Εισαγωγή αποβλήτων που υπόκεινται σε κοινοποίηση (βεβαίωση παραλαβής, έγγραφη συγκατάθεση)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6ea55d02-e16c-4a7c-8fbd-05686dc7984d 782621

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση έγγραφης συγκατάθεσης για την εισαγωγή αποβλήτων ανάλογα με την προέλευση, τον προορισμό και το δρομολόγιο της μεταφοράς, τον τύπο των μεταφερομένων αποβλήτων και τον τύπο επεξεργασίας στον οποίο πρόκειται να υποβληθούν τα απόβλητα στον προορισμό τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο παραγωγός, ο κοινοποιών και άλλες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη μεταφορά αποβλήτων και/ή στην αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους, προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα που μεταφέρουν, τυγχάνουν διαχείρισης έτσι ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, καθόλη τη διάρκεια της μεταφοράς και κατά την αξιοποίηση και τη διάθεση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Παραλαβή κοινοποίησης από αρμόδια αρχή αποστολής ή/και από τρίτο

Σημειώσεις

Η αποστολή της αίτησης γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Hellenic Ministry of Environment and Energy Directorate of Waste Management, Department of Waste Registry, Licensing and Statistics 119, Mesogeion Av.,GR- 115 26 Athens ή με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

dwaste@prv.ypeka.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εισαγωγή αποβλήτων που υπόκεινται σε κοινοποίηση

      Επίσημος τίτλος

      Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων που υπόκεινται σε κοινοποίηση (εισαγωγή)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       M9

       ,,


      • 1 Περιβαλλοντικές Η εγκατάσταση παραλαβής να διαθέτει την απαραίτητη αδειοδότηση για την παραλαβή των αποβλήτων.

       Όχι Όχι

      • 2 Περιβαλλοντικές Ο συλλέκτης μεταφορέας εντός της Ελλάδας, να είναι εγγεγραμμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

       Σύνδεσμος https://wrm.ypeka.gr/#

       Όχι Όχι

      • 1 Συμπληρωμένο έγγραφο κοινοποίησης για διασυνοριακές διακινήσεις/μεταφορές αποβλήτων Έγγραφο

       Συμπληρωμένο έγγραφο κοινοποίησης για διασυνοριακές διακινήσεις/μεταφορές αποβλήτων

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, Μέρος 1 (πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται ή να επισυνάπτονται ως παράρτημα στο έγγραφο κοινοποίησης) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων. Έντυπο-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ Η αποστολή του εγγράφου κοινοποίησης γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Συμπληρωμένο έγγραφο μεταφοράς για διασυνοριακές διακινήσεις/μεταφορές αποβλήτων Έγγραφο

       Συμπληρωμένο έγγραφο μεταφοράς για διασυνοριακές διακινήσεις/μεταφορές αποβλήτων

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με το Μέρος 2 (πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται ή να επισυνάπτονται ως παράρτημα στο έγγραφο μεταφοράς) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων. Έντυπο-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB Η αποστολή του εγγράφου μεταφοράς γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1013 2006
      • Νόμος 1741 1987 225 Α

       Περιγραφή Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων … (ADR) .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100225

      • Νόμος 3646 2008 36 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1999 που τροποποιεί τη Σύμβαση σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) της 9ης Μαΐου 1980, ιδιαίτερα το προσάρτημα Γ αυτού (RID).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100036

      • Νόμος 4819 2021 129 Α

       Περιγραφή Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 … και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100129

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13588/725 2006 383 Β

       Περιγραφή Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200383

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159 2006 791 Β

       Περιγραφή Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το Άρθρο 5 (Παρ. Β) της υπ’ αρ. 13588/725 ΚΥΑ…

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200791

      • Υπουργική Απόφαση 1218.74/1/95 1995 531 Β

       Περιγραφή Εντάσσονται στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις του διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (IMDG)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950200531

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 23615/651/Ε.103 2014 1184 Β

       Περιγραφή Αφορά στα ΑΗΗΕ: Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201184

      • Προεδρικό Διάταγμα 82 2004 64 Α

       Περιγραφή Αφορά Στα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων: Για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100064

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 41624/2057/Ε103 2010 1625 Β

       Περιγραφή Αφορά τις ΗΛΣΣ: Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201625

      • Προεδρικό Διάταγμα 109 2004 75 Α

       Περιγραφή Αφορά τα ελαστικά: Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100075

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1257 2013

       Περιγραφή Αφορά τα πλοία Ευρωπαϊκής σημαίας μέχρι 500 GT: Για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του κανονισμού 1013/2006 και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1257&from=BG

      • Νόμος 2203 1994 58 Α

       Περιγραφή Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας σχετικά με τον έλεγχο της διασυνοριακής κίνησης των επικινδύνων αποβλήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100058

      • Εγκύκλιος 2263.4-1/45983 2020

       Περιγραφή Αφορά τα πλοία: Εγκύκλιος του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του κανονισμού 1013/2006 και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΣΞ4653ΠΩ-ΔΡ0?inline=true

       ΑΔΑ ΨΗΣΞ4653ΠΩ-ΔΡ0

      • 1 Παραλαβή κοινοποίησης από αρμόδια αρχή αποστολής ή/και από τρίτο


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια αρχή αποστολής ή τρίτο πρόσωπο αποστέλλει την κοινοποίηση. Η κοινοποίηση χρεώνεται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων σε αρμόδιο υπάλληλο προς διεκπεραίωση.

       Σημειώσεις Η αποστολή της κοινοποίησης γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Hellenic Ministry of Environment and Energy Directorate of Waste Management, Department of Waste Registry, Licensing and Statistics 119, Mesogeion Av.,GR- 115 26 Athens ή με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Διαπίστωση ορθότητας κοινοποίησης


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διαπίστωση ορθής συμπλήρωσης των εντύπων κοινοποίησης και έλεγχος των απαραίτητων πληροφοριών που συνοδεύουν την κοινοποίηση.

       Ναι Όχι


      • 3 Διαπίστωση ελλείψεων/σφαλμάτων


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αν διαπιστωθούν ελλείψεις ή σφάλματα στη συμπλήρωση της κοινοποίησης ενημερώνεται ο κοινοποιών ή/και η αρμόδια αρχή προκειμένου να συμπληρωθούν.

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή επιπλέον στοιχείων


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο κοινοποιών ή η αρμόδια αρχή υποβάλλει τα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση βεβαίωσης παραλαβής


       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η βεβαίωση παραλαβής από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου.

       Όχι Όχι


      • 6 Παραλαβή παραβόλου


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή του απαιτούμενου παραβόλου.

       Όχι Όχι


      • 7 Έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων


       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Σημειώσεις Χορηγείται η έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων στον κοινοποιούντα με κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου.

       Όχι Όχι


      • 8 Υποβολή συμπληρωμένου εγγράφου μεταφοράς


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο κοινοποιών υποβάλει το έγγραφο μεταφοράς.

       Όχι Ναι


      • 9 Παραλαβή βεβαίωσης παραλαβής από την εγκατάσταση ανάκτησης/διάθεσης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή εγγράφων μεταφοράς που περιέχουν τη γραπτή βεβαίωση της παραλαβής των αποβλήτων από την εγκατάσταση.

       Όχι Όχι


      • 10 Παραλαβή βεβαίωσης ανάκτησης ή διάθεσης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή εγγράφων μεταφοράς, που περιέχουν τη γραπτή βεβαίωση ενδιάμεσης και μη ενδιάμεσης ανάκτησης / διάθεσης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.