Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων αθλητών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση38caaba2-6cf8-4b58-816a-b001eb224e01 382684 Introduction of distinguished athletes in higher education

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αθλητών με διακρίσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αθλητές με διακρίσεις δικαιούνται να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ειδικές διατάξεις, είτε λαμβάνοντας προσαύξηση των μορίων που έχουν πετύχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις βελτιώνοντας έτσι την επίδοσή τους, είτε λόγω υψηλής διάκρισης να εισαχθούν άνευ περιορισμών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σημειώσεις

Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής
       E1

       ,,,,,,


      • 1 Χρονικές Οι αθλητές/τριες να έχουν σημειώσει αγωνιστικές διακρίσεις, μετά τις 30-1-2013.

       Όχι Όχι

      • 2 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Να είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικές Οι αθλητές που έχουν υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους με την ίδια διάκριση και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής. Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι αθλητές/τριες θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, να έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και να μην έχουν εισαχθεί με τη γενική σειρά σε Τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α. της πρώτης τους προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο.

       Ναι Ναι

      • 6 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται εμπρόθεσμα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την προθεσμία που ορίζεται στην εγκύκλιο.

       Όχι Όχι

      • 1 Τίτλος απόλυσης από ΓΕΛ ή τίτλος απόλυσης και πτυχίο ΕΠΑΛ, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλος απόλυσης από ΓΕΛ ή τίτλος απόλυσης και πτυχίο ΕΠΑΛ, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής, από την οποία να προκύπτει ότι ο αθλητής είναι εγγεγραμμένος με τη διάκρισή του στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γ.Γ.Α, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της εκδούσας αρχής. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής, από την οποία να προκύπτει ότι ο αθλητής είναι εγγεγραμμένος με τη διάκρισή του στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γ.Γ.Α, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της εκδούσας αρχής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας για αθλητές και αθλήτριες. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας για αθλητές και αθλήτριες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: α. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2020. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2020 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά τα έτη 2019 ή 2021. β. Για αθλητές/τριες που κατέκτησαν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος, τα οποία διεξήχθησαν εντός του έτους 2020, χωρίς να ολοκληρωθούν οι παραπάνω διοργανώσεις, λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, γ. Ειδικά για το έτος 2022, το πρώτο εδαφίου της παρ. 8 του αρ.34 του Ν.2725/99, ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2021. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρονικές

       Όχι 9703

      • 4 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Απόφαση 153/104159/Α5 2021 4068 Β

       Περιγραφή Εισαγωγή Αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204068

      • Νόμος 13 - 30 4726 2020 181 Α

       Περιγραφή Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100181

      • Νόμος 34 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • Εγκύκλιος Φ.152/110729/Α5 2022
      • 1 Έκδοση εγκυκλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τον μήνα Σεπτέβριο κάθε έτους, το Υπουργειο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδει την εγκύκλιο για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη υποβάλλει στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας) την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Αθλητών προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει καταστάσεις με τους αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Κατάρτιση πινάκων εισαγομένων αθλητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Επιλογής Αθλητών καταρτίζει πίνακες εισαγομένων αθλητών σε τμήματα, ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α Τ.Ε.Φ.Α.Α.).

       Ναι Όχι


      • 5 Μη πλήρωση προϋποθέσεων - Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Επιλογής Αθλητών διαπιστώνει ότι η αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η αίτηση απορρίπτεται.

       Ναι Ναι


      • 6 Έκδοση αποτελεσμάτων επιτυχόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι πίνακες κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αντίγραφα των κυρωμένων πινάκων μαζί με τα δικαιολογητικά των εισαγομένων αθλητών διαβιβάζονται στις σχολές ή τμήματα εισαγωγής τους.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.