Εισήγηση για μείωση της ελάχιστης επιτρεπόμενης απόστασης χωροθέτησης δραστηριοτήτων από τα όρια λατομικής περιοχής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1f97a210-a3a9-47f1-9be9-771318ddfea6 110009

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Εισήγηση του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του ΣΕΒΕ και ΣΕΝΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την χωροθέτηση δραστηριοτήτων πάσης φύσεως, σε σχέση με την απόστασή τους από καθορισμένες λατομικές περιοχές, όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Απλή αίτηση του ενδιαφερόμενου Φορέα, στην οποία γίνεται σύντομη αναφορά του αιτήματος και επισυνάπτονται και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά για το Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος στην Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας Τ.Κ. 541 01 Θεσσαλονίκη ή στο email: tem.seve@prv.ypeka.gr και για το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος στην ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα ή στο e mail: emne@prv.ypeka.gr

Σημειώσεις

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το ονοματεπώνυμο του αρμοδίου εκπροσώπου του φορέα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο κλπ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μείωση της ελάχιστης απόστασης από θεσμοθετημένη λατομική περιοχή

      Επίσημος τίτλος

      Εισήγηση για μείωση της ελάχιστης επιτρεπόμενης απόστασης χωροθέτησης δραστηριοτήτων από τα όρια λατομικής περιοχής


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Πολεοδομικές Η προϋπόθεση για την εκκίνηση της εν λόγω διαδικασίας είναι να υφίσταται θεσμοθετημένη λατομική περιοχή, κατά την έννοια του αρ. 46 του Ν. 4512/2018 (5Α) σε απόσταση μικρότερη των 1000 μέτρων από τα όρια κάθε δραστηριότητας ή έργου, που πρόκειται να αναπτυχθεί στην περιοχή. Διευκρινίζεται ότι από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4512/2018) δεν απαιτείται η λατομική περιοχή να είναι ενεργοποιημένη.

       Όχι Όχι

      • 1 Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, στην οποία θα αιτιολογείται η αναγκαιότητα μείωσης της απόστασης χωροθέτησης της δραστηριότητας εντός της ζώνης των 1.000,00 μέτρων από τα όρια θεσμοθετημένης λατομικής περιοχής κατά την έννοια των διατάξεων των αρ 46, 47 & 48 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α). Θα πρέπει απαραίτητα να τεκμηριώνεται η ασφάλεια των εργασιών, οι μέθοδοι και τα μέτρα αποτροπής ατυχημάτων, αστοχιών στις κατασκευές και δραστηριότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν. Έκθεση

       Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, στην οποία θα αιτιολογείται η αναγκαιότητα μείωσης της απόστασης χωροθέτησης της δραστηριότητας εντός της ζώνης των 1.000,00 μέτρων από τα όρια θεσμοθετημένης λατομικής περιοχής κατά την έννοια των διατάξεων των αρ 46, 47 & 48 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α). Θα πρέπει απαραίτητα να τεκμηριώνεται η ασφάλεια των εργασιών, οι μέθοδοι και τα μέτρα αποτροπής ατυχημάτων, αστοχιών στις κατασκευές και δραστηριότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 2 Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα, 1:5.000 ή 1: 2.000, κατά περίπτωση, που θα απεικονίζει το λατομικό χώρο και τις εγκαταστάσεις που πρόκειται να ανεγερθούν εντός της ζώνης των 1000 μέτρων. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα, 1:5.000 ή 1: 2.000, κατά περίπτωση, που θα απεικονίζει το λατομικό χώρο και τις εγκαταστάσεις που πρόκειται να ανεγερθούν εντός της ζώνης των 1000 μέτρων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Θα πρέπει να υπάρχει πρόσφατη και πλήρης τοπογραφική αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της λατομικής περιοχής και σε απόσταση 1000 μέτρων από τα όρια της, να αποτυπώνονται όλα τα κτίσματα, έργα κοινής ωφέλειας, δρόμοι, έργα ΑΠΕ, κτλ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποτυπώνεται η εντός της ζώνης των 1000 μέτρων, δραστηριότητα που πρόκειται να αναπτυχθεί. Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα θα πρέπει να είναι εξαρτημένο στο γεωδαιτικό σύστημα ΕΓΣΑ ΄87.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • Νόμος 48 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Το συγκεκριμένο άρθρο καθορίζει τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται από θεσμοθετημένες λατομικές περιοχές. Ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού δίνεται η δυνατότητα μείωσης των αποστάσεων αυτών με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • 1 Παραλαβή αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα περί μείωσης απόστασης από λατομική περιοχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η υπηρεσία παραλαμβάνει το αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από σχετική τεχνική έκθεση σκοπιμότητας και τοπογραφικό σχεδιάγραμμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Τμηματάρχης χρεώνει το αίτημα σε Επιθεωρητή Μεταλλείων, προκειμένου να το εξετάσει.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρχικά πραγματοποιείται έλεγχος των στοιχείων του αρχείου της Υπηρεσίας σε συνδυασμό με τα υποβληθέντα στοιχεία, ώστε να αξιολογηθεί το αίτημα. Ανάλογα με τα ευρήματα λαμβάνεται ή όχι η απόφαση τη διενέργεια αυτοψίας, πριν την έκδοση της εισήγησης.

       Σημειώσεις Δύναται να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία προς τεκμηρίωση του αιτήματος, ανεξάρτητα της διενέργειας αυτοψίας ή όχι.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται αυτοψία για τη διαπίστωση της ακρίβειας των υποβαλλομένων στοιχείων και εκτίμηση των πραγματικών συνθηκών.

       Σημειώσεις Κατά την αυτοψία δύναται να ζητηθούν από τον ενδιαφερόμενο τυχόν πρόσθετα στοιχεία, για την περαιτέρω τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του αιτήματος. Τα στοιχεία μπορεί να παραληφθούν επιτόπου ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην Υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή πρόσθετων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που ζητήθηκαν προκειμένου να τεκμηριώσουν την σκοπιμότητα του αιτήματος, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

       Σημειώσεις Τα πρόσθετα στοιχεία μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά, είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή πρόσθετων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που ζητήθηκαν προκειμένου να τεκμηριώσουν την σκοπιμότητα του αιτήματος, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

       Σημειώσεις Τα πρόσθετα στοιχεία μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά, είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση εισήγησης για την αποδοχή, ή απόρριψη ή μερική αποδοχή του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου των στοιχείων του φακέλου, καθώς και αυτών που έχουν προκύψει από την αυτοψία, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί, γίνεται αποδοχή, ή απόρριψη ή μερική αποδοχή του αιτήματος, με την έκδοση εισήγησης της Υπηρεσίας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Σημειώσεις Η Εισήγηση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών και ταυτόχρονα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, καθώς και στην αρμόδια για την αδειοδότηση της δραστηριότητας, Υπηρεσία.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.