Εισήγηση ή γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, απαιτούμενων για τη λειτουργία εξορυκτικών δραστηριοτήτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa86c9414-e898-40e0-8dbd-efb6a6d82e09 809761

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση πάσης φύσεων γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Μ.Λ.Ε. (Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών), προκειμένου η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΝ. να προχωρήσει στην αντίστοιχη έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος του φορέα εκμετάλλευσης. Απευθύνεται σε μηχανικούς και σε νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Σε μια σειρά εγκριτικών αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως η έγκριση της οργανωτικής διάρθρωσης του έργου (αρ. 14 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)) και η έγκριση της επίβλεψης περισσοτέρων από πέντε (5) έργων από τον ίδιο Μηχανικό Μεταλλείων (αρ. 16 του ΚΜΛΕ), προβλέπεται η εισήγηση ή γνώμη του οικείου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων. Στην παρούσα διαδικασία περιλαμβάνεται επίσης και η έγκριση χωροθέτησης λατομικών/μεταλλευτικών εργασιών σε αποστάσεις μικρότερες από το ελάχιστο προβλεπόμενο όριο της παρ. 2 του αρ. 85 του ΚΜΛΕ. Ακόμη και στις περιπτώσεις έγκρισης ειδικών κανονισμών των άρθρων 38, 44, 48, 70, 74 & 95 του ΚΜΛΕ όπου δεν προβλέπεται ρητά η γνώμη ή η εισήγηση του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων, το Τμήμα καλείται να εκφράσει τις απόψεις του, λόγω της σοβαρότητας του θέματος λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε έργου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, στην οποία γίνεται σύντομη αναφορά του αιτήματος, επισυνάπτοντας και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Σημειώσεις

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το ονοματεπώνυμο του αρμοδίου εκπροσώπου του φορέα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο κλπ). Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά για το Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος στην Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας Τ.Κ. 541 01 Θεσσαλονίκη ή στο email: tem.seve@prv.ypeka.gr και για το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος στην ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα ή στο e mail: emne@prv.ypeka.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων, για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και εγκρίσεων κατά το στάδιο έναρξης λειτουργίας της εξορυκτικής Δραστηριότητας ή και κατά τη διάρκεια λειτουργίας

      Επίσημος τίτλος

      Εισήγηση - γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, απαιτούμενων για τη λειτουργία εξορυκτικών δραστηριοτήτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας είναι ύπαρξη νόμιμης εξορυκτικής δραστηριότητας στην οποία ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να συμμορφωθεί με τις κείμενες διατάξεις και να αναπτύξει ολοκληρωμένη πολιτική ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε έργου. Έτσι ο ενδιαφερόμενος φορέας καλείται να συντάξει σχέδιο οργανωτικής διάρθρωσης του έργου και το υποβάλλει προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας είναι επίσης η ύπαρξη σύνθετων και εξειδικευμένων εγκαταστάσεων, μηχανημάτων εξόρυξης και επεξεργασίας, ή και εφαρμογή νέων μεθόδων εκμετάλλευσης, όπως περιγράφονται στα άρθρα 38, 44, 48, 70, 74 & 95 του ΚΜΛΕ

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας είναι η ύπαρξη ενδιαφέροντος για την έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ή μεταλλευτικών ορυκτών σε χώρο του οποίου οι αποστάσεις από βιομηχανικά κτίσματα και εγκαταστάσεις, οικίες, έργα κοινής ωφέλειας κλπ κατά την έννοια της παρ. 2 του αρ. 85 του ΚΜΛΕ (ΦΕΚ 1227/Β/2011), είναι μικρότερες από τις ελάχιστα προβλεπόμενες ίδιου άρθρου.

       Ναι Ναι

      • 4 Προϋπηρεσίας Εναλλακτική προϋπόθεση επίσης για την έναρξη της διαδικασίας είναι η επίβλεψη, περισσοτέρων από πέντε (5) έργων ή εργοταξίων, από τον ίδιο Μηχανικό.

       Ναι Ναι

      • 1 Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης δυνατότητας επίβλεψης περισσοτέρων των πέντε μικρών έργων ή εργοταξίων από τον ίδιο Μηχανικό. Έκθεση

       Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης δυνατότητας επίβλεψης περισσοτέρων των πέντε μικρών έργων ή εργοταξίων από τον ίδιο Μηχανικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην Τεχνική έκθεση θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στη χωροταξική κατανομή των έργων, στα μεγέθη τους (είδος ορυκτού, αριθμός εργαζομένων, εγκατεστημένη ισχύς, ετήσια παραγωγή κλπ) . Θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται η δυνατότητα περιοδικής επίβλεψης τους, από τον ίδιο Επιβλέποντα Μηχανικό, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) τουλάχιστον δύο φορές μηνιαίως. Όλα τα έργα θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα και να υφίστανται σε ισχύ όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις (Τεχνική Μελέτη, ΑΕΠΟ, μίσθωση κλπ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 2 Σχέδιο Ειδικού Κανονισμού Ασφάλειας. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχέδιο Ειδικού Κανονισμού Ασφάλειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Σχέδιο Ειδικού Κανονισμού Ασφάλειας στο οποίο θα περιγράφεται ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί, η διαδικασία που θα εφαρμοστεί, η μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών, τα ειδικά θέματα ασφάλειας κλπ. Θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται και από κάτοψη των εγκαταστάσεων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 5768

      • 3 Σχέδιο οργανωτικής διάρθρωσης έργου Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχέδιο οργανωτικής διάρθρωσης έργου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σχέδιο οργανωτικής διάρθρωσης, συνοδευόμενο από επεξηγηματικό υπόμνημα με περιγραφή των εκτελούμενων εργασιών, του βασικού εξοπλισμού και του εργαζόμενου προσωπικού ανά χώρο ευθύνης, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο Διευθυντή Έργου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 5768

      • 4 Τεχνική έκθεση χωροθέτησης Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τεχνική έκθεση χωροθέτησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από αρμόδιο Μηχανικό Μεταλλείων, στην οποία θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα χωροθέτησης λατομικών/μεταλλευτικών εργασιών σε απόσταση μικρότερη της ελάχιστης προβλεπόμενης της παρ. 2 του αρ. 85 του ΚΜΛΕ (ΦΕΚ 1227/Β/2011) από βιομηχανικά κτίσματα και εγκαταστάσεις, οικίες, έργα κοινής ωφέλειας, πλατείες, γυμναστήρια, νεκροταφεία και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν και να τεκμηριώνεται ότι δεν θα δημιουργούνται δυσμενείς επιπτώσεις, όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του αρ. 85 του ΚΜΛΕ (ΦΕΚ 1227/Β/2011).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 5768

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 14, 16, 38, 44, 48, 70, 74, 85, 95, Δ7/Α/ΟΙΚ.12050/2223/23-05-2011 2011 1227 Β

       Περιγραφή Στα παραπάνω άρθρα του Κανονισμού Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών (ΚΛΜΕ) καθορίζονται οι αποφάσεις έγκρισης του ΥΠΕΝ, για τη χορήγηση των οποίων γνωμοδοτεί το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • 1 Παραλαβή αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η υπηρεσία παραλαμβάνει το αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Τμηματάρχης χρεώνει το αίτημα σε Επιθεωρητή Μεταλλείων, προκειμένου να το εξετάσει.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρχικά πραγματοποιείται έλεγχος των στοιχείων του αρχείου της Υπηρεσίας σε συνδυασμό με τα υποβληθέντα στοιχεία, ώστε να αξιολογηθεί το αίτημα. Ανάλογα με τα ευρήματα λαμβάνεται ή όχι η απόφαση τη διενέργεια αυτοψίας, πριν τη χορήγηση της γνωμοδότησης.

       Σημειώσεις Δύναται να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία προς τεκμηρίωση του αιτήματος, ανεξάρτητα της διενέργειας αυτοψίας ή όχι

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται αυτοψία για τη διαπίστωση της ακρίβειας των υποβαλλομένων στοιχείων και εκτίμηση των πραγματικών συνθηκών.

       Σημειώσεις Κατά την αυτοψία δύναται να ζητηθούν από τον ενδιαφερόμενο τυχόν πρόσθετα στοιχεία, για την περαιτέρω τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του αιτήματος. Τα στοιχεία μπορεί να παραληφθούν επιτόπου ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην Υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή πρόσθετων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που ζητήθηκαν εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

       Σημειώσεις Τα πρόσθετα στοιχεία μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά, είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή πρόσθετων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που ζητήθηκαν εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

       Σημειώσεις Τα πρόσθετα στοιχεία μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά, είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Ναι Όχι


      • 7 Χορήγηση γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου των στοιχείων του φακέλου, καθώς και αυτών που έχουν προκύψει από την αυτοψία, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί, συντάσσεται η γνωμοδότηση, θετική ή αρνητική, ή θετική με προϋποθέσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων.

       Σημειώσεις Η γνωμοδότηση της Υπηρεσίας κοινοποιείται και στην αρμόδια, Υπηρεσία του ΥΠΕΝ. Η παρούσα διαδικασία συνδέεται με τις εξής διαδικασίες: 308335 Έγκριση ειδικού κανονισμού ασφάλειας μεταλλείου ή λατομείου, 176486 Έγκριση περιοδικής επίβλεψης από τον αρμόδιο μηχανικό πέντε εργοταξίων (λατομείων – μεταλλείων) και άνω, 520618 Έγκριση σχεδίου οργανωτικής διάρθρωσης μεταλλείου ή λατομείου, 926404 Έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης λατομείου

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.