Εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση06c9a89b-ca6e-47c9-9cad-89f74179db0d 718714

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, η οποία πραγματοποιείται με κλήρωση σε ημερομηνία η οποία προσδιορίζεται με Υπουργική Απόφαση και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Παρέχεται σε πολίτες (γονείς και μαθητές)

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα εισαγωγικής τάξης Πειραματικού Σχολείου καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της καθώς και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ., οι απόφοιτοι του Πειραματικού Σχολείου της ίδιας ή προηγούμενης βαθμίδας εγγράφονται στο συνδεδεμένο Πειραματικό Σχολείο της ίδιας ή επόμενης βαθμίδας, εφόσον το επιθυμούν. Επισημαίνεται ότι ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αφορά στο διάστημα μεταξύ της αίτησης και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Ηλεκτρονική αίτηση


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Άλλο

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Η εισαγωγή των μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.)

       Επίσημος τίτλος

       Εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        E1

        ,,,


       • 1 Άλλο Ο γονέας/ κηδεμόνας οφείλει να κατέχει κωδικούς taxisnet

        Όχι Όχι

       • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Σημειώσεις: Η υποβολή της δήλωσης είναι απαραίτητη ώστε ο/η γονέας/κηδεμόνας να δηλώσει υπεύθυνα την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων της αίτησης

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος από Άρθρο 10 έως Άρθρο 23 4692 2020 111 Α
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 73160/Δ6/12-6-2020 2020 2260 Β

        Περιγραφή Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84tQ3Uej7ZmnNZ8op6Z wSuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtVU ysfF5EogUdwnQ-9KzBTH2 MW4PXGAT1xR03PJ 0

        ΑΔΑ ΡΩΖΗ46ΜΤΛΗ-ΓΞΒ

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 58047/Δ6/24-5-2021 2147 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 73160/Δ6/12.06.2020 ΚΥΑ «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (Β΄2260)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Ap8iVLKqPI 3U4LPcASlceJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtep4RozFj0dk2OxxwS6CuOxyB98lbRFMyP070pipsrwi

        ΑΔΑ Ψ98Χ46ΜΤΛΗ-Γ2Ν

       • Υπουργική Απόφαση 58877/Δ6/25-5-2021 2021 2184 Β

        Περιγραφή Εισαγωγή μαθητών/τριων και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. &ΠΕΙ.Σ) για το σχολικό έτος 2021-2022

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8D444lLnbZMN zJjLAILKFuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtaNuzp0exZ28jD4lUMEZfaSrNbcdfAZz6CBzOVUDYBGH

        ΑΔΑ 6ΩΔΝ46ΜΤΛΗ-ΘΛΟ

       • Άλλο 61/ΔΕΠΠΣ 2021 4100 Β

        Περιγραφή Διεξαγωγή συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8UdCHK8qCFD3NZ8op6Z wSuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtcQ3xy4fK6ZXGo73BUSD9iccHtkdaCBCSKfS-lighJq0

        ΑΔΑ 6Φ2Κ46ΜΤΛΗ-362

       • 1 Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία με κλήρωση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων και η πλήρωση κενών θέσεων στις λοιπές, πλην της εισαγωγικής στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια πραγματοποιείται με κλήρωση.

        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης για εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων με κλήρωση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο


        Περιγραφή Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους σε ΠΕΙ.Σ. μέσω της διαδικασίας κλήρωσης, υποβάλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στην υπό στοιχεία 73160/Δ6/12-6-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (Β’ 2260), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από 28 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 2021.

        Σημειώσεις Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δύνανται να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε ένα μόνο ΠΕΙ.Σ., ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Η κατάθεση της αίτησης της παρούσας δεν αποκλείει την δυνατότητα υποβολής αίτησης για εισαγωγή και σε ένα Πρότυπο Σχολείο.

        Ναι Όχι


       • 3 Ανάρτηση καταστάσεων υποψηφίων


        Περιγραφή Μία ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οι καταστάσεις των υποψηφίων με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου ΠΕΙ.Σ. με αναφορά στον κωδικό της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων.

        Ναι Όχι


       • 4 Διενέργεια κλήρωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Στην κλήρωση το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων πληρώνεται με την συμμετοχή όλων των υποψηφίων μαθητών/τριών, με ισοκατανομή ως προς το φύλο. Το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων πληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της ειδικής κατηγορίας που την αποτελούν: α) δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια ή αδέλφια (υιοθετημένα ή μη) μαθητών/τριών γεννημένα το ίδιο έτος και εφόσον ένας/μία εκ των αδελφών κληρώθηκε στην πρώτη κλήρωση β) αδελφοί/ές μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο αλλά όχι στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων και γ) τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος ή σε διασυνδεδεμένο με αυτό ΠΕΙ.Σ. Οι κενές θέσεις της ειδικής κατηγορίας πληρώνονται κατά την σειρά προτεραιότητας ως εξής: προηγούνται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας α, έπονται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας β, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις και ακολουθούν οι μαθητές/τριες της κατηγορίας γ, εφόσον ομοίως υφίστανται κενές θέσεις.

        Σημειώσεις Η κλήρωση διενεργείται από τριμελή Επιτροπή (Επιτροπή Κλήρωσης) η οποία ορίζεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.,και δημοσιοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της, παρουσία μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ., εκπροσώπου του Ι.Ε.Π., συμβολαιογράφου ή δικηγόρου και με δυνατότητα παράστασης Προέδρων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πειραματικών Σχολείων.

        Ναι Όχι


       • 5 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης


        Περιγραφή Στη συνέχεια, με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ., αναρτάται άμεσα στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολείου πίνακας με τα αποτελέσματα της κλήρωσης που περιλαμβάνει τους κωδικούς των μαθητών/τριών που δήλωσαν συμμετοχή στην κλήρωση για το συγκεκριμένο σχολείο, ταξινομημένους κατά φθίνουσα σειρά των τυχαίων αριθμών που τους έχουν αποδοθεί με την ως άνω διαδικασία Ο πίνακας εισακτέων και επιλαχόντων/ουσών καταρτίζεται από το ΕΠ.Ε.Σ.,του σχολείου. λαμβάνοντας υπόψη α) τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, β) τον πίνακα με τα αποτελέσματα της κλήρωσης και γ) τα ισχύοντα για την διαδικασία κλήρωσης. Ο πίνακας με τους εισακτέους και τους/τις επιλαχόντες/ούσες γνωστοποιείται με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

        Σημειώσεις Ο παραπάνω πίνακας έχει ισχύ μέχρι την 20η Ιανουαρίου του επόμενου σχολικού έτους

        Ναι Όχι


       • 6 Μετεγγραφή του μαθητή/τριας στο Πειραματικό Σχολείο


        Περιγραφή Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/ τριας σε ΠΕΙ.Σ., εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το σχολείο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο ΠΕΙ.Σ. όπου κρίνεται εισακτέος/α, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το σχολείο εγγραφής στο ΠΕΙ.Σ. όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους

        Σημειώσεις Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. τον Ιούνιο του παρελθόντος σχολικού έτους οφείλουν να δηλώσουν ότι δέχονται ή αρνούνται την σχετική θέση στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με υπεύθυνη δήλωσή τους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα έναρξης του σχολικού έτους. Σε περίπτωση που παρέλθει η παραπάνω προθεσμία χωρίς να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας, τότε αυτή θεωρείται ότι είναι αρνητική και η θέση θεωρείται κενή.

        Ναι Όχι


       • 7 Υποβολή Αίτησης ( ηλεκτρονικής ή με ταυτοπρόσωπη παρουσία) πλήρωσης κενών θέσεων στις λοιπές πλην της εισαγωγικής τάξης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι αιτήσεις συμμετοχής στην κλήρωση κατατίθενται: Α) με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα από το περιεχόμενο της οποίας θα προκύπτει ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως ή Β) ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας ενδιαφέροντος με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά θα πρέπει να επισυναφθούν υπεύθυνες δηλώσεις και δυο γονέων/κηδεμόνων μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην ιστοσελίδα gov.gr.

        Σημειώσεις Σε κάθε αίτηση αναφέρεται ο κωδικός ο οποίος επέχει θέση αριθμού πρωτοκόλλου αυτής. Οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/ τριών δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση σε ένα (1) μόνο Πειραματικό Σχολείο.

        Ναι Όχι


       • 8 Ανακοίνωση κενών θέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


        Περιγραφή Οι κενές θέσεις ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του κάθε σχολείου με την έναρξη του εκάστοτε σχολικού έτους καθώς και κάθε φορά που προκύπτουν κενές θέσεις.

        Σημειώσεις Αν ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών/τριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια κλήρωσης, σε διαφορετική περίπτωση διενεργεί κλήρωση.

        Ναι Όχι


       • 9 Διενέργεια κλήρωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


        Περιγραφή Η κλήρωση διενεργείται στο οικείο Πειραματικό Σχολείο με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας από Τριμελή Επιτροπή κλήρωσης που ορίζεται από το ΕΠ.Ε.Σ. και τα όργανα διοίκησης του σχολείου.

        Σημειώσεις Η κλήρωση ολοκληρώνεται όταν εξαχθούν όλοι οι κλήροι από την κληρωτίδα και καταρτίζεται πίνακας με τη σειρά εξαγωγής του κλήρου και τον αντίστοιχο κωδικό.

        Ναι Όχι


       • 10 Επικύρωση και γνωστοποίηση αποτελεσμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


        Περιγραφή Το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου: α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους και β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών κατ’ απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους.

        Σημειώσεις Ο παραπάνω πίνακας έχει ισχύ μέχρι την 20η Ιανουαρίου του τρέχοντος σχολικού έτους.

        Ναι Όχι


       • 11 Δήλωση αποδοχής θέσεις του επιτυχόντα/ουσας μαθητή/τριας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο


        Περιγραφή Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των ΠΕΙ.Σ. τον Ιούνιο του παρελθόντος σχολικού έτους οφείλουν να δηλώσουν ότι δέχονται ή αρνούνται την σχετική θέση στο ΠΕΙ.Σ. με υπεύθυνη δήλωσή τους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα έναρξης του σχολικού έτους.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που παρέλθει η παραπάνω προθεσμία χωρίς να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας, τότε αυτή θεωρείται ότι είναι αρνητική και η θέση θεωρείται κενή.

        Ναι Όχι


       • 12 Μετεγγραφή μαθητή/τριας σε Πειραματικό Σχολείο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο


        Περιγραφή Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/τριας σε ΠΕΙ.Σ., εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το σχολείο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο ΠΕΙ.Σ. όπου κρίνεται εισακτέος/α μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το σχολείο εγγραφής στο ΠΕΙ.Σ. όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους.

        Ναι Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.