Εκκαθάριση του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης με την εγκατάλειψη των εμπορευμάτων υπέρ του Δημοσίου.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση72187434-b18f-4397-832c-2d71e2fcd31e 721874

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη περιγραφή της διαδικασίας εκκαθάρισης του καθεστώτος Τελωνειακής Αποταμίευσης με την εγκατάλειψη εμπορευμάτων υπέρ του Δημοσίου και απευθύνεται στους αποταμιευτές (πρόσωπα που υποβάλλουν διασάφηση αποταμίευσης) και στους διαχειριστές αποθηκών αποταμίευσης (πρόσωπα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας αποθήκης αποταμίευσης).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ

Τίτλος

Αίτηση για εγκατάλειψη εμπορευμάτων υπέρ του Δημοσίου

Σημειώσεις

Στην αίτηση περιλαμβάνονται τα εξής:

1) ο αριθμός καταχώρησης της διασάφησης αποταμίευσης (MRN)

2)το είδος και η ποσότητα των εμπορευμάτων που θα εγκαταλειφθούν

3) τα στοιχεία και η ποσότητα των αντίστοιχων συσκευασιών

4) ο τόπος στον οποίο ενδεχομένως θα μεταφερθούν τα εμπορεύματα μετά την εγκατάλειψή τους.

5) δήλωση του αιτούνται σχετικά με την ανάληψη των δαπανών που προκύπτουν από την εγκατάλειψη των εμπορευμάτων (έξοδα μεταφοράς, έξοδα αποθήκευσης μέχρι την εκποίηση κλπ).

Τα ποσά δαπανών, ο τρόπος πληρωμής τους κλπ, βαρύνουν τον αιτούντα και δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου αποταμιευμένων εμπορευμάτων

      Λήξη της αποταμίευσης με την εγκατάλειψη εμπορευμάτων

      Αποταμιευμένα εμπορεύματα που εγκαταλείπονται υπέρ του Δημοσίου

      Επίσημος τίτλος

      Εκκαθάριση του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης με την εγκατάλειψη των εμπορευμάτων υπέρ του Δημοσίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Άλλο Το πρόσωπο που αιτείται την εγκατάλειψη των εμπορευμάτων πρέπει να είναι ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας της αποθήκης (διαχειριστής) ή το πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση αποταμίευσης (αποταμιευτής).

       Όχι Όχι

      • 2 Χρήσης Τα εμπορεύματα θα πρέπει να μπορούν να πωληθούν στην ΕΕ.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικονομικές Το κόστος πώλησης των εμπορευμάτων δεν πρέπει να είναι δυσανάλογο προς την αξία πώλησής τους.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρήσης Τα εμπορεύματα δεν πρόκειται να καταστραφούν.

       Όχι Όχι

      • 5 Οικονομικές Το πρόσωπο που αιτείται την εγκατάλειψη των εμπορευμάτων υπέρ του Δημοσίου, αναλαμβάνει να καλύψει τις σχετικές δαπάνες που θα προκύψουν χωρίς να επιβαρυνθεί το Δημόσιο.

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 198,199,210-225,237-239,240-242 952 2013

       Περιγραφή διατάξεις για την εγκατάλειψη των εμπορευμάτων υπέρ του Δημοσίου, οριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων, οριζόντιες διατάξεις καθεστώτων αποθήκευσης, διατάξεις τελωνειακής αποταμίευσης

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 161-183, 201-203 2446 2015

       Περιγραφή οριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων, διατάξεις τελωνειακής αποταμίευσης

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2446

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 249, 258-271 2447 2015

       Περιγραφή διατάξεις για την εγκατάλειψη εμπορευμάτων υπέρ του Δημοσίου, οριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 22-23 341 2016

       Περιγραφή οριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0341

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής Α.1002 2023 10 Β

       Περιγραφή Απόφαση για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης (τροποποιητική της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017 Απόφασης)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230200010

       ΑΔΑ 6Π4Α46ΜΠ3Ζ-4ΟΛ

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017 2017 810 Β

       Περιγραφή Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200810

       ΑΔΑ 7ΜΗ5Η-ΔΔ3

      • Εγκύκλιος E.2001 2022

       Περιγραφή Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για το ειδικό καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%9B%CE%A646%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A67%CE%9B?inline=true

       ΑΔΑ Ψ5ΛΦ46ΜΠ3Ζ-Φ7Λ

      • Εγκύκλιος ΔΔΘΤΟΚ Δ 1046606 ΕΞ2017 2017

       Περιγραφή Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-1-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ "Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης" (ΦΕΚ 810/Β/2017) και παροχή οδηγιών

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%99%CE%97%CE%97-%CE%9E%CE%958?inline=true

       ΑΔΑ 6ΡΙΗΗ-ΞΕ8

      • Νόμος 37 2960 2001 265 Α

       Περιγραφή Εγκατάλειψη εμπορευμάτων υπέρ του Δημοσίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100265

      • 1 Παραλαβή αίτησης από τον συναλλασσόμενο για την εγκατάλειψη των εμπορευμάτων υπέρ του Δημοσίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο συναλλασσόμενος καταθέτει αίτηση στο τελωνείο ελέγχου για την εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της αποταμίευσης και το τελωνείο εξετάζει την αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και αποδοχή ή μη αίτησης συναλλασσόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την εξέταση της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγκατάλειψη των εμπορευμάτων, το τελωνείο ελέγχου αποδέχεται την αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη Πρωτοκόλλου Εγκατάλειψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με το πέρας της διαδικασίας, συντάσσεται από το τελωνείο το Πρωτόκολλο Εγκατάλειψης προκειμένου να εκκαθαριστεί το καθεστώς της αποταμίευσης

       Σημειώσεις Εν συνεχεία, ο διαχειριστής της αποθήκης ενημερώνει τις λογιστικές καταχωρήσεις του με το Πρωτόκολλο Εγκατάλειψης για να εκκαθαριστεί το καθεστώς της αποταμίευσης. Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα παραμείνουν αποθηκευμένα στην αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, πραγματοποιείται νέα καταχώρηση στη λογιστική αποθήκης από τον διαχειριστή που φέρει την ένδειξη "Εμπορεύματα εγκαταλειπόμενα υπέρ του Δημοσίου" και πιστώνεται με την οριστική έξοδο των εμπορευμάτων από την αποθήκη για την εκποίησή τους ή τη μεταφορά τους σε χώρο διαχείρισης των τελωνειακών αρχών.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.