ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείου ΑμεΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf5589192-5d56-47cc-a3d4-0234206b4988 455308

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα αθλητικών φορέων, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο με αθλητές άτομα με αναπηρίες, προκειμένου να λειτουργεί νόμιμα και ειδικότερα να μπορεί να συμμετέχει σε αθλητικές διοργανώσεις και στη διοίκηση υπερκείμενων οργάνων, καθώς και να επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα αθλητικών φορέων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ψηφιακή εξυπηρέτηση μέσω Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Gov.gr

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για αθλητική αναγνώριση σωματείου ΑμεΑ


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αθλητική αναγνώριση σωματείου ΑμεΑ, Αναγνώριση αθλητικού σωματείου ΑμεΑ, Αθλητική αναγνώριση σωματείου ατόμων με αναπηρίες

      Επίσημος τίτλος

      Ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείου ΑμεΑ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αθλητικών Φορέων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Δικαστικές Αναγνώριση του Σωματείου από το οικείο Δικαστήριο.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Το καταστατικό του Σωματείου να ορίζει ως σκοπό του την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητισμού ατόμων με αναπηρία.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Εγγραφή σε Ομοσπονδία αθλητισμού ατόμων με αναπηρία.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Θεώρηση των βιβλίων του Σωματείου από την οικεία Περιφέρεια.

       Όχι Όχι

      • 5 Επαγγελματικές Προκειμένου για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 Σωματείο που καλλιεργεί ομαδικό άθλημα και αγωνίζεται στην ανώτατη τοπική ή σε εθνική κατηγορία, καθώς και σωματείο που καλλιεργεί ατομικό άθλημα και έχει ανήλικους αθλητές και από 1.7.2024 προκειμένου για όλα τα σωματεία, το σωματείο να έχει συμβληθεί με προπονητή ο οποίος διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος για το οικείο άθλημα με ελάχιστη μηνιαία αμοιβή €250.

       Όχι Όχι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ταυτοποίηση του αιτούντος κατά την ψηφιακή υποβολή αίτησης μέσω της ενιαίας πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr απαιτείται η κατοχή κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Πρακτικό

       Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 2 Αντίγραφο εγγράφου διορισμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την τέλεση των αρχαιρεσιών του σωματείου. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αντίγραφο εγγράφου διορισμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την τέλεση των αρχαιρεσιών του σωματείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται εφόσον οι αρχαιρεσίες του σωματείου διενεργήθηκαν μετά τις 23.11.2019.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρονικής προθεσμίας

       Όχι 8181

      • 3 Αντίγραφο του ισχύοντος, εγκεκριμένου από το οικείο Δικαστήριο καταστατικού. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο του ισχύοντος, εγκεκριμένου από το οικείο Δικαστήριο καταστατικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 4 Πιστοποιητικό Μεταβολών του αρμόδιου Δικαστηρίου το οποίο να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό Μεταβολών του αρμόδιου Δικαστηρίου το οποίο να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 5 Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας με την οποία να βεβαιώνεται ότι το σωματείο αποτελεί μέλος της, το έτος εγγραφής του, τον συνολικό αριθμό των αθλητών και τον αριθμό των ανηλίκων αθλητών. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας με την οποία να βεβαιώνεται ότι το σωματείο αποτελεί μέλος της, το έτος εγγραφής του, τον συνολικό αριθμό των αθλητών και τον αριθμό των ανηλίκων αθλητών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://gss.gov.gr/athlitismos/athlitismos/athitiki-anagnorisi

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στον σχετικό σύνδεσμο υπάρχει υπόδειγμα της Βεβαίωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί και τηρούνται τα απαιτούμενα Βιβλία, η οποία να έχει εκδοθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί και τηρούνται τα απαιτούμενα Βιβλία, η οποία να έχει εκδοθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Αντίγραφο της αίτησης του Σωματείου προς την οικεία Ομοσπονδία για χορήγηση βεβαίωσης μέλους και Υπεύθυνη Δήλωση του προέδρου του Δ.Σ. του σωματείου, στην οποία θα δηλώνει ότι: α) το σωματείο είναι μέλος της οικείας ομοσπονδίας και β) δεν απαντήθηκε η αίτηση από την ομοσπονδία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Αίτηση

       Αντίγραφο της αίτησης του Σωματείου προς την οικεία Ομοσπονδία για χορήγηση βεβαίωσης μέλους και Υπεύθυνη Δήλωση του προέδρου του Δ.Σ. του σωματείου, στην οποία θα δηλώνει ότι: α) το σωματείο είναι μέλος της οικείας ομοσπονδίας και β) δεν απαντήθηκε η αίτηση από την ομοσπονδία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://gga.gov.gr/athlitismos/athlitismos/athitiki-anagnorisi

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στον σχετικό σύνδεσμο υπάρχει υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 6009

      • 8 Αναγγελία Πρόσληψης Προπονητή Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αναγγελία Πρόσληψης Προπονητή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αναγγελία πρόσληψης αποδεικνύεται είτε με το Έντυπο 3 ή Έντυπο 4 (εκτύπωση με αμοιβή) της ΕΡΓΑΝΗ, είτε με το ιδιωτικό συμφωνητικό και την ανάρτησή του στο taxisnet. Η αναγγελία πρόσληψης προπονητή απαιτείται προκειμένου για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 σωματείο που καλλιεργεί ομαδικό άθλημα και αγωνίζεται στην ανώτατη τοπική ή σε εθνική κατηγορία, καθώς και σωματείο που καλλιεργεί ατομικό άθλημα και έχει ανήλικους αθλητές και από 1.7.2024 προκειμένου για όλα τα σωματεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 8181

      • Νόμος 56 4908 2022 52 Α

       Περιγραφή Έναρξη ισχύος της υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή από όλα τα αθλητικά σωματεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100052

      • Νόμος 36, 41 4809 2021 102 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 36 αντικαταστάθηκε το άρθρο 31 του ν.2725/99 με το οποίο ρυθμίζονται θέματα προπονητή. Με το άρθρο 41 θεσπίστηκε η υποχρέωση εγγραφής του σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100102

      • Νόμος 8 4726 2020 181 Α

       Περιγραφή Αθλητισμός ατόμων με αναπηρία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100181

      • Νόμος 1, 2, 4, 6, 7, 29 2725 1999 181 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων αθλητικού σωματείου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100181

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/165090/14-4-2021 2021 1670 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο, για άθλημα που καλλιεργεί.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201670

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/571052/25-11-2021 2021 5689 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/165090/14-4-2021 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός απαραίτητων δικαιολογητικών για την χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο, για άθλημα που καλλιεργεί».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205689

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αρμόδιο είναι το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική παραλαβή αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της ενιαίας πύλης δημόσιας διοίκησης Gov.gr.

       Σημειώσεις Η αίτηση με τα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται από το Τμήμα Αθλητικών Φορέων.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Αρμόδιο είναι το Τμήμα Αθλητικών Φορέων της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη σχεδίου απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, προσυπογραφή του σχεδίου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και προώθησή του στον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Ναι Όχι


      • 6 Σύνταξη σχεδίου απάντησης στο σωματείο ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου απάντησης στο σωματείο με την οποία υποδεικνύονται οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί (π.χ. τροποποίηση του καταστατικού του), προκειμένου να του χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση, υπογραφή του σχεδίου από τον προϊστάμενο του Τμήματος, πρωτοκόλληση και αποστολή της στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 7 Προσυπογραφή του σχεδίου απόφασης από τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Προσυπογραφή του σχεδίου απόφασης από τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού και προώθησή του στον Γενικό Διευθυντή για υπογραφή.

       Ναι Όχι


      • 8 Υπογραφή σχεδίου απόφασης από τον Γενικό Διευθυντή Οργάνωσης Αθλητισμού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογραφή σχεδίου απόφασης από τον Γενικό Διευθυντή Οργάνωσης Αθλητισμού και επιστροφή του σχεδίου στο Τμήμα.

       Ναι Όχι


      • 9 Διεκπεραίωση της απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της απόφασης, ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια, αποστολή στον ενδιαφερόμενο και κοινοποίηση στην οικεία Περιφέρεια, τον οικείο Δήμο, την οικεία Ομοσπονδία.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.