Εκκαθάριση του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης με την καταστροφή των εμπορευμάτων.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση718c1270-ef40-45d9-84ea-11015004d159 718127

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 4 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην περιγραφή της διαδικασίας εκκαθάρισης του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης με την καταστροφή των εμπορευμάτων και απευθύνεται στους αποταμιευτές (πρόσωπα που υποβάλλουν διασάφηση αποταμίευσης) και στους διαχειριστές της αποθήκης αποταμίευσης (πρόσωπα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας αποθήκης αποταμίευσης).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για καταστροφή αποταμιευμένων εμπορευμάτων

Σημειώσεις

Στην αίτηση περιλαμβάνονται τα εξής:

1) ο αριθμός καταχώρησης της διασάφησης αποταμίευσης (MRN),

2) το είδος και η ποσότητα των εμπορευμάτων που θα καταστραφούν,

3)τα στοιχεία και η ποσότητα των αντίστοιχων συσκευασιών,

4) οι λόγοι που αιτιολογούν την καταστροφή,

5) ο τόπος και ο τρόπος καταστροφής,

6) δήλωση του αιτούντα σχετικά με την ανάληψη των δαπανών που θα προκύψουν (π.χ. έξοδα μεταφοράς, έξοδα καταστροφής κλπ).

Τα ποσά δαπανών, ο τρόπος πληρωμής τους κλπ, βαρύνουν τον αιτούντα και δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταστροφή των αποταμιευμένων εμπορευμάτων

      Λήξη της αποταμίευσης με την καταστροφή

      Καταστροφή των εμπορευμάτων και έξοδος από το καθεστώς της αποταμίευσης

      Επίσημος τίτλος

      Εκκαθάριση του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης με την καταστροφή των εμπορευμάτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Το πρόσωπο που καταθέτει αίτηση για την καταστροφή των αποταμιευμένων εμπορευμάτων πρέπει να είναι, είτε ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης (κάτοχος των εμπορευμάτων), είτε το πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση αποταμίευσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρήσης Τα εμπορεύματα έχουν μολυνθεί ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις και αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία ή τα εμπορεύματα δεν μπορούν να υπαχθούν σε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή επανεξαγωγή λόγω τεχνολογικής ή εμπορικής απαξίωσής τους ή έχει απορριφθεί αίτηση του συναλλασσόμενου για εγκατάλειψη των εμπορευμάτων υπέρ του Δημοσίου και δεν μπορούν τα εμπορεύματα να υπαχθούν σε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή άλλοι λόγοι.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικονομικές Ο αιτών αναλαμβάνει να καλύψει όλες τις σχετικές δαπάνες που θα προκύψουν από την καταστροφή.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 37 2960 2001 265 Α

       Περιγραφή Καταστροφή εμπορευμάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100265

      • Υπουργική Απόφαση T2622/179/A0019 2002 797 Β

       Περιγραφή Καταστροφή εμπορευμάτων -Επιτροπή άρθρου 37 ν.2960/01.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200797

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 210-225, 237-239, 197, 240-242 952 2013

       Περιγραφή Οριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων, οριζόντιες διατάξεις καθεστώτων αποθήκευσης, διατάξεις για την καταστροφή εμπορευμάτων, διατάξεις τελωνειακής αποταμίευσης.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 161-183, 201-203 2446 2015

       Περιγραφή Οριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων, διατάξεις τελωνειακής αποταμίευσης.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2446

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 258-271, 248 2447 2015

       Περιγραφή Οριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων, διατάξεις περί καταστροφής εμπορευμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 22-23 341 2016

       Περιγραφή Οριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0341

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής A.1002 2023 10 Β

       Περιγραφή Απόφαση για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης (τροποποιητική της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017/27-1-2017.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230200010

       ΑΔΑ 6Π4Α46ΜΠ3Ζ-4ΟΛ

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017 2017 810 Β

       Περιγραφή Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200810

       ΑΔΑ 7ΜΗ5Η-ΔΔ3

      • Εγκύκλιος E.2001 2022

       Περιγραφή Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%9B%CE%A646%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A67%CE%9B?inline=true

       ΑΔΑ Ψ5ΛΦ46ΜΠ3Ζ-Φ7Λ

      • Εγκύκλιος ΔΔΘΤΟΚ Δ 1046606 ΕΞ2017 2017

       Περιγραφή Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017/27-1-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ "Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης" (ΦΕΚ 810/Β/2017) και παροχή οδηγιών.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%99%CE%97%CE%97-%CE%9E%CE%958?inline=true

       ΑΔΑ 6ΡΙΗΗ-ΞΕ8

      • 1 Έκδοση απόφασης του τελωνείου ελέγχου για την καταστροφή των εμπορευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το τελωνείο ελέγχου εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι, ζητά από τον αποταμιευτή (το πρόσωπο που υποβάλλει διασάφηση αποταμίευσης) ή τον διαχειριστή της αποθήκης (ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας αποθήκης αποταμίευσης) την καταστροφή των εμπορευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή εν συνεχεία της αίτησης από τον συναλλασσόμενο για την καταστροφή των εμπορευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο συναλλασσόμενος καταθέτει αίτηση για την καταστροφή των αποταμιευμένων εμπορευμάτων και το τελωνείο ελέγχου εξετάζει την αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύσταση Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την καταστροφή των εμπορευμάτων συστήνεται Επιτροπή που αποτελείται από τον Προιστάμενο του τελωνείου ελέγχου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και δύο υπαλλήλους με ελεγκτικά καθήκοντα.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Πρωτοκόλλου Καταστροφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με το πέρας της καταστροφής συντάσσεται Πρωτόκολλο Καταστροφής το οποίο υπογράφεται από την Επιτροπή και τον συναλλασσόμενο.

       Σημειώσεις Εν συνεχεία, ο διαχειριστής της αποθήκης ενημερώνει τις λογιστικές καταχωρήσεις του με το Πρωτόκολλο Καταστροφής για να εκκαθαριστεί το καθεστώς της αποταμίευσης.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή διασάφησης υπαγωγής θραυσμάτων, απορριμμάτων σε τελωνειακό καθεστώς ή επανεξαγωγή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που κατά την καταστροφή προκύψουν θραύσματα ή απορρίμματα, παραλαβή υποβληθείσας από τον συναλλασσόμενο διασάφησης για την υπαγωγή τους σε τελωνειακό καθεστώς ή επανεξαγωγή.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.