Εισαγωγή πυροσβεστικών υπαλλήλων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων Υ.ΠΑΙ.Θ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5a08c471-52bc-4a11-bb07-fd578638959b 508471

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

9 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πυροσβεστικών υπαλλήλων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι επιτυχόντες πυροσβεστικοί υπάλληλοι εισάγονται στο Γ ακαδημαϊκό εξάμηνο της Σχολής Αξιωματικών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση πυροσβεστικού υπαλλήλου για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας προσωποποιημένης ενημέρωσης πυροσβεστικών υπαλλήλων.

Στη συνέχεια εκτυπώνεται, και υποβάλλεται υπηρεσιακά μαζί με τα λοιπά ζητούμενα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση υποψηφίου/ας από προηγούμενο έτος, φωτοαντίγραφο του δελτίου ή της βεβαίωσης συμμετοχής χωρίς νέα εξέταση (10%), από την οποία προκύπτει ο αριθμός ΥΠΑΙΘ του/της υποψηφίου/ας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εισαγωγή πυροσβεστικών υπαλλήλων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής ακαδημίας με το σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εργασιακές Ο/Η υποψήφιος/α να είναι πυροσβεστικός υπάλληλος.

       Όχι Όχι

      • 2 Άλλο Για τους υποψηφίους πυροσβεστικούς υπαλλήλους ισχύουν επιπλέον και οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των ιδιωτών στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, εκτός αν υφίσταται διαφορετική πρόβλεψη εντός της προκήρυξης.

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Ο/Η υποψήφιος/α πυροσβεστικός υπάλληλος να μην υπερβαίνει το 35ο έτος της ηλικίας του/της την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Για τους υποψηφίους ισχύουν τα κάτωθι: α. Να μην τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή να μην έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, β. Να μην έχουν τιμωρηθεί κατά την τελευταία πενταετία με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι’ απολύσεως».

       Όχι Όχι

      • 1 Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Φωτογραφία

       Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Στο πίσω μέρος των φωτογραφιών αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο, το μητρώο και το πατρώνυμο του/της υποψηφίου/ας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Φωτοαντίγραφο υπηρεσιακού δελτίου ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο υπηρεσιακού δελτίου ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή, λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την υπηρεσία, τη συμμόρφωσή τους στους κανόνες πειθαρχίας και τη διαγωγή. Βεβαίωση

       Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή, λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την υπηρεσία, τη συμμόρφωσή τους στους κανόνες πειθαρχίας και τη διαγωγή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ’ αυτές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 39 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή Εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 2022 53 Α

       Περιγραφή Διαδικασία εισαγωγής στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω πανελλαδικών εξετάσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100053

      • 1 Έκδοση ΚΥΑ καθορισμού αριθμού εισακτέων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, στην οποία καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων πυροσβεστικών υπαλλήλων στη Σχολή Αξιωματικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση προκήρυξης Διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η προκήρυξη διαγωνισμού, η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr, καθώς και μέσω της υπηρεσιακής εφαρμογής διακίνησης αλληλογραφίας, psnet.gr (Εγκύκλιος 54).

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει αρχικά αίτηση συμμετοχής μέσω της Προσωποποιημένης Ενημέρωσης υπαλλήλου. Στη συνέχεια υποβάλλει την αίτηση και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του/ης.

       Όχι Όχι


      • 4 Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αναρτώνται οι πίνακες των πυροσβεστικών υπαλλήλων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, μετά την υποβολή των δικαιολογητικών. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στον υπηρεσιακό ιστότοπο psnet.gr

       Όχι Όχι


      • 5 Κλήση υποψηφίων για Προκαταρκτικές Εξετάσεις - Ανάρτηση Προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού καλούνται μόνο για Υγειονομικές Εξετάσεις ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής ΠΣ. Το συνολικό πρόγραμμα ΠΚΕ αναρτάται και στον υπηρεσιακό ιστότοπο psnet.gr

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση πινάκων ΙΚΑΝΩΝ και ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων μετά τις ΠΚΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Κοινοποιούνται στο psnet.gr οι τελικοί πίνακες Ικανών και Μη Ικανών υποψηφίων μετά τις ΠΚΕ. Οι Ικανοί κρίνονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών.

       Όχι Όχι


      • 7 Κατάταξη επιτυχόντων στη Σχολή Αξιωματικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την έκδοση των πινάκων επιτυχόντων του Υ.ΠΑΙ.Θ. στη Σχολή Αξιωματικών με την κατηγορία εκ Πυροσβεστών, οι επιτυχόντες καλούνται για φοίτηση στο Γ εξάμηνο της Σχολής Αξιωματικών, στην οποία εισάγονται με το βαθμό του Δοκίμου Ανθυποπυραγού.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.