Εισαγγελική προκαταρκτική εξέταση σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5e528864-cc3c-419e-9456-7bf099175f11 751027

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στα στάδια της εξέτασης εισαγγελικών προκαταρκτικών εξετάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των νομικών προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, για τη διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεων, ειδικότερα των ποινικών αδικημάτων που περιοριστικά αναφέρονται στις διατάξεις της υποπερ. (ββ) της περίπτωσης (β) της παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 2523/21 (Β΄76). Απευθύνεται στους αρμόδιους υπαλλήλους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

22/02/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Στάδια εξέτασης εισαγγελικών προκαταρκτικών εξετάσεων αρμοδιότητας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείου Οικονομικών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • Νόμος άρθρο 39§3, περ. (β), άρθρο 116§13 4622/2019 2019 133 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 39 αναφέρεται στη σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, σε κάθε Υπουργείο, η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπουργό. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνονται σε δύο (2) γραφεία, επιπέδου Τμήματος ως εξής: (α) Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων. (β) Τμήμα Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών. Στο εν λόγω άρθρο εμπεριέχονται οι σχετικές, μεταξύ άλλων, με τη συγκεκριμένη διαδικασία αρμοδιότητες του Τμήματος Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών, ειδικότερα:....(ββ) η διενέργεια διοικητικής έρευνας, ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εντολής από το αρμόδιο όργανο ή μετά από αυτόφωρη σύλληψη, είτε βάσει καταγγελιών ή πληροφοριών που έχουν συλλεγεί, επεξεργαστεί και αξιολογηθεί, για τη διερεύνηση ποινικών και πειθαρχικών αδικημάτων, καθώς και την παραπομπή των υπαιτίων στην αρμόδια εισαγγελική αρχή ή τον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση άρθρο 2§2, περ. (β) 2523/15.01.2021 2021 76 Β

       Περιγραφή Η ΚΥΑ 2523/21 : «Προσδιορισμός της δομής, των αρμοδιοτήτων και του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4622/2019», στις διατάξεις της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 2 εμπεριέχει, μεταξύ άλλων, τις σχετικές με τη συγκεκριμένη διαδικασία αρμοδιότητες των Τμημάτων Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών, ειδικότερα: 1. Τη διενέργεια διοικητικής έρευνας, ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των νομικών προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εντολής από το αρμόδιο όργανο ή μετά από αυτόφωρη σύλληψη, είτε βάσει καταγγελιών ή πληροφοριών που έχουν συλλεγεί, επεξεργαστεί και αξιολογηθεί, για τη διερεύνηση: i) των ποινικών αδικημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 208Γ, 216, 217, 220, 222, 235, 236, 237, 237Α, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 252, 254, 255, 259, 372, 374, 375, 386, 386A, 386Β, και 390 του Ποινικού Κώδικα, της Φορολογικής, Δημοσιονομικής και Τελωνειακής νομοθεσίας και το Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Η εν λόγω ΚΥΑ εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρ. 116 του Ν. 4622/19 και προσέδωσε αυξημένες αρμοδιότητες στην Υπηρεσία σε σχέση με τις οριζόμενες με το άρ. 39 του εν λόγω νόμου. Τέλος, από τη δημοσίευσή της (15.01.2021), παύει η λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 5 του π.δ. 142/2017 (Α 181) και άρχεται η λειτουργία της κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 39 και της παρ. 13 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019 (Α 133).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200076

      • Προεδρικό Διάταγμα 142/2017 2017 181 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100181

      • Νόμος 4795/2021 2021 62 Α

       Περιγραφή Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100062

      • Νόμος 4620/19 2019 96 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100096

      • 1 Περιέλευση εισαγγελικής παραγγελίας στην Υπηρεσία και χρέωση του εγγράφου από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εισερχόμενη εισαγγελική παραγγελία, αφού παραληφθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο, τίθεται υπόψη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, ο οποίος, μετά από σύντομο έλεγχο αρμοδιότητας, με επισημείωση επί του σώματος του εγγράφου διενεργεί χρέωσή της στον τμηματάρχη του Τμήματος Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών, για τις κατ αρμοδιότητα ενέργειές του.

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος Εισαγγελέας έχει δικαίωμα να ενεργεί προκαταρκτική εξέταση, η οποία συνιστά βασικό στάδιο της προδικασίας, για να κρίνει αν συντρέχει περίπτωση ποινικής δίωξης. Η προκαταρκτική εξέταση διενεργείται ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα και υπό τη διεύθυνσή του, μεταξύ άλλων, από δημοσίους υπαλλήλους, όπου αυτό προβλέπεται σε ειδικούς νόμους, που ορίζονται ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι. Σε κάθε περίπτωση η εισαγγελική παραγγελία προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης πρέπει να απευθύνεται προς ελεγκτικό όργανο που έχει προανακριτικές αρμοδιότητες για το διερευνώμενο έγκλημα.

       Όχι Όχι


      • 2 Διεκπεραίωση εισερχόμενης εισαγγελικής παραγγελίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εισερχόμενη εισαγγελική παραγγελία, αφού ψηφιοποιηθεί (scanning), λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου εμπιστευτικής αλληλογραφίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ). Ακολούθως το εισερχόμενο έγγραφο χρεώνεται, σύμφωνα με την επισημείωση του Προϊσταμένου της Δ/νσης, στον αρμόδιο τμηματάρχη του Τμήματος Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών με ηλεκτρονικό τρόπο. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται από τον υπάλληλο που είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση των εισερχομένων εγγράφων, ο οποίος και παραδίδει στον αρμόδιο τμηματάρχη ενυπόγραφα την εισαγγελική παραγγελία σε φυσική μορφή μετά των συνημμένων της, για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς του.

       Όχι Όχι


      • 3 Δημιουργία υπόθεσης δυνάμει της εισερχόμενης εισαγγελικής παραγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος τμηματάρχης του Τμήματος Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών διενεργεί καταγραφή της εισαγγελικής παραγγελίας σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο excel). Στο εν λόγω ηλεκτρονικό αρχείο η εισερχόμενη εισαγγελική παραγγελία λαμβάνει αρίθμηση και καταγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και το περιεχόμενό της.

       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση αρμοδιότητας της Υπηρεσίας για την ανάθεση εκτέλεσης της εισαγγελικής παραγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος τμηματάρχης του Τμήματος Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιώνεξετάζει την αρμοδιότητα της υπηρεσίας για τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης δυνάμει της εισαγγελικής παραγγελίας, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που προσδιορίζει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Η εξέταση της αρμοδιότητας για την ανάθεση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης δυνάμει της εισερχόμενης παραγγελίας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 39, ν. 4622/19 (Α΄133) και της ΚΥΑ 2523/21 (Β΄76), η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρ. 116 του προαναφερόμενου νόμου και προσέδωσε αυξημένες αρμοδιότητες στην Υπηρεσία σε σχέση με τις οριζόμενες με το άρ. 39 του εν λόγω νόμου.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαπίστωση έλλειψης αρμοδιότητας για τη διερεύνηση της εισαγγελικής παραγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που διαπιστώνει έλλειψη αρμοδιότητας για τη διενέργεια της εντελλόμενης προκαταρκτικής εξέτασης δυνάμει της εισαγγελικής παραγγελίας, ο αρμόδιος τμηματάρχης του Τμήματος Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών, σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Δ/νσης και κατόπιν επικοινωνίας με τον παραγγέλλοντα Εισαγγελέα , είτε την επαναφέρει μετά των συνημμένων της, είτε συντάσσει σχετικό έγγραφο προκειμένου να διαβιβαστεί αρμοδίως μετά των συνημμένων της, με κοινοποίηση του εγγράφου στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Το σχετικό έγγραφο, το οποίο φέρει την υπογραφή του Προϊσταμένου της Δ/νσης, παραδίδεται στον αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας υπάλληλο, με ταυτόχρονη ενημέρωση του τηρούμενου ηλεκτρονικού αρχείου του τμήματος.

       Ναι Όχι


      • 6 Διαπίστωση αρμοδιότητας για τη διερεύνηση της εισαγγελικής παραγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος τμηματάρχης του Τμήματος Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών, μετά τη διαπίστωση της αρμοδιότητας, ταξινομεί την εισαγγελική παραγγελία στο υφιστάμενο αρχείο των εισαγγελικών παραγγελιών, για τον περαιτέρω, κατά προτεραιότητα, χειρισμό της υπόθεσης.

       Ναι Όχι


      • 7 Περαιτέρω διαδικασία εξέτασης της εισαγγελικής προκαταρκτικής εξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος τμηματάρχης του Τμήματος Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών προτείνει την, κατά προτεραιότητα, έκδοση σχετικής εντολής για την ανάθεση της εντελλόμενης προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν τα διαλαμβανόμενα στην παραγγελία του Εισαγγελέως, να διενεργηθούν οι ενδεδειγμένες ελεγκτικές ενέργειες και προανακριτικές πράξεις, να συγκεντρωθεί το αποδεικτικό υλικό και να καταγραφούν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, τα οποία ενδεχομένως στοιχειοθετούν αξιόποινη πράξη, προκειμένου να τεθούν υπόψη του παραγγέλλοντος Εισαγγελέα, για τις κατ’ αρμοδιότητα ενέργειές του. Η εν λόγω εντολή, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ανατίθεται σε υπάλληλο της Υπηρεσίας. Αντίγραφο της εν λόγω εντολής ανάθεσης της προκαταρκτικής εξέτασης κοινοποιείται στον παραγγέλλοντα Εισαγγελέα.

       Σημειώσεις Το ελεγκτικό προσωπικό της Μ.Ε.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 2523/21 (Β΄76), κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του έχει δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου, κατ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (Α 211). Ανάλογα με τη βαρύτητα της προς διερεύνηση υπόθεσης και τη φύση του επικείμενου ελέγχου, ειδικό συνεργείο ελέγχου αποτελούμενο από υπαλλήλους όλων των κλάδων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών δύναται να συγκροτηθεί με έκδοση σχετικής απόφασης, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της Δ/νσης στον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της περ. (στ) της παρ. 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 2523/21 (Β΄76). Η ανάθεση της εισαγγελικής προκαταρκτικής εξέτασης διενεργείται κατά προτεραιότητα. Από το συνδυασμό των διατάξεων 31 παρ. 3 και 243 παρ. 2 του ΚΠΔ- ν. 4620/19 (Α΄96), προκύπτει ότι οι ανακριτικοί υπάλληλοι υποχρεούνται να εκτελούν αμελλητί τις παραγγελίες των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών. Η προκαταρκτική εξέταση είναι συνοπτική και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κατά το άρθρο 37 πληροφόρηση της αρμόδιας αρχής μέχρι την κίνηση ή όχι της ποινικής δίωξης δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί έως τρεις το πολύ μήνες ή, εφόσον η φύση της υπόθεσης ή της πράξης που πρέπει να διενεργηθεί το επιβάλλει, για εύλογο χρονικό διάστημα, με ειδικά αιτιολογημένη πράξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή εφετών. Η διενέργεια εισαγγελικής προκαταρκτικής εξέτασης διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ν. 4620/19 (Α΄96). Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31, 33, 34 και 35 του προϊσχύσαντος ΚΠΔ-ΠΔ 258/86-Α΄121 (σχετικές οι διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32 του ισχύοντος ΚΠΔ-ν. 4620/19 -Α΄96), η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση γίνονται πάντοτε υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών, ενώ η ανώτατη διεύθυνση του ανακριτικού έργου ανήκει στον Εισαγγελέα Εφετών. Έτσι, οριοθετείται στο Νόμο ο επιτελικός ρόλος του Εισαγγελέα και ο εκτελεστικός όλων των προανακριτικών υπαλλήλων, αλλά και η ειδικότερη διάρθρωση, για την εκτέλεση του προανακριτικού έργου, ώστε οι προανακριτικοί υπάλληλοι να υπάγονται απευθείας στον αρμόδιο Εισαγγελέα και όχι στην προϊσταμένη τους διοικητική αρχή, η οποία δεν δικαιοδοτεί, ούτε συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την εκτέλεση του ανακριτικού έργου. Μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να λαμβάνει γνώση των στοιχείων της δικογραφίας και να ενημερώνεται οποτεδήποτε, όχι και οι διοικητικοί προϊστάμενοι των προανακριτικών υπαλλήλων (Σχετική η με αριθμό 19/1999/1-6-1999 Εγκύκλιος του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών αναφορικά με ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή, ισχύει και για τη Μ.Ε.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών). Σε περίπτωση ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινης πράξης από υπάλληλο ή υπαλλήλους που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της, με επιμέλεια του διενεργήσαντος την προκαταρκτική εξέταση υπαλλήλου, η Υπηρεσία δύναται να αιτηθεί, με το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης, την έγκριση του αρμοδίου Εισαγγελέα προκειμένου να κοινοποιήσει αντίγραφο της συνταχθείσας πορισματικής έκθεσης στην αρμόδια Δ/νση Προσωπικού για τις κατ’ αρμοδιότητα ενέργειές της ως προς τον πειθαρχικό έλεγχο των εν λόγω υπαλλήλων.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.