Ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείου το οποίο ιδρύεται με συγχώνευση τμημάτων αθλητικών σωματείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4f793b04-3f23-4c4d-88b9-2f9fe25b78aa 487839

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο, το οποίο ιδρύεται με συγχώνευση τμημάτων του ίδιου κλάδου άθλησης αθλητικών σωματείων, αναγνωρισμένων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η συγχώνευση γίνεται με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των σωματείων και αφορά είτε το σύνολο των ανδρικών ομάδων ανεξαρτήτως ηλικιακής κατηγορίας (Ανδρών, Νέων, Εφήβων, Παίδων, Παμπαίδων κ.λπ.) είτε το σύνολο των γυναικείων ομάδων ανεξαρτήτως ηλικιακής κατηγορίας (Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων, Παγκορασίδων κ.λπ.) είτε και τα δύο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο ιδρυόμενο με συγχώνευση τμημάτων ιδίου κλάδου άθλησης υφιστάμενων αθλητικών σωματείων

Σημειώσεις

Στην αίτηση θα αναφέρεται το συγκεκριμένο άθλημα των τμημάτων που συγχωνεύθηκαν και θα καλλιεργεί το νέο σωματείο, καθώς και οι επωνυμίες, ο αριθμός μητρώου και ο αριθμός της απόφασης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης των αθλητικών σωματείων των οποίων τα τμήματα συγχωνεύθηκαν. Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του νέου σωματείου, να φέρει τη σφραγίδα του σωματείου και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία του: επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), έτος ίδρυσης και υπεύθυνο επικοινωνίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του Ν.2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει είτε, από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας) είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείου που ιδρύεται με συγχώνευση τμημάτων αθλητικών σωματείων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αθλητικών Φορέων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Τα σωματεία των οποίων τμήματά τους συγχωνεύθηκαν να έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2725/1999 και να αφορούν τον ίδιο κλάδο άθλησης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να έχει ληφθεί απόφαση συγχώνευσης των τμημάτων από τις Γενικές Συνελεύσεις των υφιστάμενων αθλητικών σωματείων.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Τα υφιστάμενα σωματεία των οποίων τμήματα συγχωνεύθηκαν να είναι ενεργά μέλη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

       Όχι Όχι

      • 4 Δικαστικές Το νέο σωματείο να έχει εγγραφεί στα βιβλία σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου, να έχει θεωρήσει τα βιβλία του στην οικεία Περιφέρεια και να έχει εγγραφεί ως μέλος στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.

       Όχι Όχι

      • 5 Επαγγελματικές Στην περίπτωση που το νέο σωματείο καλλιεργεί ομαδικό άθλημα και αγωνίζεται στην ανώτατη τοπική ή εθνική κατηγορία ή καλλιεργεί ατομικό άθλημα και έχει στη δύναμή του ανήλικους αθλητές, θα πρέπει να έχει συμβληθεί με προπονητή ο οποίος διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για το οικείο άθλημα από τη ΓΓΑ και θα λαμβάνει ελάχιστη μηνιαία μεικτή αμοιβή 250 ευρώ.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου σωματείου Πρακτικό

       Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου σωματείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πρακτικό να είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του νέου σωματείου και να φέρει τη σφραγίδα του σωματείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 2 Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων (ΓΣ) των υφιστάμενων αθλητικών σωματείων Πρακτικό

       Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων (ΓΣ) των υφιστάμενων αθλητικών σωματείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των υφιστάμενων αθλητικών σωματείων να αφορούν τη λήψη της απόφασης για συγχώνευση των τμημάτων τους και ίδρυση νέου σωματείου. Συνακόλουθα, η ημερομηνία των ΓΣ θα πρέπει να είναι προγενέστερη της συγκρότησης του ΔΣ του νέου σωματείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 3 Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νέου σωματείου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νέου σωματείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η ημερομηνία κατάθεσης του καταστατικού του νέου σωματείου στο οικείο Πρωτοδικείο/Ειρηνοδικείο να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας σύγκλισης των Γενικών Συνελεύσεων των υφιστάμενων αθλητικών σωματείων των οποίων τμήματά τους συγχωνεύθηκαν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 4 Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού του αρμόδιου Πρωτοδικείου/ Ειρηνοδικείου περί εγγραφής του νέου σωματείου στα βιβλία του Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού του αρμόδιου Πρωτοδικείου/ Ειρηνοδικείου περί εγγραφής του νέου σωματείου στα βιβλία του

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πιστοποιητικό Μεταβολών να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης του νέου σωματείου για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 5 Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Μεταβολών του αρμόδιου Δικαστηρίου για καθένα από τα υφιστάμενα αθλητικά σωματεία των οποίων τα τμήματά τους συγχωνεύθηκαν Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Μεταβολών του αρμόδιου Δικαστηρίου για καθένα από τα υφιστάμενα αθλητικά σωματεία των οποίων τα τμήματά τους συγχωνεύθηκαν

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πιστοποιητικό Μεταβολών θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 6 Βεβαίωση της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει το νέο σωματείο Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει το νέο σωματείο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η οικεία Περιφέρεια να βεβαιώνει ότι το νέο σωματείο έχει θεωρήσει και τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται από τον Ν. 2725/1999 (άρθρο 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η βεβαίωση να έχει εκδοθεί έως ένα (1) έτος πριν την υποβολή της αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, να αναφέρει τον ΑΦΜ του νέου σωματείου και τον αριθμό μητρώου της ομοσπονδίας ή ένωσης και να βεβαιώνει, ως προς τα αθλητικά σωματεία των οποίων τμήματα συγχωνεύθηκαν, ότι είχαν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999, αποτελούσαν ενεργά μέλη της ομοσπονδίας ή ένωσης και καλλιεργούσαν το ίδιο άθλημα που καλλιεργεί το νέο σωματείο, ως προς δε το νέο σωματείο να βεβαιώνει ότι είναι μέλος της ομοσπονδίας ή ένωσης και να αναφέρει την κατηγορία στην οποία αγωνίζεται. Στη βεβαίωση να επισυνάπτεται επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης του ΔΣ της ομοσπονδίας ή ένωσης για την ένταξη του νέου σωματείου στη δύναμή της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Αντίγραφο εγγράφου διορισμού Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την τέλεση των αρχαιρεσιών του σωματείου Αποδεικτικό

       Αντίγραφο εγγράφου διορισμού Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την τέλεση των αρχαιρεσιών του σωματείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ορισμός Δικαστικού Αντιπροσώπου απαιτείται στην περίπτωση που οι αρχαιρεσίες του σωματείου διενεργήθηκαν μετά τις 23/11/2019.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρονικής προθεσμίας

       Όχι 3798

      • 9 Αναγγελία πρόσληψης προπονητή Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αναγγελία πρόσληψης προπονητή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αναγγελία πρόσληψης προπονητή απαιτείται στην περίπτωση που το νέο σωματείο καλλιεργεί ομαδικό άθλημα και αγωνίζεται στην ανώτατη τοπική ή εθνική κατηγορία ή καλλιεργεί ατομικό άθλημα και έχει στη δύναμή του ανήλικους αθλητές. Η αναγγελία αποδεικνύεται είτε με την υποβολή του Έντυπου 3 ή Έντυπου 4 (εκτύπωση με αμοιβή) του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ είτε με την υποβολή του ιδιωτικού συμφωνητικού και την ανάρτησή του στο taxisnet.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 8181

      • Νόμος 8 και 9 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Με τις διατάξεις του άρθρου 8 ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο για κάθε κλάδο άθλησης που αυτό καλλιεργεί. Οι διατάξεις του άρθρου 9 ρυθμίζουν τη συγχώνευση αθλητικών σωματείων ή τμημάτων τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • Υπουργική Απόφαση 24731 1999 1976 Β

       Περιγραφή Η υπουργική απόφαση ρυθμίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις αγωνιστικές συνέπειες που προκύπτουν από τη συγχώνευση, τα θέματα των αθλητών, τους περιορισμούς σε περίπτωση επανασύστασης συγχωνευθέντος σωματείου και γενικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 2725/1999.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990201976

      • 1 Παραλαβή της αίτησης, πρωτοκόλληση και χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού παραλαμβάνει την αίτηση, της αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου και την αποστέλλει στη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Αθλητικών Φορέων της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού ελέγχει τα στοιχεία της αίτησης και τα συνημμένα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη σχεδίου απόφασης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του νέου σωματείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φάκελος είναι πλήρης, συντάσσεται σχέδιο απόφασης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του νέου σωματείου. Το σχέδιο προσυπογράφεται από τον υπάλληλο του Τμήματος που διενήργησε τον έλεγχο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Αδυναμία περαίωσης αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, το Τμήμα Αθλητικών Φορέων με έγγραφό του επιστρέφει τον φάκελο στο σωματείο, υποδεικνύοντάς του να επανέλθει με νέα αίτηση αφού συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά.

       Ναι Ναι


      • 5 Προσυπογραφή του σχεδίου απόφασης από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού προσυπογράφει το σχέδιο απόφασης και το προωθεί προς υπογραφή στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού.

       Ναι Όχι


      • 6 Υπογραφή σχεδίου απόφασης από τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού υπογράφει το σχέδιο απόφασης και το επιστρέφει στο αρμόδιο Τμήμα.

       Ναι Όχι


      • 7 Διεκπεραίωση του σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπάλληλος του Τμήματος Αθλητικών Φορέων αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου στην απόφαση, την αναρτά στο Πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ και την αποστέλλει ταχυδρομικώς στο ενδιαφερόμενο σωματείο, με κοινοποίηση στην οικεία αθλητική ομοσπονδία ή ένωση, τον οικείο Δήμο και την οικεία Περιφέρεια.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.